USTAWA z dnia 12 maja 2006 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji oraz o zmianie innych ustaw 1)

Art. 1. W ustawie z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397, z późn. zm. 2) ) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 3:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego dokonuje minister właściwy do spraw Skarbu Państwa.”,

b) uchyla się ust. 2,

c) w ust. 3 po pkt 10 dodaje się pkt 11 w brzmieniu:

„11) przedsiębiorstw wykonujących w dniu 1 stycznia 2006 r. działalność gospodarczą w zakresie międzynarodowego transportu morskiego.”,

d) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem państwowym, o których mowa w rozdziale 8a ustawy z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych, wygasają z dniem wpisania spółki do rejestru.”,

e) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

„4a. W przypadku komercjalizacji, o której mowa w art. 4 ust. 2 lub art. 4a ust. 1, przepisów ust. 3 pkt 6 i 8 nie stosuje się.”;

2) art. 4a otrzymuje brzmienie:

Art. 4a. 1. Z uzasadnionym wnioskiem dokonania komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego w celu komunalizacji może wystąpić do ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, na obszarze której znajduje się siedziba tego przedsiębiorstwa, na podstawie uchwały organu stanowiącego tej jednostki.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, stosuje się przepis art. 4 ust. 2. W przypadku nieuwzględnienia wniosku minister informuje organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, podając jednocześnie uzasadnienie odmowy.

3. Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa, na wniosek organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego, na obszarze której znajduje się siedziba jednoosobowej spółki Skarbu Państwa, lub na wniosek organu wykonawczego związku jednostek samorządu terytorialnego, na obszarze którego spółka prowadzi działalność, może zbyć nieodpłatnie pakiet akcji tej spółki na rzecz tej jednostki samorządu terytorialnego lub związku jednostek samorządu terytorialnego, jeżeli:

1) podstawowy wykonywany przedmiot działalności spółki służy realizacji zadań własnych tej jednostki samorządu terytorialnego lub związku jednostek samorządu terytorialnego i spółka wykonuje działalność gospodarczą na obszarze składającej wniosek jednostki samorządu terytorialnego lub związku jednostek samorządu terytorialnego,

2) spółka nie jest wpisana na listę spółek o szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa lub inne listy spółek o znaczeniu państwowym tworzone na podstawie odrębnych przepisów.

4. Uprawnieni pracownicy zachowują w tej spółce uprawnienia do nieodpłatnego nabycia akcji.

5. W okresie co najmniej 5 lat od dnia nieodpłatnego nabycia akcji od Skarbu Państwa, jednostka samorządu terytorialnego lub związek jednostek samorządu terytorialnego ma obowiązek zachować w spółce, o której mowa w ust. 3, co najmniej 51 % sumy głosów służących całemu kapitałowi zakładowemu oraz prawo do powoływania większości członków zarządu i rady nadzorczej tej spółki.

6. Na wniosek jednostki samorządu terytorialnego lub związku jednostek samorządu terytorialnego minister właściwy do spraw Skarbu Państwa może, w drodze decyzji administracyjnej, skrócić termin, o którym mowa w ust. 5, uwzględniając sytuację ekonomiczną spółki, o której mowa w ust. 3, oraz aktualne potrzeby jednostki samorządu terytorialnego lub związku jednostek samorządu terytorialnego.

7. W przypadku:

1) odpłatnego zbycia akcji spółki, o której mowa w ust. 3, należących do jednostki samorządu terytorialnego lub związku jednostek samorządu terytorialnego,

2) odpłatnego wniesienia do innego podmiotu należących do jednostki samorządu terytorialnego lub związku jednostek samorządu terytorialnego akcji spółki, o której mowa w ust. 3,

3) odpłatnego zbycia przez spółkę, o której mowa w ust. 3, przedsiębiorstwa, składników aktywów trwałych lub praw do nieruchomości, na rzecz innych podmiotów niż jednostka samorządu terytorialnego lub związek jednostek samorządu terytorialnego,

4) odpłatnego wniesienia należących do spółki, o której mowa w ust. 3, przedsiębiorstwa, składników aktywów trwałych lub praw do nieruchomości, na rzecz innych podmiotów niż jednostka samorządu terytorialnego lub związek jednostek samorządu terytorialnego

— z naruszeniem przepisów ust. 5 lub ust. 6, korzyści uzyskane z tego tytułu przez jednostkę samorządu terytorialnego, związek jednostek samorządu terytorialnego lub spółkę, o której mowa w ust. 3, podlegają przekazaniu na rzecz Skarbu Państwa.

8. Środki finansowe uzyskane z tytułu dokonania czynności prawnych, o których mowa w ust. 7 pkt 1 oraz ust. 7 pkt 3, podlegają przekazaniu na rachunek dochodów budżetu państwa, z wyjątkiem środków, o których mowa w art. 56, które podlegają przekazaniu na rachunek właściwych funduszy celowych. Prawa uzyskane z tytułu dokonania czynności prawnych, o których mowa w ust. 7 pkt 2 oraz ust. 7 pkt 4, przysługują Skarbowi Państwa i podlegają przekazaniu ministrowi właściwemu do spraw Skarbu Państwa.

9. Nabyte nieodpłatnie przez jednostkę samorządu terytorialnego lub przez związek jednostek samorządu terytorialnego akcje spółki, o której mowa w ust. 3, a także przedsiębiorstwo tej spółki, jej aktywa trwałe oraz prawa do nieruchomości, nie mogą być zbywane nieodpłatnie na rzecz innych podmiotów niż jednostki samorządu terytorialnego, związki jednostek samorządu terytorialnego lub Skarb Państwa, w okresie, o którym mowa w ust. 5. Nieodpłatne zbycie dokonane z naruszeniem tego przepisu lub przepisów ust. 6 jest nieważne z mocy prawa.”;

3) w art. 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. W akcie komercjalizacji ustala się:

1) statut spółki,

2) wysokość kapitału zakładowego spółki,

3) imiona i nazwiska członków organów pierwszej kadencji,

4) osobę upoważnioną do zgłoszenia wniosku o wpisanie spółki do rejestru przedsiębiorców, jeżeli jest to osoba inna niż zarząd.”;

4) w art. 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Niezwłocznie po sporządzeniu aktu komercjalizacji zarząd lub osoba upoważniona w tym akcie przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa zgłasza do sądu rejestrowego właściwego dla siedziby spółki wniosek o wpisanie spółki do rejestru przedsiębiorców.”;

5) po art. 15 dodaje się art. 15a w brzmieniu:

Art. 15a. Osobami wskazanymi przez Skarb Państwa lub inne państwowe osoby prawne do pełnienia funkcji członka rady nadzorczej spółki powstałej w drodze komercjalizacji nie mogą być osoby:

1) zatrudnione w biurach poselskich, senatorskich, poselsko-senatorskich lub biurach posłów do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

2) wchodzące w skład organów partii politycznych reprezentujących partie polityczne na zewnątrz oraz uprawnionych do zaciągania zobowiązań,

3) zatrudnione przez partie polityczne na podstawie umowy o pracę.”;

6) w art. 16 po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Do osób reprezentujących Skarb Państwa lub inne państwowe osoby prawne w zarządach spółek powstałych w drodze komercjalizacji przepisy art. 15a stosuje się odpowiednio.”;

7) art. 19 otrzymuje brzmienie:

Art. 19. 1. Spółka powstała w wyniku komercjalizacji, w której ponad połowa ogólnej liczby akcji należy do Skarbu Państwa, sprzedaje składniki aktywów trwałych w rozumieniu przepisów o rachunkowości, których wartość przekracza równowartość w złotych kwoty 5 000 euro, w drodze przetargu, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. Spółka, o której mowa w ust. 1, może sprzedać składniki aktywów trwałych w rozumieniu przepisów o rachunkowości bez przeprowadzenia przetargu, za cenę nie niższą niż 2/3 ceny wywoławczej w przypadku nieruchomości i ceny wywoławczej w przypadku pozostałych składników aktywów trwałych, w przypadku gdy na uprzednio ogłoszony przetarg nie wpłynęła żadna oferta.

3. Na obniżenie ceny sprzedaży składników aktywów trwałych w rozumieniu przepisów o rachunkowości, których cena wywoławcza przekracza równowartość w złotych kwoty 30 000 euro, wymagana jest zgoda walnego zgromadzenia.

4. Kwoty wyrażone w euro, określone w ust. 1 i 3, przelicza się na złote według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego, liczonego na dzień podjęcia uchwały zarządu o sprzedaży.

5. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb organizowania przetargu, w tym:

1) sposób zamieszczania ogłoszeń o przetargu i dane, które powinny być zamieszczone w ogłoszeniu,

2) wymagania, jakie powinien spełniać oferent oraz jakim powinna odpowiadać oferta,

3) termin składania ofert oraz zakończenia przetargu,

4) warunki, w których dopuszcza się odstąpienie od przetargu lub obniżenie ceny

— z uwzględnieniem konieczności ochrony interesu Skarbu Państwa.”;

8) po dziale II dodaje się dział IIa w brzmieniu:

„Dział IIa

Wniesienie przedsiębiorstwa do jednoosobowej spółki Skarbu Państwa

Art. 20a. 1. Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa może wydać zarządzenie o wniesieniu przedsiębiorstwa do jednoosobowej spółki Skarbu Państwa.

2. Zarządzenie, o którym mowa w ust. 1, może być wydane w stosunku do przedsiębiorstwa państwowego, którego fundusze własne są niższe niż minimalna wartość kapitału zakładowego, o której mowa w art. 154 § 1 Kodeksu spółek handlowych, jeżeli wartość aktywów przedsiębiorstwa, ustalona na podstawie ostatniego bilansu zweryfikowanego przez biegłego rewidenta w drodze wyceny przeprowadzonej metodą skorygowanej wartości aktywów netto z uwzględnieniem wartości aktywów pozabilansowych, jest równa co najmniej wartości kapitału zakładowego, o której mowa w tym artykule.

3. Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa może przeznaczyć na pokrycie kapitału zakładowego spółki wkład pieniężny pochodzący ze środków, o których mowa w art. 56 ust. 1 pkt 2 i 3, lub wnieść do spółki dopłaty z tych środków.

4. Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa zawiadamia organ założycielski oraz organy przedsiębiorstwa państwowego o wydaniu zarządzenia, o którym mowa w ust. 1.

5. Od zarządzenia, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w art. 63 ustawy z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych.

6. Zarządzenie, o którym mowa w ust. 1, podlega ujawnieniu w rejestrze przedsiębiorców.

7. Z dniem doręczenia przedsiębiorstwu państwowemu zarządzenia, o którym mowa w ust. 1, dotychczasowe organy tego przedsiębiorstwa ulegają rozwiązaniu, a ich kompetencje przejmuje pełnomocnik ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa.

Art. 20b. 1.W zarządzeniu, o którym mowa w art. 20a ust. 1, minister właściwy do spraw Skarbu Państwa wskazuje osobę, którą ustanawia jako pełnomocnika, określa jego zadania oraz termin wyboru podmiotu, któremu zostanie zlecone oszacowanie wartości oraz ustalenie sytuacji prawnej przedsiębiorstwa wnoszonego do spółki.

2. Udzielenie zlecenia, o którym mowa w ust. 1, jego opracowanie, odbiór i finansowanie odbywa się w trybie określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 32 ust. 2.

Art. 20c. 1. Określone w przepisach Kodeksu spółek handlowych czynności związane z wniesieniem przedsiębiorstwa do spółki wykonuje minister właściwy do spraw Skarbu Państwa.

2. Do pełnienia funkcji prezesa pierwszego zarządu spółki powołuje się pełnomocnika ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa, chyba że nie wyrazi na to zgody.

3. Jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej, z dniem wykreślenia przedsiębiorstwa państwowego z rejestru przedsiębiorców spółka, do której jest wnoszone przedsiębiorstwo, wstępuje we wszystkie stosunki prawne, których podmiotem było przedsiębiorstwo państwowe, bez względu na charakter prawny tych stosunków.

Art. 20d. 1. Z dniem wykreślenia z rejestru przedsiębiorców przedsiębiorstwa państwowego, o którym mowa w art. 20a ust. 1, pracownicy tego przedsiębiorstwa stają się, z mocy prawa, pracownikami spółki, do której jest wnoszone to przedsiębiorstwo, z zastrzeżeniem ust. 3.

2. Stosunek pracy dyrektora przedsiębiorstwa państwowego oraz pracowników zatrudnionych na podstawie powołania wygasa, z mocy prawa, z ostatnim dniem miesiąca, w którym nastąpiło doręczenie zarządzenia, o którym mowa w art. 20a ust. 1.

3. Pracownikom, o których mowa w ust. 2, przysługuje odprawa w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia, liczonego jak ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy. Odprawa ta nie przysługuje w wypadku zatrudnienia w spółce na stanowisku równorzędnym lub wyższym.

Art. 20e. 1. Po dokonaniu czynności niezbędnych do wniesienia przedsiębiorstwa do jednoosobowej spółki Skarbu Państwa pełnomocnik sporządza bilans zamknięcia przedsiębiorstwa państwowego oraz składa do sądu wniosek o wykreślenie przedsiębiorstwa państwowego z rejestru przedsiębiorców.

2. Z dniem zarejestrowania spółki lub podwyższenia kapitału spółki, do której jest wnoszone przedsiębiorstwo, przedsiębiorstwo państwowe ulega z urzędu wykreśleniu z rejestru przedsiębiorców.

Art. 20f. Z pracownikami, którzy w dniu wydania zarządzenia, o którym mowa w art. 20a ust. 1, byli członkami rady pracowniczej przedsiębiorstwa państwowego, spółka, do której wniesiono przedsiębiorstwo, nie może rozwiązać stosunku pracy za wypowiedzeniem, jak również zmienić za wypowiedzeniem warunków pracy i płacy na niekorzyść pracownika w ciągu jednego roku od dnia wykreślenia przedsiębiorstwa państwowego z rejestru przedsiębiorców.

Art. 20g. Wniesienie przedsiębiorstwa do jednoosobowej spółki Skarbu Państwa w trybie art. 20a—20f nie stanowi prywatyzacji w rozumieniu działu V.”;

9) w art. 32 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Przed zaoferowaniem do zbycia akcji Skarbu Państwa w spółce powstałej w wyniku komercjalizacji dokonuje się analizy mającej na celu ustalenie sytuacji prawnej majątku spółki, stanu i perspektyw rozwoju przedsiębiorstwa spółki, oszacowania wartości przedsiębiorstwa oraz oceny realizacji obowiązków wynikających z tytułu wymagań ochrony środowiska. Przepisu tego nie stosuje się w przypadku, o którym mowa w art. 33 ust. 1 pkt 5.”;

10) w art. 33:

a) w ust. 1 po pkt 4 dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5) aukcji ogłoszonej publicznie, jeżeli przedmiotem zbycia są akcje spółki, w której Skarb Państwa posiada nie więcej niż 10 % kapitału zakładowego, a cena sprzedaży nie jest niższa od wartości księgowej akcji.”,

b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Rada Ministrów może wyrazić zgodę na wniesienie akcji należących do Skarbu Państwa do innej jednoosobowej spółki Skarbu Państwa w zamian za objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym tej spółki.”;

11) art. 38b otrzymuje brzmienie:

Art. 38b. 1. Prawo do nieodpłatnego nabycia akcji Skarbu Państwa przysługuje uprawnionym pracownikom również w przypadku połączenia spółki powstałej w wyniku komercjalizacji z inną spółką, podziału tej spółki, jej przekształcenia lub wniesienia akcji do innej spółki Skarbu Państwa.

2. W przypadku wniesienia akcji należących do Skarbu Państwa do innej jednoosobowej spółki Skarbu Państwa uprawnionym pracownikom oraz rolnikom lub rybakom przysługuje ekwiwalent prawa do nieodpłatnego nabycia akcji w postaci wynagrodzenia należnego z tytułu umorzenia akcji wypłaconego przez spółkę. Wypłata tego wynagrodzenia może być dokonana przez spółkę w ratach, oprocentowanych w wysokości nie niższej niż wskaźnik, o którym mowa w art. 35 ust. 2.”;

12) w art. 52 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Przeniesienie własności przedsiębiorstwa na warunkach określonych w ust. 3 może nastąpić nie wcześniej niż po zapłaceniu przez przejmującego co najmniej jednej trzeciej należności wynikających z umowy oraz po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za drugi rok obrotowy od dnia zawarcia umowy o odpłatne korzystanie; okres ten ulega skróceniu o połowę w przypadku spłacenia przez przejmującego co najmniej połowy należności ustalonej w umowie. Pozostała do spłacenia część należności jest oprocentowana w wysokości nie niższej niż wskaźnik wzrostu cen dóbr inwestycyjnych, ogłaszany co kwartał przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.”;

13) w art. 53:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W przypadku rozwiązania umowy przed końcem terminu, na który została zawarta, Skarb Państwa może:

1) przeprowadzić prywatyzację przedsiębiorstwa, które było jej przedmiotem, lub odpłatnie zbyć przejęte składniki mienia pozostałe po takim przedsiębiorstwie — w trybie publicznym określonym w art. 48 ust. 1,

2) wnieść bez zachowania trybu określonego w art. 48 ust. 1 przedsiębiorstwo lub przejęte składniki mienia pozostałe po takim przedsiębiorstwie do jednoosobowej spółki Skarbu Państwa.”,

b) dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Skarb Państwa może odpłatnie zbyć przedsiębiorstwo lub przejęte składniki mienia po takim przedsiębiorstwie, o którym mowa w ust. 2, na rzecz jednostki samorządu terytorialnego lub związku jednostek samorządu terytorialnego, jeżeli mienie to jest niezbędne do wykonywania zadań własnych przez składających ofertę nabycia: jednostkę samorządu terytorialnego lub związek jednostek samorządu terytorialnego. W takim przypadku nie stosuje się przepisu ust. 2 pkt 1 oraz art. 48.”;

14) w art. 56 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) Fundusz Restrukturyzacji Przedsiębiorców, na rachunku którego gromadzi się 15 % przychodów uzyskanych z prywatyzacji w danym roku budżetowym oraz odsetki od tych środków z przeznaczeniem na wsparcie w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców, w tym przeznaczonych do prywatyzacji,”;

15) w art. 69a dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:

„3. Przepisy art. 19a i 19b stosuje się również do spółek powstałych na podstawie odrębnych przepisów i w trybie innym niż określony w niniejszej ustawie, w których ponad połowa akcji należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych, oraz do spółek, o których mowa w art. 1a.

4. Przepisy art. 15a i art. 16 ust. 4 stosuje się również do spółek powstałych na podstawie odrębnych przepisów i w trybie innym niż określony w niniejszej ustawie, w których akcje posiada Skarb Państwa lub inna państwowa osoba prawna, oraz do spółek, o których mowa w art. la.”.

Art. 2. W ustawie z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 112, poz. 981 i Nr 240, poz. 2055, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 167, poz. 1399) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 46a dodaje się ust. 1c w brzmieniu:

„1c. Przepis ust. 1 stosuje się w wypadku zamiaru wskazania przez przedsiębiorstwo państwowe swojego reprezentanta w zarządzie lub radzie nadzorczej spółki.”;

2) art. 46b otrzymuje brzmienie:

Art. 46b. Czynności prawne, dokonane z naruszeniem przepisów art. 46 ust. 3—4, oraz czynności prawne, o których mowa w art. 46a ust. 1, 1a i 1c, dokonane pomimo niewyrażenia zgody przez organ założycielski, są nieważne.”.

Art. 3. W ustawie z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 493, z późn. zm. 3) ) w art. 2 pkt 8a otrzymuje brzmienie:

„8a) udziela ze środków, o których mowa w art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397, z późn. zm. 4) ), wsparcia w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorstw państwowych oraz spółek z udziałem Skarbu Państwa,”.

Art. 4. W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z późn. zm. 5) ) w art. 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zakaz zajmowania stanowisk w organach spółek, o którym mowa w art. 4 pkt 1, nie dotyczy osób wymienionych w art. 2 pkt 1, 2 i 6—10, o ile zostały zgłoszone do objęcia takich stanowisk w spółce prawa handlowego przez: Skarb Państwa, inne państwowe osoby prawne, spółki, w których udział Skarbu Państwa przekracza 50 % kapitału zakładowego lub 50 % liczby akcji, jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub inne osoby prawne jednostek samorządu terytorialnego; osoby te nie mogą zostać zgłoszone do więcej niż dwóch spółek prawa handlowego z udziałem podmiotów zgłaszających te osoby.”.

Art. 5. 1. W terminie do dnia 30 czerwca 2007 r. minister właściwy do spraw Skarbu Państwa dokona komercjalizacji przedsiębiorstw państwowych działających na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 112, poz. 981 i Nr 240, poz. 2055, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 167, poz. 1399), dla których minister właściwy do spraw Skarbu Państwa jest organem założycielskim.

2. Dyrektor przedsiębiorstwa państwowego jest obowiązany doręczyć ministrowi właściwemu do spraw Skarbu Państwa, w terminie nieprzekraczającym trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, kwestionariusz przedsiębiorstwa państwowego przeznaczonego do komercjalizacji, wraz z dokumentami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji. W przypadku niedoręczenia dokumentów przez dyrektora przedsiębiorstwa państwowego, minister właściwy do spraw Skarbu Państwa powołuje pełnomocnika przedsiębiorstwa państwowego, na którym spoczywa obowiązek doręczenia dokumentów w ciągu jednego miesiąca od dnia powołania.

Art. 6. W terminie, o którym mowa w art. 5 ust. 1, organy założycielskie przedsiębiorstw państwowych, inne niż minister właściwy do spraw Skarbu Państwa, są obowiązane złożyć ministrowi właściwemu do spraw Skarbu Państwa wnioski o dokonanie komercjalizacji tych przedsiębiorstw wraz z kwestionariuszem przedsiębiorstwa państwowego przeznaczonego do komercjalizacji oraz dokumentami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji. Przepis art. 5 ust. 2 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.

Art. 7. Po komercjalizacji następujących przedsiębiorstw państwowych o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym, dla których organem założycielskim jest Minister Obrony Narodowej:

1) Wojskowych Zakładów Kartograficznych w Warszawie,

2) Wojskowego Biura Projektów Budowlanych w Poznaniu

— kompetencje ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa określone w art. 2 pkt 5 oraz art. 18 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 3, wykonuje Minister Obrony Narodowej.

Art. 8. Połączenie funkcji członka zarządu lub rady nadzorczej z zatrudnieniem lub funkcją, których dotyczy zakaz określony w art. 15a, art. 16 ust. 4 i art. 69a ust. 4 ustawy wymienionej w art. 1, powoduje wygaśnięcie mandatu członka zarządu lub rady nadzorczej po upływie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, chyba że członek zarządu lub rady nadzorczej wcześniej przestanie pełnić funkcję lub ustanie jego zatrudnienie, o których mowa w art. 15a ustawy wymienionej w art. 1.

Art. 9. Do wniosków sejmików województw złożonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy do ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa w trybie art. 4a ust. 1 ustawy wymienionej w art. 1 stosuje się przepisy dotychczasowe.

Art. 10. Przepisy wydane na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy wymienionej w art. 1 zachowują moc do czasu wejścia w życie przepisów wydanych na podstawie art. 19 ust. 5 ustawy wymienionej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 11. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1 pkt 14, art. 3 i art. 4, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych, ustawę z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa, ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 60, poz. 535 i Nr 90, poz. 844, z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 116, poz. 1207, Nr 123, poz. 1291 i Nr 273, poz. 2703 i 2722 oraz z 2005 r. Nr 167, poz. 1400, Nr 169, poz. 1418, Nr 178, poz. 1479 i Nr 184, poz. 1539.

3)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 106, poz. 673, Nr 115, poz. 741 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, z 2000 r. Nr 48, poz. 550, z 2001 r. Nr 4, poz. 26, z 2002 r. Nr 25, poz. 253 i Nr 240, poz. 2055, z 2004 r. Nr 99, poz. 1001, Nr 123, poz. 1291 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 169, poz. 1417 i Nr 183, poz. 1538.

4)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 60, poz. 535 i Nr 90, poz. 844, z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 116, poz. 1207, Nr 123, poz. 1291 i Nr 273, poz. 2703 i 2722, z 2005 r. Nr 167, poz. 1400, Nr 169, poz. 1418, Nr 178, poz. 1479 i Nr 184, poz. 1539 oraz z 2006 r. Nr 107, poz. 721.

5) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 113, poz. 715 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z 2000 r. Nr 26, poz. 306, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 137, poz. 1302, z 2005 r. Nr 169, poz. 1417 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708.