UMOWA między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o współpracy w zwalczaniu przestępczości, ochronie porządku publicznego oraz o współpracy na terenach przygranicznych, podpisana w Warszawie dnia 21 czerwca 2006 r.

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

W dniu 21 czerwca 2006 r. w Warszawie została podpisana Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o współpracy w zwalczaniu przestępczości, ochronie porządku publicznego oraz o współpracy na terenach przygranicznych, w następującym brzmieniu:

UMOWA

między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o współpracy w zwalczaniu przestępczości, ochronie porządku publicznego oraz o współpracy na terenach przygranicznych

Rzeczpospolita Polska i Republika Czeska, zwane dalej „Umawiającymi się Stronami”,

- dążąc do dalszego rozwoju wzajemnych stosunków w duchu przyjaźni i dobrosąsiedzkiej współpracy,

- zaniepokojone rozpowszechnianiem się przestępczości, a szczególnie przestępczości zorganizowanej, oraz w celu skuteczniejszego zwalczania przestępczości na terenach przygranicznych,

- mając na uwadze pogłębienie współpracy organów właściwych w zakresie zwalczania przestępczości,

- dążąc do stosowania optymalnych zasad, form i sposobów współpracy tych organów,

- kierując się zasadami równości, wzajemności i obustronnych korzyści,

- przestrzegając norm prawa międzynarodowego oraz przepisów prawa wewnętrznego Umawiających się Stron,

uzgodniły, co następuje: