USTAWA z dnia 10 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina

Art. 1. W ustawie z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257, z późn. zm. 1) ) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 30 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Produkcja i przetwarzanie wyrobów akcyzowych zharmonizowanych mogą odbywać się wyłącznie w składzie podatkowym, z wyłączeniem produkcji win gronowych uzyskanych z winogron pochodzących z upraw własnych, o których mowa w art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 22 stycznia 2004 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (Dz. U. Nr 34, poz. 292, z późn. zm. 2) ), w ilości mniejszej niż 1000 hl w ciągu roku kalendarzowego.”;

2) w art. 87 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wyroby akcyzowe podlegające obowiązkowi oznaczania znakami akcyzy muszą być prawidłowo oznaczone odpowiednimi znakami akcyzy przed zakończeniem procedury zawieszenia poboru akcyzy, a w przypadku win gronowych, o których mowa w art. 30 ust. 2, przed ich przekazaniem do magazynu wyrobów gotowych lub dokonaniem ich sprzedaży.”.

Art. 2. W ustawie z dnia 22 stycznia 2004 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (Dz. U. Nr 34, poz. 292, z późn. zm. 3) ) po art. 17 dodaje się art. 17a w brzmieniu:

Art. 17a. 1. Podmiot, o którym mowa w art. 16 ust. 3, który na podstawie przepisów o podatku akcyzowym nie podlega obowiązkowi produkcji wina gronowego w składzie podatkowym, jest obowiązany spełniać następujące warunki:

1) opracować w formie pisemnej oraz wdrożyć system kontroli wewnętrznej wyrobu i rozlewu wina gronowego, obejmujący określenie:

a) częstotliwości i sposobu pobierania próbek jakościowych.

b) metod badań,

c) sposobu postępowania z winami gronowymi nieodpowiadającymi wymaganiom jakościowym,

d) zabezpieczania i usuwania odpadów powstających podczas produkcji;

2) wyznaczyć osobę odpowiedzialną za kontrolę jakości wyrabianego i rozlewanego wina gronowego.

2. Wyrób i rozlew wina gronowego uzyskanego z winogron pochodzących z upraw własnych z przeznaczeniem do obrotu może wykonywać podmiot, o którym mowa w ust. 1:

1) posiadający tytuł prawny do obiektów budowlanych, w których jest prowadzony wyrób wina lub moszczu gronowego;

2) niekarany za przestępstwa przeciwko mieniu i wiarygodności dokumentów, a w przypadku podmiotu będącego osobą prawną — którego członek zarządu nie był karany za przestępstwa przeciwko mieniu i wiarygodności dokumentów.”.

Art. 3. 1. Podmioty wyrabiające wino gronowe uzyskane z winogron pochodzących z własnych upraw, w ilości mniejszej niż 1000 hi w ciągu roku kalendarzowego, w roku gospodarczym 2008/2009 dokonują zgłoszenia, o którym mowa w art. 26 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 2, nie później niż do dnia 12 września 2008 r., przy czym zabroniony jest wyrób wina z przeznaczeniem do obrotu z winogron zebranych przed dokonaniem tego zgłoszenia. Wraz ze zgłoszeniem podmioty, o których mowa w zdaniu pierwszym, przekazują informacje, o których mowa w art. 27 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy, o której mowa w art. 2.

2. W zakresie dotyczącym podmiotów, o których mowa w ust. 1, informacje wymienione w art. 26a ustawy, o której mowa w art. 2, są przekazywane niezwłocznie, jednak nie później niż do dnia 13 września 2008 r.

Art. 4. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 68, poz. 623, z 2005 r. Nr 160, poz. 1341, z 2006 r. Nr 169, poz. 1199, z 2007 r. Nr 99, poz. 666 oraz z 2008 r. Nr 118, poz. 745.

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808 oraz z 2006 r. Nr 171, poz. 1225 i Nr 208, poz. 1541.

3)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808 oraz z 2006 r. Nr 171, poz. 1225 i Nr 208, poz. 1541.