PROGRAM WSPÓŁPRACY w dziedzinie kultury między Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Republiki Macedonii na lata 2009—2011,

sporządzony w Warszawie dnia 8 lipca 2009 r.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ministerstwo Kultury Republiki Macedonii, zwani dalej „Stronami”,

dążąc do dalszego rozwoju stosunków w dziedzinie kultury między obydwoma państwami,

na podstawie artykułu 16 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Macedońskim o współpracy w dziedzinie kultury i edukacji,

sporządzonej w Warszawie dnia 29 stycznia 1998 r.,

uzgodnili, co następuje:

Artykuł 1

1.  Strony będą wspierać wymianę i współpracę w dziedzinie teatru, muzyki i folkloru, dążąc do prezentacji najbardziej wartościowych pozycji w dorobku kulturalnym obydwu państw.

2.  Strony będą stwarzać warunki bezpośredniej współpracy między twórcami, artystami i instytucjami kultury, a także szkołami i uczelniami artystycznymi obydwu państw.

3.  Szczegóły związane z wyborem twórców i artystów, prezentowanym repertuarem, programem pobytu i terminami występów uzgadniane będą w drodze kontaktów roboczych, uwzględniając zasady wzajemności oraz regulaminy poszczególnych festiwali.

Artykuł 2

Strony będą sprzyjać organizacji, na zasadzie wzajemności, wystaw sztuki współczesnej. Wybór tematu, warunki, terminy i miejsce ekspozycji Strony ustalą w drodze kontaktów roboczych.

Artykuł 3

1.  Strony będą sprzyjać wymianie delegacji twórców, artystów i ekspertów w zakresie kultury i sztuki w celu rozwijania i doskonalenia wzajemnej współpracy.

2.  Strony będą wspierać współpracę i wymianę doświadczeń między twórcami i krytykami w zakresie sztuk plastycznych, architektury, wzornictwa i fotografii poprzez uczestnictwo na zasadzie wzajemności w warsztatach twórczych, plenerach, sympozjach i konferencjach.

3.  Szczegóły związane z wyborem imprez i ich uczestników uzgadniane będą w drodze kontaktów roboczych.

Artykuł 4

1.  Strony będą wspierać bezpośrednią współpracę między stowarzyszeniami twórców i artystów, instytucjami kultury oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność kulturalną.

2.  Treść i formy współpracy, o której mowa w ust. 1, bezpośrednio ustalą zainteresowane podmioty.

Artykuł 5

Strony będą wspierać współpracę w zakresie muzealnictwa na zasadach uzgodnionych bezpośrednio między zainteresowanymi muzeami.

Artykuł 6

1.  Strony podejmą działania na rzecz identyfikacji, ewidencji i opracowania naukowego dóbr kultury polskiej znajdujących się na terytorium Republiki Macedonii oraz dóbr kultury macedońskiej znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2.  Strony dołożą starań, aby dobra kultury nielegalnie wywiezione z terytorium państwa jednej ze Stron i nielegalnie wwiezione na terytorium państwa drugiej Strony podlegały zwrotowi.

3.  Strony będą wspierać wymianę ekspertów, informacji i publikacji naukowych w zakresie ochrony nieruchomych zabytków kultury.

Artykuł 7

Strony będą wspierać współpracę między bibliotekami obydwu państw, która obejmować będzie wymianę książek i publikacji periodycznych z dziedziny kultury oraz wymianę specjalistów.

Artykuł 8

Strony będą wspierać współpracę między Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych Rzeczypospolitej Polskiej i Archiwum Państwowym Republiki Macedonii.

Artykuł 9

Strony będą sprzyjać bezpośredniej współpracy między organizacjami i instytucjami działającymi w dziedzinie kinematografii z obydwu państw, zwłaszcza w zakresie:

1) koprodukcji filmów i świadczenia usług filmowych;

2)  współpracy narodowych archiwów filmowych;

3)  udziału swoich reprezentantów w międzynarodowych festiwalach filmowych, zgodnie z regulaminami tych festiwali, oraz w narodowych festiwalach filmowych organizowanych w państwach Stron;

4)  wymiany delegacji w charakterze obserwatorów festiwali;

5)  organizacji wspólnych przeglądów filmowych;

6)  wymiany filmów, zarówno na zasadach handlowych, jak i niekomercyjnych.

Artykuł 10

Strony wyrażają wolę współpracy w dziedzinie prawa autorskiego i praw pokrewnych, w szczególności w zakresie zapobiegania naruszeniom tych praw.

Artykuł 11

Strony będą stwarzać warunki do wymiany zespołów i osób upowszechniających kulturę i sztukę w celu zapoznania się z działalnością kulturalną organizacji polskich w Republice Macedonii i organizacji macedońskich w Rzeczypospolitej Polskiej.

Artykuł 12

Warunki realizacji wizyt i wymiany zawarte zostały w Załączniku, stanowiącym integralną część Programu.

Artykuł 13

Program nie wyklucza realizacji innych przedsięwzięć uzgodnionych przez Strony w drodze kontaktów roboczych.

Artykuł 14

Program wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2011 r.

Okres obowiązywania Programu zostaje automatycznie przedłużony do czasu wejścia w życie nowego Programu, o ile jedna ze Stron nie wypowie go na piśmie na sześć miesięcy przed upływem okresu obowiązywania.

Sporządzono w Warszawie dnia 8 lipca 2009 r., w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, każdy w językach polskim, macedońskim i angielskim, przy czym wszystkie teksty są autentyczne i posiadają jednakową moc prawną. W razie rozbieżności przy ich interpretacji tekst w języku angielskim będzie uważany za rozstrzygający.


Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstwo Kultury Republiki Macedonii

Załącznik

I.     POSTANOWIENIA OGÓLNE

Podczas realizacji wymiany przewidzianej w Programie, Strony będą przestrzegać następujących zasad:

1)    Strony przedstawią sobie listę najważniejszych przedsięwzięć (np. wystawy, wymiany zespołów teatralnych, koprodukcje filmowe) planowanych w ramach wzajemnej współpracy kulturalnej na rok następny;

2)    Strona przyjmująca odpowie na propozycje Strony wysyłającej w ciągu dwóch miesięcy od daty otrzymania listy, o której mowa w punkcie 1;

3)    Strona wysyłająca przekaże Stronie przyjmującej, na co najmniej dwa miesiące przed planowanym wysłaniem danej osoby lub grupy osób, następujące dane: dane personalne wysyłanych osób, dane o znajomości języków obcych, projekt programu pobytu i datę przyjazdu; Strona przyjmująca udzieli odpowiedzi w terminie miesiąca od otrzymania powyższych danych;

4)    w razie pozytywnej odpowiedzi, Strona wysyłająca zawiadomi Stronę przyjmującą na 20 dni przed przyjazdem o dokładnej dacie i miejscu przyjazdu oraz o środkach transportu, którymi przyjedzie zaakceptowana osoba lub grupa osób.

II. POSTANOWIENIA FINANSOWE

Wymiana kulturalna prowadzona w ramach Programu realizowana będzie na poniższych zasadach:

1)  wizyty poszczególnych osób i delegacji:

a)  Strona wysyłająca pokrywa koszty podróży i bagażu w obie strony,

b)  Strona przyjmująca pokrywa koszty pobytu i podróży na terytorium swego państwa zgodnie z programem pobytu,

c)  Strona wysyłająca zapewni, że osoby uczestniczące w wymianie objętej niniejszym Programem będą posiadały ubezpieczenia (polisy) na wypadek nagłej choroby lub nieszczęśliwego wypadku, chyba że prawo do świadczeń medycznych przysługiwać będzie tym osobom na podstawie odrębnych przepisów;

2)  występy zespołów artystycznych:

a)  Strona wysyłająca pokrywa koszty międzynarodowego transportu członków zespołu, rekwizytów, kostiumów i instrumentów muzycznych,

b)  Strona przyjmująca pokrywa koszty zakwaterowania, wyżywienia, przejazdów na terytorium swojego państwa, a także koszty zorganizowania przedstawień,

c)  Strona wysyłająca zapewni, że członkowie zespołów uczestniczących w wymianie objętej niniejszym Programem będą posiadali ubezpieczenia (polisy) na wypadek nagłej choroby lub nieszczęśliwego wypadku, chyba że prawo do świadczeń medycznych przysługiwać będzie tym osobom na podstawie odrębnych przepisów;

3) szczegóły organizacyjne dotyczące wymiany ekspozycji muzealnych i wystaw sztuki współczesnej będą uzgadniane w trybie roboczym między realizatorami przedsięwzięć (galerie, muzea itp.), którzy każdorazowo, nie później jednak niż na cztery miesiące przed otwarciem ekspozycji, powinni podpisać protokół uzgodnień określający w szczególności kwestie pokrycia kosztów transportu, wzajemnego ubezpieczenia, zabezpieczenia ekspozycji, warunków konserwacji i ekspozycji, przekazania materiałów oraz wydania katalogu.