USTAWA z dnia 12 maja 2006 r. o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

Art. 1. W ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 167, poz. 1398) w art. 96 w ust. 1 wprowadza się następujące zmiany:

1) pkt 11 otrzymuje brzmienie:

„11) powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów w sprawach dotyczących ochrony indywidualnych interesów konsumenta;”;

2) po pkt 11 dodaje się pkt 12 w brzmieniu:

„12) strona dochodząca naprawienia szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego, o których mowa w dziale V ustawy z dnia 4 luteao 1994 r. — Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947).”.

Art. 2. W sprawach, o których mowa w art. 1, wszczętych i niezakończonych do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, sąd z urzędu zwraca powiatowemu (miejskiemu) rzecznikowi konsumentów lub stronie dochodzącej naprawienia szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego uiszczone przez nich koszty sądowe.

Art. 3. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.