UMOWA z dnia 1 czerwca 2005 r. między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w sprawie przywilejów i immunitetów oficerów łącznikowych przy Europolu
Ambasada Królestwa Niderlandów w Warszawie Royal Netherlands Embassy in Warsaw
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland

Ambasada Królestwa Niderlandów przesyła wyrazy szacunku Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej i ma zaszczyt zaproponować, w nawiązaniu do Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Europejskim Biurem Policji o współpracy w zwalczaniu przestępczości z dnia 3 października 2001 r. (zwanej dalej „Umową”), a także mając na względzie artykuł 41 ustęp 2 Konwencji, sporządzonej w oparciu o artykuł K.3 Traktatu o Unii Europejskiej, w sprawie ustanowienia Europejskiego Biura Policji (Konwencja o Europolu z dnia 26 lipca 1995 r.), uzgodnienie przywilejów i immunitetów, niezbędnych do prawidłowego wypełniania zadań przez oficerów łącznikowych w ramach Europolu, o których mowa w artykule 14 i załączniku nr 3 do Umowy, w formie umowy wskazanej w załączniku.

The Embassy of the Kingdom of the Netherlands presents its compliments to the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland and has the honour to propose, with reference to the Co-operation Agreement between the Republic of Poland and the European Police Office of 3 October 2001 (hereinafter ”the Agreement”), and in view of Article 41, paragraph 2 of the Convention based on Article K.3 of the Treaty on the European Union, on the establishment of a European Police Office (Europol Convention, 26 July 1995), that the privileges and immunities necessary for the proper performance of the tasks of the liaison officers at Europol referred to in Article 14 and Annex 3 of the Agreement, be agreed upon as set out in the Attachment.

Jeśli Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej zaakceptuje tę propozycję, Ambasada proponuje, aby niniejsza nota wraz z odpowiedzią na nią Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej stanowiły Umowę między Królestwem Niderlandów a Rzecząpospolitą Polską, która (będzie stosowana prowizorycznie od dnia otrzymania noty odpowiedzi przez Ambasadę i która) wejdzie w życie w pierwszym dniu drugiego miesiąca następującego po dniu, w którym Królestwo Niderlandów i Rzeczpospolita Polska poinformują się wzajemnie o spełnieniu formalności wymaganych do jej wejścia w życie. If this proposal is acceptable to the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland, the Embassy proposes that this note and the affirmative note of the Ministry of foreign Affairs shall constitute an Agreement between the Kingdom of the Netherlands and the Republic of Poland, which (shall be applied provisionally from the day on which this affirmative note has been received by the Embassy, and which) shall enter into force on the first day of the second month following the date on which the Kingdom of the Netherlands and the Republic of Poland have informed each other that the formalities required for the entry into force have been complied with.
Ambasada Królestwa Niderlandów korzysta z okazji, by ponowić Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej wyrazy najwyższego szacunku. The Royal Netherlands Embassy avails itself of this opportunity to renew to the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland the assurances of its highest consideration.
Warszawa, dnia 2 marca 2004 r. Warsaw, 2 March 2004
Załącznik

Attachment

Art. 1. Definicje

1. Definitions

W niniejszej umowie określenie: In this Agreement:

a. „Oficer łącznikowy” oznacza: każdego urzędnika stacjonującego w Europolu na zasadach opisanych w artykule 14 Umowy;

a. ”Liaison officer” means: any official stationed at Europol in accordance with Article 14 of the Agreement;

b. „Rząd” oznacza Rząd Królestwa Niderlandów;

b. ”Government” means the Government of the Kingdom of the Netherlands;

c. „\r»stytucje Państwa-Gospodarza” oznacza krajowe, miejskie lub inne instytucje Królestwa Niderlandów, które mogą być odpowiednie w tym kontekście, także w zgodzie z prawami i obyczajami, obowiązującymi w Królestwie Niderlandów;

c. ”Host State authorities” means such State, muni cipal or other authorities of the Kingdom of th< Netherlands as may be appropriate in the contex of and in accordance with the laws and custom applicable in the Kingdom of the Netherlands;

d. „Państwo wysyłające” oznacza Rzeczpospolitą Polską;

d. ”Sending State” means the Republic of Poland;

e. „Archiwa oficera łącznikowego” oznacza całość akt, korespondencji, dokumentów, rękopisów, danych komputerowych i medialnych, fotografii, filmów, nagrań wideo i dźwiękowych, należących do oficera łącznikowego lub przez niego przechowywanych, a także wszelkie inne podobne materiały, które w jednomyślnej opinii Państwa wysyłającego i Rządu wchodzą w skład archiwum oficera łącznikowego.

e. ”Archives of the liaison officer” means all re cords, correspondence, documents, manuscripts computer and media data, photographs, films, vi deo and sound recordings belonging to or held b' the liaison officer, and any other similar materia which in the unanimous opinion of the Sendini State and the Government forms part of the archi ves of the liaison officer.

Art. 2. Przywileje i immunitety

2. Privileges and immunities

1. Na mocy postanowień niniejszej umowy oficerowi łącznikowemu oraz członkom jego rodziny zamieszkującym wraz z nim w jednym gospodarstwie domowym, a nieposiadającym obywatelstwa holenderskiego, będą przysługiwać, na terenie Królestwa Niderlandów i poza nim, przywileje i immunitety, które na mocy Konwencji wiedeńskiej z dnia 18 kwietnia 1961 r. o stosunkach dyplomatycznych przysługują członkom korpusu dyplomatycznego.

1. Subject to the provisions of this Agreement, th< liaison officer and members of his family who forn part of his household and do not possess Dutch natio nality, shall enjoy in and vis-à-vis the Kingdom of th< Netherlands the same privileges and immunities a! are conferred on members of the diplomatic staff b\ the Vienna Convention on Diplomatic Relations of 1i April 1961.

2. Immunitet przyznany osobom wymienionym w ustępie 1 niniejszego artykułu nie obejmuje:

2. The immunity granted to persons mentioned ir paragraph 1 of this Article shall not extend to either:

i) powództw cywilnych wnoszonych przez stronę trzecią z tytułu szkód komunikacyjnych spowodowanych przez tę osobę (włączając uszkodzenia ciała lub śmierć); ani

i) civil action by a third party for damages, including personal injury or death, arising from a traffic ac cident caused by any such person; or

ii) jurysdykcji karnej i cywilnej wobec czynów popełnionych bez związku z wykonywaniem obowiązków oficera. ii) criminal and civil jurisdiction over acts performec outside the course of their official duties.

3. Zobowiązania Państwa wysyłającego i jego personelu, które na mocy Konwencji wiedeńskiej stosuje się do członków jego personelu dyplomatycznego, stosuje się odpowiednio do osób wymienionych w ustępie 1 niniejszego artykułu.

3. The obligations of Sending States and their per sonnel that apply under the Vienna Convention tc members of the diplomatic staff, shall apply to the persons referred to in paragraph 1 of this Article.

Art. 3. Przyjazd, pobyt i wyjazd

3. Entry, stay and departure

1. Jeśli będzie to konieczne, Rząd ułatwi przyjazd, pobyt i wyjazd oficerowi łącznikowemu oraz członkom jego rodziny pozostającym wraz z nim we wspólnym gospodarstwie domowym.

1. The Government shall facilitate, if necessary the entry, stay and departure of the liaison officer anc members of his family forming part of the household

2. Artykuł niniejszy nie zdejmuje z osób domagających się traktowania w sposób określony w niniejszym artykule obowiązku udokumentowania przez te osoby statusu, o którym mowa w ustępie 1.

2. This Article shall not prevent the requirement o1 reasonable evidence to establish that persons cla iming the treatment provided for under this Article co me within the classes described in paragraph 1 of this Article.

3. Wizy, które mogą być wymagane dla osób, o których mowa w niniejszym artykule, zostaną wydane bezpłatnie i niezwłocznie.

3. Visas which may be required by persons referred to in this Article shall be granted without charge and as promptly as possible.

Art. 4. Zatrudnienie

4. Employment

Członkowie rodziny pozostający wraz z oficerem łącznikowym we wspólnym gospodarstwie domowym, a nieposiadający obywatelstwa Państwa Unii Europejskiej, są zwolnieni z obowiązku uzyskiwania zezwolenia na pracę w okresie oddelegowania oficera łącznikowego. Members of the family forming part of the household of the liaison officer not having the nationality of an EU Sending State shall be exempt from the obligation to obtain working permits for the duration of the secondment of the liaison officer.

Art. 5. Nienaruszalność archiwów

5. Inviolability of archives

Archiwa oficera łącznikowego są nietykalne, niezależnie od miejsca, w którym się znajdują, i osoby, w posiadaniu której pozostają. The archives of the liaison officer wherever located and by whomsoever held shall be inviolable.

Art. 6. Ochrona osobista

6. Personal Protection

Na wniosek Państwa wysyłającego instytucje Pań-stwa-Gospodarza podejmą wszelkie uzasadnione kroki zgodnie ze swoim prawem wewnętrznym, które są konieczne w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony oficerowi łącznikowemu, jak również członkom jego rodziny pozostającym wraz z nim we wspólnym gospodarstwie domowym, a których bezpieczeństwo zostało zagrożone w związku z wykonywaniem obowiązków przez oficera łącznikowego w Europolu. The Host State authorities shall, if so requested by the Sending State, take all reasonable steps in accordance with their national laws to ensure the necessary safety and protection of the liaison officer, as well as members of his family who form part of his household, whose security is endangered due to the performance of the tasks of the liaison officer at Europol.

Art. 7. Udogodnienia i immunitety związane z łącznością

7. Facilities and immunities in respect of communication

1. Rząd zezwoli oficerowi łącznikowemu na swobodne i nie wymagające specjalnych zezwoleń komunikowanie się w celach służbowych oraz zabezpieczy jego prawo do tych czynności. Oficer łącznikowy ma prawo do używania szyfrów oraz przesyłania i odbierania urzędowej korespondencji, a także innych urzędowych wiadomości, za pośrednictwem kuriera albo w opieczętowanym bagażu, z zastrzeżeniem tych samych przywilejów i immunitetów, które dotyczą kurierów i toreb dyplomatycznych. 1. The Government shall permit the liaison officer to communicate freely and without a need for special permission, for all official purposes, and shall protect the right of the liaison officer to do so. The liaison officer shall have the right to use codes and to dispatch and receive official correspondence and other official communications by courier or in sealed bags which shall be subject to the same privileges and immunities as diplomatic couriers and bags.

2. Oficer łącznikowy korzysta, w zakresie wynikającym z Międzynarodowej konwencji telekomunikacyjnej z dnia 6 listopada 1982 r., w zakresie komunikowania się w celach służbowych, z nie mniej korzystnego statusu niż status przyznawany przez Królestwo Niderlandów wszelkim organizacjom międzynarodowym i rządom odnośnie do priorytetów w łączności elektronicznej, pocztowej, telegraficznej, teleksowej, radiowej, telewizyjnej, telefonicznej, faksowej, satelitarnej lub innego rodzaju.

2. The liaison officer shall, as far as may be compatible with the International Telecommunications Convention of 6 November 1982, for his official communications enjoy treatment not less favourable than that accorded by the Kingdom of the Netherlands to any international organisation or government, in the matter of priorities for communication by mail, cable, telegraph, telex, radio, television, telephone, fax, satellite, or other means.

Art. 8. Powiadomienie

8. Notification

1. Państwo wysyłające niezwłocznie powiadomi Rząd o imieniu i nazwisku oficera łącznikowego, dacie jego przyjazdu i ostatecznego wyjazdu oraz o zakończeniu okresu jego oddelegowania, a także o dacie przyjazdu i ostatecznego wyjazdu członków jego rodziny pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym, a także o sytuacji, w której którakolwiek z tych osób przestaje przebywać we wspólnym gospodarstwie domowym.

1. The Sending State shall promptly notify the Government of the name of the liaison officer, his arrival and his final departure or the termination of his secondment as well as the arrival and final departure of the members of the family forming part of the household and, where appropriate, the fact that a person has ceased to form part of the household.

2. Rząd wystawi karty identyfikacyjne z fotografią dla oficera łącznikowego i członków jego rodziny pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym. Karty te będą służyć do identyfikowania ich posiadaczy przez wszelkie instytucje Państwa-Gospodarza.

2. The Government shall issue to the liaison officer and members of his family forming part of the household, an identification card bearing the photograph of the holder. This card shall serve to identify the holder in relation to all Host State authorities.

Art. 9. Rozstrzyganie sporów

9. Settlement of Disputes

1. Wszelkie spory pomiędzy Państwem wysyłającym i Rządem dotyczące interpretacji lub stosowania niniejszej umowy, a także jakiekolwiek kontrowersje odnoszące się do oficera łącznikowego lub stosunku pomiędzy Państwem wysyłającym a Rządem, które nie zostały rozwiązane polubownie, będą na życzenie Państwa wysyłającego lub Rządu poddane pod rozstrzygnięcie trybunału trzech arbitrów. Każda Strona powołuje po jednym arbitrze. Tak powołani arbitrzy wybiorą trzeciego arbitra, który będzie przewodniczącym trybunału.

1. Any dispute between the Sending State and the Government concerning the interpretation or application of this Agreement, or any question affecting the liaison officer or the relationship between the Sending State and the Government which is not settled amicably, shall be referred for final decision to a tribunal of three arbitrators, at the request of the Sending State or the Government. Each party shall appoint one arbitrator. The third, who shall be chairman of the tribunal, is to be chosen by the first two arbitrators.

2. Jeśli jedna ze Stron nie powoła arbitra w ciągu dwóch miesięcy po sformułowaniu takiego żądania przez drugą Stronę, druga Strona może zażądać wyznaczenia arbitra przez Przewodniczącego Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, a w razie jego nieobecności — przez wiceprzewodniczącego.

2. If one of the parties fails to appoint an arbitrator within two months following a request from the other party to make such an appointment, the other party may request the President of the Court of Justice of the European Communities or in his absence the Vice--President, to make such an appointment.

3. Jeśli w ciągu dwóch miesięcy od ich powołania dwóch pierwszych arbitrów nie dojdzie do porozumienia w sprawie powołania trzeciego arbitra, każda ze Stron może zażądać powołania trzeciego arbitra przez Przewodniczącego Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, a w razie jego nieobecności — przez wiceprzewodniczącego.

3. Should the first two arbitrators fail to agree upon the third within two months following their appointment, either party may request the President of the Court of Justice of the European Communities, or in his absence the Vice-President, to make such appointment.

4. Jeśli Strony nie uzgodnią inaczej, trybunał przyjmie procedurę swojego procedowania.

4. Unless the parties agree otherwise, the tribunal shall determine its own procedure.

5. Decyzje trybunału będą podejmowane większością głosów. Głos przewodniczącego będzie decydujący. Decyzja trybunału będzie ostateczna i wiążąca dla Stron sporu.

5. The tribunal shall reach its decision by a majority of votes. The Chairman shall have a casting vote. The decision shall be final and binding on the Parties to the dispute.

Art. 10. Zakres terytorialny

10. Territorial scope

W odniesieniu do Królestwa Niderlandów niniejsza umowa ma zastosowanie wyłącznie do europejskiej części Królestwa. With respect to the Kingdom of the Netherlands, this Agreement shall apply to the part of the Kingdom in Europe only.
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland
Ambasada Królestwa Niderlandów w Warszawie Embassy of the Kingdom of the Netherlands in Warsaw
The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland presents its compliments to the Embassy of the Kingdom of the Netherlands and has the honour to confirm receipt of note of 2 March 2004 concerning proposal to conclude an Agreement between the Kingdom of the Netherlands and the Republic of Poland on the privileges and immunities of the liaison officers at Europol with following content:

„Ambasada Królestwa Niderlandów przesyła wyrazy szacunku Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej i ma zaszczyt zaproponować, w nawiązaniu do Umowy między Rzecząpospoli-tą Polską a Europejskim Biurem Policji o współpracy w zwalczaniu przestępczości z dnia 3 października 2001 r. (zwanej dalej „Umową”), a także mając na względzie artykuł 41 ustęp 2 Konwencji, sporządzonej w oparciu o artykuł K.3 Traktatu o Unii Europejskiej, w sprawie ustanowienia Europejskiego Biura Policji (Konwencja o Europolu z dnia 26 lipca 1995 r.), uzgodnienie przywilejów i immunitetów, niezbędnych do prawidłowego wypełniania zadań przez oficerów łącznikowych w ramach Europolu, o których mowa w artykule 14 i załączniku nr 3 do Umowy, w formie umowy wskazanej w załączniku.

”The Embassy of the Kingdom of the Netherlands presents its compliments to the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland and has the honour to propose, with reference to the Co-operation Agreement between the Republic of Poland and the European Police Office of 3 October 2001 (hereinafter ”the Agreement”), and in view of Article 41, paragraph 2 of the Convention based on Article K.3 of the Treaty on the European Union, on the establishment of a European Police Office (Europol Convention, 26 July 1995), that the privileges and immunities necessary for the proper performance of the tasks of the liaison officers at Europol referred to in Article 14 and Annex 3 of the Agreement, be agreed upon as set out in the Attachment.

Jeśli Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej zaakceptuje tę propozycję. Ambasada proponuje, aby niniejsza nota wraz z odpowiedzią na nią Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej stanowiły Umowę między Królestwem Niderlandów a Rzecząpospolitą Polską, która (będzie stosowana prowizorycznie od dnia otrzymania noty odpowiedzi przez Ambasadę i która) wejdzie w życie w pierwszym dniu drugiego miesiąca następującego po dniu, w którym Królestwo Niderlandów i Rzeczpospolita Polska poinformują się wzajemnie o spełnieniu formalności wymaganych do jej wejścia w życie. If this proposal is acceptable to the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland, the Embassy proposes that this note and the affirmative note of the Ministry of Foreign Affairs shall constitute an Agreement between the Kingdom of the Netherlands and the Republic of Poland, which (shall be applied provisionally from the day on which this affirmative note has been received by the Embassy, and which) shall enter into force on the first day of the second month following the date on which the Kingdom of the Netherlands and the Republic of Poland have informed each other that the formalities required for the entry into force have been complied with.
Ambasada Królestwa Niderlandów korzysta z okazji, by ponowić Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej wyrazy najwyższego szacunku. The Royal Netherlands Embassy avails itself of this opportunity to renew to the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland the assurances of its highest consideration.
Załącznik

Attachment

Art. 1. Definicje

1. Definitions

W niniejszej umowie określenie: In this Agreement:

a. „Oficer łącznikowy” oznacza: każdego urzędnika stacjonującego w Europolu na zasadach opisanych w artykule 14 Umowy;

a. ”Liaison officer” means: any official stationed at Europol in accordance with Article 14 of the Agreement;

b. „Rząd” oznacza Rząd Królestwa Niderlandów;

b. ”Government” means the Government of the Kingdom of the Netherlands;

c. „Instytucje Państwa-Gospodarza” oznacza krajowe, miejskie lub inne instytucje Królestwa Niderlandów, które mogą być odpowiednie w tym kontekście, także w zgodzie z prawami i obyczajami, obowiązującymi w Królestwie Niderlandów;

c. ”Host State authorities” means such State, municipal or other authorities of the Kingdom of the Netherlands as may be appropriate in the context of and in accordance with the laws and customs applicable in the Kingdom of the Netherlands;

d. „Państwo wysyłające” oznacza Rzeczpospolitą Polską;

d. ”Sending State” means the Republic of Poland;

e. „Archiwa oficera łącznikowego” oznacza całość akt, korespondencji, dokumentów, rękopisów, danych komputerowych i medialnych, fotografii, filmów, nagrań wideo i dźwiękowych, należących do oficera łącznikowego lub przez niego przechowywanych, a także wszelkie inne podobne materiały, które w jednomyślnej opinii Państwa wysyłającego i Rządu wchodzą w skład archiwum oficera łącznikowego.

e. „Archives of the liaison officer”means all records, correspondence, documents, manuscripts, computer and media data, photographs, films, video and sound recordings belonging to or held by the liaison officer, and any other similar material which in the unanimous opinion of the Sending State and the Government forms part of the archives of the liaison officer.

Art. 2. Przywileje i immunitety

2. Privileges and immunities

1. Na mocy postanowień niniejszej umowy oficerowi łącznikowemu oraz członkom jego rodziny zamieszkującym wraz z nim w jednym gospodarstwie domowym, a nieposiadającym obywatelstwa holenderskiego, będą przysługiwać, na terenie Królestwa Niderlandów i poza nim, przywileje i immunitety, które na mocy Konwencji wiedeńskiej z dnia 18 kwietnia 1961 r. o stosunkach dyplomatycznych przysługują członkom korpusu dyplomatycznego.

1. Subject to the provisions of this Agreement, the liaison officer and members of his family who form part of his household and do not possess Dutch nationality, shall enjoy in and vis-a-vis the Kingdom of the Netherlands the same privileges and immunities as are conferred on members of the diplomatic staff by the Vienna Convention on Diplomatic Relations of 18 April 1961.

2. Immunitet przyznany osobom wymienionym w ustępie 1 niniejszego artykułu nie obejmuje:

2. The immunity granted to persons mentioned in paragraph 1 of this Article shall not extend to either:

i) powództw cywilnych wnoszonych przez stronę trzecią z tytułu szkód komunikacyjnych spowodowanych przez tę osobę (włączając uszkodzenia ciała lub śmierć); ani

i) civil action by a third party for damages, including personal injury or death, arising from a traffic accident caused by any such person; or

ii) jurysdykcji karnej i cywilnej wobec czynów popełnionych bez związku z wykonywaniem obowiązków oficera. ii) criminal and civil jurisdiction over acts performed outside the course of their official duties.

3. Zobowiązania Państwa wysyłającego i jego personelu, które na mocy Konwencji wiedeńskiej stosuje się do członków jego personelu dyplomatycznego, stosuje się odpowiednio do osób wymienionych w ustępie 1 niniejszego artykułu.

3. The obligations of Sending State and their personnel that apply under the Vienna Convention to members of the diplomatic staff, shall apply to the persons referred to in paragraph 1 of this Article.

Art. 3. Przyjazd, pobyt i wyjazd

3. Entry, stay and departure

1. Jeśli będzie to konieczne, Rząd ułatwi przyjazd, pobyt i wyjazd oficerowi łącznikowemu oraz członkom jego rodziny pozostającym wraz z nim we wspólnym gospodarstwie domowym.

1. The Government shall facilitate, if necessary, the entry, stay and departure of the liaison officer and members of his family forming part of the household.

2. Artykuł niniejszy nie zdejmuje z osób domagających się traktowania w sposób określony w niniejszym artykule obowiązku udokumentowania przez te osoby statusu, o którym mowa w ustępie 1.

2. This Article shall not prevent the requirement of reasonable evidence to establish that persons claiming the treatment provided for under this Article come within the classes described in paragraph 1 of this Article.

3. Wizy, które mogą być wymagane dla osób, o których mowa w niniejszym artykule, zostaną wydane bezpłatnie i niezwłocznie.

3. Visas which may be required by persons referred to in this Article shall be granted without charge and as promptly as possible.

Art. 4. Zatrudnienie

4. Employment

Członkowie rodziny pozostający wraz z oficerem łącznikowym we wspólnym gospodarstwie domowym, a nieposiadający obywatelstwa Państwa Unii Europejskiej, są zwolnieni z obowiązku uzyskiwania zezwolenia na pracę w okresie oddelegowania oficera łącznikowego. Members of the family forming part of the household of the liaison officer not having the nationality of an EU Sending State shall be exempt from the obligation to obtain working permits for the duration of the secondment of the liaison officer.

Art. 5. Nienaruszalność archiwów

5. Inviolability of archives

Archiwa oficera łącznikowego są nietykalne, niezależnie od miejsca, w którym się znajdują, i osoby, w posiadaniu której pozostają. The archives of the liaison officer wherever located and by whomsoever held shall be inviolable.

Art. 6. Ochrona osobista

6. Personal Protection

Na wniosek Państwa wysyłającego instytucje Państwa-Gospodarza podejmą wszelkie uzasadnione kroki zgodnie ze swoim prawem wewnętrznym, które są konieczne w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony oficerowi łącznikowemu, jak również członkom jego rodziny pozostającym wraz z nim we wspólnym gospodarstwie domowym, a których bezpieczeństwo zostało zagrożone w związku z wykonywaniem obowiązków przez oficera łącznikowego w Eu-ropolu. The Host State authorities shall, if so requested by the Sending State, take all reasonable steps in accordance with their national laws to ensure the necessary safety and protection of the liaison officer, as well as members of his family who form part of his household, whose security is endangered due to the performance of the tasks of the liaison officer at Europol.

Art. 7. Udogodnienia i immunitety związane z łącznością

7. Facilities and immunities in respect of communication

1. Rząd zezwoli oficerowi łącznikowemu na swobodne i nie wymagające specjalnych zezwoleń komunikowanie się w celach służbowych oraz zabezpieczy jego prawo do tych czynności. Oficer łącznikowy ma prawo do używania szyfrów oraz przesyłania i odbierania urzędowej korespondencji, a także innych urzędowych wiadomości, za pośrednictwem kuriera albo w opieczętowanym bagażu, z zastrzeżeniem tych samych przywilejów i immunitetów, które dotyczą kurierów i toreb dyplomatycznych.

1. The Government shall permit the liaison officer to communicate freely and without a need for special permission, for all official purposes, and shall protect the right of the liaison officer to do so. The liaison officer shall have the right to use codes and to dispatch and receive official correspondence and other official communications by courier or in sealed bags which shall be subject to the same privileges and immunities as diplomatic couriers and bags.

2. Oficer łącznikowy korzysta, w zakresie wynikającym z Międzynarodowej konwencji telekomunikacyjnej z dnia 6 listopada 1982 r., w zakresie komunikowania się w celach służbowych, z nie mniej korzystnego statusu niż status przyznawany przez Królestwo Niderlandów wszelkim organizacjom międzynarodowym i rządom odnośnie do priorytetów w łączności elektronicznej, pocztowej, telegraficznej, teleksowej, radiowej, telewizyjnej, telefonicznej, faksowej, satelitarnej lub innego rodzaju.

2. The liaison officer shall, as far as may be compatible with the International Telecommunications Convention of 6 November 1982, for his official communications enjoy treatment not less favourable than that accorded by the Kingdom of the Netherlands to any international organisation or government, in the matter of priorities for communication by mail, cable, telegraph, telex, radio, television, telephone, fax, satellite, or other means.

Art. 8. Powiadomienie

8. Notification

1. Państwo wysyłające niezwłocznie powiadomi Rząd o imieniu i nazwisku oficera łącznikowego, dacie jego przyjazdu i ostatecznego wyjazdu oraz o zakończeniu okresu jego oddelegowania, a także o dacie przyjazdu i ostatecznego wyjazdu członków jego rodziny pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym, a także o sytuacji, w której którakolwiek z tych osób przestaje przebywać we wspólnym gospodarstwie domowym.

1. The Sending State shall promptly notify the Government of the name of the liaison officer, his arrival and his final departure or the termination of his secondment as well as the arrival and final departure of the members of the family forming part of the household and, where appropriate, the fact that a person has ceased to form part of the household.

2. Rząd wystawi karty identyfikacyjne z fotografią dla oficera łącznikowego i członków jego rodziny pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym. Karty te będą służyć do identyfikowania ich posiadaczy przez wszelkie instytucje Państwa-Gospodarza.

2. The Government shall issue to the liaison officer and members of his family forming part of the household, an identification card bearing the photograph of the holder. This card shall serve to identify the holder in relation to all Host State authorities.

Art. 9. Rozstrzyganie sporów

9. Settlement of Disputes

1. Wszelkie spory pomiędzy Państwem wysyłającym i Rządem dotyczące interpretacji lub stosowania niniejszej umowy, a także jakiekolwiek kontrowersje odnoszące się do oficera łącznikowego lub stosunku pomiędzy Państwem wysyłającym a Rządem, które nie zostały rozwiązane polubownie, będą na życzenie Państwa wysyłającego lub Rządu poddane pod rozstrzygnięcie trybunału trzech arbitrów. Każda Strona powołuje po jednym arbitrze. Tak powołani arbitrzy wybiorą trzeciego arbitra, który będzie przewodniczącym trybunału.

1. Any dispute between the Sending State and the Government concerning the interpretation or application of this Agreement, or any question affecting the liaison officer or the relationship between the Sending State and the Government which is not settled amicably, shall be referred for final decision to a tribunal of three arbitrators, at the request of the Sending State or the Government. Each party shall appoint one arbitrator. The third, who shall be chairman of the tribunal, is to be chosen by the first two arbitrators.

2. Jeśli jedna ze Stron nie powoła arbitra w ciągu dwóch miesięcy po sformułowaniu takiego żądania przez drugą Stronę, druga Strona może zażądać wyznaczenia arbitra przez Przewodniczącego Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, a w razie jego nieobecności — przez wiceprzewodniczącego.

2. If one of the parties fails to appoint an arbitrator within two months following a request from the other party to make such an appointment, the other party may request the President of the Court of Justice of the European Communities or in his absence the Vice-President, to make such an appointment.

3. Jeśli w ciągu dwóch miesięcy od ich powołania dwóch pierwszych arbitrów nie dojdzie do porozumienia w sprawie powołania trzeciego arbitra, każda ze Stron może zażądać powołania trzeciego arbitra przez Przewodniczącego Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, a w razie jego nieobecności — przez wiceprzewodniczącego.

3. Should the first two arbitrators fail to agree upon the third within two months following their appointment, either party may request the President of the Court of Justice of the European Communities, or in his absence the Vice-President, to make such appointment.

4. Jeśli Strony nie uzgodnią inaczej, trybunał przyjmie procedurę swojego procedowania.

4. Unless the parties agree otherwise, the tribunal shall determine its own procedure.

5. Decyzje trybunału będą podejmowane większością głosów. Głos przewodniczącego będzie decydujący. Decyzja trybunału będzie ostateczna i wiążąca dla Stron sporu.

5. The tribunal shall reach its decision by a majority of votes. The Chairman shall have a casting vote. The decision shall be final and binding on the Parties to the dispute.

Art. 10. Zakres terytorialny

10. Territorial scope

W odniesieniu do Królestwa Niderlandów niniejsza umowa ma zastosowanie wyłącznie do europejskiej części Królestwa.”.

With respect to the Kingdom of the Netherlands, this Agreement shall apply to the part of the Kingdom in Europe only.”.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej ma zaszczyt zakomunikować Ambasadzie, że Rzeczpospolita Polska wyraża zgodę na powyższe i przyjmuje propozycję Ambasady, aby przytoczona wyżej nota oraz niniejsza odpowiedź na nią stanowiły Umowę między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w sprawie przywilejów i immunitetów oficerów łącznikowych przy Europolu, która (będzie stosowana prowizorycznie od dnia uzyskania noty odpowiedzi przez Ambasadę i która) wejdzie w życie w pierwszym dniu drugiego miesiąca następującego po dniu, w którym Królestwo Niderlandów i Rzeczpospolita Polska poinformują się wzajemnie o spełnieniu formalności wymaganych do jej wejścia w życie. The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland has the honour to inform the Embassy that the Republic of Poland agrees to the content of the above-mentioned note and accept proposal of the Embassy that the above-mentioned note and this answer for it shall constitute an Agreement between the Republic of Poland and the Kingdom of the Netherlands on the privileges and immunities of the liaison officers at Europol, which (shall be applied provisionally from the day on which this affirmative note has been received by the Embassy, and which) shall enter into force on the first day of the second month following the date on which the Republic of Poland and the Kingdom of the Netherlands have informed each other that the formalities required for the entry into force have been complied with.
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej korzysta z okazji, by ponowić Ambasadzie Królestwa Niderlandów wyrazy najwyższego szacunku. The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland avails itself of this opportunity to renew to the Embassy of the Kingdom of the Netherlands in Warsaw the assurances of its highest consideration.
Warszawa, dnia 20 sierpnia 2004 r. Warsaw, 20 August 2004