Umowa w sprawie promowania, użytkowania i świadczenia usług systemów nawigacji satelitarnej GALILEO i GPS

oraz powiązanych z nimi aplikacji,

sporządzona w Dromoland Castle w dniu 26 czerwca 2004 r.

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

W dniu 26 czerwca 2004 r. została sporządzona w Dromoland Castle Umowa w sprawie promowania, użytkowania i świadczenia usług systemów nawigacji satelitarnej GALILEO i GPS oraz powiązanych z nimi aplikacji, w następującym brzmieniu:

UMOWA

W SPRAWIE PROMOWANIA, UŻYTKOWANIA I ŚWIADCZENIA USŁUG SYSTEMÓW NAWIGACJI SATELITARNEJ GALILEO I GPS ORAZ POWIĄZANYCH Z NIMI APLIKACJI

STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI

z jednej strony,

oraz

KRÓLESTWO BELGII,

REPUBLIKA CZESKA,

KRÓLESTWO DANII,

REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC,

REPUBLIKA ESTOŃSKA,

REPUBLIKA GRECKA,

KRÓLESTWO HISZPANII,

REPUBLIKA FRANCUSKA,

IRLANDIA,

REPUBLIKA WŁOSKA,

REPUBLIKA CYPRYJSKA,

REPUBLIKA ŁOTEWSKA,

REPUBLIKA LITEWSKA,

WIELKIE KSIĘSTWO LUKSEMBURGA,

REPUBLIKA WĘGIERSKA,

REPUBLIKA MALTY,

KRÓLESTWO NIDERLANDÓW,

REPUBLIKA AUSTRII,

RZECZPOSPOLITA POLSKA,

REPUBLIKA PORTUGALSKA,

REPUBLIKA SŁOWENII,

REPUBLIKA SŁOWACKA,

REPUBLIKA FINLANDII,

KRÓLESTWO SZWECJI,

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII PÓŁNOCNEJ,

UMAWIAJĄCE SIĘ STRONY Traktatu ustanawiającego WSPÓLNOTĘ EUROPEJSKĄ, dalej zwane „Państwami Członkowskimi” oraz WSPÓLNOTA EUROPEJSKA,

z drugiej strony,

UZNAJĄC, iż Stany Zjednoczone obsługują system nawigacji satelitarnej znany jako Globalny System Pozycjonowania (Global Positioning System), będący systemem o podwójnym zastosowaniu, zapewniającym precyzyjne sygnały czasowe, nawigacyjne i lokalizacyjne dla potrzeb cywilnych i wojskowych,

UZNAJĄC, iż Stany Zjednoczone świadczą obecnie usługę standardową GPS znaną pod nazwą Standard Positioning Service (Standardowy Serwis Pozycjonowania), której pokojowe wykorzystanie do cywilnych celów handlowych i naukowych odbywa się w sposób ciągły, w skali ogólnoświatowej, bez pobierania opłat od bezpośrednich użytkowników oraz uwzględniając fakt, iż Stany Zjednoczone mają w przyszłości zamiar nadal świadczyć tę usługę, jak również usługi podobne, dla celów cywilnych na takich samych warunkach,

UZNAJĄC, iż Wspólnota Europejska rozwija się i zamierza obsługiwać globalny satelitarny system nawigacji, określania danych synchronizacyjnych i pozycyjnych do celów cywilnych, GALILEO, który będzie kompatybilny z GPS na poziomie częstotliwości radiowych, oraz interoperacyjny z cywilnymi usługami GPS na poziomie użytkownika,

UZNAJĄC, iż sygnały GPS są stosowane na skalę światową do celów usług nawigacji satelitarnej, w tym usług rozszerzonych,

UZNAJĄC, iż systemy cywilne GPS i GALILEO, kompatybilne pod względem częstotliwości radiowych i interoperacyjne na poziomie użytkownika, mogłyby zwiększyć liczbę satelitów widocznych z jakiegokolwiek położenia na Ziemi i zwiększyć dostępność sygnałów nawigacyjnych dla użytkowników cywilnych na całym świecie,

UZNAJĄC, iż Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego (ICAO) ustanawia standardy międzynarodowe i zalecane praktyki oraz wytyczne dotyczące użytkowania globalnych systemów nawigacji satelitarnej do celów lotnictwa cywilnego, iż Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO) ustanawia standardy międzynarodowe i wytyczne mające zastosowanie przy użytkowaniu globalnych systemów nawigacji satelitarnej do celów żeglugi morskiej, oraz że Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ITU) ustanawia wielostronne przepisy i procedury mające zastosowanie do obsługi globalnych systemów radionawigacji, jak również do innych systemów komunikacji radiowej,

PRAGNĄC zaoferować użytkownikom nawigacji satelitarnej oraz dostawcom wyposażenia szeroką gamę usług o zwiększonych możliwościach, czego wynikiem będzie wzrost liczby zastosowań użytkowych przy równoczesnym zagwarantowaniu kompatybilności częstotliwości radiowych z obecnie użytkowanymi systemami i urządzeniami,

PRAGNĄC promować otwartość rynków i ułatwiać wzrost wymiany handlowej w odniesieniu do handlu towarami z zakresu nawigacji globalnej i określania danych synchronizacyjnych, usługami o wartości dodanej oraz usługami rozszerzonymi,

PRZEKONANI o potrzebie zapobiegania niezgodnemu z przeznaczeniem zastosowaniu globalnych, satelitarnych usług nawigacyjnych i związanych z określeniem danych synchronizacyjnych oraz ochrony przed takim zastosowaniem, nie zakłócając przy tym sygnałów dostępnych do celów cywilnych i nie powodując ich degradacji,

PRZEKONANI o potrzebie współpracy w celu osiągnięcia pełnych korzyści, jakie niesie ze sobą ta istotna technologia, dla wszystkich właściwych zastosowań,

UZNAJĄC, iż w celu uniknięcia lub rozwiązania jakichkolwiek sporów, jakie mogłyby zaistnieć w związku z tą Umową, w tym sporów mających związek ze sposobem, w jaki Strony wywiązują się z poszczególnych zobowiązań wchodzących w zakres ich kompetencji, wskazane są konsultacje,

UZGODNIŁY, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Cele

1.    Celem niniejszej Umowy jest stworzenie ram dla współpracy pomiędzy Stronami w zakresie promowania, dostarczania i użytkowania cywilnych sygnałów i usług związanych z nawigacją i synchronizacją GPS i GALILEO, usług o wartości dodanej, usług rozszerzonych oraz towarów związanych z nawigacją globalną i synchronizacją Strony zamierzają współpracować, dwustronnie oraz na forach wielostronnych, zgodnie z treścią niniejszej Umowy, w celu promowania i ułatwiania zastosowania wymienionych sygnałów, usług oraz sprzętu dla pokojowych potrzeb cywilnych, handlowych i naukowych, mając na uwadze wzajemne interesy w zakresie bezpieczeństwa. Niniejsza Umowa ma stanowić uzupełnienie i ułatwić stosowanie układów dotyczących projektowania i realizacji cywilnych satelitarnych sygnałów nawigacyjnych i synchronizacyjnych, usług rozszerzonych oraz usług o wartości dodanej, które aktualnie obowiązują lub w przyszłości mogą być przedmiotem negocjacji pomiędzy Stronami.

2.    Żaden element niniejszej Umowy nie zastępuje, nie zmienia, ani nie narusza standardów, procedur, zasad, przepisów i zalecanych praktyk, przyjętych przez ICAO lub IMO. Strony potwierdzają swój zamiar postępowania w sposób zgodny z ramami i procesami regulacyjnymi tych organizacji.

3.    Żaden element niniejszej Umowy nie narusza praw i obowiązków Stron na mocy Porozumienia ustanawiającego Światową Organizację Handlu podpisanego w Marakeszu (zwanego dalej „Porozumieniami WTO”).

Artykuł 2

Definicje

Do celów niniejszej Umowy, stosuje się następujące definicje:

a)    „Usługa rozszerzona” oznacza mechanizmy cywilne dostarczające użytkownikom satelitarnych sygnałów nawigacyjnych i synchronizacyjnych dane wejściowe dodatkowe względem danych uzyskanych z głównych konstelacji satelitów oraz dodatkowe dane dotyczące odległości/pseudoodległości, lub skorygowane lub ulepszone dane wejściowe dotyczące pseudoodległości. Mechanizmy te pozwalają użytkownikom na uzyskanie dodatkowej korzyści, za sprawą zwiększenia dokładności, dostępności, kompletności i niezawodności.

b)   „Satelitarne usługi nawigacyjne i synchronizacyjne do celów cywilnych” oznacza satelitarne usługi nawigacyjne i synchronizacyjne do celów cywilnych dostarczane przez GPS lub Galileo, w tym zabezpieczoną usługę rządową.

c)    „Dostawca satelitarnych usług nawigacyjnych i synchronizacyjnych do celów cywilnych” oznacza jakikolwiek rząd lub inny podmiot dostarczający cywilne satelitarne usługi nawigacyjne lub synchronizacyjne.

d)   „Cywilne satelitarne sygnały nawigacyjne i synchronizacyjne” oznacza satelitarne sygnały nawigacyjne lub synchronizacyjne do celów cywilnych dostarczane przez GPS lub Galileo, w tym sygnały zabezpieczonej usługi rządowej.

e)   „Dostawca satelitarnych sygnałów nawigacyjnych i synchronizacyjnych” oznacza jakikolwiek rząd lub inny podmiot dostarczający sygnały lub usługi rozszerzone GPS i/lub Galileo.

f)    „Informacje niejawne” oznacza informacje urzędowe wymagające ochrony ze względu na interesy Stron w dziedzinie obrony narodowej lub stosunków zagranicznych, które zostały zaklasyfikowane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi.

g)   „GALILEO” oznacza niezależny cywilny europejski globalny system nawigacji satelitarnej i satelitarnego pomiaru czasu, znajdujący się pod kontrolą cywilną, stworzony przez Wspólnotę Europejską, jej Państwa Członkowskie, Europejską Agencję Kosmiczną i inne podmioty. GALILEO obejmuje usługę powszechnie dostępną („Open Service”) oraz jedną lub więcej innych usług takich, jak usługi w zakresie ochrony osób lub usługi handlowe; zabezpieczoną usługę rządową taką jak usługi regulowane przez organy administracji państwowej („Public Regulated Service”) oraz wszelkie usługi rozszerzone dostarczane przez Wspólnotę Europejską, jej Państwa Członkowskie lub inne podmioty.

h) „Wyposażenie do globalnej nawigacji i pomiaru czasu” oznacza wszelkie urządzenia cywilne stosowane przez użytkowników końcowych, którego zadaniem jest transmisja, odbiór lub przetwarzanie satelitarnych sygnałów nawigacyjnych lub synchronizacyjnych, dostarczanie usług o wartości dodanej lub udostępnienie usługi rozszerzonej.

i) „GNSS” oznacza Globalny System Nawigacji Satelitarnej.

j) „GPS” oznacza Standardową Usługę Lokalizacyjną w ramach Globalnego Systemu Pozycjonowania, usługę powszechnie dostępną (lub przyszłe usługi cywilne) dostarczaną przez rząd Stanów Zjednoczonych do użytku cywilnego. Usługa GPS jest obecnie świadczona przez Stany Zjednoczone w ramach wykonywanej władzy rządowej, ponieważ nie jest ona dostarczana na zasadach komercyjnych, ani oferowana w warunkach konkurencji z jednym lub większą liczbą dostawców usług. GPS obejmuje wszelkie usługi rozszerzone lub udoskonalone, świadczone bezpośrednio przez rząd Stanów Zjednoczonych.

k) „Własność intelektualna” jest rozumiana zgodnie z definicją zawartą w art. 2 Konwencji Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) sporządzonej w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 r.

l) „Literoperacyjność na poziomie użytkownika” to sytuacja, w której odbiornik współpracujący z obydwoma systemami, odbierający sygnały z kilku satelitów tak GPS, jak i Galileo, jest w stanie wykorzystywać na poziomie użytkownika rozwiązania w zakresie pozycjonowania, nawigacji i pomiaru czasu równoważne lub lepsze od rozwiązań w zakresie pozycjonowania, nawigacji i pomiaru czasu, które mógłby uzyskać w ramach każdego z wymienionych systemów z osobna.

m) „Środek” oznacza wszelkie przepisy ustawowe, wykonawcze, zasady, procedury, decyzje, działania administracyjne lub wszelkie podobne działania o charakterze wiążącym, podjęte przez Strony na szczeblu krajowym lub ponadnarodowym.

n) „Satelitarne usługi nawigacyjne i synchronizacyjne do celów wojskowych” oznacza usługi nawigacji satelitarnej i synchronizacyjne dostarczane przez Stronę i stworzone z myślą o zaspokojeniu potrzeb sił obronnych.

o) „Kompatybilność częstotliwości radiowych” oznacza zagwarantowanie, że jeden system nie spowoduje zakłóceń, które mogłyby w niedopuszczalny sposób spowodować degradację usługi niezależnej dostarczanej przez drugi system.

p) „Zabezpieczona usługa rządowa” oznacza zabezpieczoną satelitarną usługę nawigacyjną i synchronizacyjną, do której dostęp jest ograniczony, dostarczaną przez Stronę i stworzoną z myślą o zaspokojeniu potrzeb upoważnionych użytkowników rządowych.

q) „Usługa o wartości dodanej” oznacza usługę lub zastosowanie pochodne, z wyłączeniem usług rozszerzonych, które stosują satelitarne cywilne sygnały lub usługi nawigacyjne i synchronizacyjne w sposób mający na celu umożliwienie użytkownikowi dodatkowego zastosowania lub dostarczenie mu dodatkowej korzyści.

Artykuł 3

Zakres

O ile niniejsza Umowa nie stanowi inaczej, dotyczy ona wszystkich środków ustanowionych przez Strony w odniesieniu do cywilnych satelitarnych sygnałów nawigacyjnych i synchronizacyjnych oraz ich dostawców, cywilnych satelitarnych usług nawigacyjnych i synchronizacyjnych oraz ich dostawców, usług rozszerzonych, usług o wartości dodanej oraz ich dostawców, a także towarów związanych z nawigacją globalną i synchronizacją.

Dostarczanie satelitarnych usług nawigacyjnych i pomiaru czasu do celów wojskowych nie wchodzi w zakres niniejszej Umowy, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w art. 4 w odniesieniu do kompatybilności częstotliwości radiowych, w art. 11 i w Załączniku do niniejszej Umowy.

Zabezpieczone usługi rządowe nie wchodzą w zakres art. 5 i 6, art. 8 ust. 2 oraz art. 10 ust. 3.

Artykuł 4

Interoperacyjność i kompatybilność częstotliwości radiowych

1.   Niniejszy artykuł stosuje się do wyżej określonych systemów GPS i Galileo oraz, w odniesieniu do kompatybilności częstotliwości radiowych, do wszystkich satelitarnych usług nawigacyjnych i synchronizacyjnych.

2.   Strony zgadzają się co do tego, że GPS i Galileo będą kompatybilne pod względem częstotliwości radiowych. Niniejszy ustęp nie stosuje się lokalnie do obszarów działań wojskowych. Strony nie będą bezzasadnie zakłócać lub powodować degradacji sygnałów udostępnionych do użytku cywilnego.

3.  Strony zgadzają się również co do tego, że GPS i Galileo będą, w najwyższym możliwym stopniu, interoperacyjne na poziomie użytkownika nie wojskowego. W celu osiągnięcia wspomnianej interoperacyjności i ułatwienia wspólnego zastosowania obu systemów, Strony zgadzają się przy realizacji swoich systemów odniesienia współrzędnych geodezyjnych pozostać możliwie blisko Międzynarodowego Ziemskiego Układu Odniesienia (International Terrestrial Reference System). Strony zgadzają się również przekazywać różnice czasowe pomiędzy czasem systemu GPS a czasem systemu Galileo w wiadomościach nawigacyjnych związanych z usługami poszczególnych systemów, tak jak to zostało określone w dokumencie „GPS/Galileo Time Offset Preliminary Interface Definition”, o którym mowa w Załączniku.

4.  Strony uzgadniają, że grupa robocza do spraw kompatybilności częstotliwości radiowych i interoperacyjności ustanowiona na mocy art. 13 będzie kontynuować trwające prace w celu osiągnięcia między innymi:

a)    kompatybilności częstotliwości radiowych przy modernizacji lub rozwoju któregokolwiek systemu; (Wymaga to od Stron dokonania dalszej oceny kompatybilności częstotliwości radiowych systemów Galileo i GPS III).

b)   wzmocnienia dostępności i niezawodności sygnału przy pomocy komplementarnych rozwiązań w zakresie architektury systemu z korzyścią dla użytkowników na całym świecie.

c)    interoperacyjności na poziomie użytkownika nie wojskowego.

5.    W celu dalszego zapewniania kompatybilności częstotliwości radiowych oraz interoperacyjności usług do celów nie wojskowych, Strony dokładają starań, by ich usługi rozszerzone spełniały wymogi ICAO, IMO oraz ITU, które są dla Stron wiążące oraz takie inne wymogi, które Strony wspólnie uznają za możliwe do przyjęcia.

6.    Żaden element niniejszej Umowy nie zastępuje, nie zmienia, ani nie uchyla standardów, procedur, zasad, przepisów i zalecanych praktyk, przyjętych przez ITU. Strony potwierdzają swój zamiar postępowania w sposób zgodny z ramami i procesami regulacyjnymi tej organizacji.

Artykuł 5

Normy, certyfikacja, środki wykonawcze i obowiązki

Strony zgadzają się konsultować ze sobą nawzajem przed ustanowieniem jakichkolwiek środków, które:

1)  ustanawiają, bezpośrednio lub pośrednio (na przykład poprzez organizację regionalną), normy dotyczące projektowania lub wydajności, wymogi w zakresie certyfikacji, wymogi licencyjne, przepisy techniczne lub podobne wymogi mające zastosowanie do sygnałów lub usług nawigacji lub synchronizacji satelitarnej do celów cywilnych, usług rozszerzonych, usług o wartości dodanej, sprzętu stosowanego do celów nawigacji globalnej i pomiaru czasu, dostawców sygnałów lub usług nawigacji satelitarnej lub satelitarnego pomiaru czasu do celów cywilnych lub dostawców usług o wartości dodanej; lub

2)  powodują, bezpośrednio lub pośrednio, uczynienie obowiązkowym użytkowanie wszelkich cywilnych sygnałów satelitarnych lub usług nawigacyjnych i synchronizacyjnych, usług o wartości dodanej, usług rozszerzonych lub sprzętu stosowanego do celów nawigacji globalnej i synchronizacji na terytorium poszczególnych Stron (o ile ICAO lub IMO nie udzieliły wyraźnego zezwolenia na uczynienie takiego użytkowania obowiązkowym).

Artykuł 6

Równość w traktowaniu i wymiana handlowa

1.    Strony potwierdzają swoje niedyskryminujące podejście do wymiany handlowej, której przedmiotem są towary i usługi związane z satelitarnymi sygnałami lub usługami nawigacyjnymi i synchronizacyjnymi do celów cywilnych, usługami rozszerzonymi i usługami o wartości dodanej.

2.    Strony potwierdzają, że środki podejmowane w odniesieniu do towarów i usług związanych z satelitarnymi sygnałami lub usługami nawigacyjnymi lub pomiaru czasu, usługami rozszerzonymi lub usługami o wartości dodanej nie powinny być wykorzystywane jako ukryte ograniczenie lub niepotrzebna przeszkoda w handlu międzynarodowym.

3.    Grupa robocza ds. zastosowań cywilnych i handlowych, ustanowiona na mocy art. 13 rozpatruje, między innymi, kwestie równego traktowania oraz inne kwestie handlowe dotyczące sygnałów lub usług związanych z nawigacją globalną i synchronizacją satelitarną, usług rozszerzonych, usług o wartości dodanej, towarów nawigacji globalnej i pomiaru czasu, w tym sprawę istniejącego potencjału odnośnie do dodatkowych zobowiązań na odpowiednich forach dwu- i wielostronnych.

Artykuł 7

Otwarty dostęp do cywilnych satelitarnych sygnałów nawigacyjnych lub synchronizacyjnych

1. O ile nie istnieją ku temu powody dotyczące obrony narodowej, Strony nie stosują ograniczeń w odniesieniu do użytkowania lub dostępu przez użytkowników końcowych do danych pozycyjnych, nawigacyjnych i synchronizacyjnych swoich poszczególnych usług powszechnych, z danymi rozszerzonymi włącznie. Przepis ten nie wyklucza udostępnienia takich informacji przez inne podmioty, takie jak producenci sprzętu do nawigacji satelitarnej i pomiaru czasu, w ramach umów handlowych o charakterze niedyskryminującym.

2. Strony podejmują starania w celu zapewnienia sygnałom do celów usług ochrony życia poziomu bezpieczeństwa odpowiadającego wymogom właściwych organizacji międzynarodowych.

Artykuł 8

Otwarty dostęp do informacji

1.    Z zastrzeżeniem mających zastosowanie kontroli wywozów, Strony zgadzają się upublicznić zgodnie z zasadą równego traktowania wystarczającą ilość informacji dotyczących poszczególnych niekodowanych satelitarnych sygnałów nawigacyjnych i synchronizacyjnych oraz danych w ramach usług rozszerzonych, w celu zapewnienia równych szans osobom zamierzającym używać takich sygnałów, produkować sprzęt służący do użytkowania takich sygnałów lub świadczyć usługi o wartości dodanej z użyciem takich sygnałów. Informacje te obejmują, lecz nie ograniczają się do, specyfikacji dotyczących sygnałów, w tym takich elementów, jak minimalne warunki użytkowania, charakterystyka częstotliwości radiowych oraz struktura wiadomości nawigacyjnych.

2.    Jeżeli Strona dostarcza użytkownikom cywilnym satelitarne cywilne sygnały lub usługi nawigacyjne lub synchronizacyjne, usługi rozszerzone lub usługi o wartości dodanej, które są kodowane lub też posiadają cechy pozwalające dostawcy usługi globalnej nawigacji na odmowę dostępu, Strona, z zastrzeżeniem kontroli wywozów, udostępnia producentom sprzętu nawigacji globalnej i synchronizacji lub dostawcom usług rozszerzonych lub usług o wartości dodanej, zgodnie z zasadą równego traktowania, informacje niezbędne do włączenia takiego kodowania lub cech podobnych do ich sprzętu, poprzez objęcie licencją informacji niezbędnych lub zastosowanie innych środków, po cenach rynkowych.

Artykuł 9

Własność intelektualna

Żaden z elementów niniejszej Umowy nie narusza praw własności intelektualnej związanych z sygnałami, usługami lub towarami nawigacyjnymi lub synchronizacyjnymi pozyskiwanymi przy pomocy globalnego systemu satelitarnego.

Artykuł 10

Odzyskiwanie kosztów w przypadku cywilnych satelitarnych sygnałów nawigacyjnych i synchronizacyjnych

1.  Wszystkie Strony dołożą starań w celu dostarczania sygnałów nawigacyjnych i synchronizacyjnych w ramach usługi otwartej bez stosowania opłat bezpośrednich za użytkowanie końcowe lub za usługi rozszerzone.

2.  Jeżeli Strona stosuje system, który będzie użyty w celu pobierania opłat od użytkowników usług lotnictwa międzynarodowego lub bezpieczeństwa życia na morzu, czyni to w sposób zgodny z wymogami ICAO i EMO.

3.  Strony konsultują się ze sobą nawzajem w zakresie stosowanej polityki odzyskiwania kosztów. Strony wspierają podejmowanie wykonalnych środków w celu zapewnienia przejrzystości i odpowiedzialności w odniesieniu do opłat poniesionych przy świadczeniu ich usług.

Artykuł 11

Kompatybilność w zakresie bezpieczeństwa narodowego i użycie widma

1.    Strony współpracują w celu promowania odpowiedniego przyznawania częstotliwości dla satelitarnych sygnałów nawigacyjnych i synchronizacyjnych, aby zapewnić kompatybilność częstotliwości radiowych poszczególnych systemów w wykorzystywaniu widma, w celu dołożenia wszelkich wysiłków, aby chronić sygnały poszczególnych systemów przed zakłóceniami powodowanymi przez emisje na częstotliwościach radiowych innych systemów oraz promowania zharmonizowanego wykorzystania widma w skali globalnej, zwłaszcza w ramach ITU. Strony współpracują przy identyfikowaniu źródeł zakłóceń i podejmują właściwe działania następcze.

2.    Strony zamierzają zapobiegać wrogiemu użyciu usług nawigacji satelitarnej i synchronizacji, utrzymując równocześnie wymienione usługi poza obszarami wrogich działań. W tym celu poszczególne satelitarne sygnały nawigacyjne i czasowe będą spełniać kryteria kompatybilności bezpieczeństwa narodowego przedstawione w dokumentach „National Security Compatibility Compliance for GPS and Galileo Signals in the 1559-1610 MHz Band, Part 1, Part 2 and Part 3” (zwanych dalej „Dokumentami w sprawie kryteriów, założeń i metodologii”), o których mowa w Załączniku, zgodnie z metodologią i założeniami przedstawionymi w Dokumentach w sprawie kryteriów, założeń i metodologii.

3.    Strony zgadzają się co do tego, że struktury sygnału określone w Załączniku do niniejszej Umowy spełniają kryteria kompatybilności bezpieczeństwa narodowego przedstawione w Dokumentach w sprawie kryteriów, założeń i metodologii.

4.    W celu podtrzymania i ciągłego ulepszania jakości i bezpieczeństwa usług, systemy powinny skutecznie reagować na nieoczekiwane zmiany w zakresie technologii, potrzeb użytkowników oraz otoczenia związanego z wykorzystywaniem widma. Strony zamierzają kontynuować działania mające na celu modernizację i rozwój swoich systemów, dbając równocześnie o bezpieczeństwo i zapewniając korzyści rynkowe wynikające z kompatybilności i interoperacyjności wspólnych sygnałów cywilnych.

5.    Strony informują i konsultują się nawzajem na temat wdrażania podstawowych struktur sygnału wyszczególnionych w Załączniku. Jeżeli Strona pragnie w przyszłości zmienić lub dokonać uzupełnień względem podstawowych struktur sygnału określonych i uzgodnionych w Załączniku, informuje ona o tym drugą Stronę na piśmie drogą dyplomatyczną.

6.    O ile w terminie trzech miesięcy od chwili otrzymania zawiadomienia wspomnianego w ust. 5 Strona nie wyrazi zastrzeżeń w związku z kompatybilnością bezpieczeństwa narodowego, w formie przedstawionej w Dokumentach w sprawie kryteriów, założeń i metodologii lub związanych z kompatybilnością częstotliwości radiowych, uznaje się, że Strona ta nie wyraża sprzeciwu w odniesieniu do przyjęcia i wdrożenia alternatywnej struktury sygnału określonej w zawiadomieniu. Jeżeli we wspomnianym terminie Strona da wyraz swoim zastrzeżeniom odnośnie do kompatybilności bezpieczeństwa narodowego lub częstotliwości radiowej, Strony niezwłocznie przystępują do konsultacji w celu sprawdzenia, czy alternatywne struktury sygnału są zgodne z kryteriami kompatybilności bezpieczeństwa narodowego przedstawionymi w Dokumentach w sprawie kryteriów, założeń i metodologii oraz z kryteriami kompatybilności częstotliwości radiowych, do celów analizy kompatybilności używając poszczególnych Dokumentów w sprawie założeń i metodologii, o których mowa w Załączniku.

7.    Strony zgadzają się stosować wspólną podstawową modulację do usługi otwartej Galileo oraz przyszłego sygnału cywilnego w ramach GPS III (Standardowa Usługa Lokalizacyjna) tak, jak opisano w Załączniku. Strony niezwłocznie podejmują współpracę w celu optymalizacji modulacji swoich poszczególnych systemów. Jeżeli Strona zmienia lub dokonuje uzupełnień względem swojej modulacji usługi otwartej Galileo lub przyszłego sygnału cywilnego GPS III zgodnie z procesem określonym w ust. 5 i 6, druga Strona nie jest zobowiązana do dokonywania zmian lub uzupełnień w odniesieniu do swojej modulacji.

8.    Strony zgadzają się przeanalizować środki pozwalające na ochronę zabezpieczonej usługi rządowej w kontekście kompatybilności bezpieczeństwa narodowego w ramach grupy roboczej ustanowionej w art. 13 ust. 2 lit. d).

Artykuł 12

Usługi poszukiwawcze i ratownicze GPS i Galileo

Tak w odniesieniu do satelitów Galileo, jak i przyszłych generacji satelitów GPS, planowane są globalne usługi poszukiwawcze i ratownicze. Strony zgadzają się co do tego, że usługi te powinny być kompatybilne pod względem częstotliwości radiowych oraz, w najwyższym możliwym stopniu, interoperacyjne na poziomie użytkownika. Strony współpracują odpowiednio w sprawach związanych z globalnymi usługami poszukiwania i ratownictwa dla satelitów Galileo i przyszłych generacji satelitów GPS w ramach Rady COSPAS-SARSAT lub na innym wspólnie uzgodnionym forum.

Artykuł 13

Zasady szczegółowe

1.    Strony ustanawiają grupy robocze dla wspólnie uzgodnionych tematów. W każdej z grup roboczych uczestniczą, o ile to właściwe, przedstawiciele właściwych władz poszczególnych Stron. Uczestnictwo stron trzecich w działaniach grup roboczych odbywa się wyłącznie za obopólną zgodą Stron.

2.  Na mocy ust. 1 ustanawia się następujące grupy robocze.

a)    Grupa robocza ds. kompatybilności częstotliwości radiowych i interoperacyjności cywilnych satelitarnych usług nawigacyjnych i synchronizacyjnych.

b)   Grupa robocza ds. zastosowań cywilnych i handlowych.

c)    Grupa robocza ds. promowania współpracy w zakresie projektowania i rozwoju kolejnej generacji cywilnych satelitarnych systemów nawigacji i synchronizacji.

d)   Grupa robocza ds. bezpieczeństwa GPS i Galileo, w tym wymiany informacji na temat potencjalnych zastosowań dla zabezpieczonych usług rządowych oraz możliwych interakcji pomiędzy ich sygnałami. Grupa będzie również pracować nad określeniem szczegółów dotyczących procedury powiadomienia i konsultacji, o których mowa w art. 11, oraz zdefiniowaniem możliwych interfejsów.

3.    O ile to właściwe, Strony mogą ustalić ogólne kompetencje grup roboczych ustanowionych na mocy art. 1.

4.   Wszelka wymiana informacji, sprzętu, technologii lub innych danych (włączając w to dane niejawne), jak również dostawa usług, na mocy niniejszej Umowy podlega całości obowiązujących przepisów ustawowych i wykonawczych, w tym przepisów ustawowych i wykonawczych dotyczących kontroli wywozów. Wszelkie tego rodzaju przekazywane informacje, sprzęt, technologie lub inne dane, będą wykorzystywane wyłącznie do celów niniejszej Umowy i nie zostaną przekazane, ani nie będą wykorzystywane przez żaden kraj, przedsiębiorstwo, osobę, organizację lub rząd, będące stronami trzecimi bez zgody Strony, od której one pochodzą, wyrażonej uprzednio na piśmie.

5.   Z zastrzeżeniem mających zastosowanie przepisów ustawowych i wykonawczych oraz oficjalnej polityki rządu, Strony zgadzają się tak szybko, jak to możliwe podjąć działania w celu rozwiązania kwestii wniosków o pozwolenia na wywóz towarów, informacji, technologii lub innych danych niezbędnych dla celów rozwoju i wdrożenia Galileo lub GPS.

6.   Wymiana informacji niejawnych dotyczących stosowania niniejszej Umowy może się dokonywać w ramach grup roboczych lub poza nimi, wyłącznie zgodnie z warunkami określonymi w ust. 2 Załącznika do niniejszej Umowy.

7.    Strony zbierają się z częstotliwością stosowną do potrzeb, z reguły raz do roku, aby ocenić, czy grupy robocze są potrzebne, określać lub modyfikować zakres kompetencji grup roboczych oraz kontrolować postępy, jakich dokonały grupy robocze.

Artykuł 14

Działania następcze

Strony zamierzają rozpocząć dyskusje nad kontynuacją Umowy, która miałaby dotyczyć ewentualnej współpracy pomiędzy cywilnymi satelitarnymi systemami nawigacji i synchronizacji poszczególnych stron, finansowanymi i obsługiwanymi w sposób niezależny, w okresie następującym po osiągnięciu przez Galileo zdolności operacyjnej. W ramach wspomnianych dyskusji, Strony zamierzają badać różne warianty koordynacji, w których skład wchodzą stworzenie rady wysokiego szczebla, która zbierałaby się raz lub dwa razy do roku, aby przedyskutować kwestie polityki oraz kwestie związane z planowaniem przyszłych systemów, stworzenie niewielkiego sekretariatu GPS-Galileo pozwalającego na jednoczesne korzystanie ze wspólnych danych oraz koordynację bieżącą, a także wyznaczenie, za obopólna zgodą, oficerów łącznikowych.

Artykuł 15

Działalność na forum międzynarodowym

W celu promowania i prowadzania w życie celów niniejszej Umowy, o ile to właściwe, Strony współpracują nad dotyczącymi Stron zagadnieniami z zakresu cywilnych satelitarnych sygnałów i systemów nawigacyjnych i synchronizacyjnych, usług o wartości dodanej oraz towarów związanych z globalną nawigacją i pomiarem czasu na forach międzynarodowych, w ramach ICAO, ITU, IMO, WTO oraz innych właściwych organizacji i organów.

Artykuł 16

Finansowanie

Każda ze Stron ponosi koszty wypełniania swoich obowiązków wynikających z niniejszej Umowy. Obowiązki każdej ze Stron na mocy niniejszej Umowy są uzależnione od dostępności odpowiednich funduszy.

Artykuł 17

Konsultacja i rozstrzyganie sporów

1.   Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy lub związane z treścią, interpretacją lub stosowaniem niniejszej Umowy rozstrzyga się w drodze konsultacji.

2.   Przedstawiciele Rady Unii Europejskiej i Komisji Europejskiej, z jednej strony oraz Stanów Zjednoczonych z drugiej strony, spotykają się dla potrzeb konsultacji przewidzianej w ust. 1 oraz w art. 5, art. 10 ust. 3 oraz w art. 11 ust. 5 i 6.

3. Żaden z elementów niniejszej Umowy nie narusza prawa Stron do odwołania się do procedury rozstrzygania sporów przewidzianej w porozumieniach WTO.

Artykuł 18

Definicja Stron

Do celów niniejszej Umowy „Strony” oznaczają Wspólnotę Europejską lub jej Państwa Członkowskie lub Wspólnotę Europejską i jej Państwa Członkowskie w ramach ich poszczególnych zakresów kompetencji, z jednej strony i Stany Zjednoczone, z drugiej strony.

Artykuł 19

Odpowiedzialność

1.    Strony są odpowiedzialne za niewypełnienie obowiązków wynikających z niniejszej Umowy.

2.    W przypadku, gdy nie jest jasne, czy obowiązek wynikający z niniejszej Umowy leży w zakresie kompetencji Wspólnoty Europejskiej, czyjej Państw Członkowskich, Wspólnota Europejska i jej Państwa Członkowskie, na wniosek Stanów Zjednoczonych, dostarczają niezbędne informacje. Niedostarczenie takich informacji z należytą starannością lub dostarczenie informacji sprzecznych powoduje odpowiedzialność solidarną.

Artykuł 20

Wejście w życie i zakończenie

1.    Niniejsza Umowa wchodzi w życie w dniu, w którym Wspólnota Europejska i jej Państwa Członkowskie oraz Stany Zjednoczone poinformują Depozytariusza drogą wymiany not dyplomatycznych o zakończeniu poszczególnych procedur wewnętrznych niezbędnych do jej wejścia w życie.

2.   Państwa, które przystąpią do Unii Europejskiej, przystępują również do niniejszej Umowy po jej podpisaniu przez Strony.

3.   Bez uszczerbku dla ust. 1 Strony zgadzają się tymczasowo stosować niniejszą Umowę począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu, w którym Strony poinformowały siebie nawzajem o zakończeniu procedur niezbędnych do tego celu.

4.   Wspólnota Europejska będzie Depozytariuszem niniejszej Umowy.

5.   Niniejsza Umowa pozostaje w mocy przez okres dziesięciu lat. Przynajmniej na trzy miesiące przed upływem pierwotnego okresu dziesięciu lat Strony informują się nawzajem o tym, czy zamierzają przedłużyć Umowę o kolejny okres wynoszący pięć lat. Następnie Umowa jest przedłużana automatycznie o kolejne okresy pięcioletnie, o ile Wspólnota Europejska i jej Państwa Członkowskie z jednej strony i Stany Zjednoczone z drugiej strony, nie przekażą Depozytariuszowi na piśmie, przynajmniej na trzy miesiące przed upływem któregokolwiek z kolejnych pięcioletnich okresów, informacji o zamiarze nie przedłużania Umowy.

6.   Niniejsza Umowa może zostać zmieniona wyłącznie za zgodą Stron. Jakiekolwiek zmiany do niniejszej Umowy podlegają przyjęciu przez Strony zgodnie z ich wewnętrznymi procedurami.

7.   Strony ocenią wdrażanie niniejszej Umowy w 2008 r. i będą wówczas mogły rozważyć wprowadzenie do niej zmian zgodnie z procedurą, o której mowa w ust. 6.

8.   Niniejsza Umowa może zostać wypowiedziana w każdej chwili z zachowaniem rocznego wypowiedzenia.

Sporządzono w Dromoland Castle, Co. Clare, dnia dwudziestego szóstego czerwca, 2004 r. w dwóch egzemplarzach, w języku duńskim, niderlandzkim, angielskim, fińskim, francuskim, niemieckim, greckim, włoskim, portugalskim, hiszpańskim, szwedzkim, czeskim, estońskim, węgierskim, łotewskim, litewskim, maltańskim, polskim, słowackim i słoweńskim. Angielska wersja językowa jest wersja autentyczną

Załącznik 1 Struktura sygnału GPS I GALILEO

Po zaznajomieniu się z powyższą umową, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:

— została ona uznana za słuszną zarówno w całości, jak i każde z postanowień w niej zawartych, -jest przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona,

— będzie niezmiennie zachowywana, z uwzględnieniem deklaracji złożonej do artykułu 20 umowy. Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie dnia 3 stycznia 2008 r.