UMOWA WEWNĘTRZNA między przedstawicielami rządów państw członkowskich, zebranymi w Radzie, w sprawie finansowania pomocy wspólnotowej na podstawie wieloletnich ram finansowych na lata 2008—2013 zgodnie z Umową o partnerstwie AKP-WE oraz w sprawie przydzielania pomocy finansowej dla krajów i terytoriów zamorskich, do których stosuje się część czwartą Traktatu WE, sporządzona w Brukseli dnia 17 lipca 2006 r.

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

W dniu 17 lipca 2006 r. została sporządzona w Brukseli Umowa wewnętrzna między przedstawicielami rządów państw członkowskich, zebranymi w Radzie, w sprawie finansowania pomocy wspólnotowej na podstawie wieloletnich ram finansowych na lata 2008—2013 zgodnie z Umową o partnerstwie AKP-WE oraz w sprawie przydzielania pomocy finansowej dla krajów i terytoriów zamorskich, do których stosuje się część czwartą Traktatu WE, w następującym brzmieniu:

UMOWA WEWNĘTRZNA MIĘDZY PRZEDSTAWICIELAMI RZĄDÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH, ZEBRANYMI W RADZIE, W SPRAWIE FINANSOWANIA POMOCY WSPÓLNOTOWEJ NA PODSTAWIE WIELOLETNICH RAM FINANSOWYCH NA LATA 2008-2013 ZGODNIE Z UMOWĄ O PARTNERSTWIE AKP-WE ORAZ W SPRAWIE PRZYDZIELANIA POMOCY FINANSOWEJ DLA KRAJÓW I TERYTORIÓW ZAMORSKICH, DO KTÓRYCH STOSUJE SIĘ CZĘŚĆ CZWARTĄ TRAKTATU WE PRZEDSTAWICIELE RZĄDÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ ZEBRANI W RADZIE,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

po konsultacji z Komisją,

po konsultacji z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym,

A TAKŻE MAJĄC NA UWADZE, CO NASTĘPUJE: