UMOWA między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Socjalistycznej Republiki Wietnamu o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej, sporządzona w Hanoi dnia 22 stycznia 2008 r.

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Socjalistycznej Republiki Wietnamu, zwane dalej „Umawiającymi się Stronami”, kierując się pragnieniem promowania i pogłębiania współpracy gospodarczej między Rzecząpospolitą Polską a Socjalistyczną Republiką Wietnamu, postanowiły, co następuje:

Artykuł 1

1.  Rząd Rzeczypospolitej Polskiej udzieli Rządowi Socjalistycznej Republiki Wietnamu kredytu w wysokości nieprzekraczającej 16 470 000 EUR (słownie: szesnaście milionów czterysta siedemdziesiąt tysięcy euro), zwanego dalej „Kredytem”, na finansowanie projektu modernizacji infrastruktury w zakresie transportu morskiego w Socjalistycznej Republice Wietnamu. Kredyt będzie przeznaczony na sfinansowanie 90 % (słownie: dziewięćdziesiąt procent) wartości kontraktu na dostawy towarów i usług z Rzeczypospolitej Polskiej do Socjalistycznej Republiki Wietnamu,

2.  Całkowita wartość dostaw towarów i usług z Rzeczypospolitej Polskiej do Socjalistycznej Republiki Wietnamu, finansowanych w ramach niniejszej Umowy, nie będzie przekraczać kwoty 18 300 000 EUR (słownie: osiemnaście milionów trzysta tysięcy euro), co stanowi wartość Kredytu powiększoną o wartość płatności gotówkowej, o której mowa w artykule 4 ustęp 1 punkt a.

3.  Załącznik, stanowiący integralną część niniejszej Umowy, określa projekt, który będzie finansowany w ramach Kredytu.

4.  Kredyt będzie wykorzystany do dnia 31 marca 2013 r. Okres ten może zostać przedłużony za zgodą obu Umawiających się Stron.

Artykuł 2

1. Niniejsza Umowa, projekt i kontrakt finansowany w ramach tej Umowy, są zgodne z przepisami OECD dotyczącymi pomocy wiązanej, zdefiniowanymi w Porozumieniu w Sprawie Oficjalnie Wspieranych Kredytów Eksportowych i w innych odpowiednich dokumentach OECD.

2.  Rząd Socjalistycznej Republiki Wietnamu potwierdza gotowość wykorzystywania Kredytu zgodnie z przepisami OECD dotyczącymi pomocy wiązanej i oferuje Rządowi Rzeczypospolitej Polskiej swoje wsparcie w zakresie zapewnienia zgodności z wyżej wymienionymi przepisami OECD.

3.  Rzeczpospolita Polska notyfikuje OECD niniejszą Umowę, projekt i kontrakt finansowany w ramach Kredytu. Umawiające się Strony zgadzają się na notyfikowanie OECD niniejszej Umowy, projektu finansowanego w ramach niniejszej Umowy i kontraktu zawartego w ramach projektu. Niniejsza Umowa, projekt i kontrakt finansowany w ramach tej Umowy nie mogą być zakwestionowane przez OECD co do ich zgodności z wymogami Porozumienia w Sprawie Oficjalnie Wspieranych Kredytów Eksportowych.

4.  Projekt i kontrakt notyfikowany OECD zgodnie z procedurą zawartą w Porozumieniu w Sprawie Oficjalnie Wspieranych Kredytów Eksportowych, jeżeli OECD zgłosiło do nich zastrzeżenia, nie będą finansowane w ramach niniejszej Umowy bez względu na fakt, że kontrakt w ramach projektu został zaakceptowany przez Umawiające się Strony, zgodnie z artykułem 3 ustęp 3.

5.  Umawiające się Strony poinformują przedsiębiorców ze strony polskiej i importerów ze strony wietnamskiej o wymogach i procedurach obowiązujących w OECD w zakresie pomocy wiązanej.

Artykuł 3

1.  Kontrakt wdrażający projekt finansowany Kredytem, musi być zawarty zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy. Dokumenty eksportowe, w szczególności faktury, prezentowane przez strony kontraktu powinny zawierać klauzulę ”w ramach Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Socjalistycznej Republiki Wietnamu o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej sporządzonej w dniu 22-01-2008„

2.  Kontrakt, o którym mowa w artykule 1 ustęp 1, będzie zawarty przez przedsiębiorców mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwanych dalej „polskimi przedsiębiorcami”, uprawnionych do zawierania i realizacji takiego kontraktu, i importerów z Socjalistycznej Republiki Wietnamu.

3.  Kontrakt, zawarty zgodnie z niniejszą Umową, musi być zaakceptowany przez Umawiające się Strony, zgodnie z następującą procedurą:

a) Ministerstwo Finansów Socjalistycznej Republiki Wietnamu poinformuje pisemnie Ministerstwo Finansów Rzeczypospolitej Polskiej o zaakceptowaniu kontraktu przez właściwe władze Socjalistycznej Republiki Wietnamu;

b)  następnie Ministerstwo Finansów Rzeczypospolitej Polskiej przekaże do Ministerstwa Finansów Socjalistycznej Republiki Wietnamu pisemną akceptację kontraktu;

c)  kontrakt wejdzie w życie w terminie 15 dni od daty wysłania przez Ministerstwo Finansów Rzeczypospolitej Polskiej pisemnej akceptacji kontraktu do Ministerstwa Finansów Socjalistycznej Republiki Wietnamu;

d)  procedura akceptacyjna nie może przekroczyć 45 dni po każdej stronie.

Artykuł 4

1.  Płatności dla polskich przedsiębiorców z tytułu kontraktu podpisanego i realizowanego w ramach niniejszej Umowy będą dokonywane w następujący sposób:

a)  10 % (słownie: dziesięć procent) wartości kontraktu będzie płatne w euro przez importerów z Socjalistycznej Republiki Wietnamu jako zaliczka przelewem bankowym, stosownie do warunków kontraktu;

b)  pozostałe płatności dla polskich przedsiębiorców będą dokonywane przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, reprezentowany przez Ministra Finansów, za pośrednictwem banku upoważnionego do obsługi Kredytu, zgodnie z artykułem 9 ustęp 1 niniejszej Umowy, ze środków budżetu państwa Rzeczypospolitej Polskiej, stosownie do warunków kontraktu.

2.  Wszystkie ceny, ustalone zgodnie z rynkowymi cenami światowymi, oraz wartość kontraktu będą wyrażone w euro.

3.  Towary eksportowane z Rzeczypospolitej Polskiej do Socjalistycznej Republiki Wietnamu w ramach niniejszej Umowy nie mogą stać się przedmiotem reeksportu do innych krajów bez pisemnej zgody Ministra Finansów Rzeczypospolitej Polskiej.

4.  Wartość towarów i usług polskiego pochodzenia w ramach kontraktu, finansowanego na mocy niniejszej Umowy, nie może być niższa niż 70 % (słownie: siedemdziesiąt procent) wartości tego kontraktu. Umawiające się strony mogą zażądać od eksportera przedstawienia szczegółowych informacji dotyczących spełnienia ww. wymogu Umowy, w tym przedstawienia stosownych dokumentów, np. świadectw pochodzenia.

Artykuł 5

Datą każdorazowego wykorzystania Kredytu będzie data wypłaty środków kredytowych dla polskiego przedsiębiorcy zgodnie z warunkami kontraktu. Płatność będzie dokonywana jedynie po otrzymaniu przez Bank Gospodarstwa Krajowego, upoważnionego do obsługi Kredytu zgodnie z artykułem 9 ustęp 1 niniejszej Umowy, właściwego upoważnienia do wypłaty z Bank for Foreign Trade of Yietnam.

Artykuł 6

1.  Spłata każdorazowego wykorzystania Kredytu przez Rząd Socjalistycznej Republiki Wietnamu na rzecz Rządu Rzeczypospolitej Polskiej będzie następowała w 34 równych, półrocznych, kolejnych ratach, płatnych w euro każdego 15 marca i 15 września danego roku, po upływie 3-letniego okresu karencji od daty każdorazowego wykorzystania Kredytu.

2.  Pierwsza rata jest płatna w pierwszym terminie płatności, po upływie 3«letniego okresu karencji od daty wykorzystania Kredytu.

Artykuł 7

1.  Kredyt wykorzystany zgodnie z artykułem 5 będzie oprocentowany w wysokości 0,15 % (słownie: zero przecinek piętnaście setnych procenta) rocznie. Odsetki będą naliczane od daty, o której mowa w artykule 5.

2.  Odsetki będą płatne w euro, w półrocznych, kolejnych ratach, od daty każdorazowego wykorzystania Kredytu, za okresy odsetkowe kończące się każdego 15 marca i 15 września danego roku.

3.  Pierwsza płatność odsetek przypada w końcu okresu odsetkowego, w którym miało miejsce wykorzystanie Kredytu.

4.  Odsetki należne za każdy okres odsetkowy naliczane są na bazie 360 dni w roku, biorąc pod uwagę faktyczną liczbę dni (365 [366]/360).

5.  W przypadku gdyby Rząd Socjalistycznej Republiki Wietnamu nie dokonał płatności wynikających z niniejszej Umowy zgodnie z terminem ich zapadalności, od niezapłaconych kwot będą naliczane odsetki karne w wysokości 2,0 % (słownie: dwa procent) rocznie ponad stopę podstawową przyjętą w ustępie 1. Odsetki karne będą naliczane po 20 dniach od terminu zapadalności do daty rzeczywistej spłaty.

6.  W przypadku zwłoki w zapłacie należnych kwot wynikających z realizacji niniejszej Umowy lub w przypadku ich spłat w niepełnej wysokości, spłacona kwota będzie zaliczana chronologicznie i w pierwszej kolejności na poczet spłaty odsetek karnych, następnie na spłaty odsetek kontraktowych, a w ostatniej kolejności na spłaty kapitału wymagalnego.

Artykuł 8

Jeżeli termin płatności wynikający z warunków niniejszej Umowy przypada na dzień, który nie jest dniem roboczym w kraju poprzez który płatność będzie dokonywana, płatność zostanie dokonana pierwszego roboczego dnia następującego po pierwotnie wyznaczonym terminie płatności. Dla celów niniejszej Umowy za dzień roboczy uważa się dzień, w którym banki w danym kraju są otwarte dla dokonywania rozliczeń krajowych i zagranicznych.

Artykuł 9

1.  W celu umożliwienia dokonania realizacji płatności w ramach niniejszej Umowy, Bank Gospodarstwa Krajowego, działający w imieniu Rządu Rzeczypospolitej Polskiej, otworzy w swoich księgach rachunek w euro na imię Bank for Foreign Trade of Vietnam, o nazwie „Kredyt dla Rządu Socjalistycznej Republiki Wietnamu'* dla ewidencji wykorzystania Kredytu oraz kolejnych spłat kapitału i odsetek. Bank for Foreign Trade of Vietnara, działający w imieniu Rządu Socjalistycznej Republiki Wietnamu, otworzy rachunek lustrzany na imię Banku Gospodarstwa Krajowego. Prowadzone rachunki kredytowe będą wolne od wszelkich opłat.

2.  Bank Gospodarstwa Krajowego i Bank for Foreign Trade of Vietnam zawrą, w terminie 30 dni od wejścia w życie niniejszej Umowy, Porozumienie Bankowe niezbędne do realizacji niniejszej Umowy.

Artykuł 10

1.  Z zastrzeżeniem ustępu 2, wszelkie podatki, zobowiązania, obciążenia i inne opłaty, jakie mogą powstać w związku z realizacją kontraktu zawartego w ramach wykonania niniejszej Umowy, będą ponoszone przez każdą ze stron kontraktu w swoim państwie i nie będą finansowane w ciężar Kredytu.

2.  Wszelkie podatki dochodowe będą płatne zgodnie z postanowieniami Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Socjalistycznej Republiki Wietnamu w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w Warszawie dnia 31 sierpnia 1994 r.

3.  Wszelkie prowizje bankowe, jak również ewentualne inne opłaty, należne z tytułów związanych z płatnościami w ramach niniejszej Umowy, będą płatne przez każdą ze stron kontraktu w swoim państwie, poza Kredytem.

4.  Wszelkie spłaty rat kapitału i płatności odsetek zgodnie z niniejszą Umową, nie będą pomniejszane o żadne opłaty lub podatki nałożone przez władze Socjalistycznej Republiki Wietnamu.

Artykuł 11

1.  Wszelkie rozbieżności między Umawiającymi się Stronami dotyczące interpretacji lub stosowania niniejszej Umowy będą rozstrzygane w drodze bezpośrednich negocjacji między Umawiającymi się Stronami.

2.  W przypadku nieosiągnięcia porozumienia w drodze bezpośrednich negocjacji określonych w ustępie 1 w ciągu sześciu miesięcy, każda z Umawiających się Stron może wnioskować o oddanie rozstrzygnięcia rozbieżności jakiemukolwiek arbitrażowi międzynarodowemu lub trybunałowi międzynarodowemu ad hoc, utworzonemu zgodnie z Regulaminem Arbitrażowym Komisji Narodów Zjednoczonych do Spraw Międzynarodowego Prawa Handlowego (UNC1TRAL).

Artykuł 12

Zmiany do niniejszej Umowy mogą być wprowadzone wyłącznie w drodze wymiany not między Umawiającymi się Stronami. Zmiany wchodzą w życie z dniem otrzymania noty późniejszej.

Artykuł 13

Całość korespondencji i dokumentacji związanej z niniejszą Umową będzie prowadzona w języku angielskim.

Artykuł 14

Umowa niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podpisania. Umowa niniejsza pozostaje w mocy do czasu całkowitego wypełnienia przez obie Umawiające się Strony zobowiązań z niej wynikających.

Sporządzono w Hanoi dnia 22-01-2008 w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, każdy w językach polskim, wietnamskim i angielskim, przy czym wszystkie teksty mają jednakową moc. W razie rozbieżności przy ich interpretacji, tekst w języku angielskim będzie uważany za rozstrzygający.

Załącznik

Projekt inwestycyjny, który będzie finansowany w ramach Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Socjalistycznej Republiki Wietnamu o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej:

Projekt, Nadzór, Dostawa Sprzętu i Aktywacja Centrum Badawczego dla Wietnamskiego Przemysłu Stoczniowego.