USTAWA z dnia 10 maja 2013 r. o uchyleniu ustawy o przekształceniu własnościowym przedsiębiorstwa państwowego Polskie Linie Lotnicze „LOT”

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.