UMOWA między Rzecząpospolitą Polską, Republiką Czeską i Republiką Federalną Niemiec o budowie połączenia drogowego w Euroregionie Nysa, w obszarze między miastami Bogatynia w Rzeczypospolitej Polskiej, Hradek nad Nisou w Republice Czeskiej, Zittau w Republice Federalnej Niemiec,

sporządzona w Zittau dnia 5 kwietnia 2004 r.

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

W dniu 5 kwietnia 2004 r. została podpisana w Zittau Umowa między Rzecząpospolitą Polską, Republiką Czeską i Republiką Federalną Niemiec o budowie połączenia drogowego w Euroregionie Nysa, w obszarze między miastami Bogatynia w Rzeczypospolitej Polskiej, Hradek nad Nisou w Republice Czeskiej, Zittau w Republice Federalnej Niemiec, w następującym brzmieniu:UMOWA

SMLOUVA

VERTRAG

między Rzecząpospolitą Polską, Republiką Czeską i Republiką Federalną Niemiec o budowie połączenia drogowego w Euroregionie Nysa, w obszarze między miastami Bogatynia w Rzeczypospolitej Polskiej, Hradek nad Nisou w Republice Czeskiej, Zittau w Republice Federalnej Niemiec

mezi Polskou republikou. Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o výstavbě silničního spojení v Euroregionu Nisa, v prostoru mezi městy Bogatynia v Polské republice Hrádek nad Nisou v České republice, a Zittau ve Spolkové republice Německo

zwischen der Republik Polen, der Tschechischen Republik und der Bundesrepublik Deutschland über den Bau einer Straßenverbindung in der Euroregion Neiße, im Raum zwischen den Städten Bogatynia in der Republik Polen, Hrädek nad Nisou in der Tschechischen Republik und Zittau in der Bundesrepublik Deutschland

Rzeczpospolita Polska, Republika Czeska i Republika Federalna Niemiec, Polská republika. Česka republika a Spolková republika Německo, Die Republik Polen, die Tschechische Republik und die Bundesrepublik Deutschland —

zwane dalej „Umawiającymi się Stronami”,

dále jen „smluvní strany”,

im Folgenden „Vertragsparteien” genannt,

kierując się dążeniem do usprawnienia ruchu drogowego między państwami oraz ruchu międzynarodowego przez swoje terytoria, jak również stałej poprawy bezpieczeństwa i płynności tego ruchu, vedeny přáním trvale usnadnit silniční provoz mezi státy a mezinárodní provoz přes svá výsostná území a trvale zlepšit bezpečnost a plynulost tohoto provozu, in dem Bestreben, den Straßenverkehr zwischen den Staaten und den internationalen Verkehr durch ihre Hoheitsgebiete dauerhaft zu erleichtern und die Sicherheit und Leichtigkeit dieses Verkehrs nachhaltig zu verbessern —
uzgodniły, co następuje: se dohodly takto: sind wie folgt übereingekommen:

Artykuł 1

Článek 1

Artikel 1

Przedmiot i cel umowy

Předmět a cíl smlouvy

Gegenstand und Ziel des Vertrags

1. Droga I/35 na terytorium Republiki Czeskiej i droga federalna 178 na terytorium Republiki Federalnej Niemiec będą połączone przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej drogą włączoną do polskiej sieci drogowej, pomiędzy miejscowościami Kopaczów i Hradek nad Nisou na polsko-czeskiej granicy państwowej oraz pomiędzy miejscowościami Sieniawka i Zittau na polsko-niemieckiej granicy państwowej.

(1) Silnice I/35 na výsostném území České republiky a spolková silnice 178 na výsostném území Spolkové republiky Německo budou mezi obcemi Kopaczów a Hrádek nad Nisou na polsko-českých státních hranicích a mezi obcemi Sieniawka a Zittau na polsko-německých státních hranicích propojeny silnicí přes výsostné území Polské republiky napojenou na polskou silniční síť. (1) Die Straße I/35 im Hoheitsgebiet der Tschechischen Republik und die Bundesstraße 178 im Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland werden durch eine an das polnische Straßennetz angebundene Straße zwischen den Ortschaften Kopaczöw und Hrädek nad Nisou an der polnisch-tschechischen Staatsgrenze sowie zwischen den Ortschaften Sieniawka und Zittau an der polnisch-deutschen Staatsgrenze über das Hoheitsgebiet der Republik Polen verbunden.

2. W tym celu zrealizowane zostaną następujące przedsięwzięcia:

(2) K tomuto účelu budou realizovány tyto záměry: (2) Zu diesem Zweck werden folgende Vorhaben verwirklicht:

1) budowa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej drogi klasy G (szerokość jezdni 2 x 3,5 m i utwardzone pobocza o szerokości po 2,0 m) dla pojazdów o naciskach osi do 115 kl\l, zwanej dalej „nową drogą”, oraz budowa i rozbudowa niezbędnych połączeń z polską siecią dróg krajowych,

1. výstavba silnice na výsostném území Polské republiky třídy G (jízdní pruhy 2x3,5 m a zpevněné krajnice 2 x 2,0 m) pro vozidla s osovým tlakem do 115 kN, dále jen „nová silnice'' a výstavba a rekonstrukce nezbytných napojení na síť polských státních silnic.

1. Bau einer Straße im Hoheitsgebiet der Republik Polen der Klasse G (Fahrstreifen von 2 mal 3,5 m und befestigte Seitenstreifen von 2 mal 2 m) für Fahrzeuge mit einem Achsdruck bis 115 kN, nachfolgend „neue Straße” genannt, sowie Bau und Ausbau notwendiger Anbindungen an das Netz der polnischen Landesstraßen,

2) budowa mostu granicznego przez rzekę Nysę Łużycką na polsko-niemieckiej granicy państwowej, łączącego drogę federalną 178 z nową drogą,

2. výstavba hraničního mostu přes Lužickou Nisu na polsko-německých státních hranicích, který propojí spolkovou silnici 178 s novou silnicí.

2. Bau einer Grenzbrücke über die Lausitzer Neiße an der polnisch-deutschen Staatsgrenze, die die Bundesstraße 178 mit der neuen Straße verbindet.

3) budowa niezbędnych obiektów odpraw granicznych na terytorium Republiki Czeskiej w rejonie Hradka nad Nisou i terytorium Republiki Federalnej Niemiec w rejonie Zittau, odrębnie do uregulowania zgodnie z obowiązującymi umowami.

3. výstavba potřebných hraničních odbavovacích zařízení na výsostném území České republiky v prostoru Hrádku nad Nisou a na výsostném území Spolkové republiky Německo v prostoru Zittau, která bude zvlášť upravena podle platných dohod.

3. Bau notwendiger Grenzabfertigungsanlagen im Hoheitsgebiet der Tschechischen Republik im Raum Hräder nad Nisou und im Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland im Raum Zittau, gesondert zu regeln gemäß geltender Abkommen.

3. Umawiające się Strony dołożą starań, aby przedsięwzięcia wymienione w ustępie 2 zostały ukończone do końca 2007 r.

(3) Smluvní strany vyvinou úsilí, aby záměry uvedené v odstavci 2 byly dokončeny do konce roku 2007. (3) Die Vertragsparteien sorgen dafür, dass die im Absatz 2 genannten Vorhaben bis Ende 2007 fertig gestelt werden.

Artykuł 2

Článek 2

Artikel 2

Trasa, wykonanie i odbiór nowej drogi

Vedení trasy, provedení a přejímka nové silnice

Streckenführung, Ausführung und Abnahme der neuen Straße

1. Umawiająca się Strona polska zaprojektuje i wybuduje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nową drogę według prawa obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.

(1) Polská smluvní strana připraví a postaví na výsostném území Polské republiky novou silnici podle práva platného v Polské republice. (1) Die polnische Vertragspartei wird im Hoheitsgebiet der Republik Polen die neue Straße nach Maßgabe des in der Republik Polen geltenden Rechts planen und bauen.

2. Połączenie dróg na polsko-czeskiej granicy państwowej będzie zlokalizowane po zachodniej stronie Kopaczowa, a na polsko-niemieckiej granicy państwowej po północnej stronie Sieniawki/Zittau. Szczegółowa trasa nowej drogi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zostanie określona przez Umawiającą się Stronę polską.

(2) Propojení silnic na polsko-českých státních hranicích se bude nacházet západně od Kopaczówa, na polsko-německých státních hranicích severně od Sieniawky/Zittau. Přesná trasa nové silnice na výsostném území Polské republiky bude stanovena polskou smluvní stranou. (2) Die Verbindung der Straßen an der polnisch-tschechischen Staatsgrenze wird westlich von Kopaczöw, an der polnisch-deutschen Staatsgrenze nördlich von Sieniawka/Zittau liegen. Die genaue Trasse der neuen Straße im Hoheitsgebiet der Republik Polen wird durch die polnische Vertragspartei bestimmt.

3. Szczegółowe wyznaczenie przebiegu trasy nowej drogi na obszarze bezpośrednio przylegającym do polsko-czeskiej oraz do polsko-niemieckiej granicy państwowej zostanie przeprowadzone na podstawie wzajemnie skoordynowanej dokumentacji projektowej, w której określone zostaną również parametry kierunku i wysokości w miejscach połączeń oraz znaki graniczne.

(3) Přesné vyznačení průběhu trasy nové silnice v oblasti bezprostředně přiléhající k polsko-českým a polsko-německým státním hranicím bude provedeno na základě vzájemně koordinovaných projektových podkladů, v nichž budou stanoveny také směrové a výškové parametry v místech napojení jakož i hraniční znaky. (3) Die genaue Kennzeichnung des Trassenverlaufs der neuen Straße in dem unmittelbar an der polnisch-tschechischen sowie an der polnisch-deutschen Staatsgrenze anliegenden Gebiet wird auf der Grundlage der gemeinsam koordinierten Entwurfsunterlagen durchgeführt, in denen auch die Parameter für Richtung und Höhe an den Anbindungsstellen sowie die Grenzsteine bestimmt werden.

4. Umawiająca się Strona polska przeprowadzi na swoim terytorium w obszarze nowej drogi badania geologiczno-inżynierskie i pomiary geodezyjne oraz prace archeologiczno-wykopaliskowe mające na celu ochronę archeologicznych dóbr kultury. Będą one finansowane z przyznanych przez Umawiającą się Stronę niemiecką środków na budowę nowej drogi.

(4) Polská smluvní strana provede na svém výsostném území v prostoru nové silnice inženýrsko-geologické průzkumy, geodetická zaměření a archeologické vykopávky s cílem ochrany archeologických památek.Tyto práce budou financovány z prostředků poskytnutých německou smluvní stranou na realizaci stavby nové silnice. (4) Die polnische Vertragspartei wird in ihrem Hoheitsgebiet im Bereich der neuen Straße ingenieur-geologische Untersuchungen und Landvermessungsarbeiten sowie archäologische Ausgrabungsarbeiten mit dem Ziel des Schutzes der archäologischen Kulturgüter durchführen. Finanziert werden diese aus dem für die Bauausführung der neuen Straße von der deutschen Vertragspartei bereitgestellten Mitteln.

5. Po zakończeniu robót budowlanych nowa droga będzie odebrana według prawa obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej przy udziale Umawiających się Stron czeskiej i niemieckiej.

(5) Po dokončení stavebních prací bude provedena přejímka nové silnice podle práva plantného v Polské republice za účasti české a německé smluvní strany. (5) Nach Abschluss der Bauarbeiten wird die neue Straße nach dem in der Republik Polen geltenden Recht unter Teilnahme der tschechischen und der deutschen Vertragspartei abgenommen.

6. Postanowienia niniejszego artykułu będą realizowane przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego w imieniu Umawiającej się Strony polskiej, przez Dyrekcję Dróg i Autostrad Republiki Czeskiej w imieniu Umawiającej się Strony czeskiej i przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy Kraju Związkowego Saksonia w imieniu Umawiającej się Strony niemieckiej.

(6) Ustanovení tohoto článku budou realizována za polskou smluvní stranu samosprávným úřadem Dolnoslezského vojvodství, za českou smluvní stranu Ředitelstvím silnic a dálnic České republiky, a za německou smluvní stranu ministerstvem hospodářství a práce spolkové země Sasko. (6) Die Bestimmungen dieses Artikels werden für die polnische Vertragspartei durch den Wojewodschaftsvorstand Niederschlesien, für die tschechische Vertragspartei durch die Straßen- und Autobahndirektion der Tschechischen Republik und für die deutsche Vertragspartei durch das Ministerium für Wirtschaft und Arbeit des Bundeslandes Sachsen verwirklicht.

Artykuł 3

Článek 3

Artikel 3

Most graniczny i przejścia graniczne

Hraniční most a hraniční přechody

Grenzbrücke und Grenzübergänge

1. Most graniczny przez rzekę Nysę Łużycką na polsko-niemieckiej granicy państwowej będzie wybudowany i utrzymywany przez Umawiającą się Stronę polską na podstawie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o budowie i utrzymaniu granicznych obiektów mostowych w Rzeczypospolitej Polskiej zlokalizowanych w ciągu dróg publicznych poza siecią dróg krajowych, w Republice Federalnej Niemiec w ciągu dróg publicznych poza siecią dróg federalnych, sporządzonej we Frankfurcie nad Odrą dnia 21 listopada 2000 r. i po niezbędnej wymianie not.

(1) Hraniční most přes Lužickou Nisu na polsko-německých státních hranicích bude vybudován a udržován polskou smluvní stranou na základě „Dohody mezi vládou Polské republiky a vládou Spolkové republiky Německo o výstavbě a údržbě hraničních mostů na veřejných silnicích kromě sítě státních silnic v Polské republice a na veřejných silnicích kromě sítě spolkových dálkových silnic ve Spolkové republice Německo” ze dne 21. listopadu 2000 a po nezbytných výměnách not.

(1) Die Grenzbrücke über die Lausitzer Neiße an der polnisch-deutschen Staatsgrenze wird auf der Grundlage des „Abkommens zwischen der Regierung der Republik Polen und der Regierung der Bundesrepublik Deutschland über den Bau und die Erhaltung von Grenzbrücken in der Republik Polen im Zuge von öffentlichen Straßen außerhalb des Netzes der Landesstraßen, in der Bundesrepublik Deutschland im Zuge von öffentlichen Straßen außerbhalb des Netzes der Bundesfernstraßen” vom 21. November 2000 und nach den erforderlichen Notenwechseln durch die polnische Vertragspartei gebaut und erhalten.

2. Budowa niezbędnych obiektów odpraw granicznych w przejściu granicznym w rejonie Hradka nad Nisou przez Umawiającą się Stronę czeską zostanie odrębnie uregulowana przez Umawiające się Strony polską i czeską na podstawie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o przejściach granicznych, przejściach na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Warszawie dnia 22 listopada 1996 r., oraz Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o współpracy w odprawie granicznej, sporządzonej w Pradze dnia 25 maja 1999 r.

(2) Zřízení potřebných hraničních odbavovacích zařízení na hraničním přechodu v prostoru Hrádku nad Nisou českou smluvní stranou bude zvlášť upraveno polskou a českou smluvní stranou na základě „Dohody mezi vládou Polské republiky a vládou České republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách překračování státních hranic mimo hraniční přechody” ze dne 22. listopadu 1996 a „Smlouvy mezi Polskou republikou a Českou republikou o spolupráci při pohraničním odbavování” ze dne 25. května 1999.

(2) Die Errichtung der notwendigen Grenzabfertigungsanlagen an dem Grenzübergang im Raum Hrädek nad Nisou durch die tschechische Vertragspartei wird von der polnischen und der tschechischen Vertragspartei auf der Grundlage des „Abkommens zwischen der Regierung der Republik Polen und der Regierung der Tschechischen Republik über Grenzübergänge, Übergänge auf Touristenwegen mit Querung der Straatsgrenze sowie Grundsätze der Überschreitung der Grenze außerhalb der Grenzübergänge” vom 22. November 1996 sowie dem „Vertrag zwischen der Republik Polen und der Tschechischen Republik über die Zusammenarbeit bei der Grenzabfertigung” vom 25. Mai 1999 gesondert geregelt.

3. Budowa niezbędnych obiektów odpraw granicznych w przejściu granicznym w rejonie Zittau przez Umawiającą się Stronę niemiecką zostanie odrębnie uregulowana przez Umawiające się Strony polską i niemiecką na podstawie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o przejściach granicznych i rodzajach ruchu granicznego, sporządzonej w Bonn dnia 6 listopada 1992 r., oraz Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o ułatwieniach w odprawie granicznej, sporządzonej w Warszawie dnia 29 lipca 1992 r.

(3) Zřízení potřebných hraničních odbavovacích zařízení na hraničním přechodu v prostoru Zittau německou smluvní stranou bude polskou a německou smluvní stranou zvlášť upraveno na základě „Smlouvy mezi vládou Polské republiky a vládou Spolkové republiky Německo o hraničních přechodech a druzích přeshraničního provozu” ze dne 6. listopadu 1992 a „Smlouvy mezi Polskou republikou a Spolkovou republikou Německo o usnadnění pohraničního odbavování” ze dne 29. července 1992.

(3) Die Errichtung der notwendigen Grenzabfertigungsanlagen an dem Grenzübergang im Raum Zittau durch die deutsche Vertragspartei wird von der polnischen und der deutschen Vertragspartei auf der Grundlage des „Abkommens zwischen der Regierung der Republik Polen und der Regierung der Bundesrepublik Deutschland über Grenzübergänge und Arten des grenzüberschreitenden Verkehrs” vom 6. November 1992 sowie des „Abkommens zwischen der Republik Polen und der Bundesrepublik Deutschland über Erleichterungen der Grenzabfertigung” vom 29. Juli 1992 gesondert geregelt.

4. Budowa nowej drogi nie spowoduje zmiany przebiegu granic państwowych.

(4) Výstavbou nové silnice nedojde k žádným změnám průběhu státních hranic. (4) Der Bau der neuen Straße führt zu keinen Änderungen des Verlaufs der Staatsgrenzen.

Artykuł 4

Článek 4

Artikel 4

Koszty

Náklady

Kosten

1. Republika Czeska przekaże Rzeczypospolitej Polskiej środki finansowe w formie ryczałtu w wysokości brutto 2,5 miliona EUR (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy euro), Republika Federalna Niemiec przekaże Rzeczypospolitej Polskiej środki finansowe w formie ryczałtu w wysokości brutto 13 milionów EUR (słownie: trzynaście milionów euro) z przeznaczeniem na pokrycie całkowitych kosztów budowy nowej drogi i polskiego udziału w kosztach budowy mostu granicznego przez rzekę Nysę Łużycką oraz na budowę i rozbudowę niezbędnych połączeń z polską siecią dróg krajowych.

(1) Česká republika zaplatí Polské republice finanční prostředky formou paušálu ve výši brutto 2,5 milionu EUR (slovy: dva a půl milionu euro). Spolková republika Německo zaplatí Polské republice finanční prostředky formou paušálu ve výši brutto 13 milionů EUR (slovy: třináct milionů euro) k úhradě celkových nákladů na výstavbu nové silnice, polského podílu na nákladech na hraniční most přes Lužickou Nisu a na výstavbu a rekonstrukci potřebných napojení na polskou síť státních silnic. (1) Die Tschechische Republik zahlt der Republik Polen finanzielle Mittel in Form einer Pauschale in Höhe von brutto 2,5 Millionen EUR (in Worten: zweieinhalb Millionen Euro), die Bundesrepublik Deutschland zahlt der Republik Polen finanzielle Mittel in Form einer Pauschale in Höhe von brutto 13 Millionen EUR (in Worten: dreizehn Millionen Euro) zur Abgeltung der Gesamtkosten für den Bau der neuen Straße, den polnischen Anteil an den Kosten für die Grenzbrücke über die Lausitzer Neiße sowie für den Bau und Ausbau der notwendigen Anbindungen an das polnische Netz der Landesstraßen.

2. Koszty budowy i utrzymania obiektów odpraw granicznych w przejściu granicznym w rejonie Hradka nad Nisou ponosi Umawiająca się Strona czeska.

(2) Náklady na výstavbu a údržbu hraničních odbavovacích zařízení na hraničním přechodu v prostoru Hrádku nad Nisou ponese česká smluvní strana. (2) Die Kosten für den Bau und die Erhaltung der Grenzabfertigung-sanlagen an dem Grenzübergang im Raum Hrädek nad Nisou trägt die tschechische Vertragspartei.

3. Koszty budowy i utrzymania obiektów odpraw granicznych w przejściu granicznym w rejonie Zittau oraz koszty budowy części mostu granicznego przez rzekę Nysę Łużycką znajdującej się na terytorium Republiki Federalnej Niemiec ponosi Umawiająca się Strona niemiecka.

(3) Náklady na výstavbu a údržbu hraničních odbavovacích zařízení na hraničním přechodu v prostoru Zittau a náklady na výstavbu části hraničního mostu přes Lužickou Nisu, která se nachází na výsostném území Spolkové republiky Německo, ponese německá smluvní strana. (3) Die Kosten für den Bau und die Erhaltung der Grenzabferti-gungsanlagen an dem Grenzübergang im Raum Zittau sowie die Kosten für den Bau des Teils der Grenzbrücke über die Lausitzer Neiße, der sich im Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland befindet, trägt die deutsche Vertragpartei.

Artykuł 5

Článek 5

Artikel 5

Płatności

Platby

Zahlungen

Środki finansowe określone w artykule 4 ustęp 1 zostaną przekazane w euro z budżetu Republiki Czeskiej reprezentowanej przez Ministerstwo Transportu Republiki Czeskiej oraz z budżetu Republiki Federalnej Niemiec reprezentowanej przez Federalne Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Mieszkalnictwa na wskazane przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego konto bankowe, następująco: Finanční prostředky uvedené v článku 4 odstavec 1 budou zaplaceny ze státního rozpočtu České republiky, zastoupené Ministerstvem dopravy České republiky, a ze státního rozpočtu Spolkové republiky Německo, zastoupené Spolkovým ministerstvem dopravy, výstavby a bydlení, převedením na účet označený maršálkem Dolnoslezského vojvodství v euro takto: Die im Artikel 4 Absatz 1 genannten finanziellen Mittel werden aus dem Haushalt der Tschechischen Republik, diese vertreten durch das Ministerium für Verkehr der Tschechischen Republik und dem Haushalt der Bundesrepublik Deutschland, diese vertreten durch das Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen, zur Überweisung auf ein durch den Marschall der Wojewodschaft Niederschlesien zu bezeichnendes Konto in Euro wie folgt gezahlt:

1) kwota ryczałtowa Republiki Czeskiej będzie płatna w dniu 31 stycznia 2006 r.,

1. Paušál České republiky je splatný k 31. lednu 2006.

1. Die Pauschale der Tschechischen Republik wird am 31. Januar 2006 fällig.

2) kwota ryczałtowa Republiki Federalnej Niemiec będzie płatna w czterech ratach. Pierwsza rata jest płatna w roku 2004 w kwocie 5 milionów EUR, druga rata jest płatna w roku 2005 w kwocie 4 milionów EUR, trzecia rata jest płatna w roku 2006 w kwocie 2 milionów EUR, czwarta rata jest płatna w roku 2007 w kwocie 2 milionów EUR, z której 1 milion EUR wypłacony zostanie 31 stycznia 2007 r., a 1 milion EUR wypłacony zostanie w ciągu miesiąca po oddaniu do eksploatacji nowej drogi i mostu granicznego. Jeśli nowa droga i most graniczny będą wybudowane w roku 2006, płatność czwartej raty nastąpi w roku 2006 miesiąc po oddaniu do eksploatacji nowej drogi i mostu granicznego. Płatność pierwszej raty nastąpi miesiąc po podpisaniu niniejszej umowy. Płatność kolejnych dwóch rat nastąpi każdorazowo 31 stycznia danego roku.

2. Paušál Spolkové republiky Německo bude splatný ve čtyřech splátkách. První splátka v roce 2004 činí 5 milionů EUR, druhá splátka v roce 2005 činí 4 miliony EUR, třetí splátka v roce 2006 činí 2 miliony EUR a čtvrtá splátka v roce 2007 činí 2 miliony EUR, z toho 1 milion EUR bude zaplacen k 31. lednu 2007 a 1 milion EUR bude zaplacen jeden měsíc po zprovoznění nove silnice a hraničního mostu. Pokud budou nová silnice a hraniční most dokončeny již v roce 2006, bude čtvrtá splátka vyplacena v roce 2006 jeden měsíc po zprovoznění nové silnice a hraničního mostu. První splátka bude splatná jeden měsíc od podpisu Smlouvy. Další dvě následující budou splatné k 31. lednu příslušného roku.

2. Die Pauschale der Bundesrepublik Deutschland wird in vier Raten gezahlt. Die im Jahr 2004 zu zahlende erste Rate beträgt 5 Millionen EUR, die im Jahr 2005 zu zahlende zweite Rate 4 Millionen EUR, die im Jahr 2006 zu zahlende dritte Rate 2 Millionen EUR und die in Jahr 2007 zu zahlende vierte Rate 2 Millionen EUR, wovon 1 Million EUR am 31. Januar 2007 gezahlt wird und 1 Million EUR einen Monat nach Verkehrsfreigabe der neuen Straße und der Grenzbrücke. Sofern die neue Straße und die Grenzbrücke bereits im Jahr 2006 fertig gestellt werden, erfolgt die Auszahlung der vierten Rate im Jahre 2006, einen Monat nach Verkehrsfreigabe der neuen Straße und der Grenzbrücke. Die Zahlung der ersten Rate wird einen Monat nach Vertragsunterzeichnung fällig. Die beiden Folgeraten werden am 31. Januar des jeweiligen Jahres fällig.

Artykuł 6

Článek 6

Artikel 6

Komisja mieszana

Smíšená komise

Gemischte Kommission

1. Umawiające się Strony powołają Komisję mieszaną do spraw koordynacji realizacji przedsięwzięć będących przedmiotem niniejszej umowy. W skład Komisji mieszanej wchodzą delegacja polska, czeska i niemiecka. W składzie każdej delegacji jest przewodniczący delegacji, trzech członków stałych oraz eksperci delegowani na posiedzenia przez każdą Umawiającą się Stronę. Przewodniczącym delegacji jest przedstawiciel ministra właściwego do spraw transportu. Umawiające się Strony poinformują się wzajemnie o wyznaczeniu przewodniczącego swojej delegacji i trzech członków stałych. Każdy przewodniczący może zwołać posiedzenie Komisji mieszanej pod swoim przewodnictwem, występując z wnioskiem do przewódniczących pozostałych delegacji. Posiedzenie takie odbędzie się w ciągu jednego miesiąca od dnia otrzymania wniosku o jego zwołanie.

(1) Smluvní strany ustanoví Smíšenou komisi ke koordinaci realizace záměrů, které jsou předmětem této Smlouvy. Smíšená komise se skládá z polské, české a německé delegace. Každá delegace se skládá z vedoucího delegace, tří stálých členů a z expertů, vyslaných na jednotlivá zasedání každou smluvní stranou. Vedoucím delegace bude zástupce ministerstva příslušného pro dopravu. Smluvní strany si vzájemně sdělí jména vedoucího své delegace a tří stálých členů. Každý vedoucí delegace může požádat vedoucí ostatních delegací o svolání zasedání Smíšené komise pod svým předsednictvím.Takovéto zasedání se uskuteční do jednoho měsíce po obdržení žádosti. (1) Die Vertragsparteien berufen eine Gemischte Kommission zur Koordinierung der Realisierung der Vorhaben ein, die Gegenstand dieses Vertrags sind. Die Gemischte Kommission setzt sich aus je einer polnischen, tschechischen und deutschen Delegation zusammen. Jede Delegation besteht aus einem Delegationsleiter, drei ständigen Mitgliedern sowie aus den von jeder Vertragspartei zu den jeweiligen Sitzungen entsandten Experten. Der Delegationsleiter ist ein Vertreter des für Verkehr zuständigen Ministeriums. Die Vertragsparteienteilen einander ihre Delegationsleiter sowie die drei ständigen Mitglieder mit. Jeder Delegationsleiter kann eine Sitzung der Gemischten Kommission unter seinem Vorsitz durch Ersuchen an die Leiter der anderen Delegationen einberufen. Eine solche Sitzung ist innerhalb eines Monats, gerechnet vom Tag des Zugangs des Ersuchens, durchzuführen.

2. Zadaniem Komisji mieszanej jest zapewnienie przestrzegania postanowień niniejszej umowy oraz wyjaśnianie ewentualnych rozbieżności dotyczących jej stosowania.

(2) Úkolem Smíšené komise je zajišťovat dodržování ustanovení této Smlouvy a vyjasňování případných rozdílných názorů ve věci jejího provádění. (2) Aufgabe der Gemischten Kommission ist die Sicherstellung der Einhaltung der Bestimmungen dieses Vertrags sowie die Klärung von eventuellen Meinungsverschiedenheiten hinsichtlich seiner Anwendung.

3. Delegacje Komisji mieszanej są zobowiązane do udzielania wzajemnej pomocy w zakresie przygotowania dokumentów, które uważają za niezbędne dla przygotowania decyzji Komisji mieszanej.

(3) Delegace ve Smíšené komisi jsou povinny si vzájemně poskytovat pomoc při přípravě podkladů, které považují za potřebné k přípravě rozhodnutí Smíšené komise. (3) Die Delegationen der Gemischten Kommission sind verpflichtet, sich bei der Vorbereitung von Vorlagen, die sie für notwendig erachten, um Entscheidungen der Gemischten Kommission vorzubereiten, gegemseitig Hilfe zu leisten.

4. Komisja mieszana podejmuje decyzje w drodze porozumienia przewodniczących delegacji.

(4) Smíšená komise přijímá svá rozhodnutí ve vzájemné shodě vedoucích delegací. (4) Die Gemischte Kommission fasst ihre Entscheidungen im Wege des Einvernehmens der Delegationsleiter.

Artykuł 7

Článek 7

Artikel 7

Rozbieżności

Rozdílné názory

Meinungsverschiedenheiten

Rozbieżności dotyczące interpretacji lub stosowania niniejszej umowy, które nie zostały rozwiązane przez Komisję mieszaną, będą rozstrzygane przez Umawiające się Strony na drodze dyplomatycznej. Rozdílnosti názorů týkající se výkladu nebo provádění této Smlouvy, které nemohly být vyřešeny Smíšenou komisí, budou řešeny smluvními stranami diplomatickou cestou. Meinungsverschiedenheiten über die Auslegung oder Anwendung dieses Vertrags, die nicht durch die Gemischte Kommission gelöst werden konnten, werden durch die Vertragsparteien auf diplomatischem Wege gelöst.

Artykuł 8

Článek 8

Artikel 8

Wejście w życie

Vstup v platnost

Inkrafttreten

Umowa niniejsza podlega przyjęciu zgodnie z obowiązującym prawem każdej z Umawiających się Stron. Zostanie to stwierdzone w drodze wymiany not. Umowa wejdzie w życie z datą otrzymania ostatniej noty stwierdzającej takie przyjęcie. Tato Smlouva podléhá schválení každou smluvní stranou podle jejího platného práva. Potvrzení se uskuteční výměnou nót. Smlouva vstoupí v platnost dnem doručení poslední noty o tomto schválení. Dieser Vertrag unterliegt der Annahme durch jede Vertragspartei auf der Grundlage ihres geltenden Rechts. Die Bestätigung erfolgt im Wege des Notenwechsels. Der Vertrag tritt mit dem Datum des Eingangs der letzten Note über die Annahme in Kraft.

Artykuł 9

Článek 9

Artikel 9

Okres obowiązywania, zmiany i rejestracja umowy

Doba platnosti, změny a registrace Smlouvy

Geltungsdauer, Änderungen und Registrierung des Vertrags

1. Umowa niniejsza obowiązuje do czasu wykonania wynikających z niej zobowiązań. Może być ona zmieniona, uzupełniona lub rozwiązana wyłącznie w drodze porozumienia między Umawiającymi się Stronami.

(1) Smlouva platí pro dobu provádění z ní vyplývajících závazků. Může být měněna, doplňována nebo zrušena pouze po vzájemné dohodě smluvních stran. (1) Der Vertrag gilt für den Zeitraum der Durchführung der sich daraus ergebenden Verpflichtungen. Er kann ausschließlich im Wege des Einvernehmens zwischen den Vertragsparteien geändert, ergänzt oder aufgehoben werden.

2. W celu jak najszybszego przekazania do eksploatacji połączenia drogowego zgodnie z artykułem 1 postanowienia niniejszej umowy będą stosowane od dnia jej podpisania, o ile jest to zgodne z prawem wewnętrznym każdej z Umawiających się Stron.

(2) Aby mohlo být silniční spojení podle článku 1 zprovozněno co nejdříve, budou ustanovení této Smlouvy prováděna ode dne jejího podpisu pokud je to v souladu s vnitrostátním právem každé ze smluvních stran. (2) Zum Zwecke einer frühestmöglichen Inbetriebnahme der Straßenverbindung gemäß Artikel 1 werden die Bestimmungen dieses Vertrags ab dem Tag seiner Unterzeichnung, nach Maßgabe des jeweiligen innerstaatlichen Rechts der Vertragsparteien, angewandt.

3. Umawiająca się Strona niemiecka dokona rejestracji niniejszej umowy w Sekretariacie Organizacji Narodów Zjednoczonych według artykułu 102 Karty Narodów Zjednoczonych niezwłocznie po jej wejściu w życie. Pozostałe Umawiające się Strony zostaną powiadomione o dokonanej rejestracji z podaniem numeru rejestracyjnego Organizacji Narodów Zjednoczonych, gdy tylko rejestracja zostanie potwierdzona przez Sekretariat Organizacji Narodów Zjednoczonych.

(3) Registrace této Smlouvy v sekretariátu Organizace spojených národů podle článku 102 Charty Organizace spojených národů bude iniciována neprodleně po jejím vstupu v platnost německou smluvní stranou. Ostatní smluvní strany budou o provedené registraci zpraveny uvedením registračního čísla Organizace spojených národů, jakmile toto číslo bude potvrzeno sekretariátem Organizace spojených národů. (3) Die Registrierung dieses Vertrags beim Sekretariat der Vereinten Nationen nach Artikel 102 der Charta der Vereinten Nationen wird unverzüglich nach seinem Inkrafttreten von der deutschen Vertragspartei veranlasst. Die anderen Vertragsparteien werden unter Angabe der VN-Registrierungsnummer von der erfolgten Registrierung unterrichtet, sobald diese vom Sekretariat der Vereinten Nationen bestätigt worden ist.
UMOWĘ niniejszą sporządzono w Zittau dnia 5 kwietnia 2004 r. w trzech egzemplarzach, każdy w językach polskim, czeskim i niemieckim, przy czym wszystkie teksty posiadają jednakową moc. DÁNO v Zittau dne 5. dubna 2004 ve třech původních vyhotoveních, každé v polském, českém a německém jazyce, přičemž všechna znění mají stejnou platnost. GESCHEHEN zu Zittau am 5. April 2004 in drei Urschriften, jede in polnischer, tschechischer und deutscher Sprache, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist.

Po zaznajomieniu się z powyższą Umową, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:

— została ona uznana za słuszną zarówno w całości, jak i każde z postanowień w niej zawartych,

— jest przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona,

— będzie niezmiennie zachowywana.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej. Dano w Warszawie dnia 19 kwietnia 2005 r.

L.S. Prezes Rady Ministrów: M. Belka