UMOWA z dnia 22 marca 2004 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Turcji o wzajemnym zezwoleniu na wykonywanie pracy zarobkowej przez członków rodzin członków personelu misji dyplomatycznej lub urzędu konsularnego państwa wysyłającego w państwie przyjmującym

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Republiki Turcji

PDGY/294109

Ankara, 5 sierpnia 2002 r.


Jego Ekscelencja Andrzej ANANICZ

Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej

Ekscelencjo,

Mam zaszczyt przestać Waszej Ekscelencji wyrazy szacunku i przyjemność zaproponować, w imieniu Rządu Turcji, aby członkowie rodzin pozostający we wspólnocie domowej z członkiem personelu dyplomatycznego lub personelu administracyjnego i technicznego, który nie jest obywatelem państwa przyjmującego lub nie ma w tym państwie prawa stałego pobytu, oficjalnie delegowanym przez Rząd Turcji do wykonywania funkcji w Ambasadzie, urzędach konsularnych oraz misjach organizacji międzynarodowych w Polsce, oraz członkowie rodzin pozostający we wspólnocie domowej z członkiem personelu dyplomatycznego lub personelu administracyjnego i technicznego, który nie jest obywatelem państwa przyjmującego lub nie ma w tym państwie prawa stałego pobytu, oficjalnie delegowanym przez Rząd Polski do wykonywania funkcji w Ambasadzie, urzędach konsularnych oraz misjach organizacji międzynardowych w Turcji, którzy będą akredytowani przez właściwe władze państwa przyjmującego, byli uprawnieni, na zasadzie wzajemności i na niżej ustalonych warunkach, do wykonywania pracy zarobkowej w państwie przyjmującym, zgodnie z prawem państwa przyjmującego:

1. „Członek rodziny” oznacza:

a) małżonka,

b) dzieci do 21. roku życia, pozostające na utrzymaniu i we wspólnocie domowej oraz niebędące w związku małżeńskim,

c) dzieci do 25. roku życia, pozostające na utrzymaniu i we wspólnocie domowej, które w pełnym wymiarze czasu studiują w pomaturalnych zakładach kształcenia oraz niebędące w związku małżeńskim,

d) dzieci upośledzone fizycznie lub umysłowo niebędące w związku małżeńskim.

2. Zezwolenie na wykonywanie pracy zarobkowej w państwie przyjmującym traci ważność z chwilą zakończenia wykonywania funkcji w charakterze członka misji dyplomatycznej, urzędu konsularnego lub misji organizacji międzynarodowej.

3. Procedura

a) Wniosek o zezwolenie na wykonywanie pracy zarobkowej będzie przekazany w imieniu członka rodziny przez Ambasadę państwa wysyłającego do Ministerstwa Spraw Zagranicznych państwa przyjmującego.

b) Procedura postępowania będzie stosowana w sposób umożliwiający członkowi rodziny podjęcie pracy zarobkowej tak szybko, jak to jest możliwe, a wszelkie wymogi dotyczące zezwolenia na pracę i podobne formalności będą stosowane przychylnie.

c) Zezwolenie na pracę będzie wydane na okres nieprzekraczający dwu lat i może być odnowione na kolejny analogiczny okres.

d) Zezwolenie na pracę może być wydane tylko na zatrudnienie w dziedzinie edukacji i badań naukowych lub innych rodzajów pracy, jakie mogą być uzgodnione przez obie strony w każdym przypadku z osobna w drodze wymiany not dyplomatycznych. Zezwolenie może nie być udzielone osobom, które pracowały nielegalnie w państwie przyjmującym albo naruszyły jego prawo lub przepisy w dziedzinie opodatkowania lub ubezpieczenia społecznego. Zezwolenie może też nie być udzielone ze względu na bezpieczeństwo narodowe.

4. Immunitet w sprawach karnych

W przypadku członka rodziny, któremu przysługuje immunitet od jurysdykcji karnej państwa przyjmującego zgodnie z Konwencją wiedeńską o stosunkach dyplomatycznych lub innymi stosownymi aktami międzynarodowymi:

a) państwo wysyłające zrzeknie się immunitetu danego członka rodziny od jurysdykcji karnej państwa przyjmującego w odniesieniu do każdego czynu dokonanego w związku z pracą zarobkową, z wyjątkiem przypadków, gdy państwo wysyłające uzna, iż takie zrzeczenie się byłoby sprzeczne z jego interesami,

b) państwo wysyłające poważnie rozważy zrzeczenie się immunitetu członka rodziny od wykonania wyroku.

5. Przywileje i immunitety w sprawach cywilnych i administracyjnych

W przypadku członka rodziny, któremu przysługuje immunitet w sprawach cywilnych i administracyjnych państwa przyjmującego zgodnie z Konwencją wiedeńską o stosunkach dyplomatycznych lub innymi stosownymi aktami międzynarodowymi, taki immunitet nie będzie stosowany w odniesieniu do jakiegokolwiek czynu dokonanego w związku z pracą zarobkową i podlegającego prawu cywilnemu lub administracyjnemu państwa przyjmującego.

6. System opodatkowania i system ubezpieczenia społecznego

Zgodnie z Konwencją wiedeńską o stosunkach dyplomatycznych lub innymi stosownymi aktami międzynarodowymi członek rodziny będzie podlegał systemowi podatkowemu oraz systemowi ubezpieczeń społecznych państwa przyjmującego we wszystkich sprawach związanych z pracą zarobkową w państwie przyjmującym.

7. Czas obowiązywania i wypowiedzenie

W przypadku akceptacji powyższego, mam zaszczyt zaproponować, aby niniejsza nota wraz z pozytywną odpowiedzią Waszej Ekscelencji stanowiły umowę między naszymi obydwoma Rządami, która wejdzie w życie w dniu wymiany not dyplomatycznych potwierdzających spełnienie przez obie strony wewnętrznych wymogów związanych z wejściem w życie niniejszej dwustronnej umowy o zatrudnieniu.

Niniejsza umowa pozostanie w mocy do czasu wypowiedzenia jej przez którekolwiek państwo, z sześciomiesięcznym wyprzedzeniem, w drodze pisemnej notyfikacji skierowanej do drugiego państwa.

Korzystam z okazji, aby ponowić Waszej Ekscelencji wyrazy mego najwyższego poważania.


Ambasador

Zastępca Podsekretarza Stanu

Aydemir ErmanAmbasador

Rzeczypospolitej Polskiej

Nr 11-03/2003

Ankara, 19 lutego 2003 r.


Jego Ekscelencja

Pan Aydemir ERMAN

Ambasador

Zastępca Podsekretarza Stanu

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Ekscelencjo,

Mam zaszczyt przekazać Waszej Ekscelencji wyrazy szacunku i potwierdzić odbiór Pańskiej Noty nr PDGY/294109 z dnia 5 sierpnia 2002 r. o następującej treści:

„Mam zaszczyt przesłać Waszej Ekscelencji wyrazy szacunku i przyjemność zaproponować, w imieniu Rządu Turcji, aby członkowie rodzin pozostający we wspólnocie domowej z członkiem personelu dyplomatycznego lub personelu administracyjnego i technicznego, który nie jest obywatelem państwa przyjmującego lub nie ma w tym państwie prawa stałego pobytu, oficjalnie delegowanym przez Rząd Turcji do wykonywania funkcji w Ambasadzie, urzędach konsularnych oraz misjach organizacji międzynarodowych w Polsce, oraz członkowie rodzin pozostający we wspólnocie domowej z członkiem personelu dyplomatycznego lub personelu administracyjnego i technicznego, który nie jest obywatelem państwa przyjmującego lub nie ma w tym państwie prawa stałego pobytu, oficjalnie delegowanym przez Rząd Polski do wykonywania funkcji w Ambasadzie, urzędach konsularnych oraz misjach organizacji międzynarodowych w Turcji, którzy będą akredytowani przez właściwe władze państwa przyjmującego, byli uprawnieni, na zasadzie wzajemności i na niżej ustalonych warunkach, do wykonywania pracy zarobkowej w państwie przyjmującym, zgodnie z prawem państwa przyjmującego:

1. „Członek rodziny” oznacza:

a) małżonka,

b) dzieci do 21. roku życia, pozostające na utrzymaniu i we wspólnocie domowej oraz niebędące w związku małżeńskim,

c) dzieci do 25. roku życia, pozostające na utrzymaniu i we wspólnocie domowej, które w pełnym wymiarze czasu studiują w pomaturalnych zakładach kształcenia oraz niebędące w związku małżeńskim,

d) dzieci upośledzone fizycznie lub umysłowo niebędące w związku małżeńskim.

2. Zezwolenie na wykonywanie pracy zarobkowej w państwie przyjmującym traci ważność z chwilą zakończenia wykonywania funkcji w charakterze członka misji dyplomatycznej, urzędu konsularnego lub misji organizacji międzynarodowej.

3. Procedura

a) Wniosek o zezwolenie na wykonywanie pracy zarobkowej będzie przekazany w imieniu członka rodziny przez Ambasadę państwa wysyłającego do Ministerstwa Spraw Zagranicznych państwa przyjmującego.

b) Procedura postępowania będzie stosowana w sposób umożliwiający członkowi rodziny podjęcie pracy zarobkowej tak szybko, jak tylko to możliwe, a wszelkie wymogi dotyczące zezwolenia na pracę i podobne formalności będą stosowane przychylnie.

c) Zezwolenie na pracę będzie wydane na okres nieprzekraczający dwu lat i może być odnowione na kolejny analogiczny okres.

d) Zezwolenie na pracę może być wydane tylko na zatrudnienie w dziedzinie edukacji i badań naukowych lub innych rodzajów pracy, jakie mogą być uzgodnione przez obie strony w każdym przypadku z osobna w drodze wymiany not dyplomatycznych. Zezwolenie może nie być udzielone osobom, które pracowały nielegalnie w państwie przyjmującym albo naruszyły jego prawo lub przepisy w dziedzinie opodatkowania lub ubezpieczenia społecznego. Zezwolenie może też nie być udzielone ze względu na bezpieczeństwo narodowe.

4. Immunitet w sprawach karnych

W przypadku członka rodziny, któremu przysługuje immunitet od jurysdykcji karnej państwa przyjmującego zgodnie z Konwencją wiedeńską o stosunkach dyplomatycznych lub innymi stosownymi aktami międzynarodowymi:

a) państwo wysyłające zrzeknie się immunitetu danego członka rodziny od jurysdykcji karnej państwa przyjmującego w odniesieniu do każdego czynu dokonanego w związku z pracą zarobkową, z wyjątkiem przypadków, gdy państwo wysyłające uzna, iż takie zrzeczenie się byłoby sprzeczne z jego interesami,

b) państwo wysyłające poważnie rozważy zrzeczenie się immunitetu członka rodziny od wykonania wyroku.

5. Przywileje i immunitety w sprawach cywilnych i administracyjnych

W przypadku członka rodziny, któremu przysługuje immunitet w sprawach cywilnych i administracyjnych państwa przyjmującego zgodnie z Konwencją wiedeńską o stosunkach dyplomatycznych lub innymi stosownymi aktami międzynarodowymi, taki immunitet nie będzie stosowany w odniesieniu do jakiegokolwiek czynu dokonanego w związku z pracą zarobkową i podlegającego prawu cywilnemu lub administracyjnemu państwa przyjmującego.

6. System opodatkowania i system ubezpieczenia społecznego

Zgodnie z Konwencją wiedeńską o stosunkach dyplomatycznych lub innymi stosownymi aktami międzynarodowymi członek rodziny będzie podlegał systemowi podatkowemu oraz systemowi ubezpieczeń społecznych państwa przyjmującego we wszystkich sprawach związanych z pracą zarobkową w państwie przyjmującym.

7. Czas obowiązywania i wypowiedzenie

W przypadku akceptacji powyższego, mam zaszczyt zaproponować, aby niniejsza nota wraz z pozytywną odpowiedzią Waszej Ekscelencji stanowiły umowę między naszymi obydwoma Rządami, która wejdzie w życie w dniu wymiany not dyplomatycznych potwierdzających spełnienie przez obie strony wewnętrznych wymogów związanych z wejściem w życie niniejszej dwustronnej umowy o zatrudnieniu.

Niniejsza umowa pozostanie w mocy do czasu wypowiedzenia jej przez którekolwiek państwo, z sześciomiesięcznym wyprzedzeniem, w drodze pisemnej notyfikacji skierowanej do drugiego państwa.

Korzystam z okazji, aby ponowić Waszej Ekscelencji wyrazy mego najwyższego poważania.”.

W odpowiedzi na powyższą Pana Notę potwierdzam, że Rząd Rzeczypospolitej Polskiej akceptuje jej treść w całości.

Zatem Pańska Nota oraz niniejsza odpowiedź stanowić będą umowę między obu naszymi Rządami, która wejdzie w życie w dniu wymiany not dyplomatycznych potwierdzających spełnienie przez obie strony wewnętrznych wymogów związanych z wejściem w życie niniejszej dwustronnej umowy o zatrudnieniu i która pozostanie w mocy do czasu wypowiedzenia jej przez którekolwiek państwo, z sześciomiesięcznym wyprzedzeniem, w drodze pisemnej notyfikacji skierowanej do drugiego państwa.

Korzystam z okazji, aby ponowić Waszej Ekscelencji wyrazy mojego najwyższego poważania.