USTAWA BUDŻETOWA NA ROK 2007 z dnia 25 stycznia 2007 r.

Art. 1. 1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 1, łączne dochody budżetu państwa na kwotę 228.952.516 tys. zł, z tego:

1) podatkowe i niepodatkowe dochody budżetu państwa na kwotę 214.266.048 tys. zł;

2) środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł niepodlegające zwrotowi na kwotę 14.686.468 tys. zł.

2. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 2, wydatki budżetu państwa na kwotę nie większą niż 258.952.516 tys. zł.

3. Deficyt budżetu państwa ustala się na kwotę nie większą niż 30.000.000 tys. zł.

Art. 2. Ustala się przychody budżetu państwa na kwotę 234.312.921 tys. zł, a rozchody budżetu państwa na kwotę 204.312.921 tys. zł — z tytułów wymienionych w załączniku nr 3.

Art. 3. Źródłem pokrycia pożyczkowych potrzeb budżetu państwa, w tym deficytu budżetu państwa, są środki pozostające na rachunkach budżetu państwa w dniu 31 grudnia 2006 r., przychody z tytułu sprzedaży skarbowych papierów wartościowych, przychody z prywatyzacji, przychody z tytułu kredytów i pożyczek zagranicznych oraz przychody z innych tytułów.

Art. 4. 1. Przyrost zadłużenia na dzień 31 grudnia 2007 r. z tytułu zaciągniętych i spłaconych kredytów lub pożyczek oraz emisji i spłaty skarbowych papierów wartościowych na rynku krajowym nie może przekroczyć kwoty 70.000.000 tys. zł, przy czym przez spłatę papierów wartościowych należy rozumieć w szczególności ich wykup, przedterminowy wykup, wcześniejszy wykup, odkup oraz zamianę.

2. Przyrost zadłużenia na dzień 31 grudnia 2007 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i uzyskanych pożyczek zagranicznych oraz z tytułu emisji skarbowych papierów wartościowych na rynki zagraniczne, pomniejszony o terminowe i przedterminowe spłaty kapitału zadłużenia zagranicznego, nie może przekroczyć kwoty 35.000.000 tys. zł.

3. Limit określony w ust. 1 nie ma zastosowania do emisji skarbowych papierów wartościowych na rynku krajowym, przeznaczonych na przedterminową spłatę, wykup lub zamianę innych niż skarbowe papiery wartościowe zobowiązań Skarbu Państwa, a także na spłatę zobowiązań Skarbu Państwa wynikających z ustaw, orzeczeń sądów lub innych tytułów.

4.  Wartość nominalna nowo wyemitowanych skarbowych papierów wartościowych na cele, o których mowa w ust. 3, nie może przekroczyć kwoty 15.000.000 tys. zł.

Art. 5. Upoważnia się Ministra Finansów do sprzedaży aktywów finansowych zwolnionych w wyniku operacji przedterminowego wykupu zadłużenia zagranicznego.

Art. 6. Poręczenia i gwarancje mogą być udzielane przez Skarb Państwa do kwoty 17.000.000 tys. zł.

Art. 7. Ustala się limit łącznych zobowiązań Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. z tytułu gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeń eksportowych oraz gwarancji ubezpieczeniowych — w wysokości 11.000.000 tys. zł.

Art. 8. Upoważnia się Ministra Finansów do udzielania ze środków budżetu państwa:

1) kredytów i pożyczek rządom innych krajów na sfinansowanie importu z Rzeczypospolitej Polskiej towarów i usług — do kwoty 971.680 tys. zł;

2) pożyczek:

a) dla Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. — na wypłatę gwarantowanych przez Skarb Państwa odszkodowań z tytułu ubezpieczeń eksportowych oraz kwot gwarancji ubezpieczeniowych — do kwoty 2.130.000 tys. zł,

b) na uzupełnienie przychodów Funduszu Rekompensacyjnego, o którym mowa w art. 16 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 169, poz. 1418 oraz z 2006 r. Nr 195, poz. 1437) do kwoty 301.482 tys. zł,

c) dla Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej na podstawie ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (Dz. U. Nr 249, poz. 1829) — do kwoty 130.000 tys. zł;

3) wypłat z tytułu pożyczek udzielonych samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej oraz jednostkom badawczo-rozwojowym na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 78, poz. 684 oraz z 2006 r. Nr 137, poz. 971) — do kwoty 700.000 tys. zł, przy jednoczesnym założeniu, że suma dokonanych wypłat z tego tytułu w latach budżetowych 2005, 2006 i 2007 nie może przekroczyć łącznej kwoty 2.200.000 tys. zł.

Art. 9. Przychody, wydatki i rozliczenia z budżetem państwa państwowych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych państwowych jednostek budżetowych, w podziale na części budżetowe, określa załącznik nr 4.

Art. 10. Ustala się plany finansowe państwowych funduszy celowych, zgodnie z załącznikiem nr 5.

Art. 11. Wykaz inwestycji wieloletnich określa załącznik nr 6.

Art. 12. Zestawienie programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących z pomocy przedakcesyjnej, środków przejściowych (Transition Facility) oraz z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej zawiera załącznik nr 7.

Art. 13. Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, określa załącznik nr 8.

Art. 14. Wykaz jednostek, dla których zaplanowano dotacje podmiotowe, oraz kwoty dotacji zawiera załącznik nr 9.

Art. 15. 1. Zgodnie z art. 9 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 110, poz. 1255, z późn. zm. 1) ) ustala się:

1) dla państwowych jednostek budżetowych w podziale na części i działy klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych oraz na poszczególne grupy osób, w załączniku nr 10:

a) kwoty wynagrodzeń i limity zatrudnienia dla osób objętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń (osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, członków korpusu służby cywilnej, etatowych członków samorządowych kolegiów odwoławczych i kolegiów regionalnych izb obrachunkowych, pracowników Rządowego Centrum Legislacji, ekspertów, asesorów i aplikantów eksperckich Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, asesorów i aplikantów prokuratorskich, funkcjonariuszy Służby Celnej, sędziów delegowanych do Ministerstwa Sprawiedliwości lub innej jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Sprawiedliwości albo przez niego nadzorowanej, prokuratorów oraz żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy),

b) kwoty wynagrodzeń dla osób nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń;

2) kwoty bazowe dla:

a) osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe — w wysokości 1.726,74 zł,

b) członków korpusu służby cywilnej, etatowych członków samorządowych kolegiów odwoławczych i kolegiów regionalnych izb obrachunkowych, pracowników Rządowego Centrum Legislacji, ekspertów, asesorów i aplikantów eksperckich Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, asesorów i aplikantów prokuratorskich, funkcjonariuszy Służby Celnej — w wysokości 1.795,80 zł,

c) sędziów delegowanych do Ministerstwa Sprawiedliwości lub innej jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Sprawiedliwości albo przez niego nadzorowanej i prokuratorów — w wysokości 1.459,84 zł.

d) żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy — w wysokości 1.459,84 zł,

e) nauczycieli — w wysokości 1.885,59 zł;

3) średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej — w wysokości 100,0%.

2. Zgodnie z art. 10 ustawy wymienionej w ust. 1 tworzy się rezerwy celowe dla państwowych jednostek budżetowych, z przeznaczeniem na:

1) zwiększenia wynikające ze zmian organizacyjnych i nowych zadań:

a) wynagrodzeń — w wysokości 34.606 tys. zł,

b) limitów zatrudnienia dla 700 osób;

2) zwiększenie wynagrodzeń — w wysokości 3.373 tys. zł — przeznaczonych na wypłaty:

a) wynagrodzeń dla osób odwołanych z kierowniczych stanowisk państwowych,

b) nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i odpraw w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy oraz ekwiwalentów za niewykorzystany urlop wypoczynkowy dla:

— osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe,

— pracowników jednostek organizacyjnych stanowiących wyodrębnioną część budżetową, w których limit zatrudnienia nie przekracza 50 osób.

Art. 16. 1. Zgodnie z art. 91 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. — Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm. 2) ) ustala się kwoty bazowe dla:

1) sędziów — w wysokości 1.459,84 zł;

2) asesorów i aplikantów sądowych — w wysokości 1.795,80 zł.

2. Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych (Dz. U. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm. 3) ) ustala się kwotę bazową dla zawodowych kuratorów sądowych w wysokości 1.795,80 zł.

Art. 17. Ustala się limity zatrudnienia osób objętych mnożnikowym systemem wynagrodzeń dla urzędów organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa, sądów i trybunałów, wymienionych w art. 121 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm. 4) ) oraz w placówkach zagranicznych — zgodnie z załącznikiem nr 11.

Art. 18. Ustala się etaty Policji w liczbie 103.368, w tym 103.309 etatów w jednostkach organizacyjnych Policji.

Art. 19. Ustala się łączną kwotę dotacji przedmiotowych do wyrobów i usług w wysokości 399.612 tys. zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie:

1) krajowych przewozów pasażerskich w celu wyrównania przewoźnikom kolejowym utraconych przychodów z tytułu obowiązujących ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów, o których mowa w ustawie z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2002 r. Nr 175, poz. 1440, z późn. zm. 5) ) — w wysokości 371.000 tys. zł;

2) podręczników szkolnych do kształcenia zawodowego i kształcenia specjalnego oraz podręczników akademickich — w wysokości 8.912 tys. zł;

3) posiłków sprzedawanych w barach mlecznych — w wysokości 18.000 tys. zł;

4) przesyłek ustawowo zwolnionych z opłat pocztowych — w wysokości 1.700 tys. zł.

Art. 20. Ustala się dotacje przedmiotowe na:

1) korzystanie z usług w zakresie szkolenia sportowego, świadczonych przez „Centralny Ośrodek Sportu”, w łącznej kwocie 17.501 tys. zł;

2) wdrażanie do pracy społecznie użytecznej i objęcie praktyczną nauką zawodu, w warsztatach szkolnych prowadzonych przy zakładach poprawczych i  schroniskach dla nieletnich, w łącznej kwocie 678 tys. zł;

3) ochronę gospodarki leśnej, rezerwatowej oraz przyrody prowadzoną przez gospodarstwa pomocnicze przy parkach narodowych, na gruntach będących w zarządzie parków narodowych, w łącznej kwocie 1.835 tys. zł;

4) korzystanie z usług w zakresie szkolenia z dziedziny ochrony radiologicznej pacjenta, świadczonych przez Krajowe Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia, w łącznej kwocie 300 tys. zł.

Art. 21. Ustala się łączną kwotę dotacji przedmiotowych w wysokości 150.307 tys. zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wykonywanych na rzecz rolnictwa, w szczególności w zakresie:

1) postępu biologicznego w produkcji roślinnej i zwierzęcej;

2) ochrony roślin;

3) rolnictwa ekologicznego.

Art. 22. Ustala się kwotę dotacji na inwestycje realizowane przez „PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna” na liniach kolejowych o państwowym znaczeniu — w wysokości 396.520 tys. zł.

Art. 23. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 90.000 tys. zł.

Art. 24. Ustala się dla służby cywilnej:

1) limit mianowań urzędników — 3.000 osób;

2) limit środków na wynagrodzenia — w wysokości 5.086.649 tys. zł;

3) limit środków na szkolenia — w wysokości 47.838 tys. zł.

Art. 25. Prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem wynosi 101,9%.

Art. 26. Prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów wynosi 102,1 %.

Art. 27. Wysokość odpisu, o którym mowa w art. 76 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74), wynosi 3.138.000 tys. zł.

Art. 28. Kwota wydatków na prewencję rentową, o których mowa w art. 57 ustawy wymienionej w art. 27, wynosi 115.065 tys. zł.

Art. 29. Należności, o których mowa w art. 76 ust. 1 pkt 3 ustawy wymienionej w art. 27, z tytułu poniesionych kosztów poboru i dochodzenia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych składek na otwarte fundusze emerytalne, ustala się na 0,8 % kwoty składek przekazanych do funduszy.

Art. 30. Odpis od funduszu emerytalno-rentowego na fundusz administracyjny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wynosi 375.000 tys. zł.

Art. 31. Kwota wydatków na prewencję wypadkową, o których mowa w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. Nr 199, poz. 1673, z późn. zm. 6) ), wynosi 2.200 tys. zł.

Art. 32. Kwota środków przeznaczonych na finansowanie rent strukturalnych, o której mowa w art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 26 kwietnia 2001 r. o rentach strukturalnych w rolnictwie (Dz. U. Nr 52, poz. 539, z 2003 r. Nr 229, poz. 2273 oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 873), wynosi 7.833 tys. zł.

Art. 33. Prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej wynosi 2.616 zł.

Art. 34. Wydatki budżetowe w kwocie 392.370 tys. zł, ujęte w części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw gospodarki, przeznacza się na:

1) realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003—2006 (Dz. U. Nr 210, poz. 2037, z 2005 r. Nr 150, poz. 1250 oraz z 2006 r. Nr 249, poz. 1835) — kwotę 391.270 tys. zł;

2) monitorowanie przebiegu procesu restrukturyzacji hutnictwa żelaza i stali w Polsce — kwotę 1.100 tys. zł.

Art. 35. Kwoty wpłat jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966, z późn. zm. 7) ), wynoszą dla:

1) gmin — 463.602 tys. zł;

2) powiatów — 773.813 tys. zł;

3) województw — 642.326 tys. zł.

Art. 36. Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. Nr 267, poz. 2251) ustala się wydatki związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem, ochroną i zarządzaniem infrastrukturą transportu lądowego, finansowaną lub dofinansowaną przez ministra właściwego do spraw transportu — w wysokości 3.774.557 tys. zł.

Art. 37. Ustala się obowiązkową składkę na Fundusz Pracy w wysokości 2,45 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne, określonej w art. 104 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001, z późn. zm. 8) ).

Art. 38. Zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. Nr 158, poz. 1121) — ustala się obowiązkową składkę na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w wysokości 0,10 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, bez stosowania ograniczenia, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy wymienionej w art. 27.

Art. 39. 1. Upoważnia się Ministra Finansów do dokonywania transakcji finansowych na instrumentach pochodnych, zmieniających strukturę przepływów finansowych stanowiących dochody i wydatki budżetu państwa, z których uzyskane środki finansowe pomniejszają wydatki.

2. Upoważnia się Ministra Finansów do dokonywania transakcji finansowych na instrumentach pochodnych, zmieniających strukturę przepływów finansowych stanowiących przychody i rozchody budżetu państwa, z których uzyskane środki finansowe pomniejszają rozchody.

Art. 40. Wykaz programów wieloletnich określa załącznik nr 12.

Art. 41. Plany finansowe:

1) Agencji Mienia Wojskowego,

2) Wojskowej Agencji Mieszkaniowej,

3) Agencji Rezerw Materiałowych,

4) Agencji Rynku Rolnego,

5) Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,

6) Agencji Nieruchomości Rolnych,

7) Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa,

8) Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości — określa załącznik nr 13.

Art. 42. W przypadku uzyskania dodatkowej kwoty dochodów z wpłat Agencji Nieruchomości Rolnych do wysokości 200.000 tys. zł ponad kwotę 970.000 tys. zł, upoważnia się Ministra Finansów do uruchomienia rezerwy celowej na zwiększenie wydatków na dotację podmiotową dla Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa — do kwoty 200.000 tys. zł.

Art. 43. 1. Prefinansowanie zadań przewidzianych do finansowania ze środków Unii Europejskiej określa załącznik nr 14.

2. Minister Finansów w porozumieniu z ministrem właściwym, pełniącym rolę instytucji zarządzającej, w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206, z późn. zm. 9) ), może dokonywać zmian kwot przychodów i rozchodów programów ujętych w załączniku nr 14.

Art. 44. Limity kwot zobowiązań oraz wydatków w roku 2007 i kolejnych latach obowiązywania Narodowego Planu Rozwoju 2004—2006 są ujęte w wykazie stanowiącym załącznik nr 15.

Art. 45. Ustala się łączną kwotę, do wysokości której organy administracji rządowej mogą zaciągać zobowiązania finansowe z tytułu umów o partnerstwie publiczno-prywatnym — w wysokości 5.000.000 tys. zł.

Art. 46. Upoważnia się ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania do przeprowadzenia — ze środków ujętych w budżecie państwa — centralnych zakupów wyposażenia pracowni internetowych w szkołach w sprzęt komputerowy i oprogramowanie oraz autobusów szkolnych na dowożenie dzieci do szkół.

Art. 47. W przypadku uzyskania do końca sierpnia 2007 r. wpływów z podatku od towarów i usług w wysokości 61.000.000 tys. zł, upoważnia się Ministra Finansów do uruchomienia rezerwy celowej na zwiększenie dotacji na działalność dydaktyczną w szkołach wyższych.

Art. 48. Ilekroć w ustawie jest mowa o Ministrze Finansów rozumie się przez to odpowiednio ministra właściwego do spraw budżetu, ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz ministra właściwego do spraw instytucji finansowych.

Art. 49. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2007 r.

Załączniki do ustawy budżetowej na rok 2007 z dnia 25 stycznia 2007 r. (poz. 90)

Załącznik 2

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 19, poz. 239, z 2001 r. Nr 85, poz. 924, Nr 100, poz. 1080 i Nr 154, poz. 1784 i 1799, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 152, poz. 1267, Nr 213, poz. 1802 i Nr 214, poz. 1805, z 2003 r. Nr 149, poz. 1454, Nr 166, poz. 1609, Nr 179, poz. 1750, Nr 199, poz. 1939 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, Nr 240, poz. 2407 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 34, poz. 304, Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907 i Nr 273, poz. 2702 i 2703, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 131, poz. 1102, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1410, 1413 i 1417, Nr 178, poz. 1479 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 144, poz. 1044 i Nr 218, poz. 1592.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271 i Nr 213, poz. 1802, z 2003 r. Nr 228, poz. 2256 oraz z 2005 r. Nr 169, poz. 1410.

4)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832.

5)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 137, poz. 1304, Nr 149, poz. 1452 i Nr 203, poz. 1966, z 2005 r. Nr 90, poz. 756 i Nr 180, poz. 1497 oraz z 2006 r. Nr 141, poz. 1011 i Nr 249, poz. 1824.

6) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 83, poz. 760 i Nr 223, poz. 2217, z 2004 r. Nr 99, poz. 1001, Nr 121, poz. 1264, Nr 187, poz. 1925 i Nr 210, poz. 2135 oraz z 2005 r. Nr 164, poz. 1366.

7) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 141, poz. 1011, Nr 225, poz. 1635 i Nr 249, poz. 1828.

8) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 94, poz. 788 i Nr 164, poz. 1366 oraz z 2006 r. Nr 94, poz. 651, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 144, poz. 1043, Nr 149, poz. 1074, Nr 158, poz. 1121 i Nr 217, poz. 1588.

9) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 90, poz. 759 i Nr 267, poz. 2251 oraz z 2006 r. Nr 149, poz. 1074 i Nr 249, poz. 1832.