USTAWA z dnia 12 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy o ustanowieniu dnia 1 maja świętem państwowym

Art. 1. W ustawie z dnia 26 kwietnia 1950 r. o ustanowieniu dnia 1 maja świętem państwowym (Dz. U. Nr 19, poz. 157) preambuła otrzymuje następujące brzmienie:

„W hołdzie wszystkim tym, którzy swoją pracą tworzyli wielkość Naszej Ojczyzny, wspierali jej rozwój i budowali przyszłość dla następnych pokoleń,

dla podkreślenia wartości pracy ludzkiej — rozumianej jako moralny obowiązek człowieka, ale też jako doskonalenie świata nas otaczającego — dokonującej się poprzez wszechstronny rozwój osoby ludzkiej,

w trosce o zachowanie godności pracy ludzkiej i wiążącej się z tym wolności i mądrości stanowi się, co następuje:”.

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.