UMOWA z dnia 6 czerwca 2005 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Japonii o przyznaniu japońskiej pomocy kulturalnej Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego
Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Japonii w Rzeczypospolitej Polskiej Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of Japan to the Republic of Poland
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej Podsekretarz Stanu Bogusław W. Zaleski Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland Under-Secretary of State Bogusław W. Zaleski
Ekscelencjo, Sir,

Mam zaszczyt nawiązać do niedawnych rozmów prowadzonych między przedstawicielami Rządu Japonii i Rządu Rzeczypospolitej Polskiej dotyczących dostarczenia sprzętu do nauki języka japońskiego (zwanego dalej „sprzętem”) dla Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego (zwanej dalej „odbiorcą Grantu”) i zaproponować w imieniu Rządu Japonii następujące ustalenia:

I have the honour to refer to the recent discussions held between the representatives of the Government of Japan and of the Government of the Republic of Poland concerning the supply of audio-visual equipment (hereinafter referred to as ”the Equipment”) to the Warsaw University Library (hereinafter referred to as ”the Grant Recipient”), and to propose on behalf of the Government of Japan the following arrangements:

1. Pragnąc przyczynić się do promocji kulturalnej w Rzeczypospolitej Polskiej, Rząd Japonii — zgodnie ze stosownymi prawami i przepisami Japonii — przyzna Rządowi Rzeczypospolitej Polskiej dotację w wysokości do czterdziestu pięciu milionów stu tysięcy jenów (¥ 45 100 000) (zwaną dalej „Grantem”).

1. For the purpose of contributing to the promotion of culture in the Republic of Poland, the Government of Japan shall extend to the Government of the Republic of Poland, in accordance with the relevant laws and regulations of Japan, a grant up to forty-five million one hundred thousand yen (¥ 45,100,000) (hereinafter referred to as ”the Grant”).

2. Grant zostanie udostępniony od daty wejścia w życie niniejszych ustaleń do dnia 31 marca 2006 r. Okres ten może być przedłużony za obustronnym porozumieniem pomiędzy odpowiednimi organami obydwu Rządów.

2. The Grant shall be available during the period between the date of entry into force of the present arrangements and March 31, 2006. The period may be extended by mutual consent between the authorities concerned of the two Governments.

3. (1) Grant zostanie spożytkowany przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej w sposób właściwy i wyłącznie dla celów zakupu sprzętu produkcji japońskiej lub polskiej oraz usług związanych z nabyciem takich produktów, w tym transportu sprzętu do portów Rzeczypospolitej Polskiej.

3. (1) The Grant shall be used by the Government of the Republic of Poland properly and exclusively for the purchase of the Equipment, which shall be products of Japan or the Republic of Poland, and of services relating to procurement of such products, including the transportation of the Equipment to ports in the Republic of Poland.

(2) Bez względu na postanowienia powyższego podpunktu (1), jeśli obydwa Rządy uznają to za wskazane, w ramach niniejszego Grantu może być zakupiony sprzęt wyprodukowany w krajach innych niż Japonia lub Rzeczpospolita Polska. (2) Notwithstanding the provisions of sub-paragraph (1) above, when the two Governments deem it necessary, the Equipment which are products of countries other than Japan or the Republic of Poland may be purchased under the Grant.

4. Rząd Rzeczypospolitej Polskiej lub wyznaczony przez niego organ zawrze kontrakty w jenach japońskich z obywatelami Japonii w celu zakupu sprzętu i usług wymienionych w punkcie 3 (określenie „obywatele japońscy” używane w niniejszych ustaleniach oznacza osoby fizyczne lub prawne Japonii pozostające pod zarządem osób fizycznych Japonii). Kontrakty te zostaną zweryfikowane przez Rząd Japonii pod kątem zgodności z Grantem.

4. The Government of the Republic of Poland or its designated authority shall enter into contracts in Japanese yen with Japanese nationals for the purchase of the Equipment and services referred to in paragraph 3 (the term ”Japanese nationals” whenever used in the present arrangements means Japanese physical persons or Japanese juridical persons controlled by Japanese physical persons). Such contracts shall be verified by the Government of Japan to be eligible for the Grant.

5. (1) Rząd Rzeczypospolitej Polskiej lub wyznaczony przez niego organ, po dokonaniu odpowiednich ustaleń bankowych, otworzy rachunek w banku japońskim wskazanym przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej lub wyznaczony przez niego organ, do wykorzystania wyłącznie przy realizacji Grantu, w imieniu Rządu Rzeczypospolitej Polskiej.

5. (1) The Government of the Republic of Poland or its designated authority shall open through banking arrangements an account to be used only for the purpose of the implementation of the Grant, in the name of the Government of the Republic of Poland at a bank in Japan designated by the Government of the Republic of Poland or its designated authority.

(2) Rząd Japonii dokona zapłaty w jenach japońskich, pokrywając w ten sposób zobowiązania zaciągnięte przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej lub przez wyznaczony przez niego organ w ramach zweryfikowanych kontraktów wymienionych w powyższym punkcie 4 (zwanych dalej „kontraktami zweryfikowanymi”), na rachunek wymieniony w powyższym podpunkcie (1), z chwilą gdy wnioski o dokonanie wypłaty zostaną przedłożone Rządowi Japonii przez bank wymieniony w podpunkcie (1), zgodnie z upoważnieniem do wypłaty wydanym przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej lub wyznaczony przez niego organ.

(2) The Government of Japan shall make payments in Japanese yen to cover the obligations incurred by the Government of the Republic of Poland or its designated authority under the verified contracts referred to in paragraph 4 above (hereinafter referred to as ”the Verified Contracts”) to the account referred to in sub--paragraph (1) above, when payment requests are presented by the bank referred to in sub--paragraph (1) above to the Government of Japan under an authorization to pay issued by the Government of the Republic of Poland or its designated authority.

6. (1) Rząd Rzeczypospolitej Polskiej podejmie konieczne środki: (a) by zapewnić natychmiastowy rozładunek i odprawę celną sprzętu w portach wyładunku w Rzeczypospolitej Polskiej oraz transport krajowy sprzętu;

6.(1) The Government of the Republic of Poland shall take necessary measures: (a) to ensure prompt unloading and customs clearance at ports of disembarkation in the Republic of Poland and internal transportation therein of the Equipment;
(b) by spowodować, aby opłaty celne, podatki krajowe i inne opłaty fiskalne, które mogłyby zostać nałożone w Rzeczypospolitej Polskiej w związku z dostawą sprzętu i usług w ramach Grantu, zostały uregulowane przez odbiorcę Grantu; (b) to ensure that customs duties, internal taxes and other fiscal levies which may be imposed in the Republic of Poland with respect to the supply of the products and services under the Grant shall be paid by the Grant Recipient;
(c) by zapewnić obywatelom japońskim wykonującym usługi w związku z dostawą sprzętu i usług w ramach zweryfikowanych kontraktów wszelkie niezbędne ułatwienia dla umożliwienia ich wjazdu do Rzeczypospolitej Polskiej i pobytu w celu wykonania prac; (c) to accord Japanese nationals whose services may be required in connection with the supply of the Equipment and services under the Verified Contracts such facilities as may be necessary for their entry into the Republic of Poland and stay therein for the performance of their work;
(d) by zapewnić właściwą i skuteczną konserwację i wykorzystanie sprzętu oraz (d) to ensure that the Equipment be maintained and used properly and effectively; and
(e) by pokryć wszelkie koszty, inne niż te pokrywane w ramach Grantu, niezbędne dla realizacji Grantu. (e) to bear all the expenses, other than those covered by the Grant, necessary for the implementation of the Grant.
(2) W odniesieniu do ubezpieczenia przewozowego i morskiego sprzętu zakupionego w ramach Grantu Rząd Rzeczypospolitej Polskiej powstrzyma się od nakładania jakichkolwiek restrykcji, które mogłyby przeszkodzić uczciwej i wolnej konkurencji pomiędzy towarzystwami ubezpieczeń przewozowych i morskich. (2) With regard to the shipping and marine insurance of the Equipment purchased under the Grant, the Government of the Republic of Poland shall refrain from imposing any restrictions that may hinder fair and free competition among the shipping and marine insurance companies.
(3) Sprzęt nabyty w ramach Grantu nie będzie wywieziony z Rzeczypospolitej Polskiej. (3) The Equipment purchased under the Grant shall not be re-exported from the Republic of Poland.

7. Obydwa Rządy będą odbywać konsultacje w odniesieniu do wszelkich spraw, które mogłyby wyniknąć na skutek lub w związku z obecnymi ustaleniami.

7. The two Governments shall consult with each other in respect of any matter that may arise from or in connection with the present arrangements.

Mam ponadto zaszczyt zaproponować, by niniejsza nota oraz Pana nota, potwierdzająca w imieniu Rządu Rzeczypospolitej Polskiej powyższe ustalenia, zostały uznane za umowę pomiędzy obydwoma Rządami, która wejdzie w życie z dniem odpowiedzi Waszej Ekscelencji. I have further the honour to propose that the present Note and your Note in reply confirming on behalf of the Government of the Republic of Poland the foregoing arrangements shall constitute an agreement between the two Governments, which shall enter into force on the date of your Note in reply.
Korzystam z okazji, aby ponowić Waszej Ekscelencji wyrazy mego najwyższego szacunku. I avail myself of this opportunity to renew to you the assurances of my high consideration.
Warszawa, dnia 6 czerwca 2005 r. Warsaw, June 6, 2005
Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Japonii w Rzeczypospolitej Polskiej
Masaaki Ono
Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of Japan to the Republic of Poland
Masaaki Ono

Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Japonii w Rzeczypospolitej Polskiej

Masaaki Ono

Mam zaszczyt potwierdzić otrzymanie noty Waszej Ekscelencji z datą dzisiejszą o następującej treści:

„Mam zaszczyt nawiązać do niedawnych rozmów prowadzonych między przedstawicielami Rządu Japonii i Rządu Rzeczypospolitej Polskiej dotyczących dostarczenia sprzętu do nauki języka japońskiego (zwanego dalej „sprzętem”) dla Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego (zwanej dalej „odbiorcą Grantu”) i zaproponować w imieniu Rządu Japonii następujące ustalenia:

1.  Pragnąc przyczynić się do promocji kulturalnej w Rzeczypospolitej Polskiej, Rząd Japonii — zgodnie ze stosownymi prawami i przepisami Japonii — przyzna Rządowi Rzeczypospolitej Polskiej dotację w wysokości do czterdziestu pięciu milionów stu tysięcy jenów (¥ 45 100 000) (zwaną dalej „Grantem”).

2. Grant zostanie udostępniony od daty wejścia w życie niniejszych ustaleń do dnia 31 marca 2006 r. Okres ten może być przedłużony za obustronnym porozumieniem pomiędzy odpowiednimi organami obydwu Rządów.

3. (1) Grant zostanie spożytkowany przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej w sposób właściwy i wyłącznie dla celów zakupu sprzętu produkcji japońskiej lub polskiej oraz usług związanych z nabyciem takich produktów, w tym transportu sprzętu do portów Rzeczypospolitej Polskiej. (2) Bez względu na postanowienia powyższego podpunktu (1), jeśli obydwa Rządy uznają to za wskazane, w ramach niniejszego Grantu może być zakupiony sprzęt wyprodukowany w krajach innych niż Japonia lub Rzeczpospolita Polska.

4.  Rząd Rzeczypospolitej Polskiej lub wyznaczony przez niego organ zawrze kontrakty w jenach japońskich z obywatelami Japonii w celu zakupu sprzętu i usług wymienionych w punkcie 3 (określenie „obywatele japońscy” używane w niniejszych ustaleniach oznacza osoby fizyczne lub prawne Japonii pozostające pod zarządem osób fizycznych Japonii). Kontrakty te zostaną zweryfikowane przez Rząd Japonii pod kątem zgodności z Grantem.

5. (1) Rząd Rzeczypospolitej Polskiej lub wyznaczony przez niego organ, po dokonaniu odpowiednich ustaleń bankowych, otworzy rachunek w banku japońskim wskazanym przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej lub wyznaczony przez niego organ, do wykorzystania wyłącznie przy realizacji Grantu, w imieniu Rządu Rzeczypospolitej Polskiej.

(2) Rząd Japonii dokona zapłaty w jenach japońskich, pokrywając w ten sposób zobowiązania zaciągnięte przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej lub przez wyznaczony przez niego organ w ramach zweryfikowanych kontraktów wymienionych w powyższym punkcie 4 (zwanych dalej „kontraktami zweryfikowanymi”), na rachunek wymieniony w powyższym podpunkcie (1), z chwilą gdy wnioski o dokonanie wypłaty zostaną przedłożone Rządowi Japonii przez bank wymieniony w podpunkcie (1), zgodnie z upoważnieniem do wypłaty wydanym przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej lub wyznaczony przez niego organ.

6. (1) Rząd Rzeczypospolitej Polskiej podejmie konieczne środki:

(a) by zapewnić natychmiastowy rozładunek i odprawę celną sprzętu w portach wyładunku w Rzeczypospolitej Polskiej oraz transport krajowy sprzętu;

(b) by spowodować, aby opłaty celne, podatki krajowe i inne opłaty fiskalne, które mogłyby zostać nałożone w Rzeczypospolitej Polskiej w związku z dostawą sprzętu i usług w ramach Grantu, zostały uregulowane przez odbiorcę Grantu;

(c) by zapewnić obywatelom japońskim wykonującym usługi w związku z dostawą sprzętu i usług w ramach zweryfikowanych kontraktów wszelkie niezbędne ułatwienia dla umożliwienia ich wjazdu do Rzeczypospolitej Polskiej i pobytu w celu wykonania prac;

(d) by zapewnić właściwą i skuteczną konserwację i wykorzystanie sprzętu oraz

(e) by pokryć wszelkie koszty, inne niż te pokrywane w ramach Grantu, niezbędne dla realizacji Grantu.

(2) W odniesieniu do ubezpieczenia przewozowego i morskiego sprzętu zakupionego w ramach Grantu Rząd Rzeczypospolitej Polskiej powstrzyma się od nakładania jakichkolwiek restrykcji, które mogłyby przeszkodzić uczciwej i wolnej konkurencji pomiędzy towarzystwami ubezpieczeń przewozowych i morskich.

(3) Sprzęt nabyty w ramach Grantu nie będzie wywieziony z Rzeczypospolitej Polskiej.

7. Obydwa Rządy będą odbywać konsultacje w odniesieniu do wszelkich spraw, które mogłyby wyniknąć na skutek lub w związku z obecnymi ustaleniami.

Mam ponadto zaszczyt zaproponować, by niniejsza nota oraz Pana nota, potwierdzająca w imieniu Rządu Rzeczypospolitej Polskiej powyższe ustalenia, zostały uznane za umowę pomiędzy obydwoma Rządami, która wejdzie w życie z dniem odpowiedzi Waszej Ekscelencji”.

Mam ponadto zaszczyt potwierdzić powyższe ustalenia w imieniu Rządu Rzeczypospolitej Polskiej oraz wyrazić zgodę, aby nota Waszej Ekscelencji oraz niniejsza odpowiedź stanowiły umowę między naszymi Rządami, która wejdzie w życie z datą niniejszej noty.

Korzystam z okazji, aby ponowić Waszej Ekscelencji wyrazy mego najwyższego szacunku.

Warszawa, dnia 6 czerwca 2005 r.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Rzeczypospolitej Polskiej
Podsekretarz Stanu Bogusław W. ZaleskiProtokół w sprawie szczegółowych ustaleń proceduralnych

Agreed Minutes on Procedural Details

W odniesieniu do punktów 1, 3, 4 oraz 5 wymiany not pomiędzy Rządem Japonii a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 czerwca 2005 r. (zwanej dalej „wymianą not”) w sprawie współpracy kulturalnej z Japonią w zakresie dostarczenia sprzętu audiowizualnego (zwanego dalej „sprzętem”) dla Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, przedstawiciele Rządu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Rządu Japonii pragną zapisać następujące szczegóły proceduralne, które zostały ustalone pomiędzy właściwymi organami obydwu Rządów:

With reference to paragraph 1, 3, 4 and 5 of the Exchange of Notes between the Government of the Republic of Poland and the Government of Japan dated June 6, 2005 (hereinafter referred to as ”the Exchange of Notes”), concerning the Japanese cultural cooperation for the supply of audio-visual equipment (hereinafter referred to as ”the Equipment”) to the Warsaw University Library, the representatives of the Government of the Republic of Poland and the Government of Japan wish to record the following procedural details which have been agreed upon between the authorities concerned of the two Governments:

1. Przetarg

1. Tender

(1) Grant zostanie wykorzystany w sposób skuteczny i niedyskryminacyjny dla celu zakupu sprzętu i usług wymienionych w podpunkcie (1) punktu 3 wymiany not. W celu zapewnienia zgodności z tymi kryteriami wymagane jest, aby Rząd Rzeczypospolitej Polskiej lub wyznaczony przez niego organ zatrudniły niezależnego i kompetentnego przedstawiciela, który pomógłby Rządowi Rzeczypospolitej Polskiej U'b wyznaczonemu organowi przeprowadzić przetarg na sprzęt. (1) The Grant shall be used efficiently and non-di-scriminately for the purchase of the Equipment and services referred to in sub-paragraph (1) of paragraph 3 of the Exchange of Notes. In order to ensure compliance with such requirements, it is required that the Government of the Republic of Poland or its designated authority employ an independent and competent agent for assisting the Government of the Republic of Poland or its designated authority to conduct the tender for the Equipment.

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej lub wyznaczony przez niego organ powinien więc — w okresie jednego miesiąca od daty wejścia w życie wymiany not — zawrzeć kontrakt wymieniony w punkcie 4 wymiany not z Japońskim Międzynarodowym Systemem Współpracy (Japan International Cooperation System — JICS) (zwanym dalej „przedstawicielem”), w celu zapewnienia pomocy Rządowi Rzeczypospolitej Polskiej lub wyznaczonemu przez niego organowi, zgodnie z zakresem usług przedstawiciela sformułowanym w załączniku.

The Government of the Republic of Poland or its designated authority shall, therefore, conclude a contract referred to in paragraph 4 of the Exchange of Notes, within one month after the date of entry into force of the Exchange of Notes, with Japan International Cooperation System (JICS) (hereinafter referred to as ”the Agent”) to assist the Government of the Republic of Poland or its designated authority in accordance with the Scope of the Agent's Services as set forth in Appendix.

(2) Wyżej wymieniony kontrakt wejdzie w życie po weryfikacji przez Rząd Japonii w formie pisemnej. (2) The said contract shall become effective upon the verification of the Government of Japan in a written form.

2. Wynagrodzenie przedstawiciela

2. The Agent's fee

(1) Kwota wymieniona w punkcie 1 rzeczonej wymiany not będzie obejmować wynagrodzenie przedstawiciela. (1)The amount mentioned in paragraph 1 of the said Exchange of Notes shall include the Agent's fee.
(2) Rząd Rzeczypospolitej Polskiej lub wyznaczony przez niego organ wydadzą, zgodnie z wyżej wymienionym kontraktem, upoważnienie do dokonania wypłaty do banku wymienionego w podpunkcie (1) punktu 5 wymiany not. (2) The Government of the Republic of Poland or its designated authority shall issue an authorization to pay, in accordance with the above--mentioned contract, to the bank referred to in sub-paragraph (1) of paragraph 5 of the Exchange of Notes.

3. Żaden przedstawiciel Rządu Rzeczypospolitej Polskiej nie podejmie się jakiejkolwiek części prac przewidzianych dla obywateli japońskich w zakresie nabycia sprzętu i usług wymienionych w punkcie 4 powyższej wymiany not.

3. Any official of the Government of the Republic of Poland shall not undertake any part of the Japanese nationals' work of purchase of the Equipment and services mentioned in paragraph 4 of the above-mentioned Exchange of Notes.

4. W razie gdyby plan i/lub zakres Grantu opisany w punkcie 1 powyższej wymiany not miał ulec zmianie, Rząd Rzeczypospolitej Polskiej dokona uprzednio konsultacji z Rządem Japonii w celu uzyskania jego zgody na tę zmianę.

4. When the plan and/or design of the Grant mentioned in paragraph 1 of the above-mentioned Exchange of Notes is to be modified, the Government of the Republic of Poland shall have a prior consultation with and obtain the consent to the modification of the Government of Japan.


Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej Podsekretarz Stanu Bogusław. W, Zaleski

Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Japonii w Rzeczypospolitej Polskiej Masaaki OnoZałącznik

Appendix

Zakres usług przedstawiciela

Scope of the Agent's Services

1. Przygotowanie wykazu produktów podlegających przetargowi (dalej zwanych „sprzętem”) na podstawie wniosku, który został przedłożony w formie pisemnej do Ambasady Japonii w Rzeczypospolitej Polskiej przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej lub wyznaczony przez niego organ.

1. Preparation of the list of the products to be tendered (hereinafter referred to as ”the Equipment”) on the basis of the request which was submitted in a written form to the Embassy of Japan in the Republic of Poland by the Government of the Republic of Poland or its designated authority.

2. Zbadanie kosztów i wyszczególnienie sprzętu oraz ustalenie górnej ceny dla przetargu.

2. Surveying the cost and specifications of the Equipment and determining the ceiling price of the tender.

3. Przygotowanie projektu dokumentów przetargowych, które będą zawierać warunki przetargu i specyfikacje techniczne.

3. Preparation of the draft of tender documents which include terms and conditions of the tender and the technical specifications.

4. Publiczne ogłoszenie przetargu i dystrybucja dokumentów przetargowych.

4. Making the public notice of the tender and distributing the tender documents.

5. Pomoc Rządowi Rzeczypospolitej Polskiej lub wyznaczonemu przez niego organowi przy rozpoczęciu przetargu w biurze przedstawiciela w obecności przedstawicieli firm uczestniczących w przetargu oraz przy ocenie ofert przetargowych i wyznaczeniu zwycięzcy przetargu.

5. Assisting the Government of the Republic of Poland or its designated authority to open tender at the office of the Agent in the presence of the representatives of the tenderers and to evaluate the tender and to determine the successful tenderer.

6. Przygotowanie sprawozdania z oceny przetargu w języku angielskim i przedłożenie sprawozdania Rządowi Rzeczypospolitej Polskiej lub wyznaczonemu przez niego organowi.

6. Preparation of the tender evaluation report in English language and submission of the report to the Government of the Republic of Poland or its designated authority.

Zapis z dyskusji

Record of Discussions

W związku z wymianą not z dnia 6 czerwca 2005 r. w sprawie współpracy kulturalnej z Japonią w zakresie dostarczenia sprzętu audiowizualnego Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego (zwanej dalej „wymianą not”) przedstawiciele delegacji polskiej oraz delegacji japońskiej pragną zapisać, co następuje:

In connection with the Exchange of Notes dated June 6, 2005 concerning the Japanese cultural cooperation for the supply of audio-visual equipment to the Warsaw University Library (hereinafter referred to as ”the Exchange of Notes”), the representatives of the Polish Delegation and of the Japanese Delegation wish to record the following:

1. Odnośnie do podpunktu (1) punktu 3 wymiany not przedstawiciel delegacji japońskiej oświadczył, że Rząd Japonii zakłada, iż Rząd Rzeczypospolitej Polskiej podejmuje konieczne środki, by zapobiec składaniu wszelkich ofert, prezentów bądź płatności, proponowaniu zapłaty lub korzyści, które w Rzeczypospolitej Polskiej byłyby równoznaczne z praktykami korupcji, a które byłyby podejmowane jako zachęta lub nagroda za przyznanie kontraktów wymienionych w punkcie 4 wymiany not.

1. With regard to sub-paragraph (1) of paragraph 3 of the Exchange of Notes, the representative of the Japanese Delegation stated that the Government of Japan understands that the Government of the Republic of Poland will take necessary measures to prevent any offer, gift or payment, consideration or benefit which would be construed as a corrupt practice in the Republic of Poland from being made as an inducement to or reward for the award of the contracts referred to in paragraph 4 of the Exchange of Notes.

2. Przedstawiciel delegacji polskiej oświadczył, że jego delegacja nie ma zastrzeżeń do powyższego oświadczenia przedstawiciela delegacji japońskiej.

2. The representative of the Polish Delegation stated that his Delegation has no objection to the statement by the representative of the Japanese Delegation referred to above.


Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej Podsekretarz Stanu Bogusław. W, Zaleski

Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Japonii w Rzeczypospolitej Polskiej Masaaki Ono