UMOWA między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Uzbekistanu o współpracy gospodarczej, podpisana w Taszkencie dnia 2 października 2007 r.

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Republiki Uzbekistanu, zwane dalej „Umawiającymi się Stronami”,

kierując się postanowieniami Traktatu o przyjaźni i współpracy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Uzbekistanu, podpisanego w Warszawie w dniu 11 stycznia 1995 r.,

uwzględniając postanowienia umów międzynarodowych, które wiążą Umawiające się Strony w dziedzinie współpracy gospodarczej,

mając na uwadze członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej,

dążąc do dalszego umocnienia i rozwoju stosunków gospodarczych między Rzecząpospolitą Polską i Republiką Uzbekistanu,

uzgodniły, co następuje:

Artykuł 1

1. Umawiające się Strony sprzyjać będą rozwojowi Współpracy gospodarczej we wszystkich dziedzinach i sektorach gospodarki, w oparciu o zasady równości i wzajemnych korzyści i zgodnie z prawem obowiązującym w państwach Umawiających się Stron.

2. Współpraca realizowana w ramach niniejszej umowy będzie ukierunkowana na:

1) wykorzystanie potencjału gospodarczego dla dalszego wzmocnienia dwustronnych stosunków gospodarczych,

2) intensyfikację dwustronnych stosunków gospodarczych, w szczególności w zakresie zwiększenia wymiany handlowej,

a także w obszarze inwestycji, innowacji i finansowania przedsięwzięć gospodarczych,

3) rozbudowę infrastruktury transportowej,

4) rozwój międzyregionalnej współpracy gospodarczej.

Artykuł 2

Współpraca, o której mowa w artykule 1, będzie realizowana w szczególności przez:

1) rozwój współpracy między podmiotami gospodarczymi państw Umawiających się Stron, w szczególności w obszarze:

-  przemysłu lekkiego;

-  przemysłu chemicznego;

-  elektroenergetyce, sektorze naftowym i gazowym;

-  przemysłu samochodowego;

-  przemysłu przetwórczego;

-  przemysłu rolno-spożywczego,

2) realizację projektów inwestycyjnych obejmujących projektowanie, budowę, remont, przebudowę, wdrożenie nowych technologii oraz modernizację w zakresie technologicznym obiektów przez podmioty gospodarcze państwa jednej Umawiającej się Strony na terytorium państwa drugiej Umawiającej się Strony lub wspólny udział podmiotów gospodarczych państw każdej z Umawiających się Stron na ich terytoriach lub na terytoriach państw trzecich,

3) wdrażanie różnorodnych form finansowania, ubezpieczania oraz udzielania gwarancji,

4) współdziałanie w dziedzinie certyfikacji i standaryzacji,

5) sprzyjanie współpracy między izbami, stowarzyszeniami oraz innymi organizacjami państw Umawiających się Stron zrzeszającymi podmioty gospodarcze,

6) rozwój usług konsultingowych, prawnych,    bankowych i technicznych, w tym wspomagających realizację projektów inwestycyjnych na terytoriach państw Umawiających się Stron oraz na terytoriach państw trzecich,

7) inicjowanie i popieranie różnorodnych form kontaktów, wymiany specjalistów i personelu technicznego, szkoleń, udziału w targach i wystawach, organizacji misji gospodarczych oraz wdrażanie innych przedsięwzięć związanych ze współpracą gospodarczą,

8) rozwój współpracy w dziedzinie turystyki.

Artykuł 3

1. Właściwe organy Umawiających się Stron będą sprzyjać tworzeniu i działalności przedstawicielstw, oddziałów i mieszanych izb gospodarczych, a także innych jednostek prowadzących działalność gospodarczą na terytoriach ich państw.

2. Zasady tworzenia i prowadzenia działalności przez przedstawicielstwa, oddziały, mieszane izby gospodarcze i inne jednostki prowadzące działalność gospodarczą określa prawo obowiązujące w państwie Umawiającej się Strony, na terytorium którego prowadzą one działalność.

Artykuł 4

W celu ułatwienia rozwoju współpracy gospodarczej właściwe organy Umawiających się Stron, zgodnie z prawem obowiązującym w państwach Umawiających się Stron, będą dokonywać wymiany informacji w zakresie:

1) prawa regulującego: działalność gospodarczą, inwestycje, standaryzację, certyfikację, warunki udzielania koncesji, licencji i zezwoleń, ochronę własności intelektualnej i przemysłowej, praw autorskich i pokrewnych oraz inne dziedziny stanowiące przedmiot wzajemnego zainteresowania,

2) przedsięwzięć sprzyjających nawiązywaniu współpracy między podmiotami gospodarczymi państw Umawiających się Stron, w tym w zakresie przeprowadzania wystaw, targów i misji gospodarczych.

Artykuł 5

1. Umawiające się Strony powołują Polsko-Uzbecką Międzyrządową Komisję do spraw Współpracy Gospodarczej, zwaną dalej „Komisją”.

2. Do zadań Komisji należy w szczególności:

1) dokonywanie okresowych przeglądów i ocen stanu współpracy gospodarczej,

2) identyfikacja problemów ograniczających rozwój współpracy gospodarczej i przygotowanie propozycji w celu ich eliminacji,

3) przygotowywanie propozycji zmierzających do dalszego rozwoju i umocnienia dwustronnej współpracy gospodarczej,

4) omawianie spraw spornych związanych ze stosowaniem lub interpretacją postanowień niniejszej umowy.

3. Komisja składa się z sekcji polskiej i uzbeckiej, pod przewodnictwem przewodniczących powoływanych przez każdą z Umawiających się Stron. Dla rozpatrzenia spraw szczegółowych Komisja w ramach swojej kompetencji może tworzyć grupy robocze, określając ich zadania.

4. Posiedzenia Komisji przeprowadzane będą w miarę potrzeby, co najmniej raz w roku, kolejno w Rzeczypospolitej Polskiej i w Republice Uzbekistanu. Z inicjatywy każdego z przewodniczących może być zwołane nadzwyczajne posiedzenie Komisji lub zainicjowane spotkanie przewodniczących.

5. Tryb pracy Komisji określa regulamin przez nią stanowiony.

6. Z posiedzenia Komisji sporządzany jest protokół w języku polskim, uzbeckim i rosyjskim.

Artykuł 6

1. Postanowienia niniejszej umowy nie naruszają praw i zobowiązań Umawiających się Stron wynikających z umów międzynarodowych, stronami których są Rzeczpospolita Polska lub Republika Uzbekistanu, oraz z ich przynależności do organizacji międzynarodowych.

2. Postanowienia niniejszej umowy nie naruszają praw i zobowiązań Rzeczypospolitej Polskiej wynikających z jej członkostwa w Unii Europejskiej.

3. Umowa o partnerstwie i współpracy ustanawiająca partnerstwo pomiędzy Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Uzbekistanu, z drugiej strony, podpisana we Florencji dnia 21 czerwca 1996 r., wraz z jej wszystkimi późniejszymi zmianami i uzupełnieniami, ma pierwszeństwo w zakresie spraw objętych niniejszą umową.

Artykuł 7

1. Za wzajemną zgodą Umawiających się Stron do niniejszej umowy mogą być wprowadzane zmiany i uzupełnienia w formie odrębnych protokołów stanowiących integralną część niniejszej umowy.

2. Protokoły, o których mowa w ustępie 1 niniejszego artykułu, wchodzą w życie zgodnie z trybem przewidzianym w artykule 8 niniejszej umowy, chyba że protokoły stanowią inaczej.

Artykuł 8

1. Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem otrzymania ostatniego pisemnego powiadomienia o wypełnieniu przez Umawiającą się Stronę wewnętrznych procedur niezbędnych dla jej wejścia w życie.

2. Niniejsza umowa zawarta jest na czas nieokreślony. Każda z Umawiających się Stron może wypowiedzieć niniejszą umowę w drodze powiadomienia drugiej Umawiającej się Strony w formie pisemnej. W takim przypadku niniejsza umowa utraci moc po upływie 6 miesięcy od dnia otrzymania przez jedną z Umawiających się Stron stosownego powiadomienia.

Sporządzono w Taszkieńcie dnia 2 października 2007 roku, w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach, każdy w językach polskim, uzbeckim i rosyjskim, przy czym wszystkie teksty mają jednakową moc.

W razie rozbieżności pomiędzy Umawiającymi się Stronami przy interpretacji niniejszej umowy rozstrzygającym będzie tekst w języku rosyjskim.