UMOWA między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowenii o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, sporządzona w Warszawie dnia 25 maja 2005 r. W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

W dniu 25 maja 2005 r. w Warszawie została podpisana Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowenii o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, w następującym brzmieniu:

UMOWA

MIĘDZY

RZĄDEM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

A

RZĄDEM REPUBLIKI SŁOWENII

O WSPÓŁPRACY I WZAJEMNEJ POMOCY W SPRAWACH CELNYCH

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Republiki Słowenii, zwane dalej „Umawiającymi się Stronami”;

UZNAJĄC, że naruszenia przepisów celnych są szkodliwe dla interesów ekonomicznych, fiskalnych i handlowych ich krajów;

UZNAJĄC znaczenie zapewnienia dokładnego wymierzania i poboru ceł oraz innych opłat związanych z przywozem i wywozem towarów, jak również dokładnego określenia ich wartości celnej oraz pochodzenia;

UZNAJĄC potrzebę współpracy międzynarodowej w sprawach związanych ze stosowaniem i przestrzeganiem przepisów celnych;

PRZEKONANE, że zwalczanie naruszeń przepisów celnych będzie bardziej skuteczne dzięki współpracy pomiędzy ich organami celnymi;

MAJĄC NA UWADZE Zalecenie Rady Współpracy Celnej o wzajemnej pomocy administracyjnej z dnia 5 grudnia 1953 roku;

MAJĄC NA UWADZE postanowienia Konwencji Narodów Zjednoczonych o zwalczaniu nielegalnego obrotu środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi z dnia 20 grudnia 1988 roku;

Uzgodniły, co następuje:

DEFINICJE

Artykuł 1

Dla celów niniejszej Umowy:

a)  ”Przepisy celne” oznaczają ustawy i przepisy wykonawcze do ustaw stosowane przez organy celne dotyczące przywozu, wywozu i tranzytu towarów, odnoszące się do ceł i innych opłat oraz środków zakazu, ograniczeń i kontroli w ruchu towarowym przez granice państwowe;

b)  ”Należności celne” oznaczają wszelkie cła, podatki, opłaty i/lub inne należności wymierzane i pobierane na terytoriach Państw Umawiających się Stron, zgodnie z przepisami celnymi, nie obejmujące jednak opłat i należności, których wysokość ograniczona jest do przybliżonych kosztów świadczonych usług;

c)  ”Organ występujący z wnioskiem” oznacza organ celny, który występuje z wnioskiem o udzielenie pomocy zgodnie z niniejszą Umową lub otrzymuje taką pomoc;

d)  ”Organ proszony o pomoc” oznacza organ celny, który otrzymuje wniosek o udzielenie pomocy zgodnie z niniejszą Umową lub udziela takiej pomocy;

e)  ”Naruszenie” oznacza każde naruszenie przepisów celnych, jak również każde usiłowanie naruszenia tych przepisów;

f)  ”Organ celny” oznacza w Rzeczypospolitej Polskiej: Ministra Finansów, a w Republice Słowenii: Ministerstwo Finansów — Administracją Celną Republiki Słowenii (Ministrstvo za finance — Carinska uprawa Republikę Slovenije);

g)  ”Dane osobowe” oznaczają każdą informacją dotyczącą osoby zidentyfikowanej lub możliwej do identyfikacji.

ZAKRES UMOWY

Artykuł 2

1.  Umawiające się Strony będą udzielać sobie wzajemnej pomocy, w sposób i na warunkach określonych w niniejszej Umowie, w celu zapewnienia prawidłowego stosowania przepisów celnych, w szczególności poprzez zapobieganie, wykrywanie i zwalczanie naruszeń przepisów celnych.

2.  Wszelka pomoc udzielana w ramach niniejszej Umowy, będzie realizowana zgodnie z ustawodawstwem krajowym Strony proszonej o pomoc.

POMOC NA WNIOSEK

Artykuł 3

1.  Na wniosek organu występującego z wnioskiem, organ proszony o pomoc przekaże wszelkie informacje służące zapewnieniu właściwego przestrzegania przepisów celnych, włączając m.in. informacje dotyczące przewozu i załadunku towarów, przeznaczenia celnego, wartości celnej i pochodzenia, jak również informacje dotyczące działań popełnionych lub zamierzonych, które naruszają lub mogą naruszać te przepisy.

2.  Na wniosek organu występującego z wnioskiem, organ proszony o pomoc poinformuje go, czy towary wywiezione z terytorium Państwa jednej z Umawiających się Stron zostały zgodnie z prawem wwiezione na terytorium Państwa drugiej Umawiającej się Strony, określając, tam gdzie jest to właściwe, procedurę celną zastosowaną do tych towarów.

3.  Na wniosek organu występującego z wnioskiem organ proszony o pomoc podejmie wszelkie niezbędne kroki w celu zapewnienia szczególnej obserwacji:

a)  poszczególnych osób fizycznych lub prawnych, co do których istnieją uzasadnione podstawy do podejrzeń, iż naruszają lub naruszyły przepisy celne obowiązujące na terytorium Państwa organu występującego z wnioskiem;

b)  miejsc, gdzie towary przechowywane są w sposób dający podstawy do podejrzeń, iż były niezgodnie z prawem wwiezione na terytorium Państwa organu występującego z wnioskiem;

c)  przemieszczania towarów, które zdaniem organu występującego z wnioskiem może prowadzić do poważnych naruszeń przepisów celnych obowiązujących na terytorium Państwa organu występującego z wnioskiem;

d)  środków transportu, co do których istnieją uzasadnione podstawy do podejrzeń, iż mogą być lub są wykorzystywane do naruszania przepisów celnych obowiązujących na terytorium Państwa organu występującego z wnioskiem.

POMOC Z WŁASNEJ INICJATYWY

Artykuł 4

Umawiające się Strony, w ramach swoich uprawnień, będą udzielać sobie wzajemnej pomocy, jeżeli uznają, że jest ona niezbędna dla prawidłowego stosowania przepisów celnych, zwłaszcza, kiedy otrzymają informacje dotyczące:

-   działań, które naruszyły, naruszają lub mogłyby naruszyć przepisy celne oraz mogą być przedmiotem zainteresowania drugiej Umawiającej się Strony;

nowych środków lub metod wykorzystywanych do naruszania przepisów celnych;

-   towarów, o których wiadomo, iż są przedmiotem poważnych naruszeń przepisów celnych na terytorium Państwa drugiej Umawiającej się Strony;

-   poszczególnych osób, o których wiadomo lub które podejrzewa się, że naruszają przepisy celne obowiązujące na terytorium Państwa drugiej Umawiającej się Strony;

środków transportu i kontenerów, o których wiadomo lub podejrzewa się, że były, są lub mogą być wykorzystane do naruszenia przepisów celnych obowiązujących na terytorium Państwa drugiej Umawiającej się Strony.

POMOC TECHNICZNA

Artykuł 5

1.  Pomoc, w ramach niniejszej Umowy, będzie obejmować, między innymi, wymianę informacji dotyczących:

a)  działań z zakresu zwalczania przestępczości, które można wykorzystać w zapobieganiu naruszeniom przepisów celnych;

b)  nowych metod wykorzystywanych do popełniania naruszeń przepisów celnych;

c)  uwag i wniosków wynikających ze skutecznego stosowania najnowszych metod pomocy i środków technicznych.

2.  Organy celne Umawiających się Stron, jeżeli nie jest to sprzeczne z ich ustawodawstwem krajowym, będą również współpracować w zakresie:

a)  inicjowania, rozwijania lub doskonalenia szczegółowych programów szkoleniowych dla swych funkcjonariuszy;

b)  tworzenia i utrzymywania kanałów łączności między sobą w celu ułatwienia bezpiecznej i szybkiej wymiany informacji;

c)  usprawnienia koordynacji swych działań, łącznie z wymianą funkcjonariuszy, ekspertów oraz ustanowieniem oficerów łącznikowych;

d)  poznania i testowania nowego sprzętu oraz procedur;

e)  uproszczenia i harmonizacji swych procedur celnych; oraz

f)  innych ogólnych spraw administracyjnych, które mogą wymagać wspólnego działania.

DORĘCZANIE/POWIADAMIANIE

Artykuł 6

Na wniosek organu występującego z wnioskiem, organ proszony o pomoc, zgodnie ze swoim ustawodawstwem, podejmie wszelkie niezbędne środki w celu:

dostarczania wszystkich dokumentów;

- oraz powiadamiania o wszystkich decyzjach, objętych zakresem niniejszej Umowy, adresata zamieszkującego lub posiadającego siedzibą na terytorium jego Państwa. W tym przypadku ma zastosowanie ustęp 3 Artykułu 7.

FORMA I TREŚĆ WNIOSKÓW O POMOC

Artykuł 7

1.  Wnioski o pomoc, stosownie do niniejszej Umowy, sporządzane będą w formie pisemnej. Do wniosków będą załączane dokumenty niezbędne do ich realizacji.

O ile pilność sprawy tego wymaga, przyjmowane mogą być wnioski ustne, muszą one jednak być niezwłocznie potwierdzone na piśmie.

2.  Wnioski, o których mowa w ustępie 1 niniejszego Artykułu, będą zawierać następujące dane:

a)  organ celny występujący z wnioskiem;

b)  wymagane środki;

c)  przedmiot i prawne uzasadnienie wniosku;

d)  przepisy prawa i inne kwestie prawne dotyczące danej sprawy;

e)  możliwie dokładne i wyczerpujące dane dotyczące osób fizycznych lub prawnych, których dotyczy wniosek;

f)  zwięzłe przedstawienie faktów, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w Artykule 6; oraz

g)  związek pomiędzy wnioskowaną pomocą a sprawą, której ona dotyczy.

3.  Wnioski będą przedkładane w języku angielskim lub w innym języku możliwym do przyjęcia przez organ proszony o pomoc.

4.  Pomoc będzie udzielana poprzez bezpośrednie kontakty pomiędzy właściwymi organami celnymi.

Jeśli organ proszony o pomoc nie jest właściwym organem do realizacji wniosku, przekaże on bezzwłocznie wniosek do właściwego organu, który — zgodnie ze swoimi uprawnieniami — przystąpi do jego realizacji albo powiadomi organ występujący z wnioskiem o stosownej procedurze, która ma być zastosowana odnośnie takiego wniosku.

5.  Jeżeli wniosek nie spełnia wymogów formalnych, można żądać jego poprawienia lub uzupełnienia; w takim przypadku mogą jednak zostać przedsięwzięte środki ostrożności.

REALIZACJA WNIOSKÓW O POMOC

Artykuł 8

1.  Organ proszony o pomoc podejmie wszelkie racjonalne kroki w celu realizacji wniosku i, jeżeli to konieczne, będzie poszukiwać wszelkich urzędowych i sądowych środków niezbędnych do realizacji wniosku.

2.  Organ celny jednej Umawiającej się Strony, na wniosek organu celnego drugiej Umawiającej się Strony, przeprowadzi niezbędne postępowanie wyjaśniające, łącznie z przesłuchaniem ekspertów i świadków lub osób podejrzanych o naruszenie przepisów celnych, oraz dokona weryfikacji, sprawdzenia i ustalenia faktów związanych ze sprawami objętymi niniejszą Umową.

3.  Na wniosek organu celnego drugiej Umawiającej się Strony, organ proszony o pomoc może zezwolić funkcjonariuszom organu występującego z wnioskiem na przebywanie na swoim terytorium podczas prowadzenia przez jego funkcjonariuszy postępowania wyjaśniającego w sprawach naruszeń przepisów celnych Państwa organu występującego z wnioskiem.

4.  Organ występujący z wnioskiem, jeżeli o to poprosi, zostanie poinformowany o czasie i miejscu działań podjętych dla realizacji wniosku.

5.  Funkcjonariusze organu występującego z wnioskiem, upoważnieni do prowadzenia postępowań wyjaśniających w sprawie naruszeń przepisów celnych, mogą zwrócić się do organu celnego proszonego o pomoc z prośbą o przejrzenie odpowiednich ksiąg, rejestrów i innych dokumentów lub baz danych i o dostarczenie ich kopii, lub też dostarczenie wszelkich informacji dotyczących naruszeń przepisów celnych określonych we wniosku.

FORMA PRZEKAZYWANYCH INFORMACJI

Artykuł 9

1.  Organ proszony o pomoc będzie przekazywać organowi występującemu z wnioskiem wyniki postępowań wyjaśniających w formie dokumentów, poświadczonych kopii dokumentów, raportów i im podobnych, a w razie konieczności również ustnie.

2.  Dokumenty, o których mowa w ustępie 1 niniejszego Artykułu, mogą być zastąpione informacją komputerową sporządzoną w dowolnej formie i służącą tym samym celom. Wszelkie informacje niezbędne dla interpretacji lub wykorzystania takich informacji komputerowych będą przekazywane razem z nimi.

WYJĄTKI OD OBOWIĄZKU UDZIELANIA POMOCY

Artykuł 10

1. Jeśli Umawiająca się Strona proszona o pomoc uzna, że realizacja wniosku, z którym wystąpiono, naruszyłaby suwerenność, bezpieczeństwo, porządek publiczny lub inne istotne interesy narodowe lub też naruszyłaby tajemnicę przemysłową, handlową lub służbową, może odmówić udzielenia pomocy lub uzależnić ją od spełnienia określonych warunków lub wymogów.

Pomocy można również odmówić w przypadku, gdy wniosek dotyczy przepisów dewizowych lub podatkowych, nie odnoszących się do należności celnych.

2.  W przypadku, jeśli organ występujący z wnioskiem prosi o pomoc, której nie mógłby udzielić, gdyby sam był o to poproszony, powinien w swoim wniosku zwrócić uwagę na ten fakt. W takim przypadku realizację wniosku pozostawia się do uznania organu proszonego o pomoc.

3.  W przypadku wstrzymania lub odmowy udzielenia pomocy, organ występujący z wnioskiem powinien być niezwłocznie powiadomiony o tym fakcie i jego przyczynach.

OBOWIĄZEK PRZESTRZEGANIA POUFNOŚCI

Artykuł 11

1.  Każda informacja przekazana w jakiejkolwiek formie, w ramach niniejszej Umowy, będzie podlegała ochronie przed nieuprawnionym ujawnieniem zgodnie z ustawodawstwem wewnętrznym Umawiających się Stron.

2.  Dane osobowe mogą być przekazywane tylko wówczas, gdy ustawodawstwo Umawiających się Stron zapewnia jednakowy poziom ochrony danych osobowych. Umawiające się Strony zapewnią co najmniej taki poziom ich ochrony, jaki określony jest w Załączniku do niniejszej Umowy.

WYKORZYSTANIE INFORMACJI

Artykuł 12

1.  Informacje, dokumenty i inne wiadomości otrzymane w ramach wzajemnej pomocy mogą być wykorzystane tylko dla celów określonych w niniejszej Umowie, łącznie z wykorzystaniem w postępowaniach sądowych i administracyjnych.

2.  Organ występujący z wnioskiem nie będzie wykorzystywać — bez uprzedniej pisemnej zgody organu proszonego o pomoc — dowodów lub informacji uzyskanych w ramach niniejszej Umowy w celach innych niż te, które określone są we wniosku.

3.  Przy wymianie danych osobowych, zgodnie z niniejszą Umową, organy celne Umawiających się Stron zapewnią, że będą one wykorzystywane wyłącznie dla celów określonych we wniosku i na warunkach określonych przez Umawiającą się Stronę proszoną o pomoc.

4.  Postanowienia ustępów 1 i 2 niniejszego Artykułu nie mają zastosowania do informacji dotyczących naruszenia przepisów celnych odnoszących się do środków odurzających i substancji psychotropowych. Takie informacje mogą być przekazane innym organom Umawiającej się Strony występującej z wnioskiem, zajmującym się bezpośrednio zwalczaniem nielegalnego obrotu środkami odurzającymi.

AKTA, DOKUMENTY I ŚWIADKOWIE

Artykuł 13

1. Organy celne Umawiających się Stron będą dostarczać, na wniosek, dokumentację dotyczącą transportu i przesyłki towarów, zawierającą informację o wartości celnej, pochodzeniu i przeznaczeniu towarów.

2.  Oryginały akt, dokumentów i innych materiałów będą wymagane tylko w przypadkach, gdy kopie będą niewystarczające. Na konkretny wniosek, kopie takich akt, dokumentów i innych materiałów będą odpowiednio poświadczane.

3.  Oryginały akt, dokumentów i innych materiałów, które zostały dostarczone organowi występującemu z wnioskiem, będą niezwłocznie zwracane. Prawa organu proszonego o pomoc lub stron trzecich mających związek ze sprawą pozostaną nienaruszone. Na wniosek, oryginały dokumentów zostaną bezzwłocznie zwrócone.

4.  Na wniosek organu celnego jednej Umawiającej się Strony, organ celny drugiej Umawiającej się Strony, według uznania, upoważni swoich funkcjonariuszy, o ile wyrażą oni na to zgodę, do występowania w charakterze świadków w postępowaniach sądowych lub administracyjnych na terytorium Państwa Umawiającej się Strony występującej z wnioskiem oraz do przedkładania akt, dokumentów i innych materiałów lub ich uwierzytelnionych kopii, jeśli okaże się to niezbędne w postępowaniu. Wniosek taki będzie określał czas, miejsce i rodzaj postępowania oraz zakres, w jakim funkcjonariusz będzie występować.

KOSZTY

Artykuł 14

1.  Organy celne Umawiających się Stron zrzekną się wszelkich roszczeń o zwrot kosztów poniesionych przy wykonywaniu niniejszej Umowy, z wyjątkiem wydatków poniesionych na świadków, opłacenie ekspertów i kosztów tłumaczy, nie będących urzędnikami państwowymi.

2.  Jeśli realizacja wniosku wymaga lub będzie wymagać znacznych, dodatkowych wydatków, organy celne Umawiających się Stron uzgodnią warunki i zasady, zgodnie z którymi wniosek będzie realizowany, jak również sposób ponoszenia kosztów,

WYKONANIE UMOWY

Artykuł 15

1.  Wykonanie niniejszej Umowy powierza się organom celnym Umawiających się Stron. Będą one decydować o wszystkich praktycznych środkach i przedsięwzięciach niezbędnych do jej stosowania, uwzględniając przepisy z zakresu ochrony danych.

2.  Po przeprowadzeniu uzgodnień, organy celne Umawiających się Stron mogą wydać zarządzenia administracyjne niezbędne do realizacji Umowy.

3.  Organy celne Umawiających się Stron mogą ustalić, aby ich służby operacyjne pozostawały ze sobą w bezpośrednim kontakcie.

TERYTORIUM STOSOWANIA

Artykuł 16

Niniejsza umowa będzie miała zastosowanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i terytorium Republiki Słowenii.

WEJŚCIE W ŻYCIE I WYPOWIEDZENIE

Artykuł 17

1.  Niniejsza Umowa wejdzie w życie w pierwszym dniu drugiego miesiąca, następującego po dniu, w którym Umawiające się Strony powiadomią się wzajemnie w drodze dyplomatycznej, że wszystkie wewnętrzne wymogi prawne dotyczące jej przyjęcia zostały spełnione.

Z dniem wejścia w życie niniejszej Umowy w stosunkach między Rzecząpospolitą Polską i Republiką Słowenii traci moc Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Federalnej Republiki Jugosławii o współpracy i pomocy wzajemnej w sprawach celnych, podpisana w Warszawie dnia 9 maja 1967 roku.

2.  Organy celne Umawiających się Stron spotkają się w celu dokonania przeglądu niniejszej Umowy lub omówienia wszelkich innych spraw celnych, które mogą wyniknąć we wzajemnych stosunkach między nimi, na wniosek jednego organu celnego lub po upływie pięciu lat od daty jej wejścia w życie, chyba że pisemnie wzajemnie się powiadomią, że przegląd taki nie jest konieczny.

3.  Umowa niniejsza zawarta jest na czas nieokreślony, chyba że zostanie wypowiedziana pisemnie drogą dyplomatyczną przez jedną z Umawiających się Stron. Umowa utraci moc po upływie sześciu miesięcy od otrzymania takiej notyfikacji.

Na dowód czego, niżej podpisani, należycie upoważnieni przez swoje rządy, podpisali niniejszą Umowę.

Sporządzono w Warszawie dnia 25 maja 2005 roku, w dwóch egzemplarzach, w językach polskim, słoweńskim i angielskim, przy czym wszystkie teksty mają jednakową moc obowiązującą. W razie rozbieżności w interpretacji, tekst w języku angielskim będzie uważany za rozstrzygający.

Załącznik 1

Po zaznajomieniu się z powyższą umową, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:

— została ona uznana za słuszną zarówno w całości, jak i każde z postanowień w niej zawartych,

— jest przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona,

— będzie niezmiennie zachowywana.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej. Dano w Warszawie dnia 21 lipca 2008 r.