UMOWA w formie wymiany listów o opodatkowaniu dochodów z oszczędności i o jej tymczasowym stosowaniu między Rzeczypospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w odniesieniu do Aruby, podpisana w Warszawie dnia 7 lipca 2004 r. oraz w Hadze dnia 9 listopada 2004 r.

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

W dniu 7 lipca 2004 r. w Warszawie oraz w dniu 9 listopada 2004 r. w Hadze została podpisana Umowa w formie wymiany listów o opodatkowaniu dochodów z oszczędności i o jej tymczasowym stosowaniu między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w odniesieniu do Aruby, w następującym brzmieniu:
Przekład

UMOWA

AGREEMENT

w formie wymiany listów o opodatkowaniu dochodów z oszczędności i o jej tymczasowym stosowaniu

in the form of an exchange of letters on the taxation of savings income and the provisional application thereof

A. List Rzeczypospolitej Polskiej

A. Letter from the Republic of Poland

Szanowny Panie, Sir,

Mam zaszczyt odnieść się odpowiednio do tekstów „Konwencji między Królestwem Niderlandów w odniesieniu do Antyli Niderlandzkich a (Belgią, Austrią i Luksemburgiem) w sprawie automatycznej wymiany informacji w zakresie dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek”, „Konwencji między Królestwem Niderlandów w odniesieniu do Antyli Niderlandzkich a (państwem członkowskim Unii Europejskiej innym niż Belgia, Austria i Luksemburg) w sprawie automatycznej wymiany informacji w zakresie dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek”, „Konwencji między Królestwem Niderlandów w odniesieniu do Aruby a (państwem członkowskim Unii Europejskiej innym niż Belgia, Austria i Luksemburg) w sprawie automatycznej wymiany informacji w zakresie dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek” i „Konwencji między Królestwem Niderlandów w odniesieniu do Aruby a (Belgią, Austrią i Luksemburgiem) w sprawie automatycznej wymiany informacji w zakresie dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek”, które są wynikiem negocjacji z Antylami Niderlandzkimi oraz Arubą w sprawie umów o opodatkowaniu oszczędności i które zostały załączone odpowiednio jako załącznik 1, II, III i IV do Protokołu o wynikach Posiedzenia Grupy Roboczej Wysokiego Szczebla Rady Ministrów Unii Europejskiej z dnia 12 marca (doc. 7660/04 FISC 68).

1 have the honour to refer to the texts of respectively the ”Convention between the Kingdom of the Netherlands in respect of the Netherlands Antilles and (Belgium, Austria and Luxembourg) concerning the automatic exchange of information regarding savings income in the form of interest payments”, the ”Convention between the Kingdom of the Netherlands in respect of the Netherlands Antilles and (the EU Member State, other than Belgium, Austria and Luxembourg) concerning the automatic exchange of information regarding savings income in the form of interest payments”, the ”Convention between the Kingdom of the Netherlands in respect of Aruba and (the EU Member State, other than Belgium, Austria and Luxembourg) concerning the automatic exchange of information regarding savings income in the form of interest payments” and the” Convention between the Kingdom of the Netherlands in respect of Aruba and (Belgium, Austria and Luxembourg) concerning the automatic exchange of information regarding savings income in the form of interest payments”, that resulted from the negotiations with the Netherlands Antilles and Aruba on a Savings Tax Agreement, and that were annexed, respectively as Annex I, II, III and IV, to the Outcome of Proceedings of the High Level Working Party of the Council of Ministers of the European Union of 12 March (doc. 7660/04 FISC 68).

W związku z wyżej wymienionymi tekstami, mam zaszczyt zaproponować Panu „Konwencję w sprawie automatycznej wymiany informacji w zakresie dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek” jako załącznik 1 do niniejszego listu oraz nasze wzajemne zobowiązanie do dochowania w możliwie najkrótszym terminie naszych wewnętrznych procedur konstytucyjnych do wejścia w życie niniejszej konwencji i do wzajemnego poinformowania się bez zbędnej zwłoki o wypełnieniu tych procedur.

In view of the above mentioned texts I have the honour to propose to you the ”Convention concerning the automatic exchange of information regarding savings income in the form of interest payments” as contained in Appendix 1 to this letter, and our mutual undertaking to comply at the earliest possible date with our internal constitutional formalities for the entry into force of this Convention and to notify each other without delay when such formalities are completed.

Do czasu wypełnienia wewnętrznych procedur i wejścia w życie niniejszej „Konwencji w sprawie automatycznej wymiany informacji w zakresie dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek”, mam zaszczyt zaproponować Panu, aby Rzeczpospolita Polska i Królestwo Niderlandów w odniesieniu do Aruby stosowały niniejszą konwencję tymczasowo, w ramach naszych odnośnych wewnętrznych wymogów konstytucyjnych, od dnia 1 stycznia 2005 r. lub daty stosowania Dyrektywy Rady 2003/48/WE z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek, w zależności od tego, która z tych dat okaże się późniejsza.

Pending the completion of these internal procedures and the entry into force of this ”Convention concerning the automatic exchange of information regarding savings income in the form of interest payments”, I have the honour to propose to you that the Republic of Poland and the Kingdom of the Netherlands in respect of Aruba apply this Convention provisionally, within the framework of our respective domestic constitutional requirements, as from 1 January 2005, or the date of application of Council Directive 2003/48/EC of 3 June 2003 on taxation of savings income in the form of interest payments, whichever is later.

Mam zaszczyt zaproponować, aby, jeżeli powyższe jest do przyjęcia, niniejszy list oraz Pańskie potwierdzenie stanowiły łącznie Konwencję między Rzeczą-pospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w odniesieniu do Aruby. I have the honour to propose that, if the above is acceptable, this letter and your confirmation shall together constitute an Agreement between the Republic of Poland and the Kingdom of the Netherlands in respect of Aruba.
Szanowny Panie, proszę przyjąć zapewnienia o naszym najwyższym szacunku. Please accept. Sir, the assurance of our highest consideration.
W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Minister Finansów

A. Raczko

For the Republic of Poland Minister of Finance

A. Raczko

SPORZĄDZONO w Warszawie dnia 7 lipca 2004 r. w języku angielskim w trzech egzemplarzach. DONE at Warsaw, on 7 July 2004, in the English language in three copies.
B. List Aruby

B. Letter from Aruba

Szanowny Panie, Sir,
Mam zaszczyt potwierdzić odbiór Pańskiego listu z dzisiejszą datą, który brzmi, jak następuje: I have the honour to acknowledge receipt of your letter of today's date, which reads as follows:
„Szanowny Panie,

”Sir,

Mam zaszczyt odnieść się odpowiednio do tekstów „Konwencji między Królestwem Niderlandów w odniesieniu do Antyli Niderlandzkich a (Belgią, Austrią i Luksemburgiem) w sprawie automatycznej wymiany informacji w zakresie dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek”, „Konwencji między Królestwem Niderlandów w odniesieniu do Antyli Niderlandzkich a (państwem członkowskim Unii Europejskiej innym niż Belgia, Austria i Luksemburg) w sprawie automatycznej wymiany informacji w zakresie dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek”, „Konwencji między Królestwem Niderlandów w odniesieniu do Aruby a (państwem członkowskim Unii Europejskiej innym niż Belgia, Austria i Luksemburg) w sprawie automatycznej wymiany informacji w zakresie dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek” i „Konwencji między Królestwem Niderlandów w odniesieniu do Aruby a (Belgią, Austrią i Luksemburgiem) w sprawie automatycznej wymiany informacji w zakresie dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek”, które są wynikiem negocjacji z Antylami Niderlandzkimi oraz Arubą w sprawie umów o opodatkowaniu oszczędności i które zostały załączone odpowiednio jako załącznik 1, II, III i IV do Protokołu o wynikach Posiedzenia Grupy Roboczej Wysokiego Szczebla Rady Ministrów Unii Europejskiej z dnia 12 marca (doc. 7660/04 FISC 68).

I have the honour to refer to the texts of respectively the ”Convention between the Kingdom of the Netherlands in respect of the Netherlands Antilles and (Belgium, Austria and Luxembourg) concerning the automatic exchange of information regarding savings income in the form of interest payments”, the ”Convention between the Kingdom of the Netherlands in respect of the Netherlands Antilles and (the EU Member State, other than Belgium, Austria and Luxembourg) concerning the automatic exchange of information regarding savings income in the form of interest payments”, the ”Convention between the Kingdom of the Netherlands in respect of Aruba and (the EU Member State, other than Belgium, Austria and Luxembourg) concerning the automatic exchange of information regarding savings income in the form of interest payments” and the” Convention between the Kingdom of the Netherlands in respect of Aruba and (Belgium, Austria and Luxembourg) concerning the automatic exchange of information regarding savings income in the form of interest payments”, that resulted from the negotiations with the Netherlands Antilles and Aruba on a Savings Tax Agreement, and that were annexed, respectively as Annex I, II, III and IV, to the Outcome of Proceedings of the High Level Working Party of the Council of Ministers of the European Union of 12 March (doc. 7660/04 FISC 68).

W związku z wyżej wymienionymi tekstami, mam zaszczyt zaproponować Panu „Konwencję w sprawie automatycznej wymiany informacji w zakresie dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek” jako załącznik 1 do niniejszego listu oraz nasze wzajemne zobowiązanie do dochowania w możliwie najkrótszym terminie naszych wewnętrznych procedur konstytucyjnych do wejścia w życie niniejszej konwencji i do wzajemnego poinformowania się bez zbędnej zwłoki o wypełnieniu tych procedur.

In view of the above mentioned texts I have the honour to propose to you the ”Convention concerning the automatic exchange of information regarding savings income in the form of interest payments” as contained in Appendix 1 to this letter, and our mutual undertaking to comply at the earliest possible date With our internal constitutional formalities for the entry into force of this Convention and to notify each other without delay when such formalities are completed.

Do czasu wypełnienia wewnętrznych procedur i wejścia w życie niniejszej „Konwencji w sprawie automatycznej wymiany informacji w zakresie dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek”, mam zaszczyt zaproponować Panu, aby Rzeczpospolita Polska i Królestwo Niderlandów w odniesieniu do Aruby stosowały niniejszą konwencję tymczasowo, w ramach naszych odnośnych wewnętrznych wymogów konstytucyjnych, od dnia 1 stycznia 2005 r. lub daty stosowania Dyrektywy Rady 2003/48/WE z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek, w zależności od tego, która z tych dat okaże się późniejsza.

Pending the completion of these internal procedures and the entry into force of this ”Convention concerning the automatic exchange of information regarding savings income in the form of interest payments”, I have the honour to propose to you that the Republic of Poland and the Kingdom of the Netherlands in respect of Aruba apply this Convention provisionally, within the framework of our respective domestic constitutional requirements, as from 1 January 2005, or the date of application of Council Directive 2003/48/EC of 3 June 2003 on taxation of savings income in the form of interest payments, whichever is later.

Mam zaszczyt zaproponować, aby, jeżeli powyższe jest do przyjęcia, niniejszy list oraz Pańskie potwierdzenie stanowiły łącznie Konwencję między Rzeczą-pospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w odniesieniu do Aruby. I have the honour to propose that, if the above is acceptable, this letter and your confirmation shall together constitute an Agreement between the Republic of Poland and the Kingdom of the Netherlands in respect of Aruba.

Szanowny Panie, proszę przyjąć zapewnienia o naszym najwyższym szacunku.”

Please accept, Sir, the assurance of our highest consideration.”

Jestem upoważniony do potwierdzenia, że Aruba zgadza się na treść Pańskiego listu. I am able to confirm that Aruba is in agreement with the contents of your letter.
Szanowny Panie, proszę przyjąć zapewnienia o moim najwyższym szacunku. Please accept, Sir, the assurance of my highest consideration.
W imieniu Aruby
A. A. Tromp-Yarzagaray
For Aruba
A. A. Tromp-Yarzagaray
SPORZĄDZONO w Hadze dnia 9 listopada 2004 r.,
w języku angielskim w trzech egzemplarzach.
DONE at The Hague, on 9.11.2004,
in the English language in three copies.
Załącznik 1

Appendix 1

KONWENCJA MIĘDZY RZECZĄPOSPOLITĄ POLSKĄ A KRÓLESTWEM NIDERLANDÓW W ODNIESIENIU DO ARUBY W SPRAWIE AUTOMATYCZNEJ WYMIANY INFORMACJI W ZAKRESIE DOCHODÓW Z OSZCZĘDNOŚCI W FORMIE WYPŁACANYCH ODSETEK

CONVENTION BETWEEN THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS IN RESPECT OF ARUBA AND THE REPUBLIC OF POLAND CONCERNING THE AUTOMATIC EXCHANGE OF INFORMATION ABOUT SAVINGS INCOME IN THE FORM OF INTEREST PAYMENTS

Rzeczpospolita Polska i Królestwo Niderlandów w odniesieniu do Aruby, pragnąc zawrzeć konwencję umożliwiającą skuteczne opodatkowanie dochodów z oszczędności w formie odsetek wypłacanych w jednym z Umawiających się Państw na rzecz właściciela odsetek, będącego osobą fizyczną posiadającą miejsce zamieszkania w drugim Umawiającym się Państwie, zgodnie z prawem drugiego Umawiającego się Państwa, zgodnie z Dyrektywą 2003/48/WE Rady Unii Europejskiej z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek, uzgodniły, co następuje:

The Kingdom of the Netherlands in respect of Aruba and the Republic of Poland, desiring to conclude a Convention which enables savings income in the form of interest payments made in one of the Contracting States to beneficial owners who are individuals resident in the other Contracting State, to be made subject to effective taxation in accordance with the laws of the latter Contracting State, in conformity with Directive 2003/48/EC of the Council of the European Union of 3 June 2003 on taxation of savings income in the form of interest payments, have agreed as follows:

Artykuł 1

Article 1

Ogólny zakres

General scope

1. Niniejsza konwencja ma zastosowanie do odsetek wypłacanych przez podmiot wypłacający mający miejsce zamieszkania lub siedzibę w jednym z Umawiających się Państw w celu umożliwienia skutecznego opodatkowania dochodów z oszczędności w formie odsetek wypłacanych w jednym Umawiającym się Państwie właścicielom odsetek, którzy posiadają miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w drugim Umawiającym się Państwie zgodnie z prawem drugiego Umawiającego się Państwa.

1. This Convention shall apply to interest paid by a paying agent established within the territory of one of the Contracting States with a view to enable savings income in the form of interest payments made in one Contracting State to beneficial owners who are individuals resident for tax purposes in the other Contracting State to be made subject to effective taxation in accordance with the laws of the latter Contracting State.

2. Zakres stosowania niniejszej konwencji ogranicza się do opodatkowania dochodu z oszczędności w formie wypłacanych odsetek odnoszących się do wierzytelności, z wyłączeniem, między innymi, kwestii związanych z opodatkowaniem emerytur oraz świadczeń ubezpieczeniowych.

2. The scope of this Convention shall be limited to taxation of savings income in the form of interest payments on debt claims, to the exclusion, inter alia, of the issues relating to the taxation of pension and insurance benefits.

3. W odniesieniu do Królestwa Niderlandów niniejsza konwencja ma zastosowanie tylko do Aruby.

3. As regards the Kingdom of the Netherlands, this Agreement shall apply only to Aruba.

Artykuł 2

Article 2

Definicje

Definitions

1. W rozumieniu niniejszej konwencji, jeżeli z kontekstu nie wynika inaczej:

I. For the purposes of this Convention, unless the context otherwise requires:

a. określenia „Umawiające się Państwo” i „drugie Umawiające się Państwo” oznaczają, w zależności od kontekstu. Rzeczpospolitą Polską lub Królestwo Niderlandów w odniesieniu do Aruby;

a) the term ”a Contracting State” and ”the other Contracting State” mean the Kingdom of the Netherlands in respect of Aruba or the Republic of Poland as the context requires;

b. określenie „Aruba” oznacza tę część Królestwa Niderlandów, która jest położona w rejonie Karaibów i składa się z Wyspy Aruba;

b) the term ”Aruba” means: that part of the Kingdom of the Netherlands that is situated in the Caribbean area and consisting of the Island Aruba;

c. określenie „umawiająca się strona” będąca państwem członkowskim Unii Europejskiej oznacza Rzeczpospolitą Polską;

c) the ”contracting party” being a Member State of the European Union means: the Republic of Poland;

d. określenie „Dyrektywa” oznacza Dyrektywę 2003/48/WE Rady Unii Europejskiej, z dnia 3 czerwca 2003 r., w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek, obowiązującą z dniem podpisania niniejszej konwencji;

d) the term ”Directive” means Directive 2003/48/EC of the Council of the European Union of 3 June 2003 on taxation of savings income in the form of interest payments, as applicable at the date of signing this Convention;

e. określenie „właściciel odsetek” oznacza właściciela odsetek zgodnie z artykułem 2 Dyrektywy;

e) the term ”beneficial owner” means the beneficial owner according to Article 2 of the Directive;

f. określenie „podmiot wypłacający” oznacza podmiot wypłacający zgodnie z artykułem 4 Dyrektywy;

f) the term ”paying agent” means the paying agent according to Article 4 of the Directive;

g. określenie„ właściwy organ” oznacza:

g) the term ”competent authority” means:

i) w przypadku Aruby — Ministra Finansów lub jego upoważnionego przedstawiciela,

i) in the case of Aruba: ”The Minister of Finance or his authorized representative”.

ii) w przypadku Rzeczypospolitej Polskiej — właściwy organ tego Państwa, zgodnie z artykułem 5 Dyrektywy; ii) in the case of the Republic of Poland: the competent authority of that State according to Article 5 of the Directive;

h. określenie „wypłata odsetek” oznacza wypłatę odsetek zgodnie z artykułem 6 Dyrektywy, z uwzględnieniem artykułu 15 Dyrektywy;

h) the term ”interest payment” means the interest payment according to Article 6, due account being taken of Article 15, of the Directive;

i. każde określenie niezdefiniowane inaczej w artykule ma znaczenie, jakie nadaje mu Dyrektywa.

i) any term not otherwise defined herein shall have the meaning given to it in the Directive.

2. W rozumieniu niniejszej konwencji, w przepisach Dyrektywy, do których odnosi się niniejsza konwencja, zamiast „państwa członkowskie” należy stosować określenie „Umawiające się Państwa”.

2. For the purposes of this Convention, in the provisions of the Directive to which this Convention refers, instead of ”Member States” has to be read: Contracting States.

Artykuł 3

Article 3

Tożsamość i miejsce zamieszkania właścicieli odsetek

Identity and residence of beneficial owners

Każde Umawiające się Państwo w ramach swojego terytorium przyjmuje i zapewnia stosowanie procedur niezbędnych do umożliwienia podmiotowi wypłacającemu identyfikację właścicieli odsetek oraz ich miejsca zamieszkania do celów określonych w artykule 4. Procedury te są zgodne z minimalnymi standardami ustalonymi w artykule 3 ust. 2 i 3 Dyrektywy, z zastrzeżeniem, że w przypadku Aruby, stosownie do ustępów 2.a) i 3.a) tego artykułu Dyrektywy, tożsamość i miejsce zamieszkania właściciela odsetek będą ustalane na podstawie informacji dostępnych podmiotowi wypłacającemu w wyniku stosowania odpowiednich przepisów prawa i zarządzeń Aruby.

Each Contracting State shall, within its territory, adopt and ensure the application of the procedures necessary to allow the paying agent to identify the beneficial owners and their residence for the purpose of Article 4. These procedures shall comply with the minimum standards established in Article 3, paragraphs 2 and 3 of the Directive, with the provision that in regard to Aruba, in relation to subparagraphs 2.a) and 3.a) of that Article, the identity and residence of the Beneficial Owner shall be established on the basis of the information which is available to the Paying Agent by virtue of the application of the relevant provisions of Aruban law and regulations.

Artykuł 4

Article 4

Automatyczna wymiana informacji

Automatic exchange of information

1. Właściwy organ Umawiającego się Państwa, w którym podmiot wypłacający ma miejsce zamieszkania lub siedzibę, przekazuje informacje określone w artykule 8 Dyrektywy właściwemu organowi Umawiającego się Państwa, w którym znajduje się miejsce zamieszkania właściciela odsetek.

1. The competent authority of the Contracting State where the paying agent is established, shall communicate the information referred to in Article 8 of the Directive to the competent authority of the other Contracting State of residence of the beneficial owner.

2. Przekazywanie informacji dokonywane jest automatycznie i odbywa się, co najmniej raz w roku, w ciągu sześciu miesięcy od końca roku podatkowego Umawiającego się Państwa, w którym podmiot wypłacający ma miejsce zamieszkania lub siedzibę, w zakresie wszystkich wypłat odsetek dokonanych w ciągu tego roku.

2. The communication of information shall be automatic and shall take place at least once a year, within six months following the end of the tax year of the Contracting State of the paying agent, for all interest payments made during that year.

3. Wymiana informacji na podstawie niniejszej konwencji będzie dokonywana przez Umawiające się Państwa zgodnie z postanowieniami artykułu 7 Dyrektywy 77/799/EWG.

3. Information exchange under this Convention shall be treated by the Contracting States in a manner consistent with the provisions as set out in Article 7 of Directive 77/799/EEC.

Artykuł 5

Article 5

Transpozycja

Transposition

Do dnia 1 stycznia 2005 r. Umawiające się Państwa przyjmą i opublikują przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej konwencji. Before 1 January 2005 the Contracting States shall adopt and publish the laws, regulations and administrative provisions necessary to comply with this Convention.

Artykuł 6

Article 6

Aneks

Annex

Teksty Dyrektywy oraz artykułu 7 Dyrektywy 77/779/EWG Rady Unii Europejskiej z dnia 19 grudnia 1977 r. w sprawie wzajemnej pomocy właściwych organów państw członkowskich w zakresie podatków bezpośrednich i pośrednich, znajdujące zastosowanie z dniem podpisania niniejszej konwencji i do których niniejsza konwencja się odnosi, dołącza się w formie aneksu i stanowią integralną część niniejszej konwencji. Tekst artykułu 7 Dyrektywy 77/799/EWG w niniejszym aneksie zostanie zastąpiony tekstem artykułu zmienionej Dyrektywy 77/799/EWG, jeśli zmieniona Dyrektywa wejdzie w życie przed dniem, od którego przepisy niniejszej konwencji będą stosowane.

The texts of the Directive and of Article 7 of Directive 77/799/EEC of the Council of the European Union of 19 December, 1977 concerning mutual assistance by the competent authorities of the Member States in the field of direct and indirect taxation, as applicable at the date of signing this Convention and to which this Convention refers, are appended as an Annex to, and form an integral part of, this Convention. The text of Article 7 of Directive 77/799/EEC in this annex shall be replaced by the text of the said Article in the revised Directive 77/799/EEC if this revised Directive enters into force before the date from which the provisions of this Convention shall take effect.

Artykuł 7

Article 7

Wejście w życie

Entry into force

Niniejsza konwencja wejdzie w życie trzydziestego dnia po dniu przekazania późniejszej noty przez odnośne Rządy, że w ich państwach zostały spełnione procedury konstytucyjne wymagane do wejścia w życie niniejszej konwencji, i jej postanowienia będą stosowane od dnia, w którym znajdą zastosowanie przepisy Dyrektywy, zgodnie z jej artykułem 17 ust. 2 i 3.

This Convention shall enter into force on the thirtieth day after the latter of the dates on which the respective Governments have notified each other in writing that the formalities constitutionally required in their respective States have been complied with, and its provisions shall have effect from the date from which the Directive is applicable according to Article 17, paragraphs 2 and 3 of the Directive.

Artykuł 8

Article 8

Wypowiedzenie

Termination

Niniejsza konwencja pozostanie w mocy dopóty, dopóki nie zostanie wypowiedziana przez jedno z Umawiających się Państw. Każde państwo może wypowiedzieć konwencję w drodze dyplomatycznej, przysyłając notę o wypowiedzeniu co najmniej sześć miesięcy przed końcem każdego roku kalendarzowego po upływie okresu trzech lat od dnia jej wejścia w życie. W takim przypadku konwencja przestanie mieć zastosowanie do okresów zaczynających się po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazana została nota o wypowiedzeniu. This Convention shall remain in force until terminated by one of the Contracting States. Either State may terminate the Convention, through diplomatic channels, by giving notice of termination at least six months before the end of any calendar year after the expiration of a period of three years from the date of its entry into force. In such event the Convention shall cease to have effect for periods beginning after the end of the calendar year in which the notice of termination has been given.
SPORZĄDZONO w języku angielskim. DONE in the English language.
W imieniu W imieniu Królestwa Rzeczypospolitej Polskiej Niderlandów w odniesieniu do Aruby For the Republic For the Kingdom of Poland of the Netherlands in respect of Aruba
M. Gronicki A.A. Tromp-Yarzagaray M. Gronicki A.A. Tromp-Yarzagaray

Aneks

Annex

Artykuł 7

Article 7

Postanowienia w sprawie poufności

Provisions relating to secrecy

1. Wszystkie informacje, które otrzymuje państwo członkowskie na mocy niniejszej Dyrektywy, muszą być w tym państwie zachowane w tajemnicy w taki sam sposób, jak informacje otrzymane na mocy ustawodawstwa krajowego. W każdym przypadku informacje takie:

1. All information made known to a Member State under this Directive shall be kept secret in that State in the same manner as information received under its national legislation. In any case, such information:

— mogą być udostępniane tylko tym osobom, które zajmują się bezpośrednio naliczaniem podatku lub kontrolą administracyjną naliczania podatku, — may be made available only to the persons directly involved in the assessment of the tax or in the administrative control of this assessment.
— mogą być podane do wiadomości tylko w związku z postępowaniem sądowym lub postępowaniem w związku z wymierzeniem sankcji administracyjnych, jeżeli te postępowania pozostają w związku z naliczeniem podatków lub kontrolą naliczania podatków, i tylko takim osobom, które są bezpośrednio zaangażowane w takie postępowanie; jednakże informacje takie mogą być ujawnione podczas publicznych rozpraw sądowych lub w orzeczeniach sądowych, jeżeli właściwy organ państwa członkowskiego udzielający takich informacji nie wniesie żadnych zastrzeżeń w momencie ich przekazania, — may be made known only in connection with judicial proceedings or administrative proceedings involving sanctions undertaken with a view to, or relating to, the making or reviewing the tax assessment and only to persons who are directly involved in such proceedings; such information may, however, be disclosed during public hearings or in judgements if the competent authority of the Member State supplying the information raises no objection at the time when it first supplies the information.
— w żadnym przypadku informacje te nie mogą być wykorzystywane w celach innych niż podatkowe lub w związku z postępowaniem sądowym lub administracyjnym związanymi z podejmowanymi sankcjami administracyjnymi, pozostającymi w związku z wymiarem lub rewizją wymiaru podatków. — shall in no circumstances be used other than for taxation purposes or in connection with judicial proceedings or administrative proceedings involving sanctions undertaken with a view to, or in relation to, the making or reviewing of the tax assessment.
Dodatkowo, państwa członkowskie mogą zezwolić, aby informacje określone w pierwszym ustępie były wykorzystywane do określania innych obciążeń, ceł i podatków uwzględnionych w artykule 2 Dyrektywy 76/308/EWG. In addition, Member States may provide for the information referred to in the first subparagraph to be used for assessment of other levies, duties and taxes covered by Article 2 of Directive 76/308/EEC.

2. Ustęp 1 nie zobowiązuje państwa członkowskiego, którego ustawodawstwo lub praktyka administracyjna ustanawiają dla potrzeb krajowych ściślejsze ograniczenia niż zawarte w przepisach wspomnianego ustępu, do udzielania informacji, jeżeli zainteresowane państwo nie zobowiąże się do przestrzegania tych ściślejszych ograniczeń.

2. Paragraph 1 shall not oblige a Member State whose legislation or administrative practice lays down, for domestic purposes, narrower limits than those contained in the provisions of that paragraph, to provide information if the State concerned does not undertake to respect those narrower limits.

3. Bez względu na postanowienia ustępu 1, właściwy organ państwa członkowskiego udzielającego informacji może zezwolić na wykorzystanie tych informacji do innych celów w państwie wnioskującym, jeżeli te informacje, zgodnie z prawem państwa udzielającego informacji, mogłyby być w nim wykorzystane w podobnych okolicznościach i do podobnych celów.

3. Notwithstanding paragraph 1, the competent authorities of the Member State providing the information may permit it to be used for other purposes in the requesting State, if, under the legislation of the informing State, the information could, in similar circumstances, be used in the informing State for similar purposes.

4. W przypadku gdy właściwy organ państwa członkowskiego uważa, że informacje, które otrzymał od właściwego organu drugiego Państwa Członkowskiego, mogą być użyteczne dla właściwego organu trzeciego państwa członkowskiego, to może on przekazać te ostatnie informacje za zgodą właściwego organu, który udzielił informacji.

4. Where a competent authority of a Member State considers that information which it has received from the competent authority of another Member State is likely to be useful to the competent authority of a third Member State, it may transmit it to the latter competent authority with the agreement of the competent authority which supplied the information.


Po zaznajomieniu się z powyższą umową, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:

— została ona uznana za słuszną zarówno w całości, jak i każde z postanowień w niej zawartych,

— jest przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona,

— będzie niezmiennie zachowywana.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej. Dano w Warszawie dnia 26 września 2005 r.

L.S.

Prezes Rady Ministrów: M. Belka