USTAWA z dnia 12 maja 2006 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

Art. 1. W ustawie z dnia 1 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 169, poz. 1412) w art. 4:

1) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) art. 2 pkt 2, który wchodzi w życie pierwszego dnia dziewiątego miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia;”;

2) dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) art. 2 pkt 1 lit. b i c, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.”.

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem 31 maja 2006 r.