USTAWA z dnia 12 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych

Art. 1. W ustawie z dnia 24 sierpnia 2006 r. o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1832) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 17 po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„6. Przepisy ust. 2—5 nie mają zastosowania do osób zajmujących wysokie stanowiska państwowe, których warunki wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą określają odrębne przepisy.”;

2) art. 18 otrzymuje brzmienie:

Art. 18. Osobom zatrudnionym na stanowiskach, o których mowa w art. 4 pkt 5 i 7—11, przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne na zasadach określonych w odrębnych przepisach.”;

3) art. 87 otrzymuje brzmienie:

Art. 87. Do czasu wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 17 ust. 5 i art. 29 ustawy, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2007 r., do ustalania wynagrodzeń osób zajmujących wysokie stanowiska państwowe oraz wynagrodzeń przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i członków Rady stosuje się przepisy dotychczasowe.”.

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1 pkt 2, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 27 października 2006 r.