UMOWA między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Łotewskiej o współpracy kulturalno-edukacyjnej, podpisana w Rydze dnia 29 marca 2006 r. Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Republiki Łotewskiej, zwane dalej „ Stronami”

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

W dniu 29 marca 2006 r. w Rydze została podpisana Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Łotewskiej o współpracy kulturalno-edukacyjnej, w następującym brzmieniu:

UMOWA

miedzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Łotewskiej o współpracy kulturalno — edukacyjnej

świadome więzi historycznych łączących Rzeczpospolitą Polską i Republikę Łotewską,

dążąc do realizacji postanowień zawartych w Akcie Końcowym Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, podpisanym dnia 1 sierpnia 1975 roku w Helsinkach i innych dokumentach Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, w tym uzgodnień osiągniętych w czasie Krakowskiego Sympozjum Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie w sprawie europejskiego dziedzictwa kulturalnego, Paryskiej Karcie Nowej Europy, ratyfikowanych przez oba kraje Konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Wychowania, Nauki i Kultury.

pragnąc umocnienia i rozwoju przyjaznych stosunków między obu Stronami, opartych na wzajemnej pomocy, suwerennej równości i nieingerencji w sprawy wewnętrzne drugiej Strony,

przekonane, że współpraca w dziedzinie kultury i edukacji oraz w innych związanych z mmi dziedzinach będzie sprzyjała lepszemu, wzajemnemu zrozumieniu pomiędzy społeczeństwami obu Państw,

z myślą o budowaniu partnerskich stosunków z krajem bliskim geograficznie w ramach Unii Europejskiej,

zgodnie z porządkiem prawnym obowiązującym w Państwie każdej ze Stron.

uzgodnił)', co następuje

Artykuł 1

Strony, na zasadach wzajemności- przestrzegając obowiązujących przepisów prawa oraz interesów obu Stron będą popierały współpracę i wymianę doświadczeń w dziedzinie kultury sztuki, edukacji i sportu, w zakresie problematyki związanej z młodzieżą, środkami masowego przekazu oraz w dziedzinie audiowizualnej.

Artykuł 2

Strony będą popierały współpracę w dziedzinie oświaty, a także będą stwarzały odpowiednie warunki do bezpośrednich kontaktów między szkołami wszystkich typów i innymi placówkami funkcjonującymi w systemie oświaty, w szczególności sprzyjając:

1)  wymianie doświadczeń i informacji w zakresie kształcenia nauczycieli;

2)  wymianie uczniów i realizacji programów współpracy dzieci i młodzieży;

3)  wymianie informacji na temat systemów oświaty.

Artykuł 3

Strony będą popierały współpracę w dziedzinie szkolnictwa wyższego, a także stwarzały odpowiednie warunki do bezpośredniej współpracy instytucji szkolnictwa wyższego, nauczycieli akademickich i studentów, w szczególności sprzyjając:

1)  wymianie doświadczeń;

2)  wymianie studentów oraz nauczycieli akademickich;

3)  organizowaniu wspólnych seminariów, konferencji i sympozjów.

Artykuł 4

W kwestii uznawania dla celów akademickich dokumentów dotyczących wykształcenia, Strony wezmą pod uwagę postanowienia Konwencji o uznaniu kwalifikacji związanych z uzyskaniem wyższego wykształcenia w Regionie Europejskim, sporządzonej w Lizbonie dnia 11 kwietnia 1997 roku. Uznawanie kwalifikacji zawodowych regulowane będzie przepisami prawa wewnętrznego obu Państw i prawa Unii Europejskiej.

Artykuł 5

W celu rozwijania i podtrzymywania tożsamości narodowej, etnicznej. kulturowej, językowej i religijnej Strony zobowiązują się zapewnić zainteresowanym osobom należącym do mniejszości polskiej w Republice Łotewskiej i osobom pochodzenia łotewskiego zamieszkałym w Rzeczypospolitej Polskiej dostęp do nauki języka ojczystego, historii i kultury ojczystej oraz nauki w języku ojczystym w przedszkolach i szkołach w ramach systemów oświaty Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Łotewskiej.

Strony będą zapewniały odpowiednio pomoc w tym zakresie polskiej mniejszości narodowej zamieszkałej w Republice Łotewskiej oraz osobom pochodzenia łotewskiego zamieszkałym w Rzeczypospolitej Polskiej.

Artykuł 6

Strony będą popierały nauczanie języka polskiego jako języka obcego w Republice Łotewskiej i języka łotewskiego jako języka obcego w Rzeczypospolitej Polskiej w jednostkach funkcjonujących w systemie oświaty i szkołach wyższych obu Państw.

Artykuł 7

Strony będą popierały współpracę między organizacjami młodzieżowymi obu Państw oraz sprzyjały wymianie informacji w zakresie problematyki młodzieżowej.

Artykuł 8

Strony będą sprzyjały wymianie doświadczeń w zakresie rozwoju. planowania i zarządzania w dziedzinie edukacji i sportu.

Artykuł 9

Strony będą popierały współpracę w dziedzinie sportu i kultury fizycznej między odpowiednimi instytucjami i organizacjami sportowymi obu Państw.

Artykuł 10

Strony będą popierały wszechstronną, bezpośrednią współpracę w dziedzinie kultury i sztuki. Strony będą popierały zainteresowanie dziedzictwem kulturowym i współczesnymi osiągnięciami kulturalnymi drugiej Strony.

W tym celu Strony będą popierały, na zasadzie wzajemnego zainteresowania i obopólnych korzyści, wymianę i współpracę we wszystkich dziedzinach kultury i sztuki oraz będą stwarzały odpowiednie możliwości współpracy między organizacjami, instytucjami i poszczególnymi osobami działającymi w obu dziedzinach.

Artykuł 11

W celu upowszechniania znajomości kultury drugiego kraju, Strony będą popierały;

1)  nawiązywanie kontaktów między zainteresowanymi instymcjami i ekspertami w dziedzinie kultury i sztuki, środków masowego przekazu oraz w dziedzinie audiowizualnej;

2)  wymianę wizyt artystów, grup artystycznych i delegacji stowarzyszeń twórczych, a także wymianę informacji i materiałów dotyczących kultury;

3)  wzajemne organizowanie przedsięwzięć kulturalnych, takich jak wystawy plastyczne, imprezy muzyczne i teatralne, warsztaty, sympozja, festiwale, pokazy i przeglądy filmowe;

4)  współpracę między muzeami państwowymi i samorządowymi oraz bibliotekami;

5)  współpracę na rzecz zachowania materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego, w tym współpracę między jednostkami organizacyjnymi zajmującymi się ochroną i opieką nad zabytkami;

6)  tłumaczenie, publikacje oraz wymianę dzieł literackich;

7)  indywidualne inicjatywy i przedsięwzięcia poszczególnych osób tworzących nowe wartości kulturalne;

8)  wymianę zespołów ludowych oraz ich udział w organizowanych przez drugą Stronę festiwalach i imprezach.

Artykuł 12

Strony będą popierały nawiązywanie kontaktów i 'współpracę miedzy przedstawicielami instytucji, organizacji, związków i stowarzyszeń twórców w szczególności poprzez bezpośrednią wymianę kulturalną na szczeblu samorządowym i regionalnym a także zawieranie umów bezpośrednio miedzy miastami i redonami.

Artykuł 13

Strony będą popierały działalność instytutów i centrów kultury, polskich-w Republice Łotewskiej oraz łotewskich — w Rzeczypospolitej Polskiej.

Artykuł 14

Strony będą popierały bezpośrednią współpracę w dziedzinie radiofonii i telewizji.

Artykuł 15

Strony wyrażają wolę współpracy w dziedzinie prawa autorskiego i praw pokrewnych.

Artykuł 16

W dziedzinie kinematografii Strony będą popierały:

1)   wzajemny udział w międzynarodowych festiwalach filmowych, zgodnie z regulaminami tych festiwali, oraz przeglądach i pokazach organizowanych na terytorium Państwa drugiej Strony;

2)   współpracę pomiędzy filmotekami narodowymi oraz instytucjami pokrewnymi, jak również bezpośrednią współpracę między polskimi i łotewskimi stowarzyszeniami, które zrzeszają artystów i twórców filmowych i telewizyjnych;

3)   wspólną realizację filmów oraz wzajemne świadczenie usług przy produkcji firmowej;

4)   współpracę pomiędzy archiwami filmowymi obu Stron.

Artykuł 17

Strony będą popierały rozwój współpracy i wymianę osobową między organizacjami dziennikarskimi Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Łotewskiej oraz redakcjami i agencjami prasowymi obu krajów.

Artykuł 18

Strony zapewnią ochronę narodowego dziedzictwa kulturowego na terytorium Państwa każdej ze Stron oraz podejmą wspólne wysiłki na rzecz zachowania i konserwacji na swoim terytorium przedmiotów stanowiących wartości i zabytki nieruchome, zabytki ruchome oraz zabytki archeologiczne drugiej Strony.

Artykuł 19

Strony będą rozwijały współpracę w zakresie uregulowania kwestii przemieszczania dóbr kultury, które w wyniku niezgodnych z prawem działań znalazły się na terytorium Państwa drugiej Strony. Strony będą podejmowały działania w celu zapobiegania niezgodnemu z prawem wywozowi i wwozowi dóbr kultury. Będą wzajemnie informowały się w tych kwestiach oraz sprzyjały zwrotowi przemieszczonych niezgodnie z prawem dóbr kultury.

Artykuł 20

Strony będą popierały współpracę w ramach wielostronnych programów, zwłaszcza realizowanych pod auspicjami Organizacji Narodów Zjednoczonych. Rady Europy i Unii Europejskiej.

Artykuł 21

Strony będą popierały bezpośrednią współpracę między Komitetami Narodowymi do spraw Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty. Nauki i Kultury (UNESCO).

Artykuł 22

Strony będą popierały współpracę w dziedzinie archiwistyki. w szczególności w zakresie: dostępu do archiwów dla celów naukowych.

społecznych i prawnych, wymiany doświadczeń, publikacji i mikrofilmów, na podstawie bezpośrednich porozumień między organami państwowymi właściwymi w sprawach archiwów państwowych.

Artykuł 23

W celu realizacji postanowień Umowy, Strony powołają Komisję Mieszaną do spraw współpracy kulturalnej i edukacyjnej zwaną dalej „Komisją”, której spotkania będą się odbywały na przemian w Warszawie i Rydze, w celu koordynowania realizacji postanowień Umowy oraz opracowywania i przyjmowania okresowych programów wymiany, określających finansowe i organizacyjne wamnki współpracy. Terminy spotkań Komisji będą uzgadniane przez obie Strony drogą dyplomatyczną.

Artykuł 24

Strony ustaliły, że zainteresowane instytucje zajmujące się różnymi dziedzinami Umowy mogą zawierać między sobą programy okresowe, określające szczegóły ich współpracy.

Artykuł 25

Umowa podlega przyjęciu zgodnie z prawem Państwa każdej ze Stron, co zostanie stwierdzone w drodze wymiany not. Umowa wejdzie w życie po upływie trzydziestu dni od dnia otrzymania noty późniejszej.

Artykuł 26

1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony i każda ze Stron ma możliwość jej wypowiedzenia w drodze notyfikacji z zachowaniem sześciomiesięcznego okresu wypowiedzenia.

2. Programy wymiany, projekty i przedsięwzięcia rozpoczęte na mocy Umowy zachowują swoją ważność do czasu ich zakończenia bez względu na okres mocy obowiązującej Umowy.

Artykuł 27

Z dniem wejścia w życie mniejszej Umowy traci moc Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Łotewskiej o współpracy kulturalnej, naukowej i oświatowej, podpisana w Rydze dnia 1 lipca 1992 roku.

Sporządzono w Rydze dnia 29 marca 2006

roku w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim, łotewskim i angielskim, przy czym wszystkie teksty posiadają jednakową moc. W razie rozbieżności w interpretacji niniejszej Umowy, tekst w języku angielskim będzie uważany za rozstrzygający.

Po zaznajomieniu się z powyższą umową, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:

— została ona uznana za słuszną zarówno w całości, jak i każde z postanowień w niej zawartych,

— jest przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona,

— będzie niezmiennie zachowywana.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie dnia 23 maja 2007 r.