USTAWA z dnia 10 lipca 2007 r. o dotacji przeznaczonej dla przedsiębiorstwa państwowego Zakłady Chemiczne „Tarnowskie Góry” w Tarnowskich Górach w likwidacji

Art. 1. Ustawa określa cel i zakres wykorzystania oraz sposób udzielenia dotacji przeznaczonej dla przedsiębiorstwa państwowego Zakłady Chemiczne „Tarnowskie Góry” w Tarnowskich Górach w likwidacji, zwanego dalej „Zakładem”.

Art. 2. Dotację przeznacza się na dofinansowanie prac zabezpieczających przedsięwzięcie „Ochrona Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 330 — Gliwice, przez kompleksowe unieszkodliwienie odpadów wraz z rekultywacją terenów skażonych Zakładów Chemicznych „Tarnowskie Góry” w Tarnowskich Górach w likwidacji”, w zakresie:

1) eksploatacji oczyszczalni ścieków;

2) monitoringu środowiska na terenie i w rejonie Zakładu;

3) dozorowania mienia i wykonywania prac naprawczych na terenie Zakładu objętego przedsięwzięciem.

Art. 3. Dotację na wykonanie zadań, określonych w art. 2, przyznaje się na wniosek Zakładu, na podstawie zaakceptowanego przez Wojewodę Śląskiego:

1) programu likwidacji przedsiębiorstwa;

2) harmonogramu rzeczowo-finansowego prac planowanych do wykonania.

Art. 4. 1. Podstawą przyznania dotacji na wykonanie zadań, określonych w art. 2, jest umowa zawarta między Wojewodą Śląskim a Zakładem.

2. Umowa, o której mowa w ust. 1, określa w szczególności zobowiązanie Zakładu do wykonywania zadań, określonych w art. 2, wysokość dotacji i terminy przekazywania środków finansowych, sposób rozliczania i przyczyny ewentualnego zwrotu dotacji.

Art. 5. Przyznana przez Wojewodę Śląskiego dotacja jest przekazywana, w terminach określonych w umowie, na specjalnie w tym celu wyodrębniony przez Zakład rachunek bankowy.

Art. 6. Zakład otrzymujący dotację składa Wojewodzie Śląskiemu, w terminie do dnia 31 grudnia 2007 r., sprawozdanie zawierające rozliczenie rzeczowo-finansowe zrealizowanych zadań.

Art. 7. Dysponentem dotacji na wykonanie zadań, określonych w art. 2, jest Wojewoda Śląski.

Art. 8. Dotacja na zadania, określone w art. 2, zostanie wykorzystana do dnia uznania przedsiębiorstwa za zlikwidowane, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2007 r.

Art. 9. Ustawa ma zastosowanie do wydatków ponoszonych przez Zakład od dnia 1 stycznia 2007 r.

Art. 10. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.