USTAWA z dnia 11 marca 2005 r. o zmianie ustawy o biokomponentach stosowanych w paliwach ciekłych i biopaliwach ciekłych

Art. 1. W ustawie z dnia 2 października 2003 r. o biokomponentach stosowanych w paliwach ciekłych i biopaliwach ciekłych (Dz. U. Nr 199, poz. 1934 oraz z 2004 r. Nr 34, poz. 293, Nr 109, poz. 1160 i Nr 173, poz. 1808) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 12:

a) uchyla się ust. 2,

b) uchyla się ust. 7;

2) w art. 17 w ust. 1 uchyla się pkt 3.

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1 pkt 2, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 21 sierpnia 2004 r.