USTAWA z dnia 10 maja 2013 r. o zmianie ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej

Art. 1. W ustawie z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. Nr 160, poz. 1080, z późn. zm. 1) ) w art. 2 w ust. 3 w pkt 6 po lit. a dodaje się lit. aa-ae w brzmieniu:

„aa) z urlopu macierzyńskiego,

ab)  z dodatkowego urlopu macierzyńskiego,

ac)   z urlopu ojcowskiego,

ad)  z urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego,

ae)   z dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego,”.

Art. 2. 1. Do nabycia prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników jednostek sfery budżetowej, przysługującego za rok 2012, stosuje się art. 2 ust. 3 pkt 6 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

2. Wynagrodzenie roczne, o którym mowa w ust. 1, niewypłacone w ciągu pierwszych trzech miesięcy 2013 r., pracownikom, wobec których, na podstawie art. 2 ust. 3 pkt 6 lit. aa-ae ustawy określonej w art. 1, nie wymaga się przepracowania u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy w roku kalendarzowym, wypłaca się nie później niż w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 3. Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 72, poz. 802 i Nr 110, poz. 1255, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2003 r. Nr 199, poz. 1939 i Nr 223, poz. 2217, z 2004 r. Nr 116, poz. 1202, z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 34, poz. 243 i Nr 104, poz. 708 i 711, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2012 r. poz. 819 oraz z 2013 r. poz. 675.