UMOWA w sprawie zmiany Umowy w sprawie Międzynarodowej Komisji Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem, sporządzona we Wrocławiu dnia 25 czerwca 2008 r. i w Brukseli dnia 27 listopada 2008 r. Umowa w sprawie zmiany Umowy w sprawie Międzynarodowej Komisji Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej,

Rząd Republiki Czeskiej,

Rząd Republiki Federalnej Niemiec,

zwane dalej „Umawiającymi się Stronami”:

w związku z Umową w sprawie Międzynarodowej Komisji Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem, sporządzoną we Wrocławiu dnia 11 kwietnia 1996 r., zwaną dalej „Umową”,

uwzględniając fakt, że od 1 maja 2004 r., wraz z przystąpieniem Rzeczypospolitej Polskiej oraz Republiki Czeskiej do Unii Europejskiej, wszystkie Umawiające się Strony Umowy są państwami członkowskimi Unii Europejskiej i z tego powodu nie ma już podstawy, zgodnie z którą wymagana byłaby zgoda Wspólnoty Europejskiej na związanie taką Umową, uzgodniły,

co następuje:

Artykuł 1

Umawiające się Strony przyjmują do wiadomości, że zgodnie z decyzją Rady z dnia 2 grudnia 2005 r., określającą skutki przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Czeskiej dla statusu Wspólnoty Europejskiej jako strony Konwencji w sprawie Międzynarodowej Komisji Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem oraz Konwencji w sprawie Międzynarodowej Komisji Ochrony Łaby (2005/884/WE), Wspólnota Europejska z dniem 1 maja 2004 r. przestała być Umawiającą się Stroną Umowy w sprawie Międzynarodowej Komisji Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem.

Artykuł 2

Umawiające się Strony w Umowie wprowadzają następujące zmiany:

a) Preambuła otrzymuje następujące brzmienie:

„Rząd Rzeczypospolitej Polskiej,

Rząd Republiki Czeskiej i

Rząd Republiki Federalnej Niemiec,

zwane dalej „Umawiającymi się Stronami”:

przekonane o konieczności poprawy stanu ekologicznego Odry i Zalewu Szczecińskiego,

włącznie z ich zlewniami,

zamierzając zapobiegać dalszemu zanieczyszczaniu tych wód,

dążąc do trwałego zmniejszenia zanieczyszczeń Bałtyku,

przekonane o pilności tych zadań,

zamierzając umacniać istniejącą już w tej dziedzinie współpracę między Umawiającymi się

Stronami uzgodniły,

co następuje:”

b) Artykuł 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„Artykuł 3

Umowa niniejsza obowiązuje na terytoriach Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Czeskiej oraz Republiki Federalnej Niemiec.”

c)   W Artykule 8 ust. 2 skreśla się.

d)  W Artykule 15 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Pozostałe koszty działalności Komisji, łącznie z kosztami działalności Sekretariatu, będą pokrywane z budżetu Komisji. Składki Umawiających się Stron do budżetu Komisji ustala się według następujących proporcji:

Rzeczpospolita Polska        39,75 %

Republika Czeska           20,50 %

Republika Federalna Niemiec 39,75 %

Ogółem                  100,00 %.”

e)   W Artykule 18 ust. 2 i 3 otrzymują następujące brzmienie:

„2. Dokumenty ratyfikacyjne lub zatwierdzające zostaną zdeponowane w Sekretariacie Generalnym Rady Unii Europejskiej jako depozytariusza Umowy. Depozytariusz poinformuje Umawiające się Strony o zdeponowaniu każdego dokumentu ratyfikacyjnego lub zatwierdzającego.

3. Umowa niniejsza wchodzi w życie w 30 dni po dniu złożenia depozytariuszowi ostatniego dokumentu ratyfikacyjnego lub zatwierdzającego. Depozytariusz poinformuje Umawiające się Strony o dacie wejścia w życie Umowy.”

f)   Artykuł 20 otrzymuje następujące brzmienie:

„Artykuł 20

Umowę niniejszą, której oryginał został sporządzony w językach polskim, czeskim i niemieckim, przy czym każda z wersji językowych ma jednakową moc prawną, deponuje się w archiwum Sekretariatu Generalnego Rady Unii Europejskiej. Depozytariusz przekazuje Umawiającym się Stronom uwierzytelniony odpis.”

Artykuł 3

1.   Umowa niniejsza podlega ratyfikacji lub zatwierdzeniu zgodnie z prawem każdej Umawiającej się Strony.

2.   Dokumenty ratyfikacyjne lub zatwierdzające zostaną zdeponowane w Sekretariacie Generalnym Rady Unii Europejskiej jako depozytariusza Umowy. Depozytariusz poinformuje Umawiające się Strony o zdeponowaniu każdego dokumentu ratyfikacyjnego lub zatwierdzającego.

3.   Umowa niniejsza wchodzi w życie w 30 dni po dniu złożenia depozytariuszowi ostatniego dokumentu ratyfikacyjnego lub zatwierdzającego. Depozytariusz poinformuje Umawiające się Strony o dacie wejścia w życie Umowy.

Artykuł 4

Umowę niniejszą, której oryginał został sporządzony w językach polskim, czeskim i niemieckim, przy czym każda z wersji językowych ma jednakową moc prawną, deponuje się w archiwum Sekretariatu Generalnego Rady Unii Europejskiej. Depozytariusz przekazuje Umawiającym się Stronom uwierzytelniony odpis.

Sporządzono we Wrocławiu dnia dwudziestego piątego czerwca roku dwa tysiące ósmego i w Brukseli dnia dwudziestego siódmego listopada roku dwa tysiące ósmego.

Za Rząd Republiki Czeskiej

Za Rząd Republiki Federalnej Niemiec

Za Rząd Rzeczypospolitej Polskiej