Umowa o udziale Republiki Bułgarii i Rumunii w Europejskim Obszarze Gospodarczym, podpisana w Brukseli dnia 25 lipca 2007 r.

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

Dnia 25 lipca 2007 r. w Brukseli została podpisana Umowa o udziale Republiki Bułgarii i Rumunii w Europejskim Obszarze Gospodarczym, w następującym brzmieniu:

UMOWA

O UDZIALE REPUBLIKI BUŁGARII I RUMUNII W EUROPEJSKIM OBSZARZE GOSPODARCZYM

WSPÓLNOTA EUROPEJSKA,

KRÓLESTWO BELGII,

REPUBLIKA CZESKA,

KRÓLESTWO DANII,

REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC,

REPUBLIKA ESTOŃSKA,

IRLANDIA,

REPUBLIKA GRECKA,

KRÓLESTWO HISZPANII,

REPUBLIKA FRANCUSKA,

REPUBLIKA WŁOSKA,

REPUBLIKA CYPRYJSKA,

REPUBLIKA ŁOTEWSKA,

REPUBLIKA LITEWSKA,

WIELKIE KSIĘSTWO LUKSEMBURGA,

REPUBLIKA WĘGIERSKA,

REPUBLIKA MALTY,

KRÓLESTWO NIDERLANDÓW,

REPUBLIKA AUSTRII,

RZECZPOSPOLITA POLSKA,

REPUBLIKA PORTUGALSKA,

REPUBLIKA SŁOWENII,

REPUBLIKA SŁOWACKA,

REPUBLIKA FINLANDII,

KRÓLESTWO SZWECJI,

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII PÓŁNOCNEJ,

zwane dalej „państwami członkowskimi WE”,

REPUBLIKA ISLANDII,

KSIĘSTWO LIECHTENSTEINU,

KRÓLESTWO NORWEGII,

zwane dalej „państwami EFTA”,

łącznie zwane dalej „Obecnymi Umawiającymi się Stronami”,

oraz

REPUBLIKA BUŁGARII,

RUMUNIA,

MAJĄC NA UWADZE, ŻE w dniu 25 kwietnia 2005 r. w Luksemburgu podpisano Traktat dotyczący przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej (zwany dalej „Traktatem o przystąpieniu”),

MAJĄC NA UWADZE, ŻE art. 128 Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, podpisanego w Porto dnia 2 maja 1992 r., stanowi, że każde państwo europejskie, stając się członkiem Wspólnoty, składa wniosek o przystąpienie do Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (zwanego dalej „Porozumieniem EOG”),

MAJĄC NA UWADZE, ŻE Republika Bułgarii i Rumunia złożyły wniosek o przystąpienie do Porozumienia EOG,

MAJĄC NA UWADZE, ŻE warunki takiego przystąpienia są przedmiotem umowy między Obecnymi Umawiającymi się Stronami a państwami składającymi wniosek,

POSTANOWIŁY zawrzeć następującą umowę:

ARTYKUŁ 1

1.    Republika Bułgarii i Rumunia przystępują niniejszym do Porozumienia EOG i są dalej zwane „Nowymi Umawiającymi się Stronami”.

2.    Z dniem wejścia w życie niniejszej umowy, postanowienia Porozumienia EOG, ze zmianami wprowadzonymi na mocy decyzji Wspólnego Komitetu EOG, podjętych przed dniem 1 października 2004 r., są wiążące dla Nowych Umawiających się Stron na tych samych warunkach, na jakich są wiążące dla Obecnych Umawiających się Stron, i na warunkach określonych w niniejszej umowie.

3.    Załączniki do niniejszej umowy stanowią jej integralną część.

ARTYKUŁ 2

1) DOSTOSOWANIA W GŁÓWNYM TEKŚCIE POROZUMIENIA EOG

(a) Preambuła:

Lista Umawiających się Stron otrzymuje brzmienie:

„WSPÓLNOTA EUROPEJSKA,

KRÓLESTWO BELGII,

REPUBLIKA BUŁGARII,

REPUBLIKA CZESKA,

KRÓLESTWO DANII,

REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC,

REPUBLIKA ESTOŃSKA,

IRLANDIA,

REPUBLIKA GRECKA,

KRÓLESTWO HISZPANII,

REPUBLIKA FRANCUSKA,

REPUBLIKA WŁOSKA,

REPUBLIKA CYPRYJSKA,

REPUBLIKA ŁOTEWSKA,

REPUBLIKA LITEWSKA,

WIELKIE KSIĘSTWO LUKSEMBURGA,

REPUBLIKA WĘGIERSKA,

REPUBLIKA MALTY,

KRÓLESTWO NIDERLANDÓW,

REPUBLIKA AUSTRII,

RZECZPOSPOLITA POLSKA,

REPUBLIKA PORTUGALSKA,

RUMUNIA,

REPUBLIKA SŁOWENII,

REPUBLIKA SŁOWACKA,

REPUBLIKA FINLANDII,

KRÓLESTWO SZWECJI,

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII PÓŁNOCNEJ,

oraz

REPUBLIKA ISLANDII,

KSIĘSTWO LIECHTENSTEINU,

KRÓLESTWO NORWEGII,”;

(b) Art. 2:

(i) w lit. (b) skreśla się wyraz „Republikę”.

(ii) po lit. d) dodaje się lit. e) oraz f) w brzmieniu:

„e) określenie „Akt przystąpienia z dnia 25 kwietnia 2005 r.” oznacza Akt dotyczący warunków przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii oraz dostosowań w Traktatach stanowiących podstawę Unii Europejskiej, przyjęty w Luksemburgu dnia 25 kwietnia 2005 r.;

f) określenie „Protokół przystąpienia z dnia 25 kwietnia 2005 r.” oznacza Protokół dotyczący warunków i uzgodnień w sprawie przyjęcia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej, przyjęty w Luksemburgu dnia 25 kwietnia 2005 r.”;

(c)   Art. 117:

Art. 117 otrzymuje brzmienie:

„Postanowienia regulujące funkcjonowanie mechanizmu finansowego zawarte są w protokole 38, protokole 38a oraz dodatku do protokołu 38a.”;

(d)   Art. 126:

W ust. 1 skreśla się wyraz „Republiki”;

(e)   Art. 129:

(i) ust. 1 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

„Po rozszerzeniu Europejskiego Obszaru Gospodarczego wersje niniejszej umowy w językach bułgarskim, czeskim, estońskim, litewskim, łotewskim, maltańskim, polskim, rumuńskim, słowackim, słoweńskim i węgierskim są na równi autentyczne.”;

(ii) ust. 1 akapit trzeci otrzymuje brzmienie:

„Teksty aktów, o których mowa w załącznikach, opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, są na równi autentyczne w językach angielskim, bułgarskim, czeskim, duńskim, estońskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, litewskim, łotewskim, maltańskim, niderlandzkim, niemieckim, polskim, portugalskim, rumuńskim, słowackim, słoweńskim, szwedzkim, węgierskim i włoskim oraz są sporządzone jako autentyczne w językach islandzkim i norweskim i opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej'”.

2) DOSTOSOWANIA W PROTOKOŁACH DO POROZUMIENIA EOG

(a) w Protokole 4 w sprawie reguł pochodzenia wprowadza się następujące zmiany:

(i) w art. 3 ust. 1 skreśla się odniesienie do Nowych Umawiających się Stron;

(ii) w załączniku IVa (Tekst deklaracji na fakturze) wprowadza się następujące zmiany:

aa) przed tekstem deklaracji na fakturze w języku hiszpańskim dodaje się tekst w następującym brzmieniu:

„Wersja w języku bułgarskim

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № ... (1)) декларира, че освен кьдето е отбелязано друго, тези продукти са с преференциален произход ... V';

(bb) przed tekstem deklaracji na fakturze w języku słoweńskim dodaje się tekst w następującym brzmieniu:

„Wersja w języku rumuńskim

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizaţia vamală nr. ...(I)) declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferenţială ... (2). ”;

(iii) w załączniku IVb (tekst deklaracji na fakturze EUR-MED) wprowadza się następujące zmiany:

aa) przed tekstem deklaracji na fakturze EUR-MED w języku hiszpańskim dodaje się tekst w następującym brzmieniu:

„Wersja w języku bułgarskim

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническоразрешение № ... (1)) декларира, че освен кьдето е отбелязано друго, тези продукти са с преференциален произход ... (2).

-    cumulation applied with........(nazwa kraju/krajów),

-    no cumulation applied(3)”;

(bb) przed tekstem deklaracji na fakturze EUR-MED w języku słoweńskim wprowadza się tekst w następującym brzmieniu:

„Wersja w języku rumuńskim

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizaţia vamală nr. ...(1)) declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferenţială ... (2).

cumulation applied with........(nazwa kraju/krajów),

-    no cumulation applied(3)”;

(b)   w protokole 38a wprowadza się następujące zmiany:

W art. 4 ust. 3 wyraz „bada” zastępuje się wyrazami „może zbadać”;

(c)   W protokole 38a dodaje się, co następuje:

„Dodatek do Protokołu 38a

W SPRAWIE MECHANIZMU FINANSOWEGO EOG W ODNIESIENIU DO REPUBLIKI BUŁGARII I RUMUNII

ARTYKUŁ 1

1.   Protokół 38a stosowany jest w odniesieniu do Republiki Bułgarii i Rumunii z uwzględnieniem niezbędnych zmian.

2.   Niezależnie od postanowień akapitu pierwszego, nie stosuje się art. 6 protokołu 38a. Nie ma zastosowania realokacja jakichkolwiek dostępnych niezaangażowanych środków przeznaczonych dla Republiki Bułgarii i Rumunii na rzecz innego Państwa-Beneficjenta.

3.   Niezależnie od postanowień ust. 1, nie stosuje się art. 7 protokołu 38a.

4.   Niezależnie od postanowień ust. 1, wkłady na rzecz organizacji pozarządowych i partnerów społecznych mogą wynosić do 90 procent kosztów projektu.

ARTYKUŁ 2

Kwoty dodatkowych wkładów finansowych na rzecz Republiki Bułgarii i Rumunii wynoszą 21,5 min EUR na rzecz Republiki Bułgarii i 50,5 min EUR na rzecz Rumunii w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 30 kwietnia 2009 r. włącznie; zostają one udostępnione z dniem wejścia w życie Umowy o udziale Republiki Bułgarii i Rumunii w Europejskim Obszarze Gospodarczym lub umowy o tymczasowym stosowaniu tej umowy i przekazane do rozdysponowania w jednej transzy w 2007 r.”.

(a) tekst protokołu 44 otrzymuje brzmienie:

„W SPRAWIE MECHANIZMÓW OCHRONNYCH W ZWIĄZKU Z ROZSZERZENIEM EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO

1. Zastosowanie art. 112 Porozumienia w sprawie Ogólnej Gospodarczej Klauzuli Ochronnej oraz mechanizmów ochronnych zawartych w określonych ustaleniach przejściowych w dziedzinie swobodnego przepływu osób i transportu drogowego

Art. 112 Porozumienia stosuje się także do sytuacji określonych lub wymienionych:

a)    w postanowieniach art. 37 Aktu przystąpienia z dnia 16 kwietnia 2003 r. i art. 36 Aktu przystąpienia z dnia 25 kwietnia 2005 r. lub, w zależności od przypadku, Protokołu przystąpienia z dnia 25 kwietnia 2005 r., i

b)    w mechanizmach ochronnych zawartych w ustaleniach przejściowych pod nagłówkiem „Okres przejściowy” w załączniku V (Swobodny przepływ pracowników) i załączniku VIII (Prawo przedsiębiorczości), w pkt 30 (dyrektywa 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady) załącznika XVIII (BHP, prawo pracy i równe traktowanie mężczyzn i kobiet) oraz w pkt 26c (rozporządzenie Rady (EWG) nr 3118/93) załącznika XIII (Transport) z takimi samymi terminami, zakresem i skutkami jak określono w powyższych postanowieniach.

2. Klauzula Ochronna Rynku Wewnętrznego

Ogólny tryb podejmowania decyzji określony w Porozumieniu ma zastosowanie również do decyzji podejmowanych przez Komisję Wspólnot Europejskich w zastosowaniu art. 38 Aktu przystąpienia z dnia 16 kwietnia 2003 r. i art. 37 Aktu przystąpienia z dnia 25 kwietnia 2005 r. lub, w zależności od przypadku, Protokołu przystąpienia z dnia 25 kwietnia 2005 r.”.

ARTYKUŁ 3

1. Wszelkie zmiany w aktach przyjętych przez instytucje Wspólnoty, włączonych do Porozumienia EOG, wprowadzone na mocy Aktu dotyczącego warunków przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii oraz dostosowań w Traktatach stanowiących podstawę Unii Europejskiej lub, w zależności od przypadku, Protokołu dotyczącego warunków i uzgodnień w sprawie przyjęcia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej zostają niniejszym włączone do Porozumienia EOG jako jego integralna część.

2.   W tym celu w punktach załączników i protokołów do Porozumienia EOG, które zawierają odesłania do aktów przyjętych przez odpowiednie instytucje Wspólnoty, dodaje się tiret w brzmieniu:

„- 1 2005 SA: Akt dotyczący warunków przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii oraz dostosowań w Traktatach stanowiących podstawę Unii Europejskiej, przyjęty dnia 25 kwietnia 2005 r. (Dz.U. L 157 z 21.6.2005, str. 203).”.

3.   W przypadku wejścia w życie Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy, z dniem jego wejścia w życie, tiret, o którym mowa w ust. 2, zostaje zastąpione przez tiret w brzmieniu:

„- 1 2005 SP: Protokół dotyczący warunków i uzgodnień w sprawie przyjęcia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej, przyjęty dnia 25 kwietnia 2005 r. (Dz.U. L 157 z 21.6.2005, str. 29).”.

4.   Jeżeli tiret, o którym mowa w ust. 2 lub 3, jest pierwszym tiret w danym punkcie, poprzedza się go słowami „ze zmianami wprowadzonymi przez:”.

5.   Załącznik A do niniejszej umowy zawiera wykaz punktów w załącznikach i protokołach do Porozumienia EOG, w których należy wprowadzić tekst, o którym mowa w ust. 2, 3 i 4.

6.   W przypadku, gdy akty włączone do Porozumienia EOG przed datą wejścia w życie niniejszej umowy wymagają dostosowań z powodu udziału Nowych Umawiających się Stron, a niezbędne dostosowania nie zostały przewidziane w niniejszej umowie, dostosowania te będą rozpatrywane w trybie przewidzianym w Porozumieniu EOG.

AARTYKUŁ 4

1. Ustalenia zawarte w Akcie dotyczącym warunków przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii oraz dostosowań w Traktatach stanowiących podstawę Unii Europejskiej, o których mowa w załączniku B do niniejszej umowy, zostają niniejszym włączone do Porozumienia EOG jako jego integralna część.

2.   W przypadku wejścia w życie Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy, z dniem jego wejścia w życie, ustalenia, o których mowa w załączniku B, rozumiane są jako ustalenia wprowadzone Protokołem dotyczącym warunków i uzgodnień w sprawie przyjęcia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej.

3.   Wszelkie ustalenia mające znaczenie dla Porozumienia EOG wymienione w Akcie dotyczącym warunków przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii oraz dostosowań w Traktatach stanowiących podstawę Unii Europejskiej lub przyjęte na jego podstawie lub, w zależności od przypadku, Protokole dotyczącym warunków i uzgodnień w sprawie przyjęcia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej lub na jego podstawie, które nie zostały uwzględnione w załączniku B do niniejszej umowy, będą rozpatrywane w trybie przewidzianym w Porozumieniu EOG.

ARTYKUŁ 5

Strony niniejszej umowy mogą przedkładać wszelkie sprawy dotyczące jej wykładni lub stosowania Wspólnemu Komitetowi EOG. Wspólny Komitet EOG bada sprawę w celu znalezienia możliwego do przyjęcia rozwiązania, które pozwoli na utrzymanie prawidłowego funkcjonowania Porozumienia EOG.

ARTYKUŁ 6

1. Niniejsza umowa podlega ratyfikacji lub zatwierdzeniu przez Obecne Umawiające się Strony i Nowe Umawiające się Strony zgodnie z ich procedurami wewnętrznymi. Dokumenty ratyfikacyjne lub zatwierdzające zostają złożone w Sekretariacie Generalnym Rady Unii Europejskiej.

2. Niniejsza umowa wchodzi w życie następnego dnia po złożeniu przez Obecną Umawiającą się Stronę lub Nową Umawiającą się Stronę ostatniego dokumentu ratyfikacyjnego lub zatwierdzającego, pod warunkiem wejścia w życie w tym samym dniu następujących porozumień i protokołów powiązanych:

a)   Porozumienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Królestwem Norwegii dotyczącego programu współpracy na rzecz wzrostu gospodarczego i zrównoważonego rozwoju w Republice Bułgarii;

b)   Porozumienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Królestwem Norwegii dotyczącego programu współpracy na rzecz wzrostu gospodarczego i zrównoważonego rozwoju w Rumunii;

c)   Protokołu dodatkowego do umowy pomiędzy Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Republiką Islandii związanego z przystąpieniem Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej; oraz

d)   Protokołu dodatkowego do umowy pomiędzy Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Królestwem Norwegii związanego z przystąpieniem Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej.

ARTYKUŁ 7

Niniejsza umowa, sporządzona w jednym oryginalnym egzemplarzu w językach: angielskim, bułgarskim, czeskim, duńskim, estońskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, islandzkim, litewskim, łotewskim, maltańskim, niderlandzkim, niemieckim, norweskim, polskim, portugalskim, rumuńskim, słowackim, słoweńskim, szwedzkim, węgierskim i włoskim, przy czym każda z tych wersji językowych jest na równi autentyczna, zostaje złożona w Sekretariacie Generalnym Rady Unii Europejskiej, który przekaże uwierzytelniony odpis każdemu z rządów stron niniejszej umowy.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego piątego lipca roku dwa tysiące siódmego.

ZAŁĄCZNIK C Akt końcowy

ZAŁĄCZNIK D Wspólne deklaracje i oświadczenia obecnych umawiających się stron i nowych umawiających się stron

Po zaznajomieniu się z powyższą umową w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:

— została ona uznana za słuszną zarówno w całości, jak i każde z postanowień w niej zawartych, -jest przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona,

— będzie niezmiennie zachowywana.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie dnia 16 maja 2008 r.