UMOWA o współpracy w dziedzinie nauki i techniki między Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rzeczypospolitej Polskiej a Państwową Komisją Badań Naukowych i Technologicznych Republiki Chile, podpisana w Santiago dnia 17 listopada 2006 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rzeczypospolitej Polskiej i Państwowa Komisja Badań Naukowych i Technologicznych (CONICYT) Republiki Chile, reprezentowana przez swego Przewodniczącego, zwane dalej „Stronami”,

ŚWIADOME znaczenia i wzajemnych korzyści, wynikających ze współpracy w zakresie badań naukowych i technologicznych;

PRAGNĄC ustanowić formalną podstawę współpracy, która rozszerzy i wzmocni prowadzenie działań w obszarach wspólnego zainteresowania;

UWZGLĘDNIAJĄC znaczenie ustanowienia obustronnych mechanizmów, które przyczynią się do wymiany między jednostkami naukowymi obu Stron i wspierania ich udziału w Programach Ramowych Unii Europejskiej;

UWZGLĘDNIAJĄC Umowę o Współpracy Naukowej i Technologicznej między Unią Europejską a Republiką Chile, podpisaną 23 września 2002 roku;

PRZEKONANE o potrzebie podejmowania działań na rzecz rozwoju nauki i technologii, mających kluczowe znaczenie dla ekonomicznego i społecznego rozwoju obu państw;

uzgodniły, co następuje:

ARTYKUŁ 1

1.  Celem Umowy jest ustanowienie formalnej podstawy dla współpracy w zakresie badań naukowych i technologicznych, która wzmocni prowadzenie działań w obszarach wspólnego zainteresowania i przyczyni się do wykorzystania możliwości prowadzenia wielostronnych badań i prac rozwojowych, stwarzanych przez Programy Ramowe Unii Europejskiej.

2.  Dla celów Umowy, wspólne programy i projekty oznaczają jakiekolwiek programy i projekty z zakresu naukowych i/lub technologicznych badań, prowadzone przez Współpracujące Jednostki, określone w ustępie 1 Artykułu 2, w celu uzyskania określonych wyników w ustalonym okresie.

ARTYKUŁ 2

1. Strony wspierają i zachęcają do współpracy w dziedzinie nauki i technologii przez bezpośrednie kontakty jednostek naukowych obu państw, w tym jednostek organizacyjnych szkół wyższych, jednostek badawczo-rozwojowych i innych jednostek organizacyjnych o charakterze naukowym, zwanych dalej „Współpracującymi Jednostkami”, zgodnie z ustawodawstwem obowiązującym w państwach Stron.

2.  Współpraca w ramach Umowy może obejmować wszelkie działania mające na celu rozwój badawczo-technologiczny. Działania te winny być ukierunkowane na promocję postępu naukowego, przemysłowej konkurencyjności oraz ekonomiczno-społeczny rozwój.

3. Współpraca jest prowadzona w następujących formach:

1)   wymiana naukowców, specjalistów i ekspertów technicznych;

2)   wizyty i ekspedycje badawcze naukowców, osób odpowiedzialnych za tworzenie polityki badań i rozwoju technicznego oraz ekspertów technicznych;

3)   realizacja wspólnych badawczych, rozwojowych i/lub edukacyjnych programów i projektów, w tym wymiana dokumentacji, powstałej w ich wyniku;

4)  organizacja i udział w naukowych konferencjach, sympozjach, szkoleniach, warsztatach, konsultacjach i wystawach, również z udziałem ekspertów;

5)  wymiana naukowych i technologicznych informacji i dokumentacji oraz materiałów i sprzętu, potrzebnego do prowadzenia działań objętych współpracą;

6)   innych form badań, konsultacji i/lub wymiany doświadczeń wspólnie uzgodnionych i pozostających w zgodzie z polityką i procedurami, mającymi zastosowanie u obu Stron.

ARTYKUŁ 3

1. W celu zapewnienia właściwych warunków, usprawnienia i wsparcia efektywnej realizacji postanowień Umowy, Strony powołują Wspólną Komisję do spraw współpracy w dziedzinie nauki i techniki, złożoną z przedstawicieli obu Stron.

2. Wspólna Komisja spotyka się raz na dwa lata, na przemian w każdym z państw, w terminach uzgodnionych przez obie Strony, chyba że Strony postanowią inaczej.

3. Do zadań Wspólnej Komisji należy:

1)   określanie i okresowy przegląd form i obszarów współpracy na podstawie informacji dostarczonych przez instytucje obu państw oraz na podstawie rządowych założeń polityki w dziedzinie nauki i techniki;

2) tworzenie dogodnych warunków realizacji programów i projektów podjętych w ramach Umowy;

3)   przedstawianie Stronom zaleceń dotyczących priorytetowych sektorów oraz programów i/lub projektów współpracy;

4)  opracowywanie okresowych Programów Wykonawczych;

5)  wymiana doświadczeń uzyskanych w trakcie dwustronnej współpracy w dziedzinie nauki i techniki oraz ocena propozycji służących jej dalszemu rozwojowi;

6) formułowanie i przekazywanie Stronom odpowiednich wskazówek dotyczących właściwej realizacji Umowy.

4. Wspólna Komisja może opracować własny regulamin pracy.

ARTYKUŁ 4

Program Wykonawczy, o którym mowa w Artykule 3, ustęp 3, punkt 4, określa:

1)  nazwy i okres trwania programów i/lub projektów współpracy;

2)  zakres i tematykę współpracy;

3)  Współpracujące Jednostki odpowiedzialne za realizację i wdrażanie programów i/lub projektów;

4)  warunki finansowania programów i/lub projektów, zgodnie z Artykułem 5;

5)  zasady dotyczące posiadania ubezpieczenia od następstw nagłych zachorowań i nieszczęśliwych wypadków;

6) planowane przedsięwzięcia i warunki przyszłych konkursów na składanie projektów. Konkursy te będą ogłaszane równocześnie w Rzeczypospolitej Polskiej i w Republice Chile, zgodnie z prawem obowiązującym na terytorium państwa każdej ze Stron.

ARTYKUŁ 5

Działania podejmowane w ramach współpracy powinny uwzględniać dostępność środków finansowych oraz ustawodawstwo każdej ze Stron. Koszty działań powinny być dzielone między Strony na wzajemnie ustalonych zasadach. Nie powodują one przepływu środków finansowych z państwa jednej Strony do państwa drugiej Strony, chyba że Strony uzgodniły inaczej.

ARTYKUŁ 6

Rezultaty wspólnych programów i projektów oraz wszelkie inne informacje uzyskane w wyniku realizacji współpracy w ramach Umowy, będą ogłaszane, publikowane lub wykorzystywane w celach handlowych za pisemną zgodą Współpracujących Jednostek i zgodnie z międzynarodowymi umowami dotyczącymi własności intelektualnej, które obowiązują w państwach Stron.

ARTYKUŁ 7

Strony mogą za obopólną zgodą, zwrócić się z prośbą o finansowanie lub/i uczestnictwo w realizacji programów i projektów, prowadzonych w ramach Umowy, do organizacji międzynarodowych, naukowców, ekspertów technicznych, instytucji i organizacji sektorów państwowych i prywatnych z państw trzecich. Koszty takiego uczestnictwa organizacji międzynarodowych lub państw trzecich będą pokrywane przez te organizacje lub państwa, o ile Strony nie uzgodnią inaczej w formie pisemnej.

ARTYKUŁ 8

1. Wątpliwości i spory dotyczące interpretacji lub stosowania Umowy będą rozstrzygane w drodze porozumienia Stron.

2. Umowa wejdzie w życie z dniem, w którym Strony powiadomią się, w drodze pisemnego powiadomienia, o spełnieniu wewnętrznych procedur prawnych potrzebnych do wejścia Umowy w życie. Datę ostatniego pisemnego powiadomienia uważać się będzie za datę wejścia Umowy w życie.

3.  Umowa nie narusza żadnych postanowień czy zobowiązań, wypływających z innych międzynarodowych porozumień, którymi związane są Strony.

4.  Umowa pozostanie w mocy przez okres pięciu lat i będzie automatycznie przedłużana na dalsze okresy pięcioletnie, o ile żadna ze Stron nie wypowie jej w drodze pisemnego powiadomienia. W takim przypadku Umowa utraci moc po upływie sześciu miesięcy od dnia wypowiedzenia.

5.  Utrata mocy Umowy nie wpłynie na realizację projektów i programów wcześniej rozpoczętych, chyba że Strony postanowią inaczej.

Sporządzono w Santiago, dnia 17 listopada 2006 roku, w dwóch egzemplarzach, każdy w języku polskim, hiszpańskim i angielskim, przy czym wszystkie teksty są jednakowo autentyczne. W przypadku rozbieżności przy ich interpretacji, tekst w języku angielskim będzie uważany za rozstrzygający.

ACUERDO DE COOPERACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA

ENTRE EL MINISTRO DE CIENCIA Y EDUCACIÓN

SUPERIOR DE LA REPÚBLICA DE POLONIA

Y

LA COMISIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN

CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA

DE LA REPÚBLICA DE CHILE

El Ministro de Ciencia y Educación Superior de la República de Polonia y la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (CONICYT) de la República de Chile representada por su Presidente, de aquí en adelante referidos como ”las Partes”

RECONOCIENDO la importancia y el beneficio mutuo derivado de la cooperación en investigación científica y tecnológica;

DESEANDO establecer una sólida base para la cooperación que amplíe y fortalezca las actividades de cooperación en áreas de interés común;

CONSIDERANDO la importancia de establecer mecanismos recíprocos que contribuyan al intercambio entre unidades científicas de las Partes, como también, a apoyar su participación en los Programas Marco de la UE;

CONSIDERANDO el Acuerdo de Cooperación Científica y Tecnológica entre la Comunidad Europea y la República de Chile, suscrito el 23 de Septiembre de 2002;

CONVENCIDOS que la contribución al desarrollo de la ciencia y la tecnología tiene un impacto significativo en el avance económico y social de ambos países;

Han acordado lo siguiente:

ARTÍCULO 1

1. Este Acuerdo tiene como propósito establecer una sólida base para la cooperación en investigación científica y tecnológica para fomentar las actividades de colaboración en áreas de interés común, como también, aprovechar las oportunidades que ofrecen los programas Marco de la Unión Europea para la ejecución de actividades de investigación y el desarrollo de actividades multilaterales.

2. Para los propósitos de este Acuerdo, los proyectos y programas comunes significan cualquier proyecto y programa de investigación científica y/o tecnológica, mantenido por las Entidades Cooperativas como se define en el Artículo 2, párrafo 1, para cumplir determinadas metas en períodos de tiempo definidos.

ARTÍCULO 2

1.  Las Partes estimularán y apoyarán la cooperación en ciencia y tecnología a través de contactos directos entre unidades científicas, incluyendo instituciones de educación superior, instituciones de investigación y desarrollo y otras instituciones de perfil científico, todas ellas de aquí en adelante definidos como las ”Entidades Cooperativas”, de los dos países, en conformidad con sus respectivas legislaciones nacionales.

2. La cooperación bajo este Acuerdo puede cubrir todas las actividades de investigación y desarrollo tecnológico. Estas actividades deben estar dirigidas hacia la promoción del progreso científico, la competitividad industrial y el desarrollo económico y social.

3.  La cooperación será llevada a cabo a través de las siguientes modalidades:

1) Intercambio de científicos, especialistas, investigadores y expertos técnicos;

2)  Visitas y misiones exploratorias de científicos, investigadores gestores de políticas y expertos técnicos;

3)  Realización de investigación conjunta, desarrollo de programas educacionales y/o proyectos, incluyendo el intercambio de documentación con sus respectivos resultados;

4)  Organización y participación en conferencias científicas, simposios, cursos talleres, consultorías y exposiciones, incluyendo la participación de expertos en tales actividades;

5)  Intercambio de información científica y tecnológica, documentación, como también, material y/o equipamiento necesario para la ejecución de las actividades de cooperación;

6) Cualquier otra forma de investigación, consultoría y/o intercambio de experiencias a ser acordada en conformidad con las políticas y procedimientos aplicables a ambas Partes.

ARTICULO 3

1. En orden a generar las condiciones apropiadas, conceder facilidades y apoyar efectivamente la implementación de las disposiciones de este Acuerdo, las Partes establecen un Comité Conjunto para la cooperación en ciencia y tecnología, compuesto por representantes de las Partes.

2. El Comité Conjunto se reunirá, como norma general cada dos años alternadamente, a menos que se acuerde de otro modo, en cada país en las fechas mutuamente convenidas.

3. El Comité Conjunto ejecutará las siguientes tareas:

1) Definir y revisar periódicamente las áreas prioritarias y las formas de cooperación, sobre la base de la información entregada por las instituciones de cada país y sus políticas nacionales en ciencia y tecnología;

2) Crear las condiciones favorables para la implementación de los programas y proyectos realizados en el marco de este Acuerdo;

3)  Hacer a las Partes recomendaciones relativas a los sectores prioritarios y programas y/o proyectos de cooperación;

4) Elaborar los Programas Ejecutivos periódicos;

5) Intercambiar la experiencia surgida de la cooperación bilateral en ciencia y tecnología y examinar las propuestas para su futuro desarrollo;

6) Supervisar, formular y enviar a las Partes las recomendaciones pertinentes para la apropiada implementación deeste Acuerdo.

4. . El Comité Conjunto puede elaborar sus propias normas y procedimientos

ARTICULO 4

En el Programa Ejecutivo, mencionado en el Artículo 3, párrafo 3, sección 4, se determinará:

1) el nombre y duración de cada programa y/o proyecto de cooperación;

2) los campos y temas de cooperación;

3) las Entidades Cooperativas responsables de la realización de la implementación de los programas y/o proyectos;

4) las condiciones de financiamiento de los programas y/o proyectos en concordancia con el Articulo 5;

5) reglas relativas a la posesión del seguro médico;

6) perspectivas y disposiciones relativas a las futuras convocatorias a propuestas. Las convocatorias a propuestas serán anunciadas conjuntamente en Chile y Polonia en conformidad con las regulaciones legales en cada país.

ARTÍCULO 5

Las actividades de cooperación estarán sujetas a la disponibilidad de fondos apropiados, de acuerdo a las legislaciones nacionales de las Partes. Los costos de las actividades de cooperación serán compartidos por las Partes de la forma que sea acordado. Los costos en que incurren los participantes en las actividades de cooperación, no implicará transferencia de fondos de una Parte a otra, a menos que sea acordado de otra forma por las Partes.

ARTICULO 6

Los resultados de los programas conjuntos y proyectos y cualquier otra información derivada de las actividades de cooperación bajo este Acuerdo, serán anunciados, publicados o explotados comercialmente con el consentimiento escrito de las Entidades Cooperativas y en concordancia con los acuerdos internacionales relativos a las regulaciones de la protección de la propiedad intelectual, en vigencia en ambos países.

ARTICULO 7

Cuando se estime apropiado, las Partes podrán por acuerdo mutuo solicitar financiamiento y/o participación de organizaciones, como también científicos, investigadores técnicos expertos, instituciones y organizaciones de los sectores público y privado de terceros países para la ejecución de proyectos y programas llevados a cabo bajo este Acuerdo. El costo por la participación de dicha organizaciones internacionales y terceros países, será cubierto por las mismas, a menos que las Partes acuerden por escrito lo contrario.

ARTICULO 8

1. Todas las situaciones o disputas relacionadas con la interpretación o implementación de este Acuerdo serán resueltas por acuerdo mutuo entre las Partes.

2. Este Acuerdo entrará en vigencia en la fecha en que cada una de las Partes notifique por escrito a la otra del cumplimiento de todos los procedimientos legales necesarios. La fecha de la última notificación será estimada como la fecha en la cual el Acuerdo entra en vigencia.

3.  Este Acuerdo no afectará la validez o ejecución de cualquiera regulación u obligación que surja de otros acuerdos internacionales en vigencia en cada Parte.

4. Este acuerdo permanecerá vigente por un período de cinco (5) años y se renovará automáticamente por períodos sucesivos de cinco años, a menos que cualquiera de las Partes notifique por escrito a la otra su intención de darle término. En tal caso, el término de este Acuerdo entrará en vigencia seis meses (6) después de dicha notificación.

5. El término de este Acuerdo no afectará la conclusión de los proyectos y programas ya en ejecución, a menos que las Partes acuerden lo contrario.

Suscrito en Santiago el 17 nviembre de 2006, en 2 copias; cada una en idiomas Polaco, Español e Inglés, siendo todos los textos igualmente auténticos. La versión en Inglés prevalecerá cuando haya divergencia de interpretación entre estos textos.

AGREEMENT

ON COOPERATION IN SCIENCE AND

TECHNOLOGY

BETWEEN

THE MINISTER OF SCIENCE AND HIGHER

EDUCATION

OF THE REPUBLIC OF POLAND

AND

THE NATIONAL COMMISSION FOR SCIENTIFIC

AND TECHNOLOGICAL RESEARCH OF THE

REPUBLIC OF CHILE

Minister of Science and Higher Education of the Republic of Poland and the National Commission for Scientific and Technological Research (CONICYT) of the Republic of Chile, represented by its President, hereinafter referred to as ”the Parties”,

AWARE of the importance and the mutual advantages that would result from cooperation in scientific and technological research;

DESIRING to establish a solid basis for cooperation that will expand and strengthen the cooperative activities in areas of common interest;

CONSIDERING the significance of establishing reciprocal mechanisms that shall contribute to the exchange between the scientific units of the Parties, as well as supporting their participation in the UE Framework Programmes;

CONSIDERING the Agreement on Scientific and Technological Cooperation between the European Union and the Republic of Chile signed on 23 September 2002;

CONVINCED of the importance of contributing to the development of science and technology that have a significant impact on the economic and social advancement of both countries;

Have agreed as follows:

ARTICLE 1

1.  The aim of this Agreement is to establish a solid basis for cooperation in scientific and technological research which will foster the cooperative activities in areas of common interest along with exercising the opportunities given by the UE Framework Programmes to execute the multilateral research and development activities.

2.  For the purpose of this Agreement, the common programmes and projects mean any programmes and projects of scientific and/or technological research, maintained by the Cooperating Entities, as defined in Article 2, paragraph 1, due to accomplish determined goals in a specified period of time.

ARTICLE 2

1. The Parties shall encourage and support the cooperation in science and technology through direct contact between scientific units of the two countries, including basic organisational units of institutions of higher education, research and development institutions and other organisational units of scientific profile, hereinafter referred to as ”the Cooperating Entities”, in conformity with their respective national legislation.

2. The cooperation under this Agreement may cover all the activities on research and technological development. The abovementioned activities must be directed towards promoting scientific progress, industrial competitiveness and economic and social development.

3. The cooperation shall be carried out through the following forms:

1) Exchange of scientists, specialists and technical experts;

2) Visits and exploratory expeditions of scientists, research and development policy-makers and technical experts;

3)  Realization of joint research, development and/or educational programmes and projects, including the exchange of documentation with the respective results;

4)  Organization of and participation in scientific conferences, symposia, courses, workshops, consultations and exhibitions, including participation of experts in such activities;

5)   Exchange of scientific and technological information, documentation, as well as material and equipment needed for execution of cooperative activities;

6)  Any other form of research, consultation and/or experience exchange agreed upon and considered to be in conformity with the policies and procedures applicable in both Parties.

ARTICLE 3

1. In order to bring about appropriate conditions, to concede facilities and support an effective implementation of the provisions of this Agreement, the Parties set up a Joint Committee on cooperation in science and technology composed of the representatives of the Parties.

2. The Joint Committee shall, as a general rule, meet every two years alternately, unless otherwise agreed, in each of the countries on mutually convenient dates.

3. The Joint Committee shall carry out the following tasks:

1)  defining and reviewing periodically the priority areas and forms of cooperation on the basis of the information delivered by institutions of each country and their national policies in science and technology;

2)  creating the favorable conditions for implementation of programmes and projects undertaken in the frame of this Agreement;

3)  making recommendations to the Parties concerning priority sectors and programmes and/or projects of cooperation;

4)  elaborating the periodical Executive Programmes;

5)  exchanging the experience arising from the bilateral cooperation in science and technology and examining the proposals for its further development;

6)  overseeing, formulating and submitting to the Parties its pertinent recommendations for its proper implementation of this Agreement.

4. The Joint Committee may elaborate its own rules of procedure.

ARTICLE 4

1. The Executive Programme, mentioned in Article 3, paragraph 3, section 4, shall determine:

1)  name and duration of each programme and/or project of cooperation;

2)  fields and subjects of cooperation;

3)  the Cooperating Entities responsible for realization and implementation of programmes and/or projects;

4)  conditions of financing programmes and/or projects, according to Article 5;

5) rules concerning acquirement of medical insurance;

6) perspectives and stipulations concerning the future calls for proposals. Calls for proposals shall be announced jointly in Chile and in Poland in conformity with the legal regulations of each country.

ARTICLE 5

Cooperative activities shall be subject to the availability of appropriated funds and to the applicable national legislation of the Parties. The Parties in a manner to be mutually agreed upon shall share costs of cooperative activities. Costs incurred by the participants in cooperative activities shall, in principle, give rise to no transfer of funds from one Party to the other, unless otherwise agreed by the Parties.

ARTICLE 6

Results of joint programmes and projects and any other information derived from cooperation activities under this Agreement, will be announced, published or commercially exploited with the written consent of the Cooperating Entities and according to international agreements in force in both countries concerning the regulations of intellectual property protection.

ARTICLE 7

The Parties may by mutual consent, request financing from or/and participation of international organizations, as well as participation of scientists, technical experts, institutions and the organizations from the public and private civil sectors of the Third Countries in the execution of programmes and projects carried out under this Agreement. The cost of such participation for international organizations and Third countries shall be covered by them unless the Parties agree otherwise in writing.

ARTICLE 8

1.  Questions or disputes related to the interpretation or implementation of this Agreement shall be settled by mutual agreement between the Parties.

2.   This Agreement shall enter into force on the date when the Parties notify each other of the fulfillment of their necessary national legal procedures. The date of the last notification is deemed to be the date of the Agreement's coming into force.

3. This Agreement shall not affect the validity or execution of any regulations or obligations arising from other international agreements in force for each Party.

4. This Agreement shall remain in force for a period of five years and will then be automatically renewed for subsequent periods of five years, unless either of the Parties serves written notice on the Other of its intention to terminate this Agreement. In such case the termination of this Agreement will come into effect six months from the date of the said notification.

5.  The termination of this Agreement will not affect the conclusion of the programmes and projects already under execution, unless the Parties agree otherwise.

Done at Santiago on this 17 th day of

November, 2006 in two copies, each in the Polish, Spanish and English languages, each text being equally authentic. The English version will prevail whenever there is a divergent interpretation between these texts.