UMOWA między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Gruzji o współpracy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej i innego rodzaju przestępczości, podpisana w Tbilisi dnia 31 maja 2007 r. Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Gruzji, zwane dalej „Umawiającymi się Stronami”:

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

W dniu 31 maja 2007 r. w Tbilisi została podpisana Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Gruzji o współpracy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej i innego rodzaju przestępczości, w następującym brzmieniu:

UMOWA

między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Gruzji o współpracy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej i innego rodzaju przestępczości

-   powodowane pragnieniem dalszego rozwoju współpracy i utrwalania stosunków przyjaźni,

-   zaniepokojone wzrostem przestępczości w ogóle, a w szczególności przestępczości zorganizowanej,

-   przekonane o istotnym znaczeniu współpracy organów właściwych w sprawach ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego dla skutecznego zwalczania przestępczości, w szczególności w jej zorganizowanej postaci,

-  dążąc do ustanowienia optymalnych zasad, form i sposobów współpracy tych organów,

-   z zastrzeżeniem poszanowania norm prawa międzynarodowego oraz własnych krajowych porządków prawnych,

-   kierując się zasadami równości, wzajemności i obustronnych korzyści, uzgodniły, co następuje:

Artykuł 1 1. Umawiające się Strony zobowiązują się do współpracy między ich organami ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, zwanymi dalej „właściwymi organami”, w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej i innego rodzaju przestępczości przez jej zapobieganie i wykrywanie sprawców przestępstw, w szczególności:

1)  przeciwko życiu i zdrowiu;

2)  przeciwko porządkowi publicznemu i bezpieczeństwu, w tym terroryzmu;

3)  kradzieży materiałów jądrowych lub promieniotwórczych, ich nielegalnego obrotu, przewozu lub niewłaściwego użycia;

4)  przeciwko środowisku;

5)  przeciwko wolności seksualnej i nietykalności osobistej;

6)  handlu ludźmi i pozbawienia wolności człowieka;

7)  kradzieży lub nielegalnego obrotu bronią, amunicją, towarami podwójnego zastosowania, materiałami wybuchowymi i innymi niebezpiecznymi materiałami oraz nielegalnego ich wytwarzania;

8)  nielegalnego obrotu towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym;

9)  nielegalnego przekraczania granicy państwowej i organizowania nielegalnej migracji oraz przemytu towarów;

10) kradzieży wszelkiego rodzaju przedmiotów, a w szczególności dóbr kultury i środków transportu, ich przemytu oraz nielegalnego handlu tymi przedmiotami;

11)  podrabiania lub przerabiania środków płatniczych i papierów wartościowych oraz wprowadzania ich do obiegu;

12) fałszowania dokumentów w celu użycia za autentyczne albo używania takich dokumentów jako autentycznych;

13)  gospodarczych, oszustw finansowych, przestępstw bankowych, legalizowania dochodów pochodzących z przestępstwa oraz przyjmowania korzyści majątkowej lub osobistej przez osoby pełniące funkcje publiczne;

14)  nielegalnej uprawy roślin służących do wytwarzania środków odurzających (substancji psychotropowych, produkcji tych środków oraz prekursorów, nielegalnego ich przetwarzania, przewożenia, przemytu oraz obrotu nimi, a także obrotu substancjami wyjściowymi i półproduktami, służącymi do ich produkcji;

15)  nielegalnego produkowania, powielania i rozpowszechniania przedmiotów chronionych prawem autorskim i licencjami;

16) popełnionych przy użyciu środków informatycznych, Internetu lub innych środków komunikowania się na odległość.

2. Umawiające się Strony zobowiązują się także do współpracy w zakresie:

1)  poszukiwania osób podejrzanych o popełnienie przestępstw, o których mowa szczególnie w ustępie 1, lub uchylających się od odbycia kary orzeczonej za ich popełnienie;

2)  poszukiwania osób zaginionych, a także podejmowania czynności związanych z potrzebą identyfikacji osób o nieustalonej tożsamości oraz nieznanych zwłok;

3)  poszukiwania przedmiotów pochodzących z przestępstwa lub służących do jego popełnienia.

Artykuł 2 1. W celu wykonywania niniejszej Umowy właściwe organy Umawiających się Stron, w zakresie swych ustawowych właściwości, będą kontaktować się między sobą bezpośrednio lub przez upoważnionych przez nie przedstawicieli. Organami tymi są:

1)  po Stronie Rzeczypospolitej Polskiej:

a) Minister właściwy do spraw wewnętrznych,

b) Minister właściwy do spraw instytucji finansowych,

c) Minister właściwy do spraw finansów publicznych,

d) Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,

e) Komendant Główny Policji,

f)  Komendant Główny Straży Granicznej,

g) Generalny Inspektor Informacji Finansowej;

2)  po Stronie Gruzji:

a)  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Gruzji,

b)  Ministerstwo Finansów Gruzji,

c)  Prokuratura Gruzji.

2. Umawiające się Strony poinformują się wzajemnie drogą dyplomatyczną o zmianach właściwości lub nazwy organów, o których mowa w ustępie 1.

3. Właściwe organy Umawiających się Stron mogą wymieniać oficerów łącznikowych, a także zawierać porozumienia wykonawcze do niniejszej Umowy i określać w nich szczegółowe zasady i zakres współpracy. Mogą one również, w razie potrzeby, odbywać konsultacje w celu zapewnienia skutecznej współpracy będącej przedmiotem niniejszej Umowy.

4. Właściwe organy Umawiających się Stron przekazują sobie wzajemnie nazwiska osób mających uczestniczyć w wymianie ekspertów najpóźniej na dwa tygodnie przed planowaną datą przedsięwzięcia. Jeżeli jedna z Umawiających się Stron uzna, że pobyt na jej terytorium osoby wyznaczonej przez drugą Umawiającą się Stronę może zagrażać jej bezpieczeństwu lub innym jej istotnym interesom, mają odpowiednie zastosowanie postanowienia artykułu 11 niniejszej Umowy.

Artykuł 3 1. Właściwe organy Umawiających się Stron zapewnią co najmniej taką samą ochronę przekazywanych sobie wzajemnie informacji niejawnych, jaka obowiązuje na podstawie prawa wewnętrznego Strony, która je otrzymała.

2. Wszelkie tego rodzaju informacje lub sprzęt techniczny przekazane przez właściwy organ jednej Umawiającej się Strony właściwemu organowi drugiej Umawiającej się Strony mogą być udostępnione innym podmiotom, niż wymienione w artykule 2 ustęp 1 niniejszej Umowy, wyłącznie za zgodą właściwego organu Umawiającej się Strony przekazującej.

3.  W przypadku narażenia na ujawnienie lub ujawnienia informacji niejawnych przekazywanych przez właściwy organ jednej Umawiającej się Strony, właściwy organ drugiej Umawiającej się Strony powiadomi niezwłocznie o tym zdarzeniu właściwy organ Umawiającej się Strony przekazującej, poinformuje o okolicznościach zdarzenia i jego skutkach oraz działaniach podjętych w celu zapobieżenia występowaniu w przyszłości tego rodzaju zdarzeń.

4. Umawiające się Strony będą dążyć do zawarcia umowy międzynarodowej w zakresie informacji niejawnych.

Artykuł 4 1. W celu ochrony przekazywanych danych osobowych Umawiające się Strony zobowiązują się stosować następujące zasady postępowania:

1)  wykorzystywanie przekazywanych danych osobowych nastąpi wyłącznie w celu oraz na warunkach określonych przez właściwe organy Umawiającej się Strony przekazującej;

2)  właściwy organ jednej Umawiającej się Strony poinformuje, na wniosek, właściwy organ drugiej Umawiającej się Strony o sposobie wykorzystania przekazanych danych osobowych;

3)  właściwe organy jednej Umawiającej się Strony przekazują dane osobowe wyłącznie właściwym organom drugiej Umawiającej się Strony; przekazywanie tych danych innym podmiotom może nastąpić tylko za zgodą właściwych organów Umawiającej się Strony przekazującej, zgody nie wymaga przekazanie danych osobowym prokuratorowi lub sądowi w związku z prowadzonym postępowaniem karnym;

4)  właściwe organy Umawiającej się Strony przekazującej są odpowiedzialne za prawdziwość przekazanych danych;

5)  jeżeli okaże się, że przekazane dane osobowe są nieprawdziwe lub ich przekazanie było niedozwolone, właściwe organy Umawiającej się Strony otrzymującej zawiadomią o tym niezwłocznie właściwe organy Umawiającej się Strony przekazującej; w takim wypadku właściwe organy tej Umawiającej się Strony mają obowiązek sprostować je lub zniszczyć;

6)  właściwe organy Umawiającej się Strony przekazującej informacje o danych osobowych określą termin ich usunięcia ze zbiorów informatycznych,

7)  właściwe organy obu Umawiających się Stron są zobowiązane do skutecznej ochrony przekazywanych im danych osobowych przed dostępem do nich osób do tego nieuprawnionych, przed nieuprawnionymi zmianami oraz bezprawnym ich ujawnieniem.

2. Postanowienia ustępu 1 stosuje się również do danych osobowych uzyskiwanych przez właściwe organy jednej Umawiającej się Strony na terytorium drugiej Umawiającej się Strony w toku ich uczestniczenia w czynnościach przewidzianych w niniejszej Umowie.

3. Właściwym organom jednej Umawiającej się Strony uczestniczącym w czynnościach na terytorium drugiej Umawiającej się Strony, mogą być udostępniane, na ich wniosek, dane osobowe wyłącznie pod nadzorem właściwych organów tej Umawiającej się Strony.

Artykuł 5 W celu realizacji współpracy, o której mowa w artykule 1 niniejszej Umowy, właściwe organy Umawiających się Stron będą:

1)  przekazywać sobie wzajemnie, w uzasadnionych przypadkach, dane osobowe sprawców przestępstw oraz informacje o:

a)  inspiratorach i osobach kierujących działaniami przestępczymi,

b)  powiązaniach przestępczych między sprawcami,

c)  strukturach grup i organizacji przestępczych oraz metodach ich działania,

d) typowych zachowaniach poszczególnych sprawców i grup sprawców,

e)  istotnych okolicznościach sprawy, a w szczególności dotyczących czasu, miejsca, sposobu popełnienia przestępstwa, jego przedmiotu i cech szczególnych,

f)  naruszonych przepisach prawa karnego,

g)  podjętych już działaniach i ich wyniku;

2)  na wniosek drugiej Umawiającej się Strony podejmować odpowiednie czynności przewidziane prawem i realizować, bez zbędnej zwłoki, wspólnie uzgodnione czynności, a w szczególności dotyczące obserwacji, zakupu kontrolowanego oraz przesyłki niejawnie nadzorowanej.

Artykuł 6 Właściwe organy Umawiających się Stron będą wymieniać informacje o planowanych i popełnionych zamachach na porządek publiczny i bezpieczeństwo powszechne, dane o sposobie działania sprawców i o ugrupowaniach terrorystycznych planujących lub popełniających przestępstwa na szkodę ważnych interesów jednej z Umawiających się Stron oraz podejmować wspólnie inne działania, uzasadnione potrzebą zapobiegania terroryzmowi i jego zwalczania.

Artykuł 7 Właściwe organy Umawiających się Stron, w celu zwalczania najpoważniejszych przejawów przestępczości zorganizowanej, będą wymieniać informacje o międzynarodowych grupach przestępczych, osobach kierujących działaniem tych grup, powiązaniach z innymi grupami przestępczymi, a także o metodach ich działania, wykorzystywanych środkach łączności, pojazdach, kartach płatniczych i innych narzędziach służących do popełniania przestępstw.

Artykuł 8 Właściwe organy Umawiających się Stron będą:

1)  przekazywać sobie wzajemnie informacje służące do zapobiegania i zwalczania przestępstw nielegalnego przekraczania granicy państwowej i organizowania nielegalnej migracji, a w szczególności informacje dotyczące:

a)  organizatorów tego rodzaju przestępstw,

b) działalności, składu, metod i form działania grup przestępczych uczestniczących w organizowaniu nielegalnej migracji,

c)  wykorzystywanych środkach transportu i szlakach nielegalnej migracji,

d) wytwarzania i korzystania z podrabianych lub przerabianych dokumentów uprawniających do przekraczania granicy państwowej oraz wiz,

e)  rozmiarów nielegalnej migracji;

2)  wymieniać doświadczenia w zakresie kontroli granic i kontroli zjawisk migracyjnych, stosowania przepisów prawa wewnętrznego dotyczących wjazdu i pobytu cudzoziemców, jak również wymieniać wzory dokumentów uprawniających do przekraczania granicy państwowej, wiz i ich symboli oraz pieczęci odciskanych na tych dokumentach.

Artykuł 9 Właściwe organy Umawiających się Stron w zakresie, o którym mowa w artykule 1 ustęp 1 punkt 14 niniejszej Umowy, niezależnie od informacji, o których mowa w artykule 5 niniejszej Umowy, będą:

1) przekazywać sobie wzajemnie informacje o:

a) nielegalnym obrocie środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi oraz prekursorami,

b) miejscach i metodach wytwarzania oraz przechowywania środków odurzających, substancji psychotropowych i prekursorów, a także używanych środkach transportu,

c) miejscu przeznaczenia przewożonych środków odurzających, substancji psychotropowych i prekursorów;

2)  udostępniać sobie wzajemnie próbki nowych środków odurzających, substancji psychotropowych i prekursorów oraz innych niebezpiecznych substancji, zarówno naturalnych jak i syntetycznych;

3)  wymieniać informacje o przepisach, doświadczenia w zakresie nadzoru nad legalnym obrotem środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i prekursorami, jak też substancjami wyjściowymi i półproduktami koniecznymi do ich wytwarzania.

Artykuł 10 W zakresie współpracy naukowo — technicznej i szkoleniowej właściwe organy Umawiających się Stron będą wymieniać:

1)  doświadczenia i informacje, w szczególności dotyczące metod zwalczania przestępczości zorganizowanej, jak też nowych form przestępczego działania oraz stosowania i rozwoju sprzętu specjalnego;

2)  wyniki prac badawczych z zakresu kryminalistyki i kryminologii oraz rozwiązań karnoprawnych dotyczących zakresu niniejszej Umowy;

3)  informacje o przedmiotach związanych z popełnieniem przestępstwa, a także udostępniać sprzęt techniczny służący do zwalczania przestępczości;

4)  ekspertów w celu szkolenia i doskonalenia zawodowego, w szczególności w zakresie techniki kryminalistycznej i operacyjnych metod zwalczania przestępstw;

5)  literaturę fachową i inne publikacje dotyczące zakresu niniejszej Umowy.

Artykuł 11 Jeżeli jedna z Umawiających się Stron uzna, że współpraca w ramach niniejszej Umowy mogłaby naruszyć jej suwerenność, zagrażać jej bezpieczeństwu bądź innym jej istotnym interesom albo też naruszałaby zasady jej porządku prawnego, może odmówić częściowo lub całkowicie współpracy bądź uzależnić ją od spełnienia określonych warunków.

Artykuł 12 1.  Spory dotyczące interpretacji lub stosowania niniejszej Umowy będą rozstrzygane w drodze bezpośrednich rokowań między właściwymi organami Umawiających się Stron w zakresie ich właściwości.

2.  W przypadku nieosiągnięcia porozumienia w drodze bezpośrednich rokowań, o których mowa w ustępie 1, spór zostanie rozstrzygnięty w drodze dyplomatycznej i nie będzie przedkładany żadnej stronie trzeciej.

Artykuł 13 Umowa niniejsza nie narusza praw i obowiązków Umawiających się Stron wynikających z innych umów międzynarodowych.

Artykuł 14 Umawiające się Strony w sprawach związanych z wykonywaniem postanowień niniejszej Umowy posługują się językiem rosyjskim lub angielskim jako językiem roboczym. Umawiające się Strony mogą porozumiewać się także w swoich językach urzędowych w przypadku, gdy nie jest możliwy bezpośredni kontakt w języku rosyjskim lub angielskim.

Artykuł 15 Koszty związane z wykonywaniem postanowień niniejszej Umowy ponosi ta Umawiająca się Strona, na terytorium której koszty te powstały, chyba że Umawiające się Strony postanowią inaczej.

Artykuł 16 1. Umowa niniejsza wejdzie w życie trzydziestego dnia od dnia otrzymania pisemnej noty późniejszej, w której każda z Umawiających się Stron informuje drugą Umawiającą się Stronę o spełnieniu odpowiednich wewnętrznych wymogów prawnych.

2.  Umowa niniejsza jest zawarta na czas nieokreślony. Każda z Umawiających się Stron może ją wypowiedzieć w drodze pisemnej noty przekazanej drugiej Umawiającej się Stronie w drodze dyplomatycznej. Umowa utraci moc po upływie dziewięćdziesięciu dni od dnia otrzymania noty przez drugą Umawiającą się Stronę.

Umowę niniejszą sporządzono w Tbilisi dnia 31 maja 2007 roku w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim, gruzińskim i angielskim, przy czym wszystkie teksty są jednakowo autentyczne. W przypadku rozbieżności w interpretowaniu postanowień niniejszej Umowy tekst w języku angielskim uważany będzie za rozstrzygający.

Po zaznajomieniu się z powyższą Umową, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:

— została ona uznana za słuszną zarówno w całości, jak i każde z postanowień w niej zawartych,

— jest przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona,

— będzie niezmiennie zachowywana.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej. Dano w Warszawie dnia 19 marca 2008 r.