UMOWA w formie wymiany listów o opodatkowaniu dochodów z oszczędności i o jej tymczasowym stosowaniu między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w odniesieniu do Antyli Niderlandzkich, podpisana w Warszawie dnia 7 lipca 2004 r. oraz w Hadze dnia 27 sierpnia 2004 r. W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

W dniu 7 lipca 2004 r. w Warszawie oraz w dniu 27 sierpnia 2004 r. w Hadze została podpisana Umowa w formie wymiany listów o opodatkowaniu dochodów z oszczędności i o jej tymczasowym stosowaniu między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w odniesieniu do Antyli Niderlandzkich, w następującym brzmieniu:


Przekład

UMOWA

AGREEMENT

w formie wymiany listów o opodatkowaniu dochodów z oszczędności i o jej tymczasowym stosowaniu między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w odniesieniu do Antyli Niderlandzkich

in the form of an exchange of letters on the taxation of savings income and the provisional application thereof

A. List Rzeczypospolitej Polskiej A. Letter from the Republic of Poland
Szanowny Panie, Madam/Sir,

Mam zaszczyt odnieść się odpowiednio do tekstów „Konwencji między Królestwem Niderlandów w odniesieniu do Antyli Niderlandzkich a (Belgią, Austrią i Luksemburgiem) w sprawie automatycznej wymiany informacji w zakresie dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek”, „Konwencji między Królestwem Niderlandów w odniesieniu do Antyli Niderlandzkich a (państwem członkowskim Unii Europejskiej, innym niż Belgia, Austria i Luskemburg) w sprawie automatycznej wymiany informacji w zakresie dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek”, „Konwencji między Królestwem Niderlandów w odniesieniu do Aruby a (państwem członkowskim Unii Europejskiej, innym niż Belgia, Austria i Luksemburg) w sprawie automatycznej wymiany informacji w zakresie dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek” i „Konwencji między Królestwem Niderlandów w odniesieniu do Aruby a (Belgią, Austrią i Luksemburgiem) w sprawie automatycznej wymiany informacji w zakresie dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek”, które są wynikiem negocjacji z Antylami Niderlandzkimi oraz Arubą w sprawie umów o opodatkowaniu oszczędności i które zostały załączone odpowiednio jako załączniki 1, II, III i IV do Protokołu o wynikach Posiedzenia Grupy Roboczej Wysokiego Szczebla Rady Ministrów Unii Europejskiej z dnia 12 marca (doc. 7660/04 FISC. 68).

1 have the honour to refer to the texts of respectively the ”Convention between the Kingdom of the Netherlands in respect of the Netherlands Antilles and (Belgium, Austria and Luxembourg) concerning the automatic exchange of information regarding savings income in the form of interest payments”, the ”Convention between the Kingdom of the Netherlands in respect of the Netherlands Antilles and (the EU Member State, other than Belgium, Austria and Luxembourg) concerning the automatic exchange of information regarding savings income in the form of interest payments”, the ”Convention between the Kingdom of the Netherlands in respect of Aruba and (the EU Member State, other than Belgium, Austria and Luxembourg) concerning the automatic exchange of information regarding savings income in the form of interest payments” and the ”Convention between the Kingdom of the Netherlands in respect of Aruba and (Belgium, Austria and Luxembourg) concerning the automatic exchange of information regarding savings income in the form of interest payments”, that resulted from the negotiations with the Netherlands Antilles and Aruba on a Savings Tax Agreement, and that were annexed, respectively as Annex I, II, III and IV, to the Outcome of Proceedings of the High Level Working Party of the Council of Ministers of the European Union of 12 March (doc. 7660/04 FISC 68).

W związku z wyżej wymienionymi tekstami mam zaszczyt zaproponować Panu „Konwencję w sprawie automatycznej wymiany informacji w zakresie dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek” jako załącznik 1 do niniejszego listu oraz nasze wzajemne zobowiązanie do dochowania w możliwie najkrótszym terminie naszych wewnętrznych procedur konstytucyjnych do wejścia w życie niniejszej konwencji i do wzajemnego poinformowania się bez zbędnej zwłoki o wypełnieniu tych procedur.

In view of the above mentioned texts I have the honour to propose to you the ”Convention concerning the automatic exchange of information regarding savings income in the form of interest payments” as contained in Appendix 1 to this letter, and our mutual undertaking to comply at the earliest possible date with our internal constitutional formalities for the entry into force of this Convention and to notify each other without delay when such formalities are completed.

Do czasu dokonania wewnętrznych procedur i wejścia w życie niniejszej „Konwencji w sprawie automatycznej wymiany informacji w zakresie dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek” mam zaszczyt zaproponować Panu, aby Rzeczpospolita Polska i Królestwo Niderlandów w odniesieniu do Antyli Niderlandzkich stosowały niniejszą konwencję tymczasowo, w ramach naszych odnośnych wewnętrznych wymogów konstytucyjnych, od dnia 1 stycznia 2005 r. lub daty stosowania Dyrektywy Rady 2003/48/WE z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek, w zależności od tego, która z tych dat okaże się późniejsza.

Pending the completion of these internal procedures and the entry into force of this ”Convention concerning the automatic exchange of information regarding savings income in the form of interest payments”, I have the honour to propose to you that the Republic of Poland and the Kingdom of the Netherlands in respect of the Netherlands Antilles apply this Convention provisionally, within the framework of our respective domestic constitutional requirements, as from 1 January 2005, or the date of application of Council Directive 2003/48/EC of 3 June 2003 on taxation of savings income in the form of interest payments, whichever is later.

Mam zaszczyt zaproponować, aby, jeżeli powyższe jest do przyjęcia, niniejszy list oraz Pańskie potwierdzenie stanowiły łącznie Konwencję między Rzeczą-pospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w odniesieniu do Antyli Niderlandzkich. I have the honour to propose that, if the above is acceptable, this letter and your confirmation shall together constitute an Agreement between the Republic of Poland and the Kingdom of the Netherlands in respect of the Netherlands Antilles.
Proszę przyjąć, Szanowny Panie, zapewnienia o naszym najwyższym szacunku. Please accept, Madam/Sir, the assurance of our highest consideration,
W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Minister Finansów: A. Rączko For the Republic of Poland Minister of Finance: A. Raczko
SPORZĄDZONO w Warszawie dnia 7 lipca 2004 r. w języku angielskim w trzech egzemplarzach. DONE at Warsaw, on 7 July 2004, in the English language in three copies.
B. List Antyli Niderlandzkich B. Letter from the Netherlands Antilles
Szanowny Panie, Sir,
Mam zaszczyt potwierdzić odbiór Pańskiego listu z dzisiejszą datą, który brzmi, jak następuje: I have the honour to acknowledge receipt of your letter of today's date, which reads as follows:
„Szanowny Panie,

”Sir,

Mam zaszczyt odnieść się odpowiednio do tekstów „Konwencji między Królestwem Niderlandów w odniesieniu do Antyli Niderlandzkich a (Belgią, Austrią i Luksemburgiem) w sprawie automatycznej wymiany informacji w zakresie dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek”, „Konwencji między Królestwem Niderlandów w odniesieniu do Antyli Niderlandzkich a (państwem członkowskim Unii Europejskiej, innym niż Belgia, Austria i Luksemburg) w sprawie automatycznej wymiany informacji w zakresie dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek”, „Konwencji między Królestwem Niderlandów w odniesieniu do Aruby a (państwem członkowskim Unii Europejskiej, innym niż Belgia, Austria i Luksemburg) w sprawie automatycznej wymiany informacji w zakresie dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek” i „Konwencji między Królestwem Niderlandów w odniesieniu do Aruby a (Belgią, Austrią i Luksemburgiem) w sprawie automatycznej wymiany informacji w zakresie dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek”, które są wynikiem negocjacji z Antylami Niderlandzkimi oraz Arubą w sprawie umów o opodatkowaniu oszczędności i które zostały załączone odpowiednio jako załączniki 1, II, III i IV do Protokołu o wynikach Posiedzenia Grupy Roboczej Wysokiego Szczebla Rady Ministrów Unii Europejskiej z dnia 12 marca (doc. 7660/04 FISC. 68).

I Have the honour to refer to the texts of respectively the ”Convention between the Kingdom of the Netherlands in respect of the Netherlands Antilles and (Belgium, Austria and Luxembourg) concerning the automatic exchange of information regarding savings income in the form of interest payments”, the ”Convention between the Kingdom of the Netherlands in respect of the Netherlands Antilles and (the EU Member State, other than Belgium, Austria and Luxembourg) concerning the automatic exchange of information regarding savings income in the form of interest payments”, the ”Convention between the Kingdom of the Netherlands in respect of Aruba and (the EU Member State, other than Belgium, Austria and Luxembourg) concerning the automatic exchange of information regarding savings income in the form of interest payments” and the ”Convention between the Kingdom of the Netherlands in respect of Aruba and (Belgium, Austria and Luxembourg) concerning the automatic exchange of information regarding savings income in the form of interest payments”, that resulted from the negotiations with the Netherlands Antilles and Aruba on a Savings Tax Agreement, and that were annexed, respectively as Annex I, II, III and IV, to the Outcome of Proceedings of the High Level Working Party of the Council of Ministers of the European Union of 12 March (doc. 7660/04 FISC 68).

W związku z wyżej wymienionymi tekstami mam zaszczyt zaproponować Panu „Konwencję w sprawie automatycznej wymiany informacji w zakresie dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek” jako załącznik 1 do niniejszego listu oraz nasze wzajemne zobowiązanie do dochowania w możliwie najkrótszym terminie naszych wewnętrznych procedur konstytucyjnych do wejścia w życie niniejszej konwencji i do wzajemnego poinformowania się bez zbędnej zwłoki o wypełnieniu tych procedur.

In view of the above mentioned texts I have the honour to propose to you the ”Convention concerning the automatic exchange of information regarding savings income in the form of interest payments” as contained in Appendix 1 to this letter, and our mutual undertaking to comply at the earliest possible date with our internal constitutional formalities for the entry into force of this Convention and to notify each other without delay when such formalities are completed.

Do czasu dokonania wewnętrznych procedur i wejścia w życie niniejszej „Konwencji w sprawie automatycznej wymiany informacji w zakresie dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek” mam zaszczyt zaproponować Panu, aby Rzeczpospolita Polska i Królestwo Niderlandów w odniesieniu do Antyli Niderlandzkich stosowały niniejszą konwencję tymczasowo, w ramach naszych odnośnych wewnętrznych wymogów konstytucyjnych, od dnia 1 stycznia 2005 r. lub daty stosowania Dyrektywy Rady 2003/48/WE z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek, w zależności od tego, która z tych dat okaże się późniejsza.

Pending the completion of these internal procedures and the entry into force of this ”Convention concerning the automatic exchange of information regarding savings income in the form of interest payments”, I have the honour to propose to you that the Republic of Poland and the Kingdom of the Netherlands in respect of the Netherlands Antilles apply this Convention provisionally, within the framework of our respective domestic constitutional requirements, as from 1 January 2005, or the date of application of Council Directive 2003/48/EC of 3 June 2003 on taxation of savings income in the form of interest payments, whichever is later.

Mam zaszczyt zaproponować, aby, jeżeli powyższe jest do przyjęcia, niniejszy list oraz Pańskie potwierdzenie stanowiły łącznie Konwencję między Rzeczą-pospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w odniesieniu do Antyli Niderlandzkich. I have the honour to propose that, if the above is acceptable, this letter and your confirmation shall together constitute an Agreement between the Republic of Poland and the Kingdom of the Netherlands in respect of the Netherlands Antilles.

Proszę przyjąć, Szanowny Panie, zapewnienie o naszym najwyższym szacunku,”

Please accept, Sir, the assurance of our highest consideration,”

Jestem upoważniony do potwierdzenia, że Antyle Niderlandzkie zgadzają się na treść Pańskiego listu. I am able to confirm that the Netherlands Antilles is in agreement with the contents of your letter.
Proszę przyjąć. Szanowny Panie, zapewnienia o moim najwyższym szacunku. Please accept. Sir, the assurance of my highest consideration.
W imieniu Antyli Niderlandzkich [E. T.M. de Lannooy] For the Netherlands Antilles [E. T.M. de Lannooy]
SPORZĄDZONO w Hadze dnia 27 sierpnia 2004 r. w języku angielskim w trzech egzemplarzach. DONE at the Hague, on 27.8.2004, in the English language in three copies.

Załącznik 1

Appendix 1

KONWENCJA MIĘDZY RZECZĄPOSPOLITĄ POLSKĄ A KRÓLESTWEM NIDERLANDÓW W ODNIESIENIU DO ANTYLI NIDERLANDZKICH W SPRAWIE AUTOMATYCZNEJ WYMIANY INFORMACJI W ZAKRESIE DOCHODÓW Z OSZCZĘDNOŚCI W FORMIE WYPŁACANYCH ODSETEK

CONVENTION BETWEEN THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS IN RESPECT OF THE NETHERLANDS ANTILLES AND THE REPUBLIC OF POLAND CONCERNING THE AUTOMATIC EXCHANGE OF INFORMATION REGARDING SAVINGS INCOME IN THE FORM OF INTEREST PAYMENTS

Zważywszy na to, że: Whereas:

1. Artykuł 17(2) Dyrektywy 2003/48/WE (zwanej dalej „Dyrektywą”) Rady Unii Europejskiej (zwanej dalej „Radą”) w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności stanowi, że państwa członkowskie przyjmą i opublikują przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do stosowania Dyrektywy z dniem 1 stycznia 2005 r., pod warunkiem że:

1. Article 17(2) of Directive 2003/48/EEC (”the Directive”) of the Council of the European Union (”the Council”) on taxation of savings income provides that Member States shall adopt and publish the laws, regulations and administrative provisions necessary to comply with the Directive from January 1, 2005, provided that:

— Konfederacja Szwajcarska, Księstwo Liechten-steinu. Republika San Marino, Księstwo Monako i Księstwo Andory będą stosować od tego samego dnia środki równoznaczne środkom przewidzianym w Dyrektywie, zgodnie z umowami zawartymi przez nie ze Wspólnotą Europejską, w wyniku jednomyślnych decyzji Rady; — the Swiss Confederation, the Principality of Liechtenstein, the Republic of San Marino, the Principality of Monaco and the Principality of Andorra from that same date apply measures equivalent to those contained in the Directive, in accordance with agreements entered into by them with the European Community, following unanimous decisions of the Council;
— wszystkie stosowne umowy lub inne ustalenia będą gotowe do zastosowania, co oznacza, że wszystkie odpowiednie terytoria zależne lub stowarzyszone będą stosować od tego samego dnia automatyczną wymianę informacji w taki sam sposób, jaki przewidziano w rozdziale II Dyrektywy, lub w okresie przejściowym, określonym w artykule 10, będą pobierać podatek u źródła na takich samych zasadach, jakie są zawarte w art. 11 i 12. — all agreements or other arrangements are in place, which provide that all the relevant dependent or associated territories apply from that date automatic exchange of information in the same manner as is provided for in Chapter II of the Directive, or, during the transitional period defined in Article 10, apply a withholding tax on the same terms as are contained in Articles 11 and 12.

2. Antyle Niderlandzkie nie należą do terytorium podatkowego Wspólnoty Europejskiej, lecz stanowią dla potrzeb Dyrektywy terytorium powiązane ze Wspólnotą Europejską i jako takie nie są związane postanowieniami Dyrektywy. Jednakże Królestwo Niderlandów w odniesieniu do Antyli Niderlandzkich na podstawie umowy zawartej pomiędzy Antylami Niderlandzkimi a Niderlandami pragnie zawrzeć umowy z państwami członkowskimi Unii Europejskiej i stosować od dnia 1 stycznia 2005 r. podatek pobierany u źródła na takich samych zasadach, jakie są zawarte w art. 11 i 12 Dyrektywy, a w okresie przejściowym — w artykule 10 Dyrektywy, a po upływie okresu przejściowego — stosować automatyczną wymianę informacji w taki sam sposób, jaki jest określony w rozdziale II Dyrektywy.

2. The Netherlands Antilles are not within the EU fiscal territory but are, for purposes of the Directive, an EU associated territory and as such are not bound by the terms of the Directive. However, the Kingdom of the Netherlands in respect of the Netherlands Antilles, on the basis of an agreement between the Netherlands Antilles and the Netherlands, is willing to enter into agreements with the Member States of the EU to apply from January 1, 2005, a withholding tax on the same terms as are contained in Articles 11 and 12 of the Directive during the transitional period defined in Article 10 thereof, and, after expiration of the transitional period, to apply automatic exchange of information in the same manner as is provided for in Chapter II of the Directive.

3. Umowa między Antylami Niderlandzkimi a Niderlandami, jak stwierdza się w poprzednim ustępie, jest uzależniona od przyjęcia przez wszystkie państwa członkowskie przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych niezbędnych do stosowania Dyrektywy oraz od spełnienia warunków określonych w artykule 17 Dyrektywy.

3. The agreement between the Netherlands Antilles and the Netherlands, as stated in the previous paragraph, is contingent on the adoption by all the Member States of the laws, regulations and administrative provisions necessary to comply with the Directive, and on the requirements of Article 17 of the Directive being met.

4. Na podstawie niniejszej konwencji Antyle Niderlandzkie zgadzają się stosować postanowienia Dyrektywy, o ile w konwencji nie uzgodniono inaczej, w stosunku do właścicieli odsetek posiadających miejsce zamieszkania w Rzeczypospolitej Polskiej, a Rzeczpospolita Polska zgadza się stosować Dyrektywę w stosunku do właścicieli odsetek, którzy posiadają miejsce zamieszkania na Antylach Niderlandzkich.

4. Through this Convention, the Netherlands Antilles agrees to apply the provisions of the Directive, subject to what is otherwise agreed herein, in regard of Beneficial Owners that are residents of the Republic of Poland and the Republic of Poland agrees to apply the Directive in regard to Beneficial Owners that are residents of the Netherlands Antilles.

Rzeczpospolita Polska i Królestwo Niderlandów w odniesieniu do Antyli Niderlandzkich, pragnąc zawrzeć konwencję umożliwiającą skuteczne opodatkowanie dochodu z oszczędności w formie odsetek wypłacanych w jednym z Umawiających się Państw na rzecz właścicieli odsetek będących osobami fizycznymi posiadającymi miejsce zamieszkania w drugim Umawiającym się Państwie, zgodnie z prawem drugiego Umawiającego się Państwa, zgodnie z Dyrektywą oraz intencjami Umawiających się Państw wyłożonymi powyżej, uzgodniły, co następuje: The Kingdom of the Netherlands in respect of the Netherlands Antilles and the Republic of Poland, desiring to conclude a Convention which enables savings income in the form of Interest Payments made in one of the Contracting States to Beneficial Owners who are individuals resident in the other Contracting State, to be made subject to effective taxation in accordance with the laws of the latter Contracting State, in conformity with the Directive and with the intentions of the Contracting States as laid down herein above, have agreed as follows:

Artykuł 1

Article 1

Ogólny zakres

General Scope

1. Niniejsza konwencja ma zastosowanie do odsetek wypłacanych przez podmiot wypłacający mający miejsce zamieszkania lub siedzibę w jednym z Umawiających się Państw w celu umożliwienia skutecznego opodatkowania dochodów z oszczędności w formie odsetek wypłacanych w jednym Umawiającym się Państwie właścicielom odsetek, którzy posiadają miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w drugim Umawiającym się Państwie, zgodnie z prawem drugiego Umawiającego się Państwa.

1. This Convention shall apply to interest paid by a Paying Agent established within the territory of one of the Contracting States with a view to enable savings income in the form of Interest Payments made in one Contracting State to Beneficial Owners who are individuals resident for tax purposes in the other Contracting State to be made subject to effective taxation in accordance with the laws of the latter Contracting State.

2. Zakres stosowania niniejszej konwencji ogranicza się do opodatkowania dochodu z oszczędności w formie wypłacanych odsetek, odnoszących się do wierzytelności, z wyłączeniem, między innymi, kwestii związanych z opodatkowaniem emerytur oraz świadczeń ubezpieczeniowych.

2. The scope of this Convention shall be limited to taxation of savings income in the form of Interest Payments on debt claims, to the exclusion, inter alia, of the issues relating to the taxation of pension and insurance benefits.

3. W przypadku Królestwa Niderlandów niniejsza konwencja ma zastosowanie tylko do Antyli Niderlandzkich.

3. As regards the Kingdom of the Netherlands, this Agreement shall apply only to the Netherlands Antilles.

Artykuł 2

Article 2

Definicje

Definitions

1. W rozumieniu niniejszej konwencji, jeżeli z kontekstu nie wynika inaczej:

1. For the purposes of this Convention, unless the context otherwise requires:

a) określenia „Umawiające się Państwo” i „drugie Umawiające się Państwo” oznaczają, w zależności od kontekstu. Rzeczpospolitą Polską lub Królestwo Niderlandów w odniesieniu do Antyli Niderlandzkich;

a) The terms ”a Contracting State” and ”the other Contracting State” mean the Kingdom of the Netherlands in respect of the Netherlands Antilles or the Republic of Poland as the context requires;

b) określenie „Antyle Niderlandzkie” oznacza tę część Królestwa Niderlandów, która jest położona w rejonie Karaibów i składa się z Wysp Banaire, Curaçao, Saba, St. Eustatius i holenderskiej części St. Maarten;

b) The Netherlands Antilles mean that part of the Kingdom of the Netherlands that is situated in the Caribbean area and consists of the Island territories of Bonaire, Curaçao, Saba, St. Eustatius and the Dutch part of St. Maarten;

c) określenie „umawiająca się strona” będąca państwem członkowskim Unii Europejskiej oznacza Rzeczpospolitą Polską;

c) The ”contracting party” being a Member State of the European Union means: the Republic of Poland;

d) określenie „Dyrektywa” oznacza Dyrektywę 2003/48/WE Rady Unii Europejskiej z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek, obowiązującą w dniu podpisania niniejszej konwencji;

d)The term ”Directive” means Directive 2003/48/EC of the Council of the European Union of 3 June 2003 on taxation of savings income in the form of interest payments, as applicable at the date of signing this Convention;

e) określenie „właściciel odsetek” oznacza właściciela odsetek zgodnie z artykułem 2 Dyrektywy;

e) the term ”Beneficial Owner(s)” means the beneficial owner(s) according to Article 2 of the Directive;

f) określenie „podmiot wypłacający” oznacza podmiot wypłacający zgodnie z artykułem 4 Dyrektywy;

f) the term ”Paying Agent(s)” means the paying agent(s) according to Article 4 of the Directive;

g) określenie „właściwy organ” oznacza:

g) the term ”Competent Authority” means:

i) w przypadku Antyli Niderlandzkich — Ministra Finansów lub jego upoważnionego przedstawiciela.

i) In the case of the Netherlands Antilles: the Minister of Finance or his authorised representative.

ii) w przypadku Rzeczypospolitej Polskiej — właściwy organ tego państwa, zgodnie z artykułem 5 Dyrektywy; ii) In the case of the Republic of Poland: the competent authority of that State according to Article 5 of the Directive.

h) określenie „wypłata odsetek” oznacza wypłatę odsetek zgodnie z artykułem 6 Dyrektywy, z uwzględnieniem artykułu 15 Dyrektywy;

h) the term ”Interest Payment(s)” means the interest payment(s) according to Article 6, due account being taken of Article 15, of the Directive;

i) każde określenie niezdefiniowane inaczej ma znaczenie, jakie nadaje mu Dyrektywa.

i) Any term not otherwise defined herein shall have the meaning given to it in the Directive.

2. W rozumieniu niniejszej konwencji w przepisach Dyrektywy, do których odnosi się niniejsza konwencja, zamiast „Państwa Członkowskie” należy stosować określenie „Umawiające się Państwa”.

2. For the purposes of this Convention, in the provisions of the Directive to which this Convention refers, instead of ”Member States” has to be read: Contracting States.

Artykuł 3

Article 3

Tożsamość i miejsce zamieszkania właścicieli odsetek

Identity and residence of beneficial owners

Każde Umawiające się Państwo w ramach swojego terytorium przyjmuje i zapewnia stosowanie procedur niezbędnych do umożliwienia podmiotowi wypłacającemu identyfikację właścicieli odsetek oraz ich miejsca zamieszkania do celów określonych w artykułach od 4 do 6. Procedury te są zgodne z minimalnymi standardami ustanowionymi w artykule 3 ust. 2 i 3 Dyrektywy, z zastrzeżeniem że w przypadku Antyli Niderlandzkich, stosownie do ustępów 2. a) i 3. a) tego artykułu Dyrektywy, tożsamość i miejsce zamieszkania właściciela odsetek będą ustalane na podstawie informacji dostępnych podmiotowi wypłacającemu w wyniku stosowania odpowiednich przepisów prawa i zarządzeń Antyli Niderlandzkich. Jednakże obowiązujące zwolnienia lub specjalne pozwolenia, jeżeli takie istnieją, udzielone na prośbę właścicieli odsetek posiadających miejsce zamieszkania w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie tych przepisów przestaną mieć zastosowanie i nie będą udzielane żadne dalsze zwolnienia lub specjalne pozwolenia tego rodzaju takim właścicielom odsetek.

Each Contracting State shall, within its territory, adopt and ensure the application of the procedures necessary to allow the Paying Agent to identify the Beneficial Owners and their residence for the purpose of the Articles 4 to 6. These procedures shall comply with the minimum standards established in Article 3, paragraph 2 and 3 of the Directive, with the provision, that, in regard to the Netherlands Antilles, in relation to subparagraphs 2.a) and 3.a) of that Article, the identity and residence of the Beneficial Owner shall be established on the basis of the information which is available to the Paying Agent by virtue of the application of the relevant provisions of Netherlands Antilles law and regulations. However, existing exemptions or dispensations, if any, provided on request to Beneficial Owners resident in the Republic of Poland under these provisions shall cease to apply and no further exemptions or dispensations of this nature shall be provided to such Beneficial Owners.

Artykuł 4

Article 4

Automatyczna wymiana informacji

Automatic exchange of information

1. Właściwy organ Umawiającego się Państwa, w którym podmiot wypłacający ma miejsce zamieszkania lub siedzibę, przekazuje informacje, o których mowa w artykule 8 Dyrektywy, właściwemu organowi Umawiającego się Państwa, w którym znajduje się miejsce zamieszkania właściciela odsetek.

1. The Competent Authority of the Contracting State where the Paying Agent is established, shall communicate the information referred to in Article 8 of the Directive to the Competent Authority of the other Contracting State of residence of the Beneficial Owner.

2. Przekazywanie informacji dokonywane jest automatycznie i odbywa się, co najmniej raz w roku, w ciągu sześciu miesięcy od końca roku podatkowego Umawiającego się Państwa, w którym podmiot wypłacający ma miejsce zamieszkania lub siedzibę, w odniesieniu do wszystkich wypłat odsetek dokonanych w ciągu tego roku.

2. The communication of information shall be automatic and shall take place at least once a year, within six months following the end of the tax year of the Contracting State of the Paying Agent, for all Interest Payments made during that year.

3. Wymiana informacji na podstawie niniejszej konwencji będzie dokonywana przez Umawiające się Państwa zgodnie z postanowieniami artykułu 7 Dyrektywy 77/799/EWG.

3. Information exchange under this Convention shall be treated by the Contracting States in a manner consistent with the provisions of Article 7 of Directive 77/799/EEC.

Artykuł 5

Article 5

Przepisy przejściowe

Transitional provisions

1. W okresie przejściowym, o którym mowa w artykule 10 Dyrektywy, w przypadku gdy właściciel odsetek ma miejsce zamieszkania w Rzeczypospolitej Polskiej, a podmiot wypłacający odsetki ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na Antylach Niderlandzkich, to Antyle Niderlandzkie będą pobierały od wypłaty odsetek podatek u źródła w wysokości 15 % przez pierwsze trzy lata okresu przejściowego, 20 % przez następne trzy lata, a następnie 35 %. W tym czasie Antyle Niderlandzkie nie będą zobowiązane do stosowania postanowień artykułu 4. Będą jednak zgodnie z tym artykułem otrzymywać informacje z Rzeczypospolitej Polskiej.

1. During the transitional period referred to in Article 10 of the Directive, where the Beneficial Owner is resident in the Republic of Poland and the Paying Agent is resident in the Netherlands Antilles, the Netherlands Antilles shall levy a withholding tax on Interest Payments at a rate of 15 % during the first three years of the transitional period, 20 % for the subsequent three years and 35 % thereafter. During this period, the Netherlands Antilles shall not be required to apply the provisions of Article 4. It shall, however, receive information from the Republic of Poland in accordance with that Article.

2. Podmiot wypłacający odsetki pobiera podatek u źródła w sposób opisany w artykule 11 ustępy 2 i 3 Dyrektywy.

2. The Paying Agent shall levy the withholding tax in the manner as described in Article 11, paragraphs 2 and 3 of the Directive.

3. Nałożenie podatku pobieranego u źródła przez Antyle Niderlandzkie nie wyklucza opodatkowania dochodu w Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z jej prawem krajowym.

3. The imposition of withholding tax by the Netherlands Antilles shall not preclude the Republic of Poland from taxing the income in accordance with its national law.

4. W okresie przejściowym Antyle Niderlandzkie mogą uznać, że podmiot gospodarczy wypłacający odsetki lub zabezpieczający wypłatę odsetek, na rzecz podmiotu, o którym mowa w artykule 4 ustęp 2 Dyrektywy, mającego miejsce zamieszkania lub siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej będzie traktowany jak podmiot wypłacający zamiast tego podmiotu i będą pobierać od odsetek podatek u źródła, o ile podmiot ten nie zgodzi się na przekazanie jego imienia i nazwiska albo nazwy, adresu i całkowitej kwoty odsetek wypłaconych lub zabezpieczonych na jego rzecz stosownie do ostatniego akapitu wspomnianego ustępu.

4. During the transitional period, the Netherlands Antilles may provide that an economic operator paying interest to, or securing interest for, an entity referred to in Article 4, paragraph 2, of the Directive, established in the Republic of Poland shall be considered the Paying Agent in place of the entity and shall levy the withholding tax on that interest, unless the entity has formally agreed to its name, address and the total amount of interest paid to it or secured for it being communicated in accordance with the last subparagraph of that paragraph.

5. Po zakończeniu okresu przejściowego Antyle Niderlandzkie są zobowiązane do stosowania artykułu 4 i zaniechają pobierania podatku u źródła oraz podziału przychodu, o których mowa w art. 5 i 6. Jeżeli w okresie przejściowym Antyle Niderlandzkie wybiorą stosowanie przepisów artykułu 4, to nie będą pobierały podatku pobieranego u źródła oraz nie będą stosowały podziału przychodu, o których mowa w art. 5 i 6.

5. At the end transitional period, the Netherlands Antilles shall be required to apply the provisions of Article 4 and shall cease to apply the withholding tax and the revenue sharing provided for in Article 5 and Article 6. If, during the transitional period, the Netherlands Antilles elects to apply the provisions of Article 4, it shall no longer apply the withholding tax and the revenue sharing provided for in Article 5 and Article 6.

Artykuł 6

Article 6

Podział przychodu

Revenue sharing

1. Antyle Niderlandzkie będą zatrzymywać 25 % przychodu z tytułu podatku potrącanego u źródła, o którym mowa w artykule 5 ustęp 1, a 75 % przychodu będą przekazywać Rzeczypospolitej Polskiej.

1. The Netherlands Antilles shall retain 25 % of the revenue of the withholding tax mentioned in Article 5, paragraph 1, and transfer 75 % of the revenue to the Republic of Poland.

2. Jeżeli Antyle Niderlandzkie pobiorą podatek u źródła zgodnie z artykułem 5 ustęp 4, to zatrzymają 25 % przychodu, a Rzeczypospolitej Polskiej przekażą 75 % przychodu z podatku pobieranego u źródła z tytułu wypłaty odsetek dokonanej na rzecz podmiotów, o których mowa w artykule 4 ustęp 2 Dyrektywy, mających miejsce zamieszkania lub siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej.

2. If the Netherlands Antilles levies withholding tax in accordance with Article 5, paragraph 4, the Netherlands Antilles shall retain 25 % of the revenue and transfer 75 % to the Republic of Poland of the revenue of the withholding tax levied in interest payments made to entities referred to in Article 4, paragraph 2, of the Directive, established in the Republic of Poland.

3. Przekazy takie będą dokonywane w okresie nie-przekraczającym sześciu miesięcy od końca roku podatkowego Antyli Niderlandzkich.

3. Such transfers shall take place at the latest within a period of six months following the end of the tax year of the Netherlands Antilles.

4. Antyle Niderlandzkie podejmą środki niezbędne do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania systemu podziału przychodu.

4. The Netherlands Antilles shall take the necessary measures to ensure the proper functioning of this revenue-sharing system.

Artykuł 7

Article 7

Wyjątki w procedurze potrącania podatku u źródła

Exceptions to the withholding procedure

1. Antyle Niderlandzkie stosują jedną lub obie procedury artykułu 13 ustępu 1 Dyrektywy w celu zapewnienia właścicielom odsetek możliwości wystąpienia o niepobieranie podatku u źródła.

1. The Netherlands Antilles shall provide for one or both of the procedures of Article 13, paragraph 1, of the Directive in order to ensure that the Beneficial Owners may request that no tax be withheld.

2. Na wniosek właściciela odsetek właściwy organ Umawiającego się Państwa, w którym posiada on miejsce zamieszkania dla celów podatkowych, wydaje zaświadczenie zgodnie z artykułem 13 ustęp 2 Dyrektywy.

2. At the request of the Beneficial Owner, the Competent Authority of this Contracting State of residence for tax purposes shall issue a certificate in accordance with Article 13, paragraph 2, of the Directive.

Artykuł 8

Article 8

Unikanie podwójnego opodatkowania

Elimination of double taxation

Rzeczpospolita Polska zapewni unikanie jakiegokolwiek podwójnego opodatkowania, które może wynikać z nałożenia podatku u źródła, o którym mowa w artykule 5, zgodnie z postanowieniami artykułu 14 ustępy 2 i 3 Dyrektywy lub zapewni zwrot podatku pobranego u źródła. The Republic of Poland shall ensure the elimination of any double taxation which might result from the imposition of the withholding tax referred to in Article 5, in accordance with the provisions of Article 14, paragraphs 2 and 3, of the Directive or will provide a refund of the withholding tax.

Artykuł 9

Article 9

Inne podatki u źródła

Other withholding taxes

Niniejsza konwencja nie umożliwia Umawiającym się Państwom nakładania innych rodzajów podatków u źródła, odmiennych niż te, o których mowa w artykule 5, zgodnie z ich prawem krajowym lub umowami w sprawie unikania podwójnego opodatkowania. The Convention shall not preclude the Contracting States from levying other types of withholding tax than that referred to in Article 5 in accordance with their national laws or double-taxation conventions.

Artykuł 10

Article 10

Transpozycja

Transposition

Do dnia 1 stycznia 2005 r. Umawiające się Państwa przyjmą i opublikują przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej konwencji. Before 1 January 2005 the Contracting States shall adopt and publish the laws, regulations and administrative provisions necessary to comply with this Convention.

Artykuł 11

Article 11

Aneks

Annex

Teksty Dyrektywy oraz artykułu 7 Dyrektywy 77/799/EWG Rady Unii Europejskiej z dnia 19 grudnia 1977 r. w sprawie wzajemnej pomocy właściwych organów Państw Członkowskich w zakresie podatków bezpośrednich i pośrednich, znajdujące zastosowanie z dniem podpisania niniejszej konwencji i do których niniejsza konwencja się odnosi, dołącza się w formie aneksu i stanowią integralną część niniejszej konwencji. Tekst artykułu 7 Dyrektywy 77/799/EWG w niniejszym aneksie zostanie zastąpiony tekstem zmienionej Dyrektywy 77/799/EWG, jeśli zmieniona Dyrektywa wejdzie w życie przed dniem, od którego przepisy niniejszej konwencji będą stosowane.

The texts of the Directive and of Article 7 of Directive 77/799/EEC of the Council of the European Union of 19 December, 1977 concerning mutual assistance by the competent authorities of the Member States in the field of direct and indirect taxation, as applicable at the date of signing this Convention and to which this Convention refers, are appended as an Annex to, and form an integral part of, this Convention. The text of Article 7 of Directive 77/799/EEC in this Annex shall be replaced by the text of the said Article in the revised Directive 77/799/EEC if this revised Directive enters into force before the date from which the provisions of this Convention shall take effect.

Artykuł 12

Article 12

Wejście w życie

Entry Into Force

Niniejsza konwencja wejdzie w życie trzydziestego dnia po dniu przekazania późniejszej noty przez odnośne Rządy, powiadamiającej że zostały spełnione procedury konstytucyjne wymagane do wejścia w życie niniejszej konwencji w ich państwach, a jej postanowienia będą stosowane od dnia, w którym znajdą zastosowanie przepisy Dyrektywy, zgodnie z jej artykułem 17 ust. 2 i 3.

This Convention shall enter into force on the thirtieth day after the latter of the dates on which the respective Governments have notified each other in writing that the formalities constitutionally required in their respective States have been complied with, and its provisions shall have effect from the date from which the Directive is applicable according to Article 17, paragraph 2 and 3, of the Directive.

Artykuł 13

Article 13

Wypowiedzenie

Termination

Niniejsza konwencja pozostanie w mocy dopóki nie zostanie wypowiedziana przez jedno z Umawiających się Państw. Każde państwo może wypowiedzieć konwencję w drodze dyplomatycznej, przysyłając notę o wypowiedzeniu co najmniej sześć miesięcy przed końcem każdego roku kalendarzowego po upływie okresu trzech lat od dnia jej wejścia w życie. W takim przypadku konwencja przestanie mieć zastosowanie do okresów zaczynających się po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazana została nota o wypowiedzeniu. This Convention shall remain in force until terminated by one the Contracting States. Either State may terminate the Convention, through diplomatic channels, by giving notice of termination at least six months before the end of any calendar year after the expiration of a period of three years from the date of its entry into force. In such event the Convention shall cease to have effect for periods beginning aftter the end of the calendar year in which the notice of termination has been given.
Sporządzono w języku angielskim. Done in the English language.
W imieniu W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Królestwa Niderlandów w odniesieniu do Antyli Niderlandzkich For the Republic For the Kingdom of Poland of the Netherlands in respect of the Netherlands Antilles
[M. Gronicki] [E. T.M. de Lannooy] [M. Gronicki] [E. T.M. de Lannooy]
Aneks

Annex

Artykuł 7

Article 7

Postanowienia w sprawie poufności

Provisions relating to secrecy

1. Wszystkie informacje, które otrzymuje Państwo Członkowskie na mocy niniejszej dyrektywy, muszą być w tym państwie zachowane w tajemnicy w taki sam sposób, jak informacje otrzymane na mocy ustawodawstwa krajowego.

1. All information made known to a Member State under this Directive shall be kept secret in that State in the same manner as information received under its national legislation.

W każdym przypadku informacje takie: In any case, such information:
— mogą być udostępniane tylko tym osobom, które zajmują się bezpośrednio naliczaniem podatku lub kontrolą administracyjną naliczania podatku, — may be made available only to the persons directly involved in the assessment of the tax or in the administrative control of this assessment.
— mogą być podane do wiadomości tylko w związku z postępowaniem sądowym lub postępowaniem w związku z wymierzeniem sankcji administracyjnych, jeżeli te postępowania pozostają w związku z naliczeniem podatków lub kontrolą naliczania podatków, i tylko takim osobom, które są bezpośrednio zaangażowane w takie postępowanie; jednakże informacje takie mogą być ujawnione podczas publicznych rozpraw sądowych lub w orzeczeniach sądowych, jeżeli właściwy organ Państwa Członkowskiego udzielający takich informacji nie wniesie żadnych zastrzeżeń w momencie ich przekazania, — may be made known only in connection with judicial proceedings or administrative proceedings involving sanctions undertaken with a view to, or relating to, the making or reviewing the tax assessment and only to persons who are directly involved in such proceedings; such information may, however, be disclosed during public hearings or in judgements if the competent authority of the Member State supplying the information raises no objection at the time when it first supplies the information.
— w żadnym wypadku informacje te nie mogą być wykorzystywane w celach innych niż podatkowe lub w związku z postępowaniem sądowym lub administracyjnym związanym z podejmowanymi sankcjami administracyjnymi, pozostającymi w związku z wymiarem lub rewizją wymiaru podatków. — shall in no circumstances be used other than for taxation purposes or in connection with judicial proceedings or administrative proceedings involving sanctions undertaken with a view to, or in relation to, the making or reviewing of the tax assessment.
Dodatkowo Państwa Członkowskie mogą zezwolić, aby informacje określone w pierwszym ustępie były wykorzystywane do określania innych obciążeń, ceł i podatków uwzględnionych w artykule 2 dyrektywy 76/308/EWG. In addition, Member States may provide for the information referred to in the first subparagraph to be used for assessment of other levies, duties and taxes covered by Article 2 of Directive 76/308/EEC.

2. Ustęp 1 nie zobowiązuje Państwa Członkowskiego, którego ustawodawstwo lub praktyka administracyjna ustanawiają dla potrzeb krajowych ściślejsze ograniczenia niż zawarte w przepisach wspomnianego ustępu, do udzielania informacji, jeżeli zainteresowane państwo nie zobowiąże się do przestrzegania tych ściślejszych ograniczeń.

2. Paragraph 1 shall not oblige a Member State whose legislation or administrative practice lays down, for domestic purposes, narrower limits than those contained in the provisions of that paragraph, to provide information if the State concerned does not undertake to respect those narrower limits.

3. Bez względu na postanowienia ustępu 1 właściwy organ Państwa Członkowskiego udzielającego informacji może zezwolić na wykorzystanie tych informacji do innych celów w państwie wnioskującym, jeżeli te informacje, zgodnie z prawem państwa udzielającego informacji, mogłyby być w nim wykorzystane w podobnych okolicznościach i do podobnych celów.

3. Notwithstanding paragraph 1, the competent authorities of the Member State providing the information may permit it to be used for other purposes in the requesting State, if, under the legislation of the informing State, the information could, in similar circumstances, be used in the informing State for similar purposes.

4. W przypadku gdy właściwy organ Państwa Członkowskiego uważa, że informacje, które otrzymał od właściwego organu drugiego Państwa Członkowskiego, mogą być użyteczne dla właściwego organu trzeciego Państwa Członkowskiego, to może on przekazać te ostatnie informacje za zgodą właściwego organu, który udzielił informacji.

4. Where a competent authority of a Member State considers that information which it has received from the competent authority of another Member State is likely to be useful to the competent authority of a third Member State, it may transmit it to the latter competent authority with the agreement of the competent authority which supplied the information.


Po zaznajomieniu się z powyższą Umową, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:

— została ona uznana za słuszną zarówno w całości, jak i każde z postanowień w niej zawartych,

— jest przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona,

— będzie niezmiennie zachowywana.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej. Dano w Warszawie dnia 26 września 2005 r.

L.S.

Prezes Rady Ministrów: M. Belka