Umowa o współpracy w zakresie cywilnego Globalnego Systemu Nawigacji Satelitarnej (GNSS) pomiędzy Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi a Ukrainą, sporządzona w Kijowie dnia 1 grudnia 2005 r.

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

Dnia 1 grudnia 2005 r. w Kijowie została sporządzona Umowa o współpracy w zakresie cywilnego Globalnego systemu nawigacji satelitarnej (Gnss) pomiędzy Wspólnotą europejską i jej państwami członkowskimi a Ukrainą, w następującym brzmieniu:

UMOWA O WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE CYWILNEGO GLOBALNEGO SYSTEMU NAWIGACJI SATELITARNEJ (GNSS) POMIĘDZY WSPÓLNOTĄ EUROPEJSKĄ I JEJ PAŃSTWAMI CZŁONKOWSKIMI A UKRAINĄ

WSPÓLNOTA EUROPEJSKA, zwana dalej „Wspólnotą”,

oraz

KRÓLESTWO BELGII,

REPUBLIKA CZESKA,

KRÓLESTWO DANII,

REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC,

REPUBLIKA ESTOŃSKA,

REPUBLIKA GRECKA,

KRÓLESTWO HISZPANII, REPUBLIKA FRANCUSKA,

IRLANDIA,

REPUBLIKA WŁOSKA,

REPUBLIKA CYPRYJSKA,

REPUBLIKA ŁOTEWSKA,

REPUBLIKA LITEWSKA,

WIELKIE KSIĘSTWO LUKSEMBURGA,

REPUBLIKA WĘGIERSKA, REPUBLIKA MALTY,

KRÓLESTWO NIDERLANDÓW,

REPUBLIKA AUSTRII,

RZECZPOSPOLITA POLSKA,

REPUBLIKA PORTUGALSKA,

REPUBLIKA SŁOWENII,

REPUBLIKA SŁOWACKA,

REPUBLIKA FINLANDII,

KRÓLESTWO SZWECJI,

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII PÓŁNOCNEJ,

Umawiające się Strony Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, dalej zwane „Państwami Członkowskimi”,

z jednej strony, oraz

UKRAINA

z drugiej strony,

zwane dalej „Stronami”

BIORĄC POD UWAGĘ wspólne zainteresowanie budową globalnego systemu nawigacj i satelitarnej do celów cywilnych,

UZNAJĄC znaczenie programu GALILEO jako wkładu w rozbudowę infrastruktury nawigacyjnej i informacyjnej na terytorium Unii Europejskiej i Ukrainy,

UZNAJĄC zaawansowanie prac Ukrainy w dziedzinie nawigacji satelitarnej,

BIORĄC POD UWAGĘ coraz szybszy rozwój zastosowań globalnych systemów nawigacji satelitarnej na terytorium Ukrainy i Wspólnoty Europejskiej oraz w innych rejonach świata,

UZGODNIŁY, CO NASTĘPUJE:

ARTYKUŁ 1

Cel umowy

Niniejsza umowa ma na celu wspieranie, ułatwianie i rozszerzanie współpracy pomiędzy Stronami w zakresie globalnej nawigacji satelitarnej do celów cywilnych.

ARTYKUŁ 2

Definicje

Do celów niniejszej umowy:

„Usługa rozszerzona” oznacza regionalne lub lokalne mechanizmy, takie jak Europejski System Wspomagania Satelitarnego (EGNOS). Pozwalają one użytkownikom na uzyskanie lepszych pomiarów, na przykład zwiększoną dokładność, dostępność, poprawność i niezawodność usługi.

„GALILEO” oznacza niezależny, cywilny, europejski, globalny system nawigacji satelitarnej i satelitarnego pomiaru czasu przeznaczony do świadczenia usług GNSS, znajdujący się pod kontrolą cywilną, zaprojektowany i stworzony przez Wspólnotę Europejską i jej Państwa Członkowskie. Prowadzenie systemu GALILEO może zostać powierzone podmiotowi prywatnemu. W ramach systemu GALILEO przewiduje się realizację ogólnodostępnych usług komercyjnych oraz związanych z bezpieczeństwem życia, poszukiwaniami i ratownictwem, a także bezpiecznych regulowanych usług publicznych o ograniczonej dostępności dla potrzeb uprawnionych użytkowników z sektora publicznego.

„Usługa powszechnie dostępna GALILEO” oznacza usługę powszechnie dostępną dla ogółu ludności bez pobierania opłat za jej świadczenie.

„Usługa GALILEO związana z bezpieczeństwem życia” oznacza usługę na bazie usługi powszechnie dostępnej, oferującą dodatkowo informacje o poprawności sygnału, jego uwierzytelnianie, gwarancje ciągłości usług i inne funkcje niezbędne w zastosowaniach związanych z bezpieczeństwem życia, takich jak przewozy lotnicze i morskie.

„Usługa komercyjna GALILEO” oznacza usługę umożliwiającą opracowywanie profesjonalnych zastosowań i oferującą podwyższone parametry w porównaniu z usługą powszechnie dostępną w szczególności pod względem wyższych szybkości transmisji danych, gwarancji ciągłości usług oraz dokładności.

„Usługa poszukiwawczo-ratownicza GALILEO” oznacza usługę umożliwiającą podwyższenie skuteczności operacji poszukiwawczych i ratowniczych poprzez zapewnienie szybszego i dokładniejszego ustalania położenia nadajników ratunkowych oraz możliwości nadawania komunikatów zwrotnych.

„Regulowana usługa publiczna GALILEO” oznacza bezpieczną usługę ustalania położenia i pomiaru czasu, o ograniczonej dostępności, przystosowaną specjalnie do potrzeb uprawnionych użytkowników z sektora publicznego.

„Lokalne elementy GALILEO” oznaczają lokalne mechanizmy, które dostarczają użytkownikom satelitarnych sygnałów nawigacyjnych i synchronizacyjnych GALILEO z informacjami wejściowymi, dodatkowo do informacji otrzymanych z głównej konstelacji satelitów. Elementy lokalne mogą być rozmieszczane w celu zapewnienia podwyższonych parametrów sygnału wokół portów lotniczych i morskich oraz na obszarach miejskich oraz innych w trudnych warunkach geograficznych. W ramach systemu GALILEO przewiduje się opracowanie ogólnych wytycznych rozmieszczenia elementów lokalnych, w celu ułatwienia wdrażania usług oraz ich standaryzacji.

„Urządzenia do globalnej nawigacji, ustalania położenia i pomiaru czasu” oznaczają wszelkie urządzenia stosowane przez cywilnych użytkowników końcowych, służące do nadawania, odbioru lub przetwarzania satelitarnych sygnałów nawigacyjnych lub sygnałów pomiaru czasu w ramach realizacji usługi lub współpracy z rozszerzeniami regionalnymi.

„Regulacja prawna” oznacza wszelkie przepisy ustawowe, wykonawcze, uregulowania, procedury, decyzje lub podobne działania administracyjne podejmowane przez Stronę.

„Interoperacyjność” oznacza na poziomie użytkownika sytuację, gdy dwusystemowy odbiornik może jednocześnie korzystać z sygnału z dwóch systemów w celu zapewnienia takich samych lub lepszych parametrów pracy, niż przy wykorzystaniu tylko jednego systemu. Interoperacyjność globalnych i regionalnych systemów nawigacji satelitarnej zapewnia wyższą jakość usług udostępnianych użytkownikom.

„Własność intelektualna” jest rozumiana zgodnie z definicją zawartą w art. 2 Konwencji ustanawiającej Światową Organizację Własności Intelektualnej (WIPO), sporządzonej w Sztokholmie w dniu 14 lipca 1967 r.

„Odpowiedzialność” oznacza zobowiązanie osoby fizycznej lub prawnej do wyrównania szkód wyrządzonych innej osobie fizycznej lub podmiotowi prawnemu zgodnie z określonymi zasadami i przepisami prawa. Zobowiązanie to może być zapisane w umowie (odpowiedzialność umowna) lub w przepisie prawnym (odpowiedzialność pozaumowna).

„Informacje niejawne” oznaczają informacje w jakiejkolwiek formie, które wymagają ochrony przed nieuprawnionym ujawnieniem, które mogłoby naruszyć w różnym stopniu podstawowe interesy, w tym bezpieczeństwo narodowe Stron lub pojedynczych Państw Członkowskich. Niejawny charakter takich informacji jest wskazywany poprzez ich oznaczenie jako niejawne. Informacje takie są przez Strony klasyfikowane jako niejawne zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawowymi i wykonawczymi oraz są chronione przed wszelkimi naruszeniami ich poufności, integralności i dostępności.

ARTYKUŁ 3

Zasady współpracy

Strony uzgodniły następujące zasady współpracy w ramach niniejszej umowy:

1.    Zasada wzajemnej korzyści w oparciu o ogólną równowagę praw i obowiązków.

2.    Zasada partnerstwa w ramach programu GALILEO zgodnie z procedurami i zasadami zarządzania tym programem.

3.    Zasada wzajemnej możliwości udziału we współpracy w ramach realizowanych przez Wspólnotę Europejską i Ukrainę projektów GNSS do celów cywilnych.

4.   Zasada terminowej wymiany informacji mogących mieć wpływ na współpracę.

5.   Zasada odpowiedniej ochrony praw własności intelektualnej, zgodnie z art. 8 ust. 2 niniejszej umowy.

ARTYKUŁ 4

Zakres współpracy

1.    Obszary współpracy w dziedzinie nawigacji satelitarnej i satelitarnego pomiaru czasu obejmują: zakresy częstotliwości radiowych, badania naukowe i szkolenia, współpracę przemysłową, rozwój wymiany handlowej i rynku, normalizację, certyfikację i środki regulacyjne, rozwój globalnych i regionalnych rozszerzeń GNSS, bezpieczeństwo, odpowiedzialność i zwrot kosztów. Powyższa lista zagadnień może być modyfikowana przez Strony za obopólną zgodą

2.   Rozszerzenie współpracy na wniosek Stron na:

2.1. rozwiązania techniczne i elementy systemu GALILEO objęte ograniczeniami wywozowymi przez UE, Państwa Członkowskie UE i ESA bądź na podstawie Reżimu Kontrolnego Technologii Rakietowych (MTCR) lub Porozumienia z Wassenaar, a także rozwiązania kryptograficzne i istotne rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa informacji oraz odpowiednie urządzenia,

2.2. architekturę zabezpieczeń systemu GALILEO (segmenty orbitalne, naziemne i segmenty użytkownika),

2.3.   funkcje kontroli zabezpieczeń globalnych segmentów systemu GALILEO,

2.4.  regulowane usługi publiczne w fazach definiowania, opracowywania, wdrażania, testowania, oceny i eksploatacji (zarządzanie i korzystanie), jak również

2.5.  wymianę informacji niejawnych dotyczących nawigacji satelitarnej i systemu GALILEO

wymaga zawarcia przez Strony odpowiedniej umowy dodatkowej.

3. Niniejsza umowa nie ma wpływu na strukturę instytucjonalną utworzoną zgodnie z prawem Wspólnoty Europejskiej w celu realizacji programu GALILEO. Nie ma ona także wpływu na obowiązujące przepisy ustawowe i wykonawcze oraz polityki w ramach realizacji zobowiązań w zakresie nierozprzestrzeniania i ograniczeń wywozowych dotyczących produktów i materiałów podwójnego zastosowania, oraz krajowe środki w zakresie bezpieczeństwa i kontroli niematerialnych transferów technologii.

ARTYKUŁ 5

Formy współpracy

1.    Z zastrzeżeniem obowiązujących regulacji prawnych Strony w najszerszym możliwym zakresie wspieraj ą współpracę w ramach niniejszej umowy z zamiarem zapewnienia porównywalnych możliwości udziału w podejmowanych działaniach w obszarach wymienionych w art. 4.

2.    Strony postanawiają realizować współpracę w obszarach, o których mowa w art. 6 i 13 niniejszej umowy.

ARTYKUŁ 6

Zakresy częstotliwości radiowych

1.   Na bazie dotychczasowych osiągnięć w ramach Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (ITU) Strony postanawiają kontynuować współpracę i wzajemne wsparcie w kwestiach dotyczących zakresów częstotliwości radiowych.

2.    W tym kontekście Strony wspierają odpowiednie przydzielanie częstotliwości na potrzeby systemu GALILEO w celu zapewnienia dostępności usług GALILEO dla użytkowników na całym świecie, zwłaszcza na terytorium Ukrainy i Wspólnoty.

3.    Ponadto Strony uznają znaczenie ochrony przed przerwami i zakłóceniami częstotliwości wykorzystywanych do celów radionawigacji. W tym celu Strony starają się zidentyfikować źródła zakłóceń oraz znaleźć wzajemnie zadowalające rozwiązania walki z takimi zakłóceniami.

4.    Żadne z postanowień niniejszej umowy nie może być interpretowane jako odstąpienie od obowiązujących przepisów Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego, w tym Regulaminem Radiokomunikacyjnym ITU.

ARTYKUŁ 7

Badania naukowe i szkolenia

Strony wspierają wspólne prace badawcze i szkolenia w dziedzinie GNSS poprzez wspólnotowe i ukraińskie programy badawcze, w tym program ramowy Wspólnoty Europejskiej na rzecz badań i rozwoju, programy badawcze Europejskiej Agencji Kosmicznej i inne odpowiednie programy władz Wspólnoty i Ukrainy.

Wspólne prace badawcze i szkolenia powinny przyczyniać się do planowania przyszłego rozwoju GNSS do celów cywilnych.

Strony postanawiają określić odpowiedni mechanizm mający na celu zapewnienie efektywnych kontaktów oraz uczestnictwa w programach badawczych i szkoleniowych.

ARTYKUŁ 8

Współpraca przemysłowa

1.    Strony wspierają współpracę pomiędzy swoimi sektorami przemysłowymi, w tym współpracę w formie wspólnych przedsięwzięć oraz wspólnego uczestnictwa w odpowiednich stowarzyszeniach przemysłowych, mającą na celu utworzenie systemu GALILEO, a także propagowanie korzystania z zastosowań i usług GALILEO oraz ich rozwijanie.

2.   W celu ułatwienia współpracy przemysłowej Strony zapewnią odpowiednią i skuteczną ochronę oraz egzekwowanie praw własności intelektualnej, przemysłowej i handlowej w obszarach i sektorach związanych z rozwojem i eksploatacją systemów GALILEO/EGNOS, zgodnie z najwyższymi standardami międzynarodowymi oraz z zastosowaniem skutecznych środków ich egzekwowania.

3.    Wywóz z Ukrainy do krajów trzecich produktów, materiałów i technologii objętych ograniczeniami wywozowymi, opracowanych specjalnie w ramach programu GALILEO i za jego fundusze, wymaga uprzedniego uzyskania zezwolenia właściwego organu odpowiedzialnego za bezpieczeństwo programu GALILEO, o ile organ ten zalecił, aby wywóz danych produktów, materiałów i technologii wymagał zezwolenia zgodnie z odpowiednimi przepisami. Umowy dodatkowe, o których mowa w art. 4 ust. 2 niniejszej umowy, zawierać będą zapis pozwalający Ukrainie na zgłaszanie produktów i materiałów, których wywóz miałby wymagać zezwolenia wywozowego.

4. Strony popierają wzmocnione więzy pomiędzy poszczególnymi podmiotami zainteresowanymi realizacją programu GALILEO na Ukrainie oraz we Wspólnocie w kontekście współpracy przemysłowej.

ARTYKUŁ 9

Rozwój wymiany handlowej i rynku

1.    Strony popierają wymianę handlową i inwestycje Wspólnoty i Ukrainy w zakresie infrastruktury i urządzeń nawigacji satelitarnej oraz lokalnych składników i zastosowań systemu GALILEO.

2.    W tym celu Strony pracują nad podniesieniem poziomu świadomości społecznej dotyczącej działalności w zakresie systemu nawigacji satelitarnej GALILEO oraz nad określeniem potencjalnych przeszkód na drodze rozwoju zastosowań globalnych systemów nawigacji satelitarnej, a także podejmują odpowiednie środki mające na celu ułatwienie tego rozwoju.

3.  W celu umożliwienia efektywnego określenia potrzeb użytkowników oraz skutecznego reagowania na nie, Wspólnota i Ukraina rozważą założenie otwartego forum użytkowników GNSS.

ARTYKUŁ 10

Normalizacja, certyfikacja i regulacje prawne

1.    Strony doceniaj ą wartość koordynacji działań na międzynarodowych forach normalizacyjnych i certyfikacyjnych dotyczących globalnych usług nawigacji satelitarnej. W szczególności Strony będą wspólnie wspierać opracowywanie standardów GALILEO i ich stosowanie na Ukrainie oraz na całym świecie, ze szczególnym naciskiem na zagadnienia interoperacyjności z innymi globalnymi systemami GNSS.

Jednym z celów takiej koordynacji jest wspieranie szerokiego i innowacyjnego wykorzystania usług GALILEO do celów ogólnych, komercyjnych oraz ratownictwa, jako światowego standardu nawigacji i pomiaru czasu. Strony postanawiają stworzyć sprzyjające warunki do rozwoju zastosowań systemu GALILEO.

2.    W związku z powyższym, w celu wspierania i realizacji celów niniejszej umowy Strony stosownie do potrzeb współpracują we wszystkich kwestiach związanych z globalnymi systemami nawigacji satelitarnej, w szczególności na forum Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO), EUROCONTROL, Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) oraz Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego.

3. Na poziomie bilateralnym Strony zapewniają, aby przepisy w zakresie norm eksploatacyjnych i technicznych oraz wymagań i procedur w zakresie certyfikacji i koncesjonowania dotyczących GNSS nie stanowiły niepotrzebnych przeszkód w wymianie handlowej. Wymagania krajowe oparte sana obiektywnych, niedyskryminacyjnych, określonych z góry i przejrzystych kryteriach.

ARTYKUŁ 11

Rozwój globalnych i regionalnych rozszerzeń naziemnych GNSS

1.  Strony współpracują w celu określenia i realizacji architektury systemu naziemnego, umożliwiającej optymalizację zapewnienia poprawności sygnału systemów GALILEO/EGNOS oraz ciągłości ich usług i interoperacyjności z innymi globalnymi systemami GNSS.

2.  W tym celu Strony współpracują na poziomie regionalnym w celu realizacji na terytorium Ukrainy regionalnego, naziemnego systemu rozszerzeń opartego na systemie GALILEO. Taki system regionalny jest przewidziany w celu zapewnienia regionalnych usług kontroli poprawności sygnału i podwyższonej dokładności określania położenia, uzupełniających usługi zapewniane przez system GALILEO w skali globalnej. Na wstępie Strony przewidują rozszerzenie systemu EGNOS w regionie Ukrainy za pomocą infrastruktury naziemnej wykorzystującej ukraińskie stacje pomiaru odległości i kontroli poprawności sygnału.

3.   Na poziomie lokalnym Strony ułatwiają rozwój lokalnych elementów systemu GALILEO.

ARTYKUŁ 12

Bezpieczeństwo

1.    Strony są przekonane o konieczności zabezpieczenia globalnego systemu nawigacji satelitarnej przed niewłaściwym wykorzystaniem go, zakłóceniami, przerwami w pracy oraz wrogimi działaniami.

2.    Strony podejmują wszystkie możliwe kroki w celu zapewnienia jakości, ciągłości i bezpieczeństwa usług nawigacji satelitarnej oraz związanej z nimi infrastruktury na swoim terytorium.

3.    Strony uznają, że współpraca mająca na celu zapewnienie bezpieczeństwa systemu GALILEO i realizowanych przez niego usług stanowi ważny, wspólny cel.

4.    W związku z tym Strony rozważą ustanowienie odpowiedniego kanału konsultacyjnego do spraw bezpieczeństwa globalnego systemu nawigacji satelitarnej. Praktyczne ustalenia i procedury zostaną określone wspólnie przez właściwe organy obu Stron odpowiedzialne za bezpieczeństwo, zgodnie z art. 4 ust. 2.

ARTYKUŁ 13

Odpowiedzialność i zwrot kosztów

Strony stosownie do potrzeb współpracują w zakresie określenia i wprowadzenia w życie zasad odpowiedzialności i ustaleń w zakresie zwrotu kosztów, w szczególności w ramach organizacji międzynarodowych i regionalnych, w celu ułatwienia świadczenia usług GNSS do celów cywilnych.

ARTYKUŁ 14

Mechanizm współpracy i wymiana informacji

1.   Koordynacja i ułatwianie współpracy w ramach niniejszej umowy realizowane są w imieniu Ukrainy przez rząd tego kraju, a w imieniu Wspólnoty Europejskiej i jej Państw Członkowskich — przez Komisję Europejską.

2.   Zgodnie z celem określonym w art. 1 podmioty te, działając w ramach Umowy o partnerstwie i współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi a Ukrainą, ustanawiają Komitet Sterujący ds. GNSS, zwany dalej „Komitetem”, którego zadaniem jest zarządzanie realizacją niniejszej umowy. Komitet składa się z oficjalnych przedstawicieli każdej ze Stron i przyjmuje swój regulamin.

Zadania Komitetu Sterującego obejmują:

2.1. wspieranie działań w zakresie współpracy, o których mowa w art. 4 — 13 niniejszej umowy, nadzór nad nimi oraz przedstawianie dotyczących ich zaleceń;

2.2.  doradzanie Stronom w sprawie sposobów rozwijania i usprawniania współpracy zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej umowie;

2.3.  kontrolę skutecznego funkcjonowania i realizacji niniejszej umowy.

3.    Posiedzenia Komitetu odbywają się co do zasady raz na rok. Posiedzenia odbywają się na przemian na terytorium Wspólnoty i na Ukrainie. Na żądanie każdej ze Stron mogą zostać zwołane dodatkowe posiedzenia.

Koszty poniesione przez Komitet lub w jego imieniu pokrywa Strona, z którą związani są odpowiedni oficjalni przedstawiciele. Koszty bezpośrednio związane z posiedzeniami Komitetu, poza kosztami podróży i zakwaterowania, ponosi Strona będąca gospodarzem posiedzenia. Komitet może powoływać wspólne techniczne grupy robocze zajmujące się określonymi tematami, jeżeli Strony uznają to za stosowne.

4.   Uczestnictwo odpowiednich podmiotów ukraińskich we wspólnym przedsięwzięciu GALILEO lub w europejskim organie nadzorującym GNSS jest możliwe zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami.

5.    Strony popierają dalszą wymianę informacji dotyczących nawigacji satelitarnej pomiędzy swoimi instytucjami i przedsiębiorstwami.

ARTYKUŁ 15

Finansowanie

1.    Wysokość i sposób wniesienia ukraińskiego wkładu do programu GALILEO poprzez wspólne przedsięwzięcie GALILEO będzie przedmiotem oddzielnej umowy, zgodnej z ustaleniami instytucjonalnymi na postawie obowiązujących przepisów.

2.    Strony, zgodnie ze swoimi przepisami ustawowymi i wykonawczymi, podejmują wszelkie uzasadnione działania i dokładają wszelkich starań w celu ułatwienia wjazdu na swoje terytorium osób zaangażowanych we współpracę w ramach niniejszej umowy lub wwozu na nie kapitału, materiałów, danych i urządzeń wykorzystywanych w tej współpracy, a także ich pobytu i wyjazdu lub wywozu ze swojego terytorium.

3. Bez uszczerbku dla ust. 2, w przypadku, gdy program współpracy jednej ze Stron przewiduje wsparcie finansowe uczestników drugiej Strony, wszelkie tego rodzaju dotacje i wkłady finansowe przekazywane przez jedną ze Stron uczestnikom drugiej Strony w ramach wsparcia przedmiotowych działań są zwolnione z opodatkowania, cła i innych opłat zgodnie z przepisami ustawowymi i wykonawczymi obowiązującymi na terytorium każdej ze Stron.

ARTYKUŁ 16

Konsultacje i rozstrzyganie sporów

1.   Na żądanie jednej ze Stron, Strony niezwłocznie podejmą konsultacje w sprawie wszelkich wątpliwości związanych z interpretacją lub stosowaniem niniejszej umowy. Wszelkie spory dotyczące interpretacji lub stosowania niniejszej umowy rozstrzygane są w drodze przyjaznych konsultacji pomiędzy Stronami.

2.    Postanowienia ust. 1 nie stanowią przeszkody dla możliwości korzystania przez Strony z procedur rozstrzygania sporów przewidzianych w Umowie o partnerstwie i współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi a Ukrainą.

ARTYKUŁ 17

Wejście w życie i rozwiązanie umowy

1.   Niniejsza umowa wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu, w którym Strony notyfikowały sobie wzajemnie zakończenie niezbędnych do tego celu procedur. Notyfikacje są przekazywane do Sekretariatu Generalnego Rady Unii Europejskiej, który jest depozytariuszem niniejszej umowy.

2.    Wygaśnięcie lub rozwiązanie niniejszej umowy nie ma wpływu na ważność ani na okres obowiązywania jakichkolwiek ustaleń dokonanych na jej podstawie, ani na jakiekolwiek szczególne prawa lub zobowiązania powstałe na gruncie praw własności intelektualnej.

3.    Zmiany niniejszej umowy możliwe są za porozumieniem Stron w formie pisemnej. Zmiany wchodzą w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu, w którym Strony notyfikowały depozytariuszowi zakończenie niezbędnych w tym celu procedur.

4.   Niniejsza umowa obowiązuje przez okres pięciu lat i może zostać przedłużona za obopólnym porozumieniem Stron na kolejne okresy pięcioletnie, z końcem okresu poprzedzającego. Niniejsza umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron za trzymiesięcznym, pisemnym wypowiedzeniem skierowanym do drugiej Strony.

Niniejsza umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w językach: angielskim, czeskim, duńskim, estońskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, litewskim, łotewskim, maltańskim, niderlandzkim, niemieckim, polskim, portugalskim, słowackim, słoweńskim, szwedzkim, węgierskim, włoskim i ukraińskim, przy czym wszystkie wersje językowe są na równi autentyczne.

Po zaznajomieniu się z powyższą umową, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:

— została ona uznana za słuszną zarówno w całości, jak i każde z postanowień w niej zawartych,

— jest przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona,

— będzie niezmiennie zachowywana.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie dnia 13 kwietnia 2011 r.