UMOWA między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Francuskiej o współpracy w dziedzinie kultury i edukacji, podpisana w Paryżu dnia 22 listopada 2004 r.

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Republiki Francuskiej, zwane dalej „Stronami”,

nawiązując do Traktatu o Przyjaźni i Solidarności między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Francuską z dnia 9 kwietnia 1991 roku,

pragnąc współpracować na podstawie podpisanych przez obie Strony umów, a także w ramach organizacji międzynarodowych, których są członkami, w dziedzinach objętych niniejszą Umową,

przekonane, że współpraca w dziedzinie kultury i edukacji oraz szerokie kontakty międzyludzkie i upowszechnianie znajomości języka drugiej Strony przyczyniają się do wzbogacania kultur obu krajów, jak również do umacniania tradycyjnej przyjaźni między narodami polskim i francuskim.

świadome znaczenia, jakie kontakty dwustronne Państw o wspólnych korzeniach odgrywają w procesie integracji Unii Europejskiej,

dążąc do ułatwiania zdecentralizowanej współpracy między instytucjami samorządowymi i realizacji inicjatyw organizacji pozarządowych,

uzgodniły, co następuje:

Artykuł 1

Strony będą rozwijały wszechstronną współpracę w dziedzinie kultury i sztuki, edukacji, środków przekazu, sportu oraz wymiany młodzieży Będą ułatwiały kontakty między zainteresowanymi instytucjami i osobami prywatnymi oraz umożliwiały wymianę materiałów i dokumentacji

Artykuł 2

W celu ułatwienia wzajemnego poznania się każda ze Stron podejmuje starania na rzecz usprawnienia promocji kultury drugiej Strony na swoim terytorium przez:

1.   ułatwianie kontaktów osobistości świata kultury i sztuki;

2.   zapewnienie możliwie jak najszerszej dystrybucji książek i innych publikacji drugiej Strony i wspieranie współpracy między wydawnictwami obydwu Państw pozwalającej na zwiększenie inicjatyw wydawniczych i translatorskich;

3.   włączanie utworów dramatycznych i muzycznych autorów drugiego kraju do repertuaru własnych placówek kulturalnych;

4.  popieranie wymiany imprez kulturalnych, takich jak wystawy. przeglądy filmów, festiwale muzyczne oraz taneczne i inne,

5. wzajemne przyznawanie stypendiów i organizowanie staży,

6. popieranie współpracy w dziedzinie kinematografii, w tym koprodukcji filmów, współpracy instytucji i organizacji filmowych, udziału w międzynarodowych festiwalach filmowych organizowanych na terenie kraju partnera, zgodnie z regulaminami tych festiwali,

7. popieranie innych koprodukcji artystycznych;

8.   popieranie współpracy archiwów, bibliotek, muzeów, szkół i uczelni artystycznych oraz innych instytucji kulturalnych i artystycznych, poprzez ułatwianie dostępu do nich specjalistom i badaczom drugiego kraju, zgodnie z przepisami wewnętrznymi kraju przyjmującego Zasady tej współpracy mogą być przedmiotem szczegółowych uzgodnień między zainteresowanymi placówkami.

Artykuł 3

Strony będą chroniły prawa autorskie i pokrewne zgodnie z prawem każdej ze Stron, uwzględniając równocześnie regulacje prawne obowiązujące w tym zakresie w Unii Europejskiej

Artykuł 4

Strony będą popierały współpracę w dziedzinie ochrony i zachowania dziedzictwa kulturalnego. Strony będą współpracowały w celu niedopuszczenia do nielegalnego wwozu, wywozu i przekazywania dóbr stanowiących ich dziedzictwo kulturalne, zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju, a także zgodnie z umowami międzynarodowymi, których są Stronami.

Artykuł 5

1.   Strony będą ułatwiały działalność placówek kulturalnych i edukacyjnych drugiego kraju, zarówno już istniejących, jak i tych, które zostaną w przyszłości otwarte przez jedną ze Stron na terytorium kraju drugiej Strony.

2.   Placówkami kulturalnymi i edukacyjnymi są instytuty kultury, ośrodki dokumentacji, biblioteki, w tym biblioteki medialne, placówki nauczania i inne, na które Strony wyrażą obopólną zgodę.

3. Działalność placówek kulturalnych i edukacyjnych będzie się odbywała w ramach przepisów prawnych obowiązujących w kraju przyjmującym

4. Strony z uznaniem odnotowują:

1)  działalność prowadzoną przez Instytuty Francuskie w Warszawie i w Krakowie, jak również przez ośrodki Alliance Francaise na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2)  działalność prowadzoną przez Instytut Polski w Paryżu na terytorium Republiki Francuskiej,

3)  działalność prowadzoną przez ośrodki zgodnie z Umową w sprawie Ośrodków Kultury Polskiej we Francji i Ośrodka Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich w Polsce z dnia 20 maja 1988 roku,

4)  działalność prowadzoną przez Bibliotekę Polską w Paryżu,

5)  działalność prowadzoną przez Stację Naukową Polskiej Akademii Nauk w Paryżu

Artykuł 6

1. Strony będą popierały wszelkie formy współpracy w dziedzinie edukacji, w szczególności:

1)  nauczanie i upowszechnianie na swoim terytorium języka drugiej Strony poprzez;

a)  zataidnianie lektorów w placówkach nauczania,

b)  rozwój sekcji dwujęzycznych na wszystkich poziomach nauczania,

c)  udział studentów i specjalistów w kursach i seminariach języka i literatury,

d)  współpracę w dziedzinie badań językowych, tłumaczeń, w tym tłumaczeń na żywo;

2)  bezpośrednią współpracę między szkołami;

3)  współpracę w dziedzinie kształcenia zawodowego i nauczania technicznego;

4)  współpracę między placówkami szkolnictwa wyższego i doskonalenia zawodowego;

5)  wymianę uczniów i studentów, zwłaszcza poprzez przyznanie stypendiów;

6)  wymianę informacji i publikacji pedagogicznych;

7)  współpracę w dziedzinie organizacji i zarządzania oświatą. kształcenia i doskonalenia nauczycieli oraz nauczania na odległość;

8)  udział w kongresach, konferencjach i innych spotkaniach. organizowanych w obu krajach;

9) wymianę doświadczeń w dziedzinie edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży.

2. Strony uznają ważną rolę, jaką spełniają:

1)  w Rzeczypospolitej Polskiej, sekcje dwujęzyczne z językiem francuskim i Liceum Francuskie w Warszawie,

2)  w Republice Francuskiej, sekcje międzynarodowe z językiem polskim oraz Zespół Szkół przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Paryżu.

Artykuł 7

Strony stworzą podstawy do wzajemnego uznawania świadectw szkolnych i dyplomów ukończenia studiów oraz wzajemnego uznawania stopni i tytułów naukowych nadawanych przez ich szkoły wyższe i inne jednostki organizacyjne posiadające uprawnienia do ich nadawania — uwzględniając regulacje prawne obowiązujące w Unii Europejskiej.

Artykuł 8

Strony będą popierały wymianę młodzieży obu krajów.

Artykuł 9

Strony będą popierały współpracę w dziedzinie kultury fizycznej i sportu.

Artykuł 10

Strony będą sprzyjały różnym formom współpracy zdecentralizowanej, dopełniającej współpracę między obydwoma Państwami, zwłaszcza bezpośrednim kontaktom między społecznościami regionalnymi i lokalnymi oraz instytucji publicznych, realizowanym przez programy współpracy, związki bliźniacze i wymianę na płaszczyźnie dwustronnej, wielostronnej lub w ramach Unii Europejskiej.

Artykuł 11

Strony będą popierały bezpośrednią współpracę zainteresowanych instytucji w dziedzinie radiofonii, telewizji i prasy oraz w zakresie przekazu elektronicznego, uwzględniając rozwiązania przyjęte w Unii Europejskiej

Artykuł 12

Strony podkreślają znaczenie współpracy trójstronnej prowadzonej z Republiką Federalną Niemiec w ramach Trójkąta Weimarskiego.

Artykuł 13

Strony będą współpracowały w ramach wielostronnych programów kulturalno-edukacyjnych, realizowanych przez Unię Europejską, Radę Europy, organy Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz inne organizacje i instytucje międzynarodowe uznawane przez obie Strony.

Artykuł 14

1.   Strony uzgodniły powołanie dwustronnej Komisji Mieszanej do spraw współpracy kulturalnej i edukacyjnej, zwanej dalej „Komisją”, w celu koordynowania realizacji postanowień niniejszej Umowy oraz opracowywania okresowych programów wymiany.

2.  Komisja, składająca się z przedstawicieli obydwu Rządów, będzie zbierała się na przemian w obu krajach, w Warszawie i w Paryżu, w terminach uzgodnionych przez obie Strony drogą dyplomatyczną.

Artykuł 15

Strony będą dążyły do stworzenia korzystnych warunków dla wjazdu na terytorium swojego kraju, pobytu, podróży oraz działalności uczestników wymiany przewidzianej niniejszą Umową.

Artykuł 16

1. Niniejsza Umowa podlega przyjęciu zgodnie z prawem każdej ze Stron, co zostanie stwierdzone w drodze wymiany not. Umowa wejdzie w życie w pierwszym dniu drugiego miesiąca, który nastąpi po dniu otrzymania noty późniejszej.

2. Niniejsza Umowa jest zawarta na okres pięciu lat. Ulega ona automatycznemu przedłużaniu na dalsze okresy pięcioletnie, o ile żadna ze Stron nie wypowie jej w drodze notyfikacji na dwanaście (12) miesięcy przed upływem danego okresu ważności.

3. Wypowiedzenie nie wywołuje skutków dla praw i zobowiązań Stron wynikających z projektów podjętych w ramach niniejszej Umowy, chyba że Strony postanowią inaczej.

Artykuł 17

Z dniem wejścia w życie niniejszej Umowy traci moc Umowa Kulturalna między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Francuskiej, podpisana w Warszawie dnia 20 maja 1966 roku

Sporządzono w Paryżu dnia. 22.11.2004 w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, każdy w językach polskim i francuskim, przy czym obydwa teksty mają jednakową moc. Na dowód czego Pełnomocnicy Stron podpisali niniejszą Umowę i opatrzyli ją pieczęciami.