USTAWA z dnia 12 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym

Art. 1. W ustawie z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz. U. Nr 177, poz. 1468) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

„6) małżonkach — rozumie się przez to osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim, z wyjątkiem małżonków w stosunku do których sąd orzekł separację.”;

2) w art. 3:

a) w ust. 5 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1)70 m2 powierzchni użytkowej i ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, przyjmowanej na potrzeby obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów oszczędnościowych na książeczkach mieszkaniowych, ostatnio ogłoszonej przed kwartałem złożenia wniosku o dokonanie zwrotu, w przypadku inwestycji związanych z wydatkami, o których mowa w ust. 1, wymagających pozwolenia na budowę;

2) 30 m2 powierzchni użytkowej i ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, przyjmowanej na potrzeby obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów oszczędnościowych na książeczkach mieszkaniowych, ostatnio ogłoszonej przed kwartałem złożenia wniosku o dokonanie zwrotu, w przypadku inwestycji związanych z wydatkami, o których mowa w ust. 1, niewymagających pozwolenia na budowę.”,

b) po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:

„6a. Łączna kwota zwrotu obliczona zgodnie z zasadami określonymi w ust. 5 i 6, wypłacona osobie fizycznej w okresie obowiązywania ustawy, nie może przekroczyć kwot określonych w ust. 5.”,

c) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Kwota zwrotu obliczona zgodnie z zasadami określonymi w ust. 5—6a dotyczy sumy wszystkich wydatków udokumentowanych w sposób określony w ust. 2 i podlega zaokrągleniu do pełnych złotych.”;

3) w art. 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W przypadku osoby fizycznej pozostającej w związku małżeńskim w dniu poniesienia wydatków, o których mowa w art. 3 ust. 1, kwota zwrotu, obliczona zgodnie z art. 3 ust. 5—7, dotyczy łącznie obojga małżonków. Jeżeli w okresie obowiązywania ustawy:

1) przed zawarciem związku małżeńskiego, osoba fizyczna otrzymała kwotę zwrotu, to kwotę zwrotu obliczoną zgodnie z art. 3 ust. 5—7 pomniejsza się o kwoty uprzednio otrzymane;

2) w czasie trwania związku małżeńskiego lub do momentu orzeczenia przez sąd separacji, osoba fizyczna otrzymała kwotę zwrotu, a następnie związek małżeński ustał lub sąd orzekł separację, przysługującą jej kwotę zwrotu pomniejsza się o 50 % kwoty uprzednio otrzymanej, jeżeli składany był wspólny wniosek małżonków, lub o kwotę otrzymanego zwrotu, jeżeli składany był odrębny wniosek.”;

4) w art. 5:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, może być złożony raz w roku, z tym że ostatni wniosek może być złożony nie później niż do dnia 30 czerwca 2008 r.”,

b) w ust. 4:

— pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) imię i nazwisko, numer NIP albo numer PESEL w przypadku gdy osoba fizyczna nie posiada numeru NIP, a w przypadku gdy osobie fizycznej składającej wniosek nie nadano żadnego z tych numerów — rodzaj i numer dokumentu tożsamości tej osoby, w tym również wystawionego w państwie innym niż Rzeczpospolita Polska, adres zamieszkania osoby fizycznej, a w przypadku małżonków — obojga małżonków;”,

— pkt 8 i 9 otrzymują brzmienie:

„8) wskazanie sposobu wypłaty kwoty zwrotu; jeżeli wypłata ma nastąpić za pośrednictwem banku — wskazanie numeru rachunku bankowego osoby fizycznej składającej wniosek, a w przypadku wspólnego wniosku małżonków — numeru rachunku bankowego obojga lub jednego z nich, na który ma być dokonany zwrot;

9) podpis osoby fizycznej ubiegającej się o zwrot wydatków, a w przypadku małżonków — podpisy obojga małżonków bez względu na sposób złożenia wniosku: wspólnie z małżonkiem albo odrębnie przez każdego z małżonków.”,

c) w ust. 5 uchyla się pkt 3;

5) art. 6 otrzymuje brzmienie:

Art. 6. 1. W sprawie zwrotu, o którym mowa w art. 3 ust. 1, urząd skarbowy wydaje decyzję, w której określa kwotę zwrotu, z zastrzeżeniem ust. 3.

2. Decyzję, o której mowa w ust. 1, urząd skarbowy wydaje w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

3. Jeżeli prawidłowość złożonego przez osobę fizyczną wniosku, o którym mowa w art. 5 ust. 1, nie budzi wątpliwości, urząd skarbowy dokonuje zwrotu kwoty wykazanej we wniosku bez wydania decyzji.

4. Kwota zwrotu podlega wypłaceniu w przypadku określonym:

1) w ust. 2 — w terminie 25 dni od dnia doręczenia decyzji;

2) w ust. 3 — w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

5. W przypadku gdy osoba fizyczna nie posiada zaległości podatkowych, kwota zwrotu podlega wypłaceniu:

1) w kasie albo

2) za pośrednictwem poczty, albo

3) za pośrednictwem banku.

6. Kwota zwrotu wypłacana za pośrednictwem poczty jest pomniejszana o koszty jej przesłania.

7. Jeżeli decyzja nie została wydana w terminie, o którym mowa w ust. 2, lub kwota zwrotu nie została wypłacona w terminie, o którym mowa w ust. 4, kwota zwrotu podlega oprocentowaniu w wysokości opłaty prolongacyjnej ustalanej w przypadku odroczenia terminu płatności podatków stanowiących dochód budżetu państwa, obowiązującej w dniu, w którym upłynął termin wypłaty kwoty zwrotu.

8. Oprocentowanie, o którym mowa w ust. 7, przysługuje:

1) w przypadku gdy decyzja nie została wydana w terminie określonym w ust. 2 lub kwota zwrotu nie została wypłacona w terminie, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, od dnia następującego po dniu, w którym upłynęło 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku, włącznie do dnia jej wypłacenia;

2) w przypadku gdy kwota zwrotu nie została wypłacona w terminie, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin wypłacenia kwoty zwrotu, włącznie do dnia jej wypłacenia.

9. Oprocentowanie, o którym mowa w ust. 7, nie przysługuje, jeżeli winę za niewypłacenie kwoty zwrotu w terminie, o którym mowa w ust. 4, ponosi osoba fizyczna lub opóźnienie w wypłaceniu kwoty zwrotu powstało z przyczyn niezależnych od urzędu skarbowego.”;

6) po art. 6 dodaje się art. 6a w brzmieniu:

Art. 6a. Jeżeli jest to uzasadnione ochroną tajemnicy państwowej i wymogami bezpieczeństwa państwa, do przyjmowania wniosków, o których mowa w art. 5 ust. 1, wydawania decyzji określających kwotę zwrotu oraz do dokonywania zwrotu, o którym mowa w art. 3 ust. 1, uprawnione są organy wymienione w art. 13a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm. 1) ).”;

7) uchyla się art. 11.

Art. 2. Jeżeli organami właściwymi do przyjmowania wniosków są:

1) Szef Agencji Wywiadu,

2) Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,

3) Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego,

4) Szef Służby Wywiadu Wojskowego,

5) Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego

— termin do składania wniosków, w przypadku inwestycji zakończonej przed dniem wejścia w życie ustawy, upływa z dniem 30 czerwca 2008 r.

Art. 3. Przepisy niniejszej ustawy mają zastosowanie do wniosków złożonych przed dniem jej wejścia w życie, z wyjątkiem art. 1 pkt 1, 2 lit. a i 3 oraz pkt 4 lit. b tiret pierwsze, które mają zastosowanie do wniosków składanych od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 4. Ustawa wchodzi w życie po upływie 21 dni od dnia ogłoszenia.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732 i Nr 143, poz. 1199 oraz z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 143, poz. 1031, Nr 217, poz. 1590 i Nr 225, poz. 1635.