USTAWA z dnia 12 lutego 2009 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym

Art. 1. W ustawie z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 292) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 4 w ust. 1 w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

„6) niezwłoczne przekazywanie ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego, ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa oraz ministrowi właściwemu do spraw rozwoju wsi informacji na temat wyroków skazujących, zapadłych wobec:

a) osób fizycznych i przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, jeśli czyn zabroniony został popełniony na szkodę interesów finansowych Wspólnot Europejskich,

b) osób upoważnionych do reprezentowania podmiotu zbiorowego, podejmowania w jego imieniu decyzji lub sprawowania nadzoru nad jego działalnością, jeśli czyn zabroniony został popełniony na szkodę interesów finansowych Wspólnot Europejskich,

c) podmiotów zbiorowych, jeśli czyn zabroniony osoby fizycznej stanowiący podstawę odpowiedzialności podmiotu zbiorowego został popełniony na szkodę interesów finansowych Wspólnot Europejskich.”;

2) w art. 12:

a) w ust. 1 po pkt 6 dodaje się pkt 6a i 6b w brzmieniu:

„6a) informację, że osoba jest upoważniona do reprezentowania podmiotu zbiorowego, podejmowania w jego imieniu decyzji lub sprawowania nadzoru nad jego działalnością, jeśli czyn zabroniony został popełniony na szkodę interesów finansowych Wspólnot Europejskich;

6b) informację, że czyn zabroniony popełniony przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną został popełniony na szkodę interesów finansowych Wspólnot Europejskich;”,

b) w ust. 1a po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu:

„5a) informację, że czyn zabroniony osoby fizycznej stanowiący podstawę odpowiedzialności podmiotu zbiorowego został popełniony na szkodę interesów finansowych Wspólnot Europejskich;”.

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.