USTAWA BUDŻETOWA NA ROK 2009 z dnia 9 stycznia 2009 r.

Art. 1.  1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 1, łączne dochody budżetu państwa na kwotę 272.911.504 tys. zł, z tego:

1) podatkowe i niepodatkowe dochody budżetu państwa na kwotę 231.148.026 tys. zł;

2) środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł niepodlegające zwrotowi na kwotę 41.763.478 tys. zł.

2. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 2, wydatki budżetu państwa na kwotę nie większą niż 300.097.811 tys. zł.

3. Deficyt budżetu państwa ustala się na kwotę nie większą niż 27.186.307 tys. zł.

Art. 2. Ustala się przychody budżetu państwa na kwotę 262.416.061 tys. zł, a rozchody budżetu państwa na kwotę 235.229.754 tys. zł — z tytułów wymienionych w załączniku nr 3.

Art. 3. Źródłem pokrycia pożyczkowych potrzeb budżetu państwa, w tym deficytu budżetu państwa, są środki pozostające na rachunkach budżetu państwa w dniu 31 grudnia 2008 r., przychody z tytułu sprzedaży skarbowych papierów wartościowych, przychody z prywatyzacji, przychody z tytułu kredytów i pożyczek oraz przychody z innych tytułów.

Art. 4. 1. Przyrost zadłużenia na dzień 31 grudnia 2009 r. z tytułu zaciągniętych i spłaconych kredytów lub pożyczek oraz emisji i spłaty skarbowych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 80.000.000 tys. zł, przy czym przez spłatę:

1) kredytów lub pożyczek należy rozumieć terminowe i przedterminowe spłaty kapitału;

2) papierów wartościowych należy rozumieć w szczególności ich wykup, przedterminowy wykup, wcześniejszy wykup, odkup oraz zamianę.

2. Limit określony w ust. 1 nie ma zastosowania do emisji skarbowych papierów wartościowych, przeznaczonych na przedterminową spłatę, wykup lub zamianę innych niż skarbowe papiery wartościowe zobowiązań Skarbu Państwa, a także na spłatę zobowiązań Skarbu Państwa wynikających z ustaw, orzeczeń sądów lub innych tytułów.

3.  Wartość nominalna nowo wyemitowanych skarbowych papierów wartościowych na cele, o których mowa w ust. 2, nie może przekroczyć kwoty 15.000.000 tys. zł.

Art. 5. Upoważnia się Ministra Finansów do sprzedaży aktywów finansowych zwolnionych w wyniku operacji przedterminowego wykupu zadłużenia zagranicznego.

Art. 6.  Poręczenia i gwarancje mogą być udzielane przez Skarb Państwa do kwoty 55.000.000 tys. zł.

Art. 7. Ustala się limit łącznych zobowiązań Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. z tytułu gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeń eksportowych oraz gwarancji ubezpieczeniowych — w wysokości 10.500.000 tys. zł.

Art. 8. Upoważnia się Ministra Finansów do:

1) dokonywania ze środków budżetu państwa wypłat z tytułu:

a) kredytów i pożyczek udzielanych na podstawie umów międzynarodowych rządom innych państw — do kwoty 2.000.000 tys. zł,

b) pożyczek udzielonych samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej oraz jednostkom badawczo-rozwojowym na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 78, poz. 684, z 2006 r. Nr 137, poz. 971, z 2007 r. Nr 158, poz. 1104 oraz z 2008 r. Nr 192, poz. 1181) —do kwoty 260.960 tys. zł, przy jednoczesnym założeniu, że suma dokonanych wypłat z tego tytułu w latach budżetowych 2005—2009 nie może przekroczyć łącznej kwoty 2.200.000 tys. zł;

2) udzielania ze środków budżetu państwa:

a) pożyczek dla Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. — na wypłatę gwarantowanych przez Skarb Państwa odszkodowań z tytułu ubezpieczeń eksportowych oraz kwot gwarancji ubezpieczeniowych — do kwoty 1.342.000 tys. zł,

b) pożyczek dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach postępowania naprawczego i ostrożnościowego — do kwoty 30.000 tys. zł,

c) pożyczek dla Polskich Kolei Państwowych Spółka Akcyjna na podstawie ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (Dz. U. Nr 84, poz. 948, z późn. zm. 1) ) — do kwoty 477.000 tys. zł,

d) nieoprocentowanych pożyczek na zapewnienie płynności finansowej przy realizacji programów realizowanych w ramach Narodowego Planu Rozwoju, o którym mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206, z późn. zm. 2) ), do czasu zakończenia realizacji tych programów — na podstawie art. 22 ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 249, poz. 1832) — do kwoty 2.580.000 tys. zł.

Art. 9. Przychody, wydatki i rozliczenia z budżetem państwa państwowych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych państwowych jednostek budżetowych, w podziale na części budżetowe, określa załącznik nr 4.

Art. 10. Ustala się plany finansowe państwowych funduszy celowych, zgodnie z załącznikiem nr 5.

Art. 11. Wykaz inwestycji wieloletnich określa załącznik nr 6.

Art. 12. 1. Prefinansowanie zadań przewidzianych do finansowania ze środków Unii Europejskiej określa załącznik nr 7.

2. Minister Finansów w porozumieniu z właściwymi ministrami, może dokonywać zmian kwot przychodów i rozchodów programów ujętych w załączniku nr 7.

Art. 13. Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, określa załącznik nr 8.

Art. 14. Wykaz jednostek, dla których zaplanowano dotacje podmiotowe, oraz kwoty dotacji zawiera załącznik nr 9.

Art. 15. 1. Zgodnie z art. 9 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 110, poz. 1255, z późn. zm. 3) ) ustala się:

1) dla państwowych jednostek budżetowych w podziale na części i działy klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych oraz na poszczególne grupy osób, w załączniku nr 10:

a) kwoty wynagrodzeń i limity zatrudnienia dla osób objętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń (osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, osób zajmujących wysokie stanowiska państwowe niebędące kierowniczymi stanowiskami państwowymi, członków korpusu służby cywilnej, etatowych członków samorządowych kolegiów odwoławczych i kolegiów regionalnych izb obrachunkowych, pracowników Rządowego Centrum Legislacji, ekspertów, asesorów i aplikantów eksperckich Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, asesorów prokuratorskich, funkcjonariuszy Służby Celnej, sędziów delegowanych do Ministerstwa Sprawiedliwości lub innej jednostki

organizacyjnej podległej Ministrowi Sprawiedliwości albo przez niego nadzorowanej, prokuratorów, członków Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych oraz żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy),

b) kwoty wynagrodzeń dla osób nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń;

2) kwoty bazowe dla:

a) osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe — w wysokości 1.835,35 zł,

b) osób zajmujących wysokie stanowiska państwowe niebędące kierowniczymi stanowiskami państwowymi, członków korpusu służby cywilnej, etatowych członków samorządowych kolegiów odwoławczych i kolegiów regionalnych izb obrachunkowych, pracowników Rządowego Centrum Legislacji, ekspertów, asesorów i aplikantów eksperckich Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, asesorów prokuratorskich, funkcjonariuszy Służby Celnej — w wysokości 1.873,84 zł,

c) sędziów delegowanych do Ministerstwa Sprawiedliwości lub innej jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Sprawiedliwości albo przez niego nadzorowanej i prokuratorów oraz członków Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych — w wysokości 1.523,29 zł,

d) żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy — w wysokości 1.523,29 zł;

3) średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej — w wysokości 103,9 %.

2. Zgodnie z art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm. 4) ) ustala się kwotę bazową dla nauczycieli: od 1 stycznia 2009 r. — w wysokości 2.177,86 zł, od 1 września 2009 r. — w wysokości 2.286,75 zł.

3. Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 29 marca 2007 r. o zmianie ustawy o Krajowym Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 64, poz. 433) w związku z art. 9 ust. 1 i 2 ustawy wymienionej w ust. 1, ustala się dla aplikantów prokuratorskich:

1) kwoty wynagrodzeń i limity zatrudnienia w podziale na części i działy klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych w załączniku nr 10;

2) kwotę bazową — w wysokości 1.873,84 zł.

4. Zgodnie z art. 10 ustawy wymienionej w ust. 1 tworzy się rezerwy celowe dla państwowych jednostek budżetowych, z przeznaczeniem na:

1) zwiększenia wynikające ze zmian organizacyjnych i nowych zadań:

a) wynagrodzeń — w wysokości 1.000 tys. zł,

b) limitów zatrudnienia dla 30 osób;

2) zwiększenie wynagrodzeń — w wysokości 4.794 tys. zł — przeznaczonych na wypłaty:

a) wynagrodzeń dla osób odwołanych z kierowniczych stanowisk państwowych,

b) nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i odpraw w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy oraz ekwiwalentów za niewykorzystany urlop wypoczynkowy dla:

— osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe,

— pracowników jednostek organizacyjnych stanowiących wyodrębnioną część budżetową, w których limit zatrudnienia nie przekracza 50 osób.

Art. 16. 1. Zgodnie z art. 91 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. — Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm. 5) ) ustala się kwoty bazowe dla:

1) sędziów — w wysokości 1.523,29 zł;

2) asesorów sądowych —w wysokości 1.873,84 zł.

2. Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych (Dz. U. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm. 6) ) ustala się kwotę bazową dla zawodowych kuratorów sądowych w wysokości 1.873,84 zł.

3. Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 29 marca 2007 r. o zmianie ustawy o Krajowym Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw w związku z art. 91 § 1 ustawy wymienionej w ust. 1 ustala się kwotę bazową dla aplikantów sądowych — w wysokości 1.873,84 zł.

Art. 17. Ustala się limity zatrudnienia osób objętych mnożnikowym systemem wynagrodzeń dla urzędów organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa, sądów i trybunałów, wymienionych w art. 121 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm. 7) ) oraz w placówkach zagranicznych — zgodnie z załącznikiem nr 11.

Art. 18.  Ustala się etaty Policji w liczbie 100.397, w tym 100.309 etatów w jednostkach organizacyjnych Policji.

Art. 19. Ustala się łączną kwotę dotacji przedmiotowych do wyrobów i usług w wysokości 413.962 tys. zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie:

1) krajowych przewozów pasażerskich w celu wyrównania przewoźnikom kolejowym utraconych przychodów z tytułu obowiązujących ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów, o których mowa w ustawie z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2002 r. Nr 175, poz. 1440, z późn. zm. 8) ) —w wysokości 380.000 tys. zł;

2) podręczników szkolnych do kształcenia zawodowego i kształcenia ogólnozawodowego oraz podręczników akademickich — w wysokości 10.062 tys. zł;

3) posiłków sprzedawanych w barach mlecznych — w wysokości 22.000 tys. zł;

4) przesyłek ustawowo zwolnionych z opłat pocztowych — w wysokości 1.900 tys. zł.

Art. 20. Ustala się dotacje przedmiotowe na:

1) korzystanie z usług w zakresie szkolenia sportowego, świadczonych przez „Centralny Ośrodek Sportu”, w łącznej kwocie 18.814 tys. zł;

2) wdrażanie do pracy społecznie użytecznej i objęcie praktyczną nauką zawodu, w warsztatach szkolnych prowadzonych w formie gospodarstw pomocniczych przy zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, w łącznej kwocie 662 tys. zł;

3) ochronę gospodarki leśnej, rezerwatowej oraz przyrody prowadzoną przez gospodarstwa pomocnicze przy parkach narodowych, na gruntach będących w zarządzie parków narodowych, w łącznej kwocie 500 tys. zł.

Art. 21. Ustala się łączną kwotę dotacji przedmiotowych w wysokości 139.217 tys. zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie lub finansowanie zadań wykonywanych na rzecz rolnictwa, w zakresie:

1) postępu biologicznego w produkcji roślinnej i zwierzęcej;

2) ochrony roślin;

3) rolnictwa ekologicznego.

Art. 22. Ustala się kwotę dotacji na inwestycje realizowane przez „PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna” na liniach kolejowych o państwowym znaczeniu — w wysokości 344.940 tys. zł.

Art. 23. W przypadku wystąpienia oszczędności w wydatkach planowanych w częściach budżetu państwa — Sprawy wewnętrzne i Obrona narodowa, upoważnia się Ministra Finansów do ich przeznaczenia na dotacje dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których minister właściwy do spraw wewnętrznych lub Minister Obrony Narodowej jest organem założycielskim.

Art. 24. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 137.400 tys. zł.

Art. 25.  Ustala się dla służby cywilnej:

1) limit mianowań urzędników — 1.000 osób;

2) limit środków na wynagrodzenia — w wysokości 6.298.349 tys. zł, w tym:

a) wynagrodzenia zasadnicze — w wysokości 4.708.376 tys. zł,

b) dodatki służby cywilnej — w wysokości 59.017 tys. zł,

c) dodatki zadaniowe — w wysokości 14.039 tys. zł;

3) limit środków na szkolenia —w wysokości 61.165 tys. zł.

Art. 26. Prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem wynosi 102,9 %.

Art. 27. Prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów wynosi 103,1 %.

Art. 28. Wysokość odpisu, o którym mowa w art. 76 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74, z późn. zm. 9) ), wynosi 3.418.000 tys. zł.

Art. 29. Kwota wydatków na prewencję rentową, o których mowa w art. 57 ustawy wymienionej w art. 28, wynosi 174.867 tys. zł.

Art. 30. Należności, o których mowa w art. 76 ust. 1 pkt 3 ustawy wymienionej w art. 28, z tytułu poniesionych kosztów poboru i dochodzenia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych składek na otwarte fundusze emerytalne, ustala się na 0,8 % kwoty składek przekazanych do funduszy.

Art. 31. Odpis od funduszu emerytalno-rentowego na fundusz administracyjny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wynosi 411.000 tys. zł.

Art. 32. Kwota wydatków na prewencję wypadkową, o których mowa w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. Nr 199, poz. 1673, z późn. zm. 10) ), wynosi 6.750 tys. zł.

Art. 33. Kwota środków przeznaczonych na finansowanie rent strukturalnych, o której mowa w art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 26 kwietnia 2001 r. o rentach strukturalnych w rolnictwie (Dz. U. Nr 52, poz. 539, z 2003 r. Nr 229, poz. 2273 oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 873), wynosi 483 tys. zł.

Art. 34. Prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej wynosi 3.193 zł.

Art. 35. Kwoty wpłat jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2008 r. Nr 88, poz. 539 i Nr 220, poz. 1419 i 1429 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 2), wynoszą dla:

1) gmin — 716.114 tys. zł;

2) powiatów — 1.095.042 tys. zł;

3) województw — 890.881 tys. zł.

Art. 36. Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. Nr 267, poz. 2251 oraz z 2007 r. Nr 23, poz. 136) ustala się wydatki związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem, ochroną i zarządzaniem infrastrukturą transportu lądowego, finansowaną lub dofinansowaną przez ministra właściwego do spraw transportu —w wysokości 4.735.440 tys. zł.

Art. 37. Zgodnie z art. 104 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.) ustala się obowiązkową składkę na Fundusz Pracy w wysokości 2,45 % podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, określonej w art. 104 ust. 1 wymienionej ustawy.

Art. 38. Zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. Nr 158, poz. 1121, z 2008 r. Nr 237, poz. 1654 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33) — ustala się obowiązkową składkę na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w wysokości 0,10 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, bez stosowania ograniczenia, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy wymienionej w art. 28.

Art. 39. 1. Upoważnia się Ministra Finansów do dokonywania transakcji finansowych na instrumentach pochodnych, zmieniających strukturę przepływów finansowych stanowiących dochody i wydatki budżetu państwa, z których uzyskane środki finansowe pomniejszają wydatki.

2. Upoważnia się Ministra Finansów do dokonywania transakcji finansowych na instrumentach pochodnych, zmieniających strukturę przepływów finansowych stanowiących przychody i rozchody budżetu państwa, z których uzyskane środki finansowe pomniejszają rozchody.

Art. 40. Wykaz programów wieloletnich określa załącznik nr 12.

Art. 41. Plany finansowe jednostek podsektora rządowego, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 12 ustawy wymienionej w art. 17, określa załącznik nr 13.

Art. 42. Zestawienie programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących z pomocy przedakcesyjnej, środków przejściowych (Transition Facility). Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, działu 3a budżetu Unii Europejskiej Programu ogólnego „Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi” oraz z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności realizowanych w ramach Narodowego Planu Rozwoju 2004—2006, zawiera załącznik nr 14.

Art. 43. Limity kwot zobowiązań oraz wydatków w kolejnych latach obowiązywania Narodowego Planu Rozwoju 2004—2006 są ujęte w wykazie, stanowiącym załącznik nr 15.

Art. 44.1. Wykaz programów operacyjnych realizowanych w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia oraz Europejskiego Funduszu Rybackiego w latach 2007—2013, zawiera załącznik nr 16.

2. Limity wydatków budżetu państwa, przeznaczonych na finansowanie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013, zawiera załącznik nr 17.

Art. 45. Ustala się łączną kwotę, do wysokości której organy administracji rządowej mogą zaciągać zobowiązania finansowe z tytułu umów o partnerstwie publiczno-prywatnym —w wysokości 5.000.000 tys. zł.

Art. 46. Ustala się kwotę dotacji dla Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. na zakup urządzeń i sprzętu ratowniczego — w wysokości 1.000 tys. zł.

Art. 47.  (uchylony).

Art. 48. Ilekroć w ustawie jest mowa o Ministrze Finansów rozumie się przez to odpowiednio ministra właściwego do spraw budżetu, ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz ministra właściwego do spraw instytucji finansowych.

Art. 49. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2009 r.


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1086 i Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 205, poz. 1730 i Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 6, poz. 63, Nr 80, poz. 720 i Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 120, poz. 1252, z 2005 r. Nr 157, poz. 1315 i Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. Nr 12, poz. 63 i Nr 157, poz. 1119, z 2008 r. Nr 97, poz. 624, Nr 193, poz. 1196 i Nr 206, poz. 1289 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 90, poz. 759 i Nr 267, poz. 2251, z 2006 r. Nr 149, poz. 1074 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2008 r. Nr 216, poz. 1370.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 19, poz. 239, z 2001 r. Nr 85, poz. 924, Nr 100, poz. 1080 i Nr 154, poz. 1784 i 1799, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 152, poz. 1267, Nr 213, poz. 1802 i Nr 214, poz. 1805, z 2003 r. Nr 149, poz. 1454, Nr 166, poz. 1609, Nr 179, poz. 1750, Nr 199, poz. 1939 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, Nr 240, poz. 2407 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, z 2007 r. Nr 64, poz. 433, Nr 82, poz. 560, Nr 147, poz. 1030 i Nr 176, poz. 1242 oraz z 2008 r. Nr 227, poz. 1505.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 1.

5) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 34, poz. 304, Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907 i Nr 273, poz. 2702 i 2703, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 131, poz. 1102, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1410, 1413 i 1417, Nr 178, poz. 1479 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1044 i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 64, poz. 433, Nr 73, poz. 484, Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766, Nr 136, poz. 959, Nr 138, poz. 976, Nr 204, poz. 1482 i Nr 230, poz. 1698, z 2008 r. Nr 223, poz. 1457, Nr 228, poz. 1507 i Nr 234, poz. 1571 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 4 i Nr 9, poz. 57.

6) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271 i Nr 213, poz. 1802, z 2003 r. Nr 228, poz. 2256 oraz z 2005 r. Nr 169, poz. 1410.

7) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505.

8) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 137, poz. 1304, Nr 149, poz. 1452 i Nr 203, poz. 1966, z 2005 r. Nr 90, poz. 756 i Nr 180, poz. 1497, z 2006 r. Nr 141, poz. 1011 i Nr 249, poz. 1824 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 558, Nr 180, poz. 1280 i Nr 191, poz. 1370.

9) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 21, poz. 125, Nr 112, poz. 769, Nr 115, poz. 791, 792 i 793 i Nr 176, poz. 1243, z 2008 r. Nr 63, poz. 394, Nr 67, poz. 411, Nr 141, poz. 888, Nr 171, poz. 1056, Nr 209, poz. 1318, Nr 220, poz. 1417 i 1418, Nr 227, poz. 1505, Nr 228, poz. 1507 i Nr 237, poz. 1654 i 1656 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33 i Nr 8, poz. 38.

10) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 83, poz. 760 i Nr 223, poz. 2217, z 2004 r. Nr 99, poz. 1001, Nr 121, poz. 1264, Nr 187, poz. 1925 i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 164, poz. 1366, z 2007 r. Nr 115, poz. 792, z 2008 r. Nr 228, poz. 1507 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33. 11) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 134, poz. 850, Nr 171, poz. 1056, Nr 216, poz. 1367 i Nr 237, poz. 1654 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33