USTAWA z dnia 12 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy — Prawo telekomunikacyjne

Art. 1. W ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. — Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm. 1) ) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 114:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Rezerwacji częstotliwości dokonuje, zmienia lub cofa Prezes UKE. Rezerwacji częstotliwości na cele rozprowadzania programów radiofonicznych lub telewizyjnych, Prezes UKE dokonuje, zmienia lub cofa w porozumieniu z Krajową Radą Radiofonii i Telewizji.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Decyzję w sprawie rezerwacji częstotliwości wydaje Prezes UKE w terminie 6 tygodni od dnia złożenia wniosku przez podmiot ubiegający się o rezerwację częstotliwości, z zastrzeżeniem ust. 4a.”,

c) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

„4a. Jeżeli dokonanie rezerwacji częstotliwości wymaga przeprowadzenia przetargu, konkursu albo uzgodnień międzynarodowych. Prezes UKE wydaje decyzję w sprawie rezerwacji częstotliwości w terminie 6 tygodni od dnia ogłoszenia wyników przetargu, konkursu albo zakończenia uzgodnień międzynarodowych.”;

2) użyte w art. 115 ust. 1 pkt 9 i ust. 2 pkt 4, art. 119 ust. 1, art. 120, art. 122 ust. 4, art. 126 ust. 3 pkt 2 i ust. 4, art. 145 ust. 1 pkt 7 oraz art. 206 ust. 2 w różnych przypadkach wyrazy „postępowanie przetargowe” zastępuje się użytym w odpowiednim przypadku wyrazem „przetarg”;

3) w art. 115 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) rodzaje służby radiokomunikacyjnej, sieci telekomunikacyjnej lub usługi telekomunikacyjnej, w której częstotliwości objęte rezerwacją mogą być wykorzystywane, chyba że nie przewiduje się ograniczenia sposobu wykorzystywania tych częstotliwości;”;

4) art. 116 otrzymuje brzmienie:

Art. 116. 1. W przypadku braku dostatecznych zasobów częstotliwości podmiot, dla którego zostanie dokonana rezerwacja częstotliwości, jest wyłaniany w drodze:

1) konkursu — w przypadku rezerwacji częstotliwości na cele rozprowadzania programów radiofonicznych lub telewizyjnych;

2) przetargu — w pozostałych przypadkach.

2. Prezes UKE, po wpłynięciu pierwszego wniosku o rezerwację częstotliwości, ogłasza na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Komunikacji Elektronicznej dostępność tych częstotliwości i wyznacza zainteresowanym podmiotom termin 14 dni na zgłoszenie zainteresowania rezerwacją tych częstotliwości. Jeżeli w terminie wyznaczonym przez Prezesa UKE zgłoszone zostanie na piśmie lub drogą elektroniczną zainteresowanie przekraczające dostępne zasoby częstotliwości, oznacza to brak dostatecznych zasobów częstotliwości.

3. Zgłoszenie zainteresowania rezerwacją częstotliwości, o którym mowa w ust. 2, nie wymaga złożenia wniosku o rezerwację częstotliwości.

4. Termin zakończenia przetargu albo konkursu nie może być dłuższy niż 8 miesięcy od dnia wpłynięcia wniosku, o którym mowa w ust. 2.

5. Przetarg albo konkurs przeprowadza Prezes UKE.

6. Przetarg albo konkurs jest postępowaniem odrębnym od postępowania w sprawie rezerwacji częstotliwości. Do przetargu albo konkursu nie stosuje się przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.

7. Przepisy ust. 1—6 stosuje się odpowiednio do zmian rezerwacji częstotliwości.

8. Prezes UKE dokona rezerwacji częstotliwości na kolejny okres na wniosek podmiotu, który w czasie wykorzystywania częstotliwości nie naruszył warunków wykorzystywania częstotliwości określonych w ustawie, przepisach wykonawczych i decyzji o rezerwacji częstotliwości, z zastrzeżeniem art. 114 ust. 3. Przy udzielaniu rezerwacji częstotliwości na kolejny okres przetargu albo konkursu nie przeprowadza się.

9. Wniosek, o którym mowa w ust. 8, należy złożyć nie wcześniej niż 12 miesięcy przed upływem okresu wykorzystywania częstotliwości i nie później niż 6 miesięcy przed upływem tego okresu.

10. Wniosek złożony wcześniej niż 12 miesięcy przed upływem okresu wykorzystywania częstotliwości Prezes UKE pozostawia bez rozpoznania. Do wniosku złożonego później niż 6 miesięcy przed upływem okresu wykorzystywania częstotliwości nie stosuje się ust. 8.”;

5) art. 118 otrzymuje brzmienie:

Art. 118. 1. Przetarg albo konkurs ogłasza się niezwłocznie po zakończeniu postępowania konsultacyjnego w tej sprawie.

2. Ogłoszenie o przetargu albo konkursie publikuje się w prasie codziennej o zasięgu ogólnokrajowym oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Komunikacji Elektronicznej, a jeżeli rezerwacja częstotliwości ma dotyczyć jedynie określonych obszarów — także w codziennej prasie lokalnej ukazującej się na obszarach, których przetarg albo konkurs dotyczy. W ogłoszeniu o przetargu albo konkursie określa się przedmiot przetargu albo konkursu, jego zakres, warunki uczestnictwa oraz kryteria oceny ofert.

3. Dokumentacja przetargowa albo konkursowa, zwana dalej „dokumentacją”, może określać warunki wykonywania działalności telekomunikacyjnej wymagającej wykorzystania zasobów częstotliwości objętych przetargiem albo konkursem.

4. Prezes UKE określa w dokumentacji warunki uczestnictwa w przetargu albo konkursie oraz wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta, a także kryteria oceny ofert. W dokumentacji Prezes UKE może określić minimum kwalifikacyjne.

5. Prezes UKE, w porozumieniu z Krajową Radą Radiofonii i Telewizji, określa warunki konkursu, o którym mowa w art. 116 ust. 1 pkt 1, uwzględniając dodatkowo obowiązki i zadania przedsiębiorcy w zakresie zawartości programowej, w tym warunki dotyczące transmisji obowiązkowej, przy uwzględnieniu pozaekonomicznych interesów narodowych dotyczących kultury, języka i pluralizmu mediów.

6. W dokumentacji określa się, które części oferty uczestnika przetargu albo konkursu będą stanowiły zobowiązania, o których mowa w art. 115 ust. 1 pkt 9.

7. Dokumentację udostępnia się za opłatą, która nie może przekroczyć kosztów wykonania dokumentacji. Opłata jest pobierana przez Urząd Komunikacji Elektronicznej.”;

6) po art. 118 dodaje się art. 118a—118d w brzmieniu:

Art. 118a. 1. Kryteriami oceny ofert w przetargu są:

1) zachowanie warunków konkurencji;

2) wysokość kwoty zadeklarowanej przez uczestnika przetargu;

3) inne niż określone w pkt 1 i 2 obiektywne kryteria, jeżeli zostały zamieszczone w dokumentacji.

2. Wyboru najistotniejszego kryterium oceny ofert w przetargu dokonuje Prezes UKE w dokumentacji spośród kryteriów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, mając na uwadze cele regulacyjne i stan konkurencji na rynku.

3. Kryteriami oceny ofert w konkursie są:

1) zachowanie warunków konkurencji;

2) inne niż określone w pkt 1 obiektywne kryteria, jeżeli zostały zamieszczone w dokumentacji.

4. W sprawie zachowania warunków konkurencji, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i ust. 3 pkt 1, Prezes UKE zasięga opinii Prezesa UOKiK.

Art. 118b. 1. Podmiotem wyłonionym, o którym mowa w art. 116 ust. 1, jest uczestnik przetargu albo konkursu, który:

1) spełnił warunki uczestnictwa w przetargu albo konkursie;

2) osiągnął minimum kwalifikacyjne, jeżeli zostało określone w dokumentacji;

3) na liście, o której mowa w art. 118c ust. 1, zajął najwyższą pozycję, bądź też — w przypadku, kiedy przetarg albo konkurs dotyczy więcej niż jednej rezerwacji częstotliwości — pozycję nie niższą niż liczba rezerwacji częstotliwości, których przetarg albo konkurs dotyczy.

2. W przypadku rezygnacji z rezerwacji częstotliwości przed jej dokonaniem na rzecz podmiotu wyłonionego, w tym niezłożenia wniosku, o którym mowa w art. 118c ust. 3, lub wystąpienia po stronie tego podmiotu okoliczności, o których mowa w art. 123 ust. 6 pkt 1–3, podmiotem wyłonionym staje się uczestnik przetargu albo konkursu zajmujący kolejną pozycję na liście, o której mowa w art. 118c ust. 1, i spełniający warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2.

Art. 118c. 1. Wyniki przetargu albo konkursu ogłasza się w siedzibie oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Komunikacji Elektronicznej,

w formie listy uczestników przetargu albo konkursu ze wskazaniem tych uczestników, którzy spełnili warunki uczestnictwa oraz osiągnęli minimum kwalifikacyjne, jeżeli zostało określone w dokumentacji, uszeregowanych w kolejności według malejącej liczby uzyskanych punktów. W przypadku kiedy zgodnie z warunkami przetargu albo konkursu uczestnik złożył więcej niż jedną ofertę, umieszcza się go na pozycjach odpowiadających ocenie poszczególnych ofert.

2. Po przeprowadzeniu przetargu albo konkursu organ właściwy prowadzi jedno postępowanie w sprawie rezerwacji częstotliwości.

3. Stronami postępowania, o którym mowa w ust. 2, są uczestnicy przetargu albo konkursu, którzy złożyli wnioski o rezerwację częstotliwości w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników przetargu albo konkursu.

Art. 118d. 1. Prezes UKE z urzędu lub na wniosek uczestnika przetargu albo konkursu złożony w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia wyników przetargu albo konkursu, w drodze decyzji, unieważnia przetarg albo konkurs, jeżeli zostały rażąco naruszone przepisy prawa lub interesy uczestników przetargu albo konkursu.

2. Uczestnikowi przetargu albo konkursu od decyzji w sprawie unieważnienia przetargu albo konkursu przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy do Prezesa UKE, a po wyczerpaniu tego trybu, skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

3. Uczestnikowi przetargu albo konkursu nie przysługuje inny tryb kontroli rozstrzygnięć podejmowanych w przetargu albo konkursie, niż określony w ust. 1 i 2.

4. Unieważnienie przetargu albo konkursu stanowi podstawę wznowienia postępowania w sprawie rezerwacji częstotliwości dokonanej po przeprowadzeniu tego przetargu albo konkursu.

5. Prezes UKE uznaje, w drodze decyzji, przetarg albo konkurs za nierozstrzygnięty, jeżeli:

1) żaden z uczestników nie spełnił warunków uczestnictwa w przetargu albo konkursie bądź nie osiągnął minimum kwalifikacyjnego, jeżeli zostało określone w dokumentacji;

2) w terminie wskazanym w dokumentacji do przetargu albo konkursu nie przystąpił żaden podmiot.”;

7) w art. 119:

a) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3. Wycofanie oferty z przetargu po upływie terminu na składanie ofert lub rezygnacja przez podmiot wyłoniony, o którym mowa w art. 118b ust. 1 lub 2, z uzyskania rezerwacji częstotliwości, w tym niezłożenie wniosku, o którym mowa w art. 118c ust. 3, powoduje utratę wadium.

4. Wadium wniesione przez podmiot wyłoniony, o którym mowa w art. 118b ust. 1 lub 2, podlega zaliczeniu na poczet opłaty za rezerwację częstotliwości.”,

b) dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu:

„5. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który spełnił warunki uczestnictwa przetargu oraz osiągnął minimum kwalifikacyjne, jeżeli zostało określone w dokumentacji, podlega zwrotowi w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji o dokonaniu rezerwacji częstotliwości dla podmiotu wyłonionego.

6. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który nie spełnił warunków uczestnictwa w przetargu lub nie osiągnął minimum kwalifikacyjnego, jeżeli zostało określone w dokumentacji, podlega zwrotowi w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyników przetargu albo uznania go za nierozstrzygnięty.”;

8) art. 122 otrzymuje brzmienie:

Art. 122. 1. Z wyłączeniem rezerwacji częstotliwości na cele rozpowszechniania programów radiofonicznych lub telewizyjnych. Prezes UKE może dokonać zmiany podmiotu dysponującego rezerwacją częstotliwości, jeżeli:

1) podmiot dysponujący rezerwacją złoży wniosek o zmianę podmiotu dysponującego rezerwacją, w którym wskaże podmiot, który będzie dysponował rezerwacją w wyniku tej zmiany;

2) podmiot wskazany we wniosku, o którym mowa w pkt 1, wyrazi pisemną zgodę na przejęcie uprawnień i obowiązków wynikających ze zmiany podmiotu dysponującego rezerwacją;

3) podmiot wskazany we wniosku, o którym mowa w pkt 1, spełnia wymagania określone ustawą;

4) możliwość takiej zmiany została przewidziana w rezerwacji częstotliwości.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, dotyczący części zakresu częstotliwości lub pozycji orbitalnych objętych rezerwacją lub części obszaru, na którym mogą być wykorzystywane częstotliwości, powinien również określać:

1) zakres częstotliwości lub pozycji orbitalnych, którymi dysponował będzie podmiot wskazany we wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1;

2) obszar, zgodnie z administracyjnym podziałem kraju, na którym będą mogły być wykorzystywane częstotliwości przez podmiot wskazany we wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1;

3) propozycję podziału uprawnień, innych niż określone w pkt 1 i 2, oraz obowiązków wynikających z rezerwacji, w tym zobowiązań, o których mowa w art. 115 ust. 1 pkt 9, odpowiednio do zakresu częstotliwości lub pozycji orbitalnych objętych rezerwacją lub obszaru, na którym będą mogły być wykorzystywane częstotliwości przez podmiot wskazany we wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.

3. Prezes UKE odmawia zmiany podmiotu dysponującego rezerwacją częstotliwości w zakresie, o którym mowa w ust. 1 lub ust. 2, jeżeli:

1) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, iż wnioskowana zmiana nie przyczyni się do osiągnięcia celów określonych w art. 1 ust. 2, lub

2) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, iż podmiot, który został wskazany we wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lub ust. 2, nie wywiąże się z obowiązków wynikających z rezerwacji częstotliwości, w tym zobowiązań, o których mowa w art. 115 ust. 1 pkt 9, lub

3) propozycja podziału uprawnień, innych niż określone w ust. 2 pkt 1 i 2, oraz obowiązków wynikających z rezerwacji częstotliwości, w tym zobowiązań, o których mowa w art. 115 ust. 1 pkt 9, nie odpowiada zakresowi częstotliwości lub pozycji orbitalnych objętych rezerwacją lub obszarowi, na którym mają być wykorzystywane częstotliwości przez podmiot wskazany we wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.

4. Z wyjątkiem zmiany podmiotu dysponującego rezerwacją częstotliwości oraz zmian, o których mowa w ust. 2, postanowienia rezerwacji częstotliwości nie ulegają zmianie.

5. Zmiany podmiotu dysponującego rezerwacją częstotliwości dokonaną w drodze przetargu albo konkursu Prezes UKE dokonuje po zasięgnięciu opinii Prezesa UOKiK w sprawie zachowania warunków konkurencji.

6. Decyzję w sprawie zmiany podmiotu dysponującego rezerwacją częstotliwości na cele rozprowadzania programów radiofonicznych lub telewizyjnych. Prezes UKE podejmuje w porozumieniu z Krajową Radą Radiofonii i Telewizji.

7. Przepisów ust. 1—6 nie stosuje się do podmiotów, o których mowa w art. 4.”;

9) w art. 123:

a) w ust. 1:

— pkt 4 i 5 otrzymują brzmienie:

„4) nierozpoczęcia wykorzystywania częstotliwości objętych rezerwacją w terminie 6 miesięcy od terminu, o którym mowa w art. 115 ust. 1 pkt 5, z przyczyn leżących po stronie podmiotu dysponującego rezerwacją częstotliwości;

5) zaprzestania wykorzystywania częstotliwości przez co najmniej 6 miesięcy, z przyczyn leżących po stronie podmiotu dysponującego rezerwacją częstotliwości;”,

— w pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 7 i 8 w brzmieniu:

„7) niewywiązywania się z zobowiązań, o których mowa w art. 115 ust. 1 pkt 9, z przyczyn leżących po stronie podmiotu dysponującego rezerwacją częstotliwości;

8) częstotliwości objęte rezerwacją są wykorzystywane w sposób nieefektywny.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Niezależnie od przestanek, o których mowa w ust. 1, Prezes UKE może zmienić rezerwację w zakresie warunków wykorzystywania częstotliwości, o których mowa w art. 146, również jeżeli praca urządzenia radiowego jest zakłócana przez inne urządzenia lub sieci telekomunikacyjne.”,

c) uchyla się ust. 5,

d) w ust. 6 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 i 5 w brzmieniu:

„4) zachodzi konieczność przeprowadzenia przetargu albo konkursu, a wniosek o rezerwację częstotliwości złożony został przed ogłoszeniem przetargu albo konkursu;

5) w przetargu albo konkursie podmiot nie został wyłoniony jako ten, dla którego zostanie dokonana rezerwacja częstotliwości.”;

10) w art. 126 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Do przetargu stosuje się odpowiednio przepisy art. 118 ust. 1, 2 i 4, art. 118c ust. 1 oraz art. 118d ust. 1 i 5.”;

11) w art. 185 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Opłata, o której mowa w ust. 1, nie dotyczy podmiotu świadczącego usługę innemu podmiotowi z wykorzystaniem częstotliwości będącej w dyspozycji tego podmiotu na podstawie rezerwacji częstotliwości na cele rozpowszechniania lub rozprowadzania programów radiofonicznych lub telewizyjnych.”;

12) art. 188 otrzymuje brzmienie:

Art. 188. W zakresie nieuregulowanym w ustawie do opłat, o których mowa w art. 183—185, stosuje się odpowiednio przepisy rozdziałów 5—9 działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm. 2) ). Uprawnienia organów podatkowych określone w tych przepisach przysługują Prezesowi UKE.”.

Art. 2. 1. Do spraw rezerwacji częstotliwości, unieważnienia lub uznania postępowania przetargowego albo konkursu za nierozstrzygnięty wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, w tym również niezakończonych w związku z uchyleniem lub stwierdzeniem nieważności decyzji, bądź też unieważnieniem lub uznaniem postępowania przetargowego albo konkursu za nierozstrzygnięty, stosuje się przepisy niniejszej ustawy, przy czym postępowania przetargowe traktuje się jako przetargi w rozumieniu niniejszej ustawy.

2. Do opłat, o których mowa w art. 183—185 ustawy, o której mowa w art. 1, uiszczonych lub wymagalnych przed wejściem w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy niniejszej ustawy, chyba że przepisy dotychczasowe są względniejsze dla przedsiębiorcy telekomunikacyjnego lub innego podmiotu zobowiązanego do uiszczenia opłaty lub uprawnionego do jej zwrotu.

Art. 3. 1. Podmiot dysponujący rezerwacją częstotliwości, której okres wykorzystywania upływa wcześniej niż 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, składa wniosek, o którym mowa w art. 116 ust. 8 ustawy, o której mowa w art. 1, w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

2. W przypadku nierozpoczęcia lub zaprzestania wykorzystywania częstotliwości przed wejściem w życie niniejszej ustawy, do zmiany lub cofnięcia rezerwacji częstotliwości stosuje się art. 123 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy, o której mowa w art. 1, w dotychczasowym brzmieniu, przy czym rezerwacja częstotliwości może zostać zmieniona lub cofnięta, jeżeli nierozpoczęcie lub zaprzestanie wykorzystywania częstotliwości nastąpiło z przyczyn leżących po stronie podmiotu dysponującego rezerwacją częstotliwości.

Art. 4. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 120 ustawy, o której mowa w art. 1, zachowują moc do czasu wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych, jednak nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 5. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i Nr 267, poz. 2258 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 170, poz. 1217, Nr 220, poz. 1600, Nr 235, poz. 1700 i Nr 249, poz. 1834.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732 i Nr 143, poz. 1199 oraz z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 143, poz. 1031, Nr 217, poz. 1590 i Nr 225, poz. 1635.