USTAWA z dnia 12 września 2002 r. o zmianie ustawy — Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Art.

6. W ustawie z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 1999 r. Nr 54, poz. 572 i Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1103 i Nr 116, poz. 1216, z 2001 r. Nr 14, poz. 143, Nr 81, poz. 877 i Nr 110, poz. 1189 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804, Nr 141, poz. 1178 i Nr 153, poz. 1271) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 8 w ust. 1a wyrazy „art. 130 § 1 pkt 1-4, 6 i 7” zastępuje się wyrazami „art. 130 § 1 pkt 1-4, 6-8”;

2) w art. 12 w ust. 1 wyrazy „art. 14” zastępuje się wyrazami „art. 284a ustawy - Ordynacja podatkowa”;

3) w art. 13:

a) w ust. 1 i 2 wyrazy „art. 14 ust. 1” zastępuje się wyrazami „art. 284a ustawy - Ordynacja podatkowa”,

b) skreśla się ust. 5 i 6;

4) skreśla się art. 14 ;

5) w art. 14a:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W postępowaniu w zakresie, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 8, nie stosuje się art. 284 § 2, art. 284a, art. 288a ustawy - Ordynacja podatkowa oraz art. 27 ust. 1 pkt 7.”,

b) dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:

„3. W postępowaniu w zakresie, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 8, stosuje się odpowiednio art. 285a, z zastrzeżeniem ust. 4, oraz art. 288 ustawy - Ordynacja podatkowa, również w zakresie kontroli oświadczeń osób nieprowadzących działalności gospodarczej.

4. Kontrolę oświadczeń o stanie majątkowym przeprowadza się przede wszystkim w siedzibie jednostki organizacyjnej kontroli skarbowej.”;

6) skreśla się art. 15 -23;

7) art. 24 otrzymuje brzmienie:

Art. 24. Organ kontroli skarbowej wydaje:

1) decyzje w rozumieniu ustawy - Ordynacja podatkowa,gdy ustalenia dotyczą podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetu państwa, których określanie lub ustalanie należy do właściwości urzędów skarbowych,

2) wynik kontroli - gdy ustalenia dotyczą nieprawidłowości innych niż wymienione w pkt 1, w szczególności w zakresie oświadczeń o stanie majątkowym, gdy nieprawidłowości nie stwierdzono albo gdy ustalenia dotyczą należności celnych.”;

8) w art. 26 w ust. 1 i 2 wyrazy „art. 24 ust. 2 pkt 1” zastępuje się wyrazami „art. 24 pkt 1”;

9) w art. 27 w ust. 1 w pkt 6 wyrazy „art. 24 ust. 2 pkt 2” zastępuje się wyrazami „art. 24 pkt 2”;

10) w art. 28 wyrazy „art. 24 ust. 2 pkt 1” zastępuje się wyrazami „art. 24 pkt 1”;

11) art. 31 otrzymuje brzmienie:

Art. 31. 1. W zakresie nieuregulowanym w ustawie do postępowania kontrolnego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy - Ordynacja podatkowa.

2. Użyte w ustawie określenia:

1) organ kontroli skarbowej,

2) inspektor kontroli skarbowej albo osoba dokonująca czynności kontrolnych, o której mowa w art. 38 ust. 3,

3) postępowanie kontrolne prowadzone przez organ kontroli skarbowej

oznaczają odpowiednio: organ podatkowy, kontrolującego, postępowanie podatkowe lub kontrolę podatkową w rozumieniu ustawy - Ordynacja podatkowa.

3. Jeżeli przepisy ustawy - Ordynacja podatkowa zobowiązują kontrolujących do okazania legitymacji służbowej, kontrolujący, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, zobowiązany jest do okazania legitymacji służbowej i znaku identyfikacyjnego, z zastrzeżeniem art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2002 r. o zniesieniu Generalnego Inspektora Celnego, o zmianie ustawy o kontroli skarbowej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2002 r. Nr 89, poz. 804).”;

12) w art. 35c w ust. 5 skreśla się wyrazy „art. 16-22,”;

13) w art. 38 w ust. 3 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) czynności, o których mowa w art. 288 § 2 ustawy - Ordynacja podatkowa.”.