UMOWA między Rzecząpospolitą Polską a Wyspą Man w sprawie unikania podwójnego opodatkowania niektórych kategorii dochodów osób fizycznych, podpisana w Londynie dnia 7 marca 2011 r.

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

Dnia 7 marca 2011 r. została podpisana w Londynie Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Wyspą Man w sprawie unikania podwójnego opodatkowania niektórych kategorii dochodów osób fizycznych, w następującym brzmieniu:

UMOWA

MIĘDZY

RZECZĄPOSPOLITĄ POLSKĄ

WYSPĄ MAN

W SPRAWIE UNIKANIA PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA NIEKTÓRYCH KATEGORII DOCHODÓW OSÓB FIZYCZNYCH

Rzeczypospolita Polska i Wyspa Man.

pragnąc zawrzeć Umowę w sprawie unikania podwójnego opodatkowania niektórych kategorii dochodów osób fizycznych,

uzgodniły, co następuje:

ARTYKUŁ 1

ZAKRES PODMIOTOWY

Niniejsza Umowa dotyczy osób fizycznych, które mają miejsce zamieszkania na terytorium jednej lub obu Umawiających się Stron.

ARTYKUŁ 2

PODATKI, KTÓRYCH DOTYCZY UMOWA

1.   Niniejsza Umowa ma zastosowanie do następujących podatków:

a)  na Wyspie Man, podatków od dochodu lub zysku; oraz

b)  w Polsce, podatku dochodowego od osób fizycznych.

2.   Niniejsza Umowa ma także zastosowanie do wszystkich podatków takiego samego lub podobnego rodzaju nałożonych po dacie podpisania niniejszej Umowy obok istniejących podatków lub w ich miejsce. Właściwe organy Umawiających się Stron poinformują się wzajemnie o wszelkich istotnych zmianach dokonanych w ich ustawodawstwie podatkowym.

ARTYKUŁ 3

DEFINICJE

1. Dla celów niniejszej Umowy, o ile nie zostało inaczej zdefiniowane:

a)  określenie „Wyspa Man” oznacza wyspę stanowiącą terytorium Wyspy Man, włącznie z jej morzem terytorialnym, zgodnie z prawem międzynarodowym;

b)  określenie „Polska” oznacza Rzeczpospolitą Polską, a użyte w znaczeniu geograficznym oznacza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz każdy obszar przyległy do wód terytorialnych Rzeczypospolitej Polskiej, w którym na podstawie ustawodawstwa Polski i zgodnie z prawem międzynarodowym Polska może wykonywać suwerenne prawa odnoszące się do badań i wykorzystywania zasobów naturalnych dna morskiego i jego podglebia;

c)  określenie „właściwy organ” oznacza w przypadku Wyspy Man, organ „Assessor of Income Tax” lub jego przedstawiciela oraz, w przypadku Polski, Ministra Finansów lub jego upoważnionego przedstawiciela;

d)  określenia „Umawiająca się Strona” oznacza w zależności od kontekstu odpowiednio Polskę lub Wyspę Man;

e)  określenie „obywatel'” w odniesieniu do Umawiającej się Strony oznacza każdą osobę fizyczną posiadającą obywatelstwo lub narodowość tej Umawiającej się Strony;

określenie „osoba” obejmuje osobę fizyczną, spółkę oraz inne zrzeszenie osób;

g) określenie „transport międzynarodowy” oznacza wszelki transport statkiem morskim lub statkiem powietrznym, eksploatowanym przez przedsiębiorstwo, którego faktyczny zarząd znajduje się na terytorium Umawiającej się Strony, z wyjątkiem przypadku, gdy taki statek morski lub statek powietrzny jest eksploatowany wyłącznie między miejscami położonymi na terytorium drugiej Umawiającej się Strony.

2. Przy stosowaniu niniejszej Umowy w dowolnym czasie przez Umawiającą się Stronę, o ile z kontekstu nie wynika inaczej- wszelkie pojęcia niezdefiniowane w tej Umowie będą miały takie znaczenie, jakie zostało im w tym czasie nadane przez odpowiednie przepisy prawa danej Umawiającej się Strony dia celów podatków, do których ma zastosowanie niniejsza Umowa, przy czym znaczenie wynikające z przepisów prawa podatkowego tej Umawiającej się Strony ma pierwszeństwo przed znaczeniem nadanym tym pojęciom przez inne przepisy prawne tej Umawiającej się Strony.

ARTYKUŁ 4

MIEJSCE ZAMIESZKANIA LUB SIEDZIBA

1.    W rozumieniu niniejszej Umowy, określenie „osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Umawiającej się Strony” oznacza każdą osobę, która według ustawodawstwa tej Umawiającej się Strony podlega tam opodatkowaniu ze względu na jej miejsce stałego pobytu, siedzibę lub miejsce zamieszkania, miejsce zarządu lub inne kryterium o podobnym charakterze i obejmuje również Umawiającą się Stronę oraz każdą jej jednostkę terytorialną lub władzę lokalną. Jednakże, określenie to nie obejmuje żadnej osoby, która podlega opodatkowaniu na terytorium tej Strony tylko ze względu na dochód, jaki osiąga ze źródeł położonych na terytorium tej Strony.

2.   Jeżeli, stosownie do postanowień ustępu 1, osoba fizyczna ma miejsce zamieszkania na terytorium obu Umawiających się Stron, wówczas jej status określa się według następujących zasad:

a)  uważa się ją za mającą miejsce zamieszkania tylko na terytorium tej Umawiającej się Strony, gdzie ma ona stałe miejsce zamieszkania; jeżeli ma ona stałe miejsce zamieszkania na terytorium obu Umawiających się Stron, wówczas uważa się ją za mającą miejsce zamieszkania tylko na terytorium tej Strony, z którą ma ściślejsze powiązania osobiste i gospodarcze (ośrodek interesów życiowych);

b) jeżeli nie jest możliwe ustalenie, na terytorium której Umawiającej się Strony osoba posiada ośrodek interesów życiowych albo nie ma ona stałego miejsca zamieszkania na terytorium żadnej z Umawiających się Stron, wówczas uważa się ją za mającą miejsce zamieszkania tylko na terytorium tej Umawiającej się Strony, w której zwykle przebywa;

c)  jeżeli osoba ta przebywa zazwyczaj na terytorium obu Umawiających się Stron lub nie przebywa zazwyczaj na terytorium żadnej z nich, wówczas uważa się, że ta osoba ma miejsce zamieszkania tylko na terytorium tej Umawiającej się Strony, której jest obywatelem;

d)  jeżeli osoba ta jest obywatelem obu Umawiających się Stron lub nie jest obywatelem żadnej z nich, właściwe organy Umawiających się Stron podejmą starania w celu rozstrzygnięcia sprawy w drodze wzajemnego porozumienia.

3. Jeżeli stosownie do postanowień ustępu 1, osoba nie będąca osobą fizyczną ma siedzibę na terytorium obu Umawiających się Stron, wówczas taką osobę uważa się za posiadającą siedzibę tylko na terytorium tej Umawiającej się Strony, na terytorium której znajduje się miejsce faktycznego zarządu tej osoby.

ARTYKUŁ 5

DOCHODY Z PRACY

1.   Z zastrzeżeniem postanowień Artykułów 6, 8 i 9, pensje, płace oraz inne podobne wynagrodzenia uzyskane przez osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Umawiającej się Strony w związku z wykonywaniem pracy najemnej, podlegają opodatkowaniu tylko na terytorium tej Strony, chyba że praca wykonywana jest na terytorium drugiej Umawiającej się Strony. Jeżeli praca jest tam wykonywana, to otrzymane za nią wynagrodzenie może być opodatkowane na terytorium tej drugiej Umawiającej się Strony.

2.    Bez względu na postanowienia ustępu 1 pensje, płace oraz inne podobne wynagrodzenia uzyskane przez osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Umawiającej się Strony w związku z wykonywaniem pracy najemnej na terytorium drugiej Umawiającej się Strony, podlegają opodatkowaniu tylko na terytorium pierwszej wymienionej Strony, jeżeli:

a)  odbiorca wynagrodzenia przebywa na terytorium drugiej Umawiającej się Strony przez okres lub okresy nie przekraczające łącznie 183 dni w każdym dwunastomiesięcznym okresie rozpoczynającym się lub kończącym wdanym roku podatkowym; i

b)  wynagrodzenie jest wypłacane przez pracodawcę lub w imieniu pracodawcy, który nie posiada miejsca zamieszkania ani siedziby na terytorium drugiej Umawiającej się Strony; i

c)  wynagrodzenie nie jest ponoszone przez stałą placówkę prowadzenia działalności gospodarczej, którą pracodawca posiada na terytorium drugiej Umawiającej się Strony; i

d)  praca najemna nie stanowi przypadku wynajmowania siły roboczej.

3.    Bez względu na poprzednie postanowienia niniejszego Artykułu, wynagrodzenia uzyskane w związku z wykonywaniem pracy na pokładzie statku morskiego lub statku powietrznego eksploatowanego w transporcie międzynarodowym, podlegają opodatkowaniu wyłącznie na terytorium Umawiającej się Strony, jeżeli miejsce faktycznego zarządu przedsiębiorstwa znajduje się na tym terytorium.

ARTYKUŁ 6

WYNAGRODZENIA DYREKTORÓW

Wynagrodzenia oraz inne podobne świadczenia uzyskane przez osobę fizyczną mającą miejsce zamieszkania na terytorium Umawiającej się Strony z tytułu członkostwa w zarządzie, w radzie nadzorczej lub innym podobnym organie spółki mającej siedzibę na terytorium drugiej Umawiającej się Strony, mogą być opodatkowane na terytorium tej drugiej Strony.

ARTYKUŁ 7

ARTYŚCI I SPORTOWCY

1.    Bez względu na postanowienia Artykułu 5, dochód osoby fizycznej mającej miejsce zamieszkania na terytorium Umawiającej się Strony uzyskany z tytułu działalności artystycznej, na przykład artysty scenicznego, filmowego, radiowego lub telewizyjnego, jak też muzyka lub sportowca, osobiście wykonywanej w tym charakterze, na terytorium drugiej Umawiającej się Strony, może być opodatkowany na terytorium tej drugiej Umawiającej się Strony.

2.   Jeżeli dochód mający związek z osobiście wykonywaną działalnością artysty lub sportowca nie przypada na rzecz tego artysty lub sportowca lecz innej osobie, wówczas dochód ten, bez względu na postanowienia Artykułu 5, może być opodatkowany na terytorium tej Umawiającej się Strony, na terytorium której działalność tego artysty lub sportowca jest wykonywana.

3.    Bez względu na postanowienia ustępów 1 i 2, dochody osiągnięte z działalności określonej w ustępie 1, wykonywanej w ramach wymiany kulturalnej pomiędzy Umawiającymi się Stronami, będą zwolnione od opodatkowania na terytorium tej Umawiającej się Strony, na terytorium której taka działalność jest wykonywana.

ARTYKUŁ 8

EMERYTURY I RENTY

Z zastrzeżeniem postanowień Artykułu 9 ustęp 2, emerytury, renty i inne podobne świadczenia wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania na terytorium Umawiającej się Strony ze względu na uprzednie zatrudnienie, podlegają opodatkowaniu tylko na terytorium tej Strony.

ARTYKUŁ 9

FUNKCJE PUBLICZNE

1. a) Pensje, płace oraz inne podobne świadczenia wypłacane przez Umawiającą się Stronę, jej jednostkę terytorialną lub organ władzy lokalnej osobie fizycznej z tytułu usług świadczonych na rzecz tej Umawiającej się Strony, jej jednostki terytorialnej lub organu władzy lokalnej, podlegają opodatkowaniu tylko na terytorium tej Umawiającej się Strony.

b) Jednakże, takie pensje, płace oraz inne podobne świadczenia podlegają opodatkowaniu tylko na terytorium drugiej Umawiającej się Strony Jeżeli usługi te są świadczone na terytorium tej Umawiającej się Strony przez osobę, która ma miejsce zamieszkania na terytorium tej Umawiającej się Strony i która:

i) jest obywatelem tej Umawiającej się Strony; lub

ii) nie stała się osobą mającą miejsce zamieszkania na terytorium tej Umawiającej się Strony wyłącznie w celu świadczenia tych usług.

2.a) Bez względu na postanowienia ustępu 1, emerytury, renty i inne podobne świadczenia wypłacane lub pochodzące z funduszy utworzonych przez Umawiającą się Stronę, jej jednostkę terytorialną lub organ władzy lokalnej osobie fizycznej z tytułu świadczenia usług na rzecz tej Umawiającej się Strony, jej jednostki terytorialnej lub organu władzy lokalnej, podlegają podatkowaniu tylko na terytorium tej Umawiającej się Strony.

b) Jednakże, takie emerytury, renty i inne podobne świadczenia, podlegają opodatkowaniu tylko na terytorium drugiej Umawiającej się Strony, jeżeli osoba fizyczna posiada tam miejsce zamieszkania i jest obywatelem tej Strony.

3. Postanowienia Artykułów 5, 6, 7 oraz 8 mają zastosowanie do pensji, płac, emerytur, rent i innych podobnych świadczeń wypłacanych z tytułu świadczenia usług pozostających w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez Umawiającą się Stronę, jej jednostkę terytorialną lub organ władzy lokalnej.

ARTYKUŁ 10

STUDENCI

Świadczenia otrzymywane na utrzymanie, kształcenie lub odbywanie praktyki przez studenta, ucznia lub praktykanta, który ma lub miał bezpośrednio przed przybyciem na terytorium Umawiającej się Strony miejsce zamieszkania na terytorium drugiej Umawiającej się Strony i który przebywa na terytorium pierwszej wymienionej Strony wyłącznie w celu kształcenia się lub odbywania praktyki, nie podlegają opodatkowaniu na terytorium tej Umawiającej się Strony, jeżeli świadczenia te pochodzą ze źródeł spoza terytorium tej Umawiającej się Strony.

ARTYKUŁ 11

UNIKANIE PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA

Podwójnego opodatkowania unika się w następujący sposób:

a)   Jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania na terytorium Umawiającej się Strony osiąga dochód, który zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy może być opodatkowany na terytorium drugiej Umawiającej się Strony, wówczas pierwsza wymieniona Umawiająca się Strona zezwoli na odliczenie od podatku od dochodu tej osoby kwoty równej podatkowi zapłaconemu na terytorium drugiej Umawiającej się Strony. Jednakże, takie odliczenie nie może przekroczyć tej części podatku, obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która przypada na dochód uzyskany na terytorium drugiej Umawiającej się Strony.

b)   Jeżeli zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy dochód uzyskany przez osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Umawiającej się Strony jest zwolniony z opodatkowania na tym terytorium, wówczas ta Umawiająca się Strona może przy obliczaniu kwoty podatku od pozostałego dochodu takiej osoby uwzględnić zwolniony dochód.

ARTYKUŁ 12

RÓWNE TRAKTOWANIE

1.    Obywatele Umawiającej się Strony nie mogą być poddani na terytorium drugiej Umawiającej się Strony ani opodatkowaniu, ani związanym z nim obowiązkom, które są inne iub bardziej uciążliwe niż opodatkowanie i związane z nim obowiązki, jakim są lub mogą być poddani w takich samych okolicznościach obywatele drugiej Umawiającej się Strony, w szczególności w odniesieniu do miejsca zamieszkania. Niniejsze postanowienie stosuje się. bez względu na postanowienia Artykułu 1, również do osób, które nie mają miejsca zamieszkania na terytorium jednej lub obu Umawiających się Stron.

2.   Żadne postanowienie zawarte w niniejszym Artykule nie może być rozumiane jako zobowiązujące którąkolwiek Umawiającą się Stronę do przyznania osobom nie mającym miejsca zamieszkania na terytorium tej Umawiającej się Strony jakichkolwiek osobistych zwolnień, ulg i obniżek podatkowych, jakie ta Umawiająca się Strona przyznaje osobom mającym miejsce zamieszkania na jej terytorium.

3.   Bez względu na postanowienia Artykułu 2, postanowienia niniejszego Artykułu mają zastosowanie do wszelkich podatków bez względu na ich rodzaj i nazwę.

ARTYKUŁ 13

PROCEDURA WZAJEMNEGO POROZUMIEWANIA SIĘ

1.   Jeżeli osoba fizyczna jest zdania, że działania jednej lub obu Umawiających się Stron powodują lub spowodują jej opodatkowanie niezgodne z postanowieniami niniejszej Umowy, wówczas może ona, niezależnie od środków odwoławczych przewidzianych w ustawodawstwie wewnętrznym Umawiających się Stron, przedstawić swoją sprawę właściwemu organowi tej Umawiającej się Strony, w której ma ona miejsce zamieszkania. Sprawa powinna być przedstawiona w ciągu trzech lat, licząc od dnia pierwszego zawiadomienia o działaniu powodującym opodatkowanie niezgodne z postanowieniami niniejszej Umowy.

2.    Właściwy organ, jeżeli uzna zarzut za uzasadniony i jeżeli nie może sam spowodować zadowalającego rozwiązania, podejmie starania, aby przypadek ten uregulować w drodze wzajemnego porozumienia z właściwym organem drugiej Umawiającej się Strony tak, aby zapobiec opodatkowaniu niezgodnemu z niniejszą Umową. Osiągnięte w ten sposób porozumienie zostanie wprowadzone w życie bez względu na terminy przewidziane przez ustawodawstwo wewnętrzne Umawiających się Stron.

3.    Właściwe organy Umawiających się Stron będą czynić starania, aby w drodze wzajemnego porozumienia usuwać trudności lub wątpliwości, które mogą powstać przy interpretacji lub stosowaniu niniejszej Umowy. Mogą one również wspólnie uzgodnić podjęcie środków w celu zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, w sytuacjach nieuregulowanych niniejszą Umową.

4.    Właściwe organy Umawiających się Stron mogą kontaktować się ze sobą bezpośrednio w celu stosowania niniejszej Umowy.

ARTYKUŁ 14

CZŁONKOWIE MISJI DYPLOMATYCZNYCH I URZĘDÓW KONSULARNYCH

Postanowienia niniejszej Umowy nie naruszają przywilejów podatkowych przysługujących członkom misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych na podstawie ogólnych zasad prawa międzynarodowego lub postanowień umów szczególnych.

ARTYKUŁ 15

WEJŚCIE W ZYCIE

Niniejsza Umowa wejdzie w życie w dniu późniejszej z dat. w których każda z Umawiających się Stron pisemnie poinformuje drugą, iż zostały spełnione wszystkie procedury wymagane w jej wewnętrznym ustawodawstwie. Niniejsza Umowa będzie miała zastosowanie w odniesieniu do podatków należnych za rok podatkowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia lub po tym dniu w roku kalendarzowym następującym po roku, w którym niniejsza Umowa wejdzie w życie, lub w przypadku gdy okres podatkowy nie występuje, do wszelkich zobowiązań podatkowych powstałych w dniu 1 stycznia lub po tym dniu w roku kalendarzowym następującym po roku, w którym niniejsza Umowa wejdzie w życie.

ARTYKUŁ 16

WYPOWIEDZENIE

1.    Niniejsza Umowa pozostaje w mocy do czasu wypowiedzenia jej przez Umawiającą się Stronę. Każda z Umawiających się Stron może wypowiedzieć niniejszą Umowę przekazując pisemną notę o wypowiedzeniu na co najmniej sześć miesięcy przed końcem każdego roku kalendarzowego rozpoczynającego się po upływie dwóch lat od dnia, w którym weszła ona w życie.

2.    W takim przypadku, niniejsza Umowa utraci moc z dniem ł stycznia roku kalendarzowego następującego po roku. w którym przekazano notę.

Na dowód czego niżej podpisani, należycie upoważnieni przez Rządy Umawiających się Stron, podpisali niniejszą Umowę.

Sporządzono w Londynie, dnia 7 marca 2011 roku, w dwóch egzemplarzach, w językach polskim i angielskim, przy czym oba teksty są jednakowo autentyczne.

Po zaznajomieniu się z powyższą umową, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:

— została ona uznana za słuszną zarówno w całości, jak i każde z postanowień w niej zawartych,

— jest przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona,

— będzie niezmiennie zachowywana.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej. Dano w Warszawie, dnia 10 października 2011 r.