USTAWA z dnia 12 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece

Art. 1. W ustawie z dnia 24 maja 2013 r. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. poz. 941) w art. 3 na końcu dodaje się wyrazy:

„ , z tym że przepisy:

1)   art. 364 ust. 2 i 3 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w zakresie dotyczącym wyciągów z ksiąg wieczystych,

2)   art. 364 ust. 4 i ust. 8-16 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą,

3)   art. 365 ust. 1 i 3 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w zakresie dotyczącym pobierania opłat od wniosku o wydanie wyciągu z księgi wieczystej, wniosku o wyszukanie ksiąg wieczystych oraz złożonego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego wniosku o wydanie — w celu samodzielnego wydrukowania — odpisu księgi wieczystej, wyciągu z księgi wieczystej lub zaświadczenia o zaniknięciu księgi wieczystej

— stosuje się od dnia 1 lipca 2014 r.”.

Art. 2. Wnioski o wydanie wyciągu z księgi wieczystej oraz wnioski o zgodę na wielokrotne, nieograniczone w czasie wyszukiwanie ksiąg wieczystych w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych złożone od dnia 1 grudnia 2013 r. a przed wejściem w życie niniejszej ustawy pozostawia się bez rozpoznania, o czym zawiadamia się wnioskodawców.

Art. 3. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 grudnia 2013 r.