UMOWA między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej o Polsko-Litewskim Funduszu Wymiany Młodzieży, podpisana w Płocku w dniu 1 czerwca 2007 r.

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Republiki Litewskiej, zwane dalej „Umawiającymi się Stronami”:

nawiązując do Traktatu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską o przyjaznych stosunkach i dobrosąsiedzkiej współpracy, sporządzonego w Wilnie dnia 26 kwietnia 1994 roku,

nawiązując do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej o wymianie i współpracy młodzieży, sporządzonej w Olicie dnia 14 lutego 1997 roku,

mając na uwadze strategiczne partnerstwo polsko-litewskie,

mając na uwadze szczególną rolę młodego .pokolenia w kształtowaniu wzajemnych stosunków międzynarodowych,

dążąc do inspirowania młodzieży oraz osób pracujących z młodzieżą do wspólnych działań, które pozwolą na wzajemne zbliżenie się, odkrywanie wspólnych korzeni, niwelowanie uprzedzeń i stereotypów w postrzeganiu wspólnej historii i we współczesnych relacjach,

pragnąc stworzyć ramy organizacyjno-prawne dla skuteczniejszego wspierania wymian młodzieży, uzgodniły, co następuje:

Artykuł 1

Umawiające się Strony tworzą Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży, zwany dalej „Funduszem”, pod honorowym patronatem Premierów Umawiających się Stron.

Artykuł 2

1.  Celem Funduszu jest wspieranie współpracy polskiej i litewskiej młodzieży dla budowania przyjaznej współpracy między Narodami Polski i Litwy.

2.  Fundusz realizuje swoje cele poprzez wspieranie i finansowanie:

1)  wymian młodzieży polskiej i litewskiej;

2)  projektów, przygotowywanych i prowadzonych przez organizacje inspirujące wymiany i inne inicjatywy młodzieży polskiej i litewskiej, w zakresie niniejszej umowy;

3)  imprez, spotkań i innych inicjatyw młodzieży polskiej i litewskiej;

4)  projektów informacyjnych, których celem jest inspirowanie współpracy kulturalnej, propagowanie tolerancji, lepszego zrozumienia i poznania się pomiędzy młodzieżą polską i litewską;

5)  projektów, których celem jest wymiana i rozpowszechnienie przykładów dobrej praktyki między organizacjami, które realizują politykę młodzieżową i pracują z młodzieżą;

6)  publikacji mających na celu zbliżenie między Narodami Polski i Litwy.

Artykuł 3

1.  Działalność Funduszu finansowana jest ze- środków pochodzących:

1)  po stronie polskiej z budżetu państwa Rzeczypospolitej Polskiej, z części budżetu, której dysponentem jest minister właściwy do spraw oświaty i wychowania;

2)  po stronie litewskiej z budżetu państwa Republiki Litewskiej, z części budżetu, której dysponentem jest Ministerstwo Ochrony Socjalnej i Pracy;

3)  w obu krajach z innych źródeł przewidzianych przez prawo każdej z Umawiających się Stron.

2.  Wysokość środków przeznaczanych na działanie Funduszu i koszty jego administrowania określi coroczne porozumienie pomiędzy instytucjami określonymi w ustępie 1 punkcie 1 i 2. Porozumienie zostanie zawarte do dnia 31 stycznia roku, w którym ma obowiązywać.

Artykuł 4

1.  Umawiające się Strony tworzą Komitet Funduszu, zwany dalej „Komitetem”.

2.  Komitet jest organem kierującym Funduszu.

3.  Premierzy Umawiających się Stron mianują w skład Komitetu po czterech przedstawicieli każdej z Umawiających się Stron.

4.  Kadencj a członków Komitetu trwa dwa lata.

5.  Pracami Komitetu kieruje dwóch przewodniczących, mianowanych spośród członków Komitetu przez Premierów Umawiających się Stron.

6.  Każdy z przewodniczących przewodniczy Komitetowi przez połowę jego kadencji.

7.  W przypadku odwołania lub rezygnacji członka Komitetu. Premier właściwej z Umawiających się Stron uzupełni skład Komitetu poprzez mianowanie przedstawiciela na czas pozostały do zakończenia kadencji.

8.  Szczegółowe zasady i tryb przyznawania środków na zadania wymienione w artykule 2 ustępie 2 i podziału tych środków oraz zasady obsługi prac Komitetu określa Regulamin Funduszu przyjęty przez Komitet.

9.  Środki na finansowanie zadań wymienionych w artykule 2 ustępie 2 przyznaje Komitet.

10. Spotkania Komitetu odbywają się nie rzadziej niż raz w roku, w kraju, który sprawuje wdanym roku przewodnictwo. Obsługę spotkań Komitetu zapewnia właściwa narodowa instytucja zarządzająca.

Artykuł 5

1.  Obsługę administracyjną i organizacyjną prac Komitetu wykonują narodowe instytucje zarządzające.

2.  Powierza się zadania instytucji zarządzającej:

1) w Rzeczypospolitej Polskiej — Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie;

2)  w Republice Litewskiej — Departamentowi Spraw Młodzieży przy Ministerstwie Ochrony Socjalnej i Pracy.

3.  Nadzór nad działalnością instytucji zarządzających, związaną z wykorzystaniem środków Funduszu, sprawuje Komitet.

Artykuł 6

1.  Pierwsza kadencja członków Komitetu trwa od dnia wejścia w życie niniejszej Umowy do dnia 31 grudnia 2008 roku.

2.  Do dnia 31 grudnia 2007 roku przewodnictwo sprawuje przewodniczący mianowany przez Premiera Rządu Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Porozumienie, o którym mowa w artykule 3 ustępie 2. dotyczące roku 2007. zostanie zawarte przez Umawiające się Strony w ciągu miesiąca od dnia wejścia w życie niniejszej Umowy.

Artykuł 7

Ewentualne spory dotyczące interpretacji lub stosowania niniejszej Umowy będą rozstrzygane polubownie.

Artykuł 8

1.  Umowa niniejsza podlega przyjęciu zgodnie z prawem każdej z Umawiających się Stron, co zostanie potwierdzone w drodze notyfikacji.

2.  Za dzień wejścia Umowy w życie będzie się uważać dzień otrzymania noty późniejszej.

Artykuł 9

Umowa niniejsza zawarta jest na czas nieokreślony. Może być wypowiedziana w drodze notyfikacji przez każdą z Umawiających się Stron i w takim przypadku utraci moc po upływie dwunastu miesięcy od dnia wypowiedzenia.

Sporządzono w Płocku dnia 1 czerwca 2007 roku w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim i litewskim, przy czym obydwa teksty mają jednakową moc.

LENKIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS

IR

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS

SUSITARIMAS

DĖL LENKIJOS IR LIETUVOS JAUNIMO MAINŲ FONDO

Lenkijos Respublikos Vyriausybė ir Lietuvos Respublikos Vyriausybė, toliau -Susitariančiosios Šalys,

remdamosi 1994 m. balandžio 26 d. Vilniuje pasirašyta Lenkijos Respublikos ir Lietuvos Respublikos draugiškų santykių ir gero kaimyninio bendradarbiavimo sutartimi;

remdamosi 1997 m. vasario 14 d. Alytuje pasirašyta Lenkijos Respublikos Vyriausybės ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės sutartimi dėl jaunimo bendradarbiavimo ir mainų;

atsižvelgdamos į Lenkijos ir Lietuvos strateginę partnerystę;

atsižvelgdamos į ypatingą jaunosios kartos vaidmenį formuojant tarptautinius tarpusavio santykius;

siekdamos paskatinti jaunimą ir su jaunimu dirbančius asmenis bendriems veiksmams, kurie skatintų tarpusavio suartėjimą bendrų šaknų atradimą, padėtų įveikti nusistatymą ir stereotipus vertinant bendrą istoriją ir puoselėjant dabartinius santykius;

siekdamos sukurti veiksmingesnės jaunimo mainų paramos organizacinius ir teisinius pagrindus,

susitarė:

1 straipsnis

Susitariančiosios Šalys įsteigia Lenkijos ir Lietuvos jaunimo mainų fondą toliau vadinamą Fondu, kurio garbės globėjai yra abiejų Susitariančiųjų Šalių Ministrai Pirmininkai.

2 straipsnis

1.  Fondo tikslas — remti Lenkijos ir Lietuvos jaunimo bendradarbiavimą siekiant plėtoti lenkų ir lietuvių tautų draugišką bendradarbiavimą.

2. Fondas savo tikslus įgyvendina remdamas ir finansuodamas:

1) Lenkijos ir Lietuvos jaunimo mainus;

2) projektus, kuriuos pagal šį Susitarimą rengia ir įgyvendina organizacijos, skatinančios Lenkijos ir Lietuvos jaunimo mainus ir kitas iniciatyvas;

3) Lenkijos ir Lietuvos jaunimo renginius, susitikimus ir kitas iniciatyvas;

4)  informacinius projektus, kuriais siekiama skatinti Lenkijos ir Lietuvos jaunimo kultūrinį bendradarbiavimą, pakantumą, geresnį tarpusavio supratimą ir pažinimą;

5) projektus, kuriais jaunimo politiką įgyvendinančios ir su jaunimu dirbančios organizacijos skatinamos keistis gerąja patirtimi ir ją skleisti;

6) publikacijas, kuriomis siekiama suartinti lenkų ir lietuvių tautas.

3 straipsnis

1. Lėšos Fondo veiklai skiriamos:

1)  Lenkijoje — iš Lenkijos Respublikos valstybės biudžeto dalies, kuria disponuoja švietimo ir auklėjimo ministras;

2) Lietuvoje — iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai patvirtintų bendrųjų asignavimų;

3) abiejose valstybėse — iš kitų šaltinių, numatytų kiekvienos iš Susitariančiųjų Šalių nacionalinės teisės aktuose.

2. Fondo veiklai ir jo administravimo išlaidoms skiriamų lėšų dydis kasmet nustatomas šio straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktuose nurodytų institucijų susitarimu. Susitarimas sudaromas iki jo galiojimo metų sausio 31 dienos.

4 straipsnis

1. Susitariančiosios Šalys sudaro Fondo komitetą, toliau vadinamą Komitetu.

2. Komitetas yra Fondui vadovaujantis organas.

3.  Susitariančiųjų Šalių Ministrai Pirmininkai skiria į Komitetą po keturis kiekvienos Susitariančiosios Šalies atstovus.

4. Komiteto narių kadencijos trukmė — dveji metai.

5. Komiteto darbui vadovauja du pirmininkai, kuriuos iš Komiteto narių skiria Susitariančiųjų Šalių Ministrai Pirmininkai.

6. Kiekvienas iš pirmininkų vadovauja Komitetui pusę savo kadencijos.

7. Jeigu Komiteto narys yra atšaukiamas arba atsisako einamų pareigų, tos Susitariančiosios Šalies Ministras Pirmininkas papildo Komiteto sudėtį, skirdamas atstovą iki kadencijos pabaigos.

8.  Lėšų skyrimo 2 straipsnio 2 dalyje nurodytiems projektams, šių lėšų paskirstymo ir išsamias Komiteto darbo tvarkos taisykles nustato Komiteto patvirtintas Fondo reglamentas.

9. Komitetas skiria lėšas 2 straipsnio 2 dalyje nurodytiems projektams.

10. Komiteto susitikimai vyksta ne rečiau kaip kartą per metus valstybėje, kuri tais metais pirmininkauja. Su Komiteto susitikimais susijusią pagalbą teikia atitinkama nacionalinė valdymo institucija.

5 straipsnis

1. Komiteto administracinį ir organizacinį darbą atlieka nacionalinės valdymo institucijos:

2. Valdymo institucijų užduotys pavedamos:

1) Lenkijos Respublikoje — Švietimo sistemos plėtros fondui Varšuvoje;

2) Lietuvos Respublikoje — Jaunimo reikalų departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

3. Valdymo institucijų veiklos, susijusios su Fondo lėšų naudojimu, priežiūrą atlieka Komitetas.

6 straipsnis

1. Pirmoji Komiteto narių kadencija trunka nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos iki 2008 m. gruodžio 31 d.

2. Iki 2007 m. gruodžio 31 d. pirmininkauja Lenkijos Respublikos Ministro Pirmininko paskirtas pirmininkas.

3. 3 straipsnio 2 dalyje minimą 2007 metų susitarimą Susitariančiosios Šalys sudaro per mėnesį nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos.

7 straipsnis

Galimi nesutarimai dėl šio Susitarimo aiškinimo ar taikymo sprendžiami taikiai.

8 straipsnis

1. Šis Susitarimas patvirtinamas pagal kiekvienos Susitariančiosios Šalies vidaus teisės reikalavimus, ir Susitariančiosios Šalys apie tai viena kitai praneša pasikeisdamos notomis.

2. Šis Susitarimas įsigalioja vėlesnės notos gavimo dieną.

9 straipsnis

Šis Susitarimas sudaromas neribotam laikui: Jis gali būti kiekvienos Susitariančiosios Šalies nutrauktas, apie tai pranešus nota, ir netenka galios praėjus dvylikai mėnesių nuo pranešimo apie nutraukimą dienos.

Sudaryta 2007 m. birželio 1 d. Plocke dviem egzemplioriais lenkų ir lietuvių kalbomis, abu tekstai turi vienodą galią.