USTAWA z dnia 10 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” 1)

Art. 1. W ustawie z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (Dz. U. Nr 84, poz. 948, z późn. zm. 2) ) w art. 15 po ust. 6 dodaje się ust. 6a—6c w brzmieniu:

„6a. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej PLK SA oraz pracownicy tej spółki, zajmujący stanowiska kierownicze w komórkach organizacyjnych właściwych w zakresie przydzielania tras pociągów lub pobierania opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej, a także ich zastępcy, nie mogą pełnić funkcji w organach, pozostawać w stosunku pracy ani świadczyć pracy na podstawie innego stosunku prawnego w PKP SA, spółkach od niej zależnych, a także u przewoźników kolejowych w rozumieniu ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym.

6b. Zakaz, o którym mowa w ust. 6a, obowiązuje również w okresie 24 miesięcy od zakończenia pełnienia funkcji przez członków Zarządu i Rady Nadzorczej PLK SA lub ustania zatrudnienia pracowników tej spółki na stanowiskach objętych zakazem.

6c. Członkowie Zarządu PLK SA są powoływani przez Radę Nadzorczą PLK SA po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na członka Zarządu PLK SA. Do przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka Zarządu PLK SA stosuje się przepisy wydane na podstawie art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397, z późn. zm. 3) ).”.

Art. 2. Walne Zgromadzenie PLK SA uchwali zmiany statutu spółki, w celu dostosowania go do wymagań niniejszej ustawy, w terminie umożliwiającym zatwierdzenie przez ministra właściwego do spraw transportu zmiany statutu PLK SA w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 3. Łączenie funkcji członka Rady Nadzorczej lub członka Zarządu PLK SA z pełnieniem funkcji w organach lub pozostawaniem w stosunku pracy lub ze świadczeniem pracy na podstawie innego stosunku prawnego w PKP SA, spółkach od niej zależnych lub u przewoźników kolejowych, o których mowa w art. 15 ust. 6a ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, powoduje wygaśnięcie mandatu członka Rady Nadzorczej lub członka Zarządu PLK SA po upływie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, chyba że wcześniej członek Rady Nadzorczej lub członek Zarządu PLK SA przestanie pełnić funkcję w organach lub wygaśnie jego stosunek pracy lub ustanie jego zatrudnienie w PKP SA, spółkach od niej zależnych lub u przewoźników kolejowych.

Art. 4. Łączenie pracy przez pracowników PLK SA, zajmujących stanowiska kierownicze w komórkach organizacyjnych właściwych w zakresie przydzielania tras pociągów oraz pobierania opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej, a także ich zastępców, z pełnieniem funkcji w organach lub pozostawaniem w stosunku pracy lub ze świadczeniem pracy na podstawie innego stosunku prawnego w PKP SA, spółkach od niej zależnych lub u przewoźników kolejowych, o których mowa w art. 15 ust. 6a ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, skutkuje wygaśnięciem ich stosunków pracy z PLK SA po upływie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, chyba że wcześniej przestaną pełnić funkcję w organach, wygasną ich stosunki pracy lub ustanie zatrudnienie w PKP SA, spółkach od niej zależnych lub u przewoźników kolejowych.

Art. 5. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1)  Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy 91/440/EWG Rady z dnia 29 lipca 1991 r. w sprawie rozwoju kolei wspólnotowych (Dz. Urz. UE L 237 z 24.08.1991, str. 25; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 7, t. 1, str. 341) oraz dyrektywy 2001/14/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2001 r. w sprawie alokacji zdolności przepustowej infrastruktury kolejowej i pobierania opłat za użytkowanie infrastruktury kolejowej oraz przyznawanie świadectw bezpieczeństwa (Dz. Urz. UE L 75 z 15.03.2001, str. 29; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 7, t. 5, str. 404).

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1086 i Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 205, poz. 1730 i Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 6, poz. 63, Nr 80, poz. 720 i Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 120, poz. 1252, z 2005 r. Nr 157, poz. 1315 i Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. Nr 12, poz. 63 i Nr 157, poz. 1119, z 2008 r. Nr 97, poz. 624, Nr 193, poz. 1196 i Nr 206, poz. 1289, z 2009 r. Nr 6, poz. 33 oraz z 2010 r. Nr 108, poz. 686 i Nr 247, poz. 1651.

3)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 60, poz. 535 i Nr 90, poz. 844, z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 116, poz. 1207, Nr 123, poz. 1291 i Nr 273, poz. 2703 i 2722, z 2005 r. Nr 167, poz. 1400, Nr 169, poz. 1418, Nr 178, poz. 1479 i Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. Nr 107, poz. 721 i Nr 208, poz. 1532, z 2008 r. Nr 180, poz. 1109, z 2009 r. Nr 13, poz. 70 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 144, Nr 108, poz. 685, Nr 182, poz. 1228 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 171.