USTAWA z dnia 13 maja 2011 r. o zmianie ustawy o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa

Art. 1. W ustawie z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z 2009 r. Nr 42, poz. 337 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 3 otrzymuje brzmienie:

Art. 3.  1. Rada Ministrów prowadzi wykaz prac legislacyjnych Rady Ministrów, zwany dalej „wykazem”, obejmujący:

1) projekty założeń projektów ustaw;

2) projekty ustaw;

3) projekty rozporządzeń Rady Ministrów.

2. Wykaz zawiera w szczególności:

1) zwięzłą informację o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań, które planuje się zawrzeć w projekcie;

2) wskazanie istoty rozwiązań, które planuje się zawrzeć w projekcie;

3) wskazanie organu odpowiedzialnego za opracowanie projektu;

4) imię i nazwisko oraz stanowisko lub funkcję osoby odpowiedzialnej za opracowanie projektu;

5) wskazanie organu odpowiedzialnego za przedłożenie projektu Radzie Ministrów;

6) informację o rezygnacji z prac nad projektem, z uwzględnieniem przyczyny tej rezygnacji — w przypadku rezygnacji z prac nad projektem.

3. Wykaz podlega udostępnieniu w Biuletynie Informacji Publicznej.”;

2) po art. 3 dodaje się art. 3a w brzmieniu:

Art. 3a. 1. Rada Ministrów lub jej organ pomocniczy może określić termin planowanego przyjęcia przez Radę Ministrów projektu objętego wykazem.

2. Rada Ministrów przedstawia Sejmowi, raz na 6 miesięcy roku kalendarzowego, wykaz w zakresie projektów ustaw, co do których określono planowany termin ich przyjęcia przez Radę Ministrów.”;

3) art. 4—6 otrzymują brzmienie:

Art. 4.  1. Prezes Rady Ministrów i ministrowie prowadzą odpowiednio wykazy prac legislacyjnych obejmujące projekty rozporządzeń Prezesa Rady Ministrów i ministrów.

2. W wykazach, o których mowa w ust. 1, określa się planowany termin wydania rozporządzenia. Przepisy art. 3 ust. 2 pkt 1, 2, 4 i 6 oraz ust. 3 stosuje się odpowiednio.

Art. 5. Projekty założeń projektów ustaw, projekty ustaw oraz projekty rozporządzeń podlegają udostępnieniu w Biuletynie Informacji Publicznej z chwilą przekazania projektów do uzgodnień z członkami Rady Ministrów.

Art. 6. Z chwilą udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej wykazów, o których mowa w art. 3 i art. 4, albo — w przypadku gdy projekt nie był zawarty w żadnym z tych wykazów — z chwilą udostępnienia projektu w Biuletynie Informacji Publicznej, udostępnieniu w Biuletynie Informacji Publicznej podlegają również wszelkie dokumenty dotyczące prac nad projektem.”;

4) w art. 7:

a) ust. 1—3 otrzymują brzmienie:

„1. Z chwilą udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej wykazów, o których mowa w art. 3 i art. 4, albo — w przypadku gdy projekt nie był zawarty w żadnym z tych wykazów — z chwilą udostępnienia projektu w Biuletynie Informacji Publicznej, każdy może zgłosić zainteresowanie pracami nad projektem założeń projektu ustawy, projektem ustawy lub projektem rozporządzenia.

2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, wnosi się na urzędowym formularzu do organu odpowiedzialnego za:

1) przedłożenie projektu założeń projektu ustawy lub projektu ustawy Radzie Ministrów;

2) opracowanie projektu rozporządzenia.

3. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, podlega udostępnieniu, z wyjątkiem adresów osób fizycznych, w Biuletynie Informacji Publicznej jako dokument dotyczący prac nad projektem założeń projektu ustawy, projektem ustawy albo projektem rozporządzenia.”,

b) w ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) imiona i nazwiska oraz adresy osób uprawnionych do reprezentowania tego podmiotu w pracach nad projektem założeń projektu ustawy, projektem ustawy lub projektem rozporządzenia;”,

c) ust. 6 i 7 otrzymują brzmienie:

„6. Podmioty, które zgłosiły zainteresowanie pracami nad projektem założeń projektu ustawy, projektem ustawy lub projektem rozporządzenia, są obowiązane zgłosić zmiany danych podlegających zgłoszeniu w terminie 7 dni od dnia ich wystąpienia odpowiednio organowi odpowiedzialnemu za:

1) przedłożenie projektu założeń projektu ustawy lub projektu ustawy Radzie Ministrów;

2) opracowanie projektu rozporządzenia.

7. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

1) tryb zgłaszania zainteresowania pracami nad projektem założeń projektu ustawy, projektem ustawy lub projektem rozporządzenia,

2) wzór urzędowego formularza zgłoszenia zainteresowania pracami nad projektem założeń projektu ustawy, projektem ustawy lub projektem rozporządzenia

— kierując się potrzebą ułatwienia dokonywania zgłoszeń.”.

Art. 2. Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy projekty zawarte w programach prac legislacyjnych Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów i ministrów w rozumieniu art. 3 ust. 1 i art. 4 ustawy zmienianej w art. 1 zostają objęte odpowiednio wykazami prac legislacyjnych Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów i ministrów w rozumieniu art. 3 ust. 1 i art. 4 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Art. 3. Ustawa wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia.