UMOWA między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o współpracy w dziedzinie informatyzacji, podpisana w Warszawie dnia 11 kwietnia 2005 r.

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Gabinet Ministrów Ukrainy, zwane dalej „Stronami”

-   opierając się na postanowieniach Traktatu między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą o dobrym sąsiedztwie, przyjaznych stosunkach i współpracy z dnia 18 maja 1992 r.,

-  kierując się postanowieniami Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy o współpracy w dziedzinach nauki i technologii z dnia 12 stycznia 1993 r. oraz Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji z dnia 12 stycznia 1993 r.,

-  zważywszy gospodarczy, naukowo-techniczny i produkcyjny potencjał Rzeczypospolitej Polskiej i Ukrainy,

-  uznając znaczenie szerokiego zastosowania nowoczesnych technologii i rozwiązań informatycznych dla rozwoju gospodarki obu państw,

-  wyrażając wolę wzmocnienia i pogłębienia wzajemnie korzystnej współpracy w dziedzinie informatyzacji,

-  w celu nadania szczególnego znaczenia bezpośrednim kontaktom organów administracji publicznej obu państw realizujących zadania z zakresu budowy społeczeństwa informacyjnego,

uzgodniły, co następuje:

Artykuł 1

Strony będą rozwijać wszechstronną współpracę w dziedzinie informatyzacji zgodnie z prawem obowiązującym na terytorium obu państw.

Strony będą prowadzić współpracę i wymianę w dziedzinach objętych niniejszą umową na zasadach wzajemności i równości praw.

Artykuł 2

Strony będą wspierać nawiązywanie bezpośrednich kontaktów pomiędzy podmiotami z obu państw, zainteresowanymi współpracą w dziedzinie informatyzacji, szczególnie w zakresie:

1) projektowania i wdrażania technologii i systemów informatycznych,

2) wymiany rozwiązań informatycznych i zasobów informacyjnych,

3) tworzenia i kształtowania infrastruktury informacyjnej, systemów telekomunikacyjnych oraz usług świadczonych w powyższych obszarach,

4) realizacji wzorcowych i pilotażowych projektów informatycznych we wszystkich obszarach funkcjonowania społeczeństwa informacyjnego.

5) standaryzacji i certyfikacji technicznej systemów informatycznych,

6) wymiany najlepszych praktyk w dziedzinie wykorzystania i rozwoju usług społeczeństwa informacyjnego z wykorzystaniem sieci Internet,

7) promocji rozwiązań informatycznych opracowanych przez podmioty obu państw w zakresie usług i rozbudowy infrastruktury telekomunikacyjnej, budowy i eksploatacji systemów telekomunikacyjnych,

8) kompleksowych programów kształtowania społeczeństwa informacyjnego m.in. w takich dziedzinach, jak elektroniczne systemy ochrony zdrowia, edukacja na odległość z wykorzystaniem Internetu, handel elektroniczny, elektroniczne systemy płatności bankowych,

9) wspólnych przedsięwzięć na rzecz ograniczania zjawiska wykluczenia informacyjnego.

Artykuł 3

Strony będą informować się wzajemnie o konferencjach, sympozjach, targach oraz innych imprezach międzynarodowych w dziedzinie informatyzacji, które odbywają się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i Ukrainy, oraz będą stymulować różne formy wymiany doświadczeń i wiedzy.

Artykuł 4

W realizacji postanowień niniejszej umowy mogą uczestniczyć, za zgodą Stron wyrażoną w formie pisemnej, podmioty z państw trzecich.

W związku z dopuszczeniem podmiotów z państw trzecich do wykonywania postanowień niniejszej umowy wszelkie informacje, dokumenty oraz środki trwałe mogą być udostępnione lub przekazane innemu podmiotowi z trzeciego państwa jedynie za zgodą Stron wyrażoną w formie pisemnej.

Artykuł 5

Każda ze Stron uzna prawa autorskie przysługujące osobom fizycznym i prawnym drugiej Strony oraz ich prawnym następcom i będzie gwarantować ochronę tych praw. opierając się na zasadach wynikających ze standardów ochrony określonych w Porozumieniu w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej (TRIPS), stanowiących załącznik do Porozumienia ustanawiającego Światową Organizację Handlu (WTO).

Strony będą dążyły do zabezpieczania wzajemnej ochrony praw autorskich i pokrewnych osób fizycznych i prawnych, zgodnie ze standardami obowiązującymi w Unii Europejskiej oraz przewidzianymi w ustawodawstwie krajowym obu państw.

Artykuł 6

Organami właściwymi do spraw związanych z wykonywaniem postanowień niniejszej umowy będą odpowiednio:

-  w imieniu Rządu Rzeczypospolitej Polskiej — Minister Nauki i Informatyzacji,

-  w imieniu Gabinetu Ministrów Ukrainy — Ministerstwo Transportu i Łączności.

Artykuł 7

Organy właściwe Stron będą sprawować nadzór nad wykonywaniem postanowień niniejszej umowy oraz opracowywać propozycje wspólnych przedsięwzięć służących realizacji założeń umowy.

Spotkania przedstawicieli organów właściwych Stron będą odbywać się kolejno na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i Ukrainy, według porządku uzgodnionego przez organy właściwe.

Decyzje podjęte w trakcie wspólnych spotkań przedstawicieli zostaną każdorazowo uwzględnione w protokole ze spotkania w formie propozycji dla organów właściwych Stron.

Artykuł 8

Koszty związane z organizacją i przeprowadzeniem spotkania ponosić będzie organ właściwy Strony, na terenie której odbywa się posiedzenie.

Koszty uczestnictwa w spotkaniach przedstawicieli każdej ze Stron ponosi Strona delegująca zgodnie z przepisami właściwymi w danym państwie.

Artykuł 9

Niniejsza umowa nie wywiera skutków prawnych w zakresie zobowiązań wynikających z wiążących każdą ze Stron umów dwustronnych i wielostronnych.

Artykuł 10

Strony mogą wprowadzać zmiany do treści niniejszej umowy w drodze sporządzania protokołów dodatkowych w formie pisemnej, które od momentu wejścia w życie stanowić będą integralną część umowy.

Wszystkie kwestie sporne, dotyczące interpretacji i wykonania postanowień umowy będą podlegać rozstrzygnięciu w drodze dyplomatycznej.

Artykuł 11

Niniejsza umowa podlega przyjęciu zgodnie z prawem każdej ze Stron, co zostanie stwierdzone w drodze wymiany not. Za dzień wejścia w życie Umowy uważać się będzie dzień otrzymania noty późniejszej.

Niniejsza umowa zawarta jest na czas nieokreślony. Każda ze Stron może ją wypowiedzieć po uprzednim powiadomieniu drugiej Strony w formie pisemnej w terminie sześciu miesięcy przed planowaną datą wypowiedzenia.

Wypowiedzenie niniejszej umowy nie naruszy realizacji projektów i programów, uzgodnionych podczas jej obowiązywania, a znajdujących się w stadium realizacji, jeżeli Strony nie podejmą w tej sprawie innej decyzji.

Sporządzono w Warszawie dnia 11 kwietnia 2005 roku w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim i ukraińskim, przy czym obydwa teksty posiadają jednakową moc.

УГОДА

між Урядом Республіки Польща та Кабінетом Міністрів України про співробітництво у сфері інформатизації

Уряд Республіки Польща і Кабінет Міністрів України, далі -«Сторони»,

виходячи з положень Договору мш Республікою Польща і Україною про добросусідство, дружні відносини і співробітництво від 18 травня 1992 року,

керуючись положеннями Договору між Урядом Республіки Польща та Урядом України про співробітництво в сфері науки і технологій від 12 січня 1993 року та Угоди між Урядом Республіки Польща та Урядом України про взаємне заохочення і захист інвестицій від 12 січня 1993 року,

зважаючи на економічний, науково-технічний та виробничий потенціал Республіки Польща та України,

визнаючи важливість широкого використання сучасних технологій та інформаційних рішень для економічного розвитку обох країн,

прагнучи зміцнення та поглиблення взаємовигідного співробітництва у сфері інформатизації,

з метою надання особливого значення, безпосереднім контактам органів державної влади обох країн щодо реалізації завдань по розбудові інформаційного суспільства,

домовилися про таке:

Стаття 1

Сторони розвиватимуть всебічне співробітництво у сфері інформатизації згідно з внутрішнім законодавством обох держав.

Сторони співпрацюватимуть у напрямках, визначених цією Угодою, на засадах взаємності та рівноправності.

Стаття 2

Сторони сприятимуть налагодженню безпосередніх контактів між юридичними особами обох країн, які заінтересовані у співробітництві у сфері інформатизації, зокрема шляхом:

1)    проектування і впровадження інформаційних технологій і систем,

2)    обміну інформаційними рішеннями і — засобами інформатизації,

3)    створення і формування інформаційної інфраструктури, телекомунікаційних систем і послуг, пов'язаних з вищезгаданими сферами;

4)    реалізації прототипних і пілотних проектів інформатизації у всіх сферах функціонування інформаційного суспільства,

5)    технічної стандартизації та сертифікації інформаційних систем,

6)    обміну найліпшим досвідом у сфері використання і розвитку послуг інформаційного суспільства з використанням мережі Інтернет,

7)    просування інформаційних рішень, опрацьованих суб'єктами обох країн у сфері послуг іфозбудови телекомунікаційної інфраструктури, побудови та експлуатації телекомунікаційних систем,

8)    розробки комплексних програм     формування інформаційного суспільства, зокрема, у таких сферах, як електронні системи охорони здоров'я, дистанційне навчання з використанням Інтернет, електронна комерція, електронні системи банківських платежів,

9)    вжиття спільних заходів щодо подолання цифрової нерівності.

Стаття 3

Сторони інформуватимуть одна одну про конференції, симпозіуми, виставки, а також інші міжнародні заходи у сфері інформатизації, які відбуваються на території Республіки Польща і України, а також стимулюватимуть різні форми обміну досвідом і знаннями.

Стаття 4

У реалізації положень цієї Угоди можуть брати участь суб'єкти третіх країн за згодою Сторін, висловленою у письмовій формі.

З огляду на допущення суб'єктів третіх країн до виконання положень цієї Угоди вся інформація, документи і засоби тривалого вжитку можуть бути доступні чи передані іншому суб'єкту третьої країни лише за згодою Сторін, висловленою у письмовій формі.

Стаття 5

Колена зі Сторін визнає авторські права фізичних і юридичних осіб іншої Сторони, а також їхніх юридичних правонаступників, і буде гарантувати охорону цих прав, спираючись на положення, що випливають зі стандартів охорони, визначених в Угоді про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (ТК.ГР8), яка є додатком до Угоди про заснування Світової організації торгівлі (СОТ).

Сторони прагнутимуть до забезпечення взаємної охорони авторських і суміжних прав фізичних і юридичних осіб згідно зі стандартами, визначеними Європейським Союзом і передбаченими національним законодавством обох держав.

Стаття 6

Компетентними органами з питань виконання положень цієї Угоди будуть відповідно:

від Уряду Республіки Польща — Міністр науки та інформатизації;

від Кабінету Міністрів України -Міністерство транспорту та зв'язку.

Стаття 7

Компетентні органи Сторін будуть контролювати виконання положень цієї Угоди та опрацьовувати пропозиції спільних заходів для реалізації положень Угоди.

Засідання представників Компетентних органів Сторін будуть проводитися почергово на території Республіки Польща та України згідно з порядком, узгодженим між Компетентними органами.

Рішення, прийняті в ході спільних засідань представників, будуть щоразу фіксуватися у протоколі засідання у формі пропозицій для Компетентних органів Сторін.

Стаття 8

Витрати, пов'язані з організацією і проведенням спільних засідань, несе Компетентний орган Сторони, на території держави якої проводиться засідання.

Витрати на участь у зустрічах представників кожної зі Сторін несе Сторона, яка делегує учасників, згідно з національним законодавством своєї держави.

Стаття 9

Ця Угода не впливає на права і зобов'язання, які випливають з чинних для Сторін двосторонніх і багатосторонніх угод.

Стаття 10

Зміни до цієї Угоди можуть бути внесені у письмовій формі шляхом укладення додаткових протоколів, які з моменту набуття чинності складатимуть незід'ємну частину цієї Угоди.

Усі спірні питання, що виникають стосовно тлумачення і виконання положень Угоди, будуть підлягати вирішенню дипломатичними каналами.

Стаття 11

Ця Угода набуває чинності з дня отримання останнього письмового повідомлення, надісланого по дипломатичних каналах, про виконання Сторонами всіх внутрішньодержавних процедур, необхідних для набуття чинності цією Угодою.

Ця Угода укладається на невизначений термін. Дія Угоди припиняється через шість місяців з дати отримання однією Стороною письмового повідомлення іншої Сторони про намір припинити її дію.

Припинення дії Угоди не впливатиме на реалізацію проектів і програм, які були погоджені під час її дії і знаходяться у стадії реалізації, якщо Сторони не приймуть іншого рішення.

Вчинено у м. Варwаba 11.04.2005     2005

року у двох примірниках, кожен польською та українською мовами, при цьому обидва тексти мають однакову силу.