UMOWA między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką zmieniająca Umowę między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką o współpracy w zwalczaniu przestępczości oraz o współdziałaniu na terenach przygranicznych, podpisaną w Warszawie dnia 23 marca 2004 r., podpisana w Bratysławie dnia 12 maja 2010 r.

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

W dniu 12 maja 2010 r. została podpisana w Bratysławie Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką zmieniająca Umowę między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką o współpracy w zwalczaniu przestępczości oraz o współdziałaniu na terenach przygranicznych, podpisaną w Warszawie dnia 23 marca 2004 r., w następującym brzmieniu:

UMOWA

między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką zmieniająca Umowę między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką o współpracy w zwalczaniu przestępczości oraz o współdziałaniu na terenach przygranicznych, podpisaną w Warszawie dnia 23 marca 2004 roku

Rzeczpospolita Polska i Republika Słowacka, zwane dalej „Umawiającymi się Stronami”,

—   kierując się postanowieniami Konwencji wykonawczej do Układu z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 roku między Rządami Państw Unii Gospodarczej Beneluksu, Republiki Federalnej Niemiec oraz Republiki Francuskiej w sprawie stopniowego znoszenia kontroli na wspólnych granicach, sporządzonej w Schengen dnia 19 czerwca 1990 roku,

—   uwzględniając postanowienia umów międzynarodowych wiążących Umawiające się Strony,

—   dążąc do ustanowienia optymalnych zasad, form i sposobów współpracy operacyjnej,

uzgodniły, co następuje:

Artykuł 1

W Umowie między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką o współpracy w zwalczaniu przestępczości oraz o współdziałaniu na terenach przygranicznych, podpisanej w Warszawie dnia 23 marca 2004 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) w artykule 1 w ustępie 1:

a) punkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) organizowania nielegalnego przekraczania granicy państwowej;”,

b) po punkcie 11 dodaje się punkty 12 i 13 w brzmieniu:

„12) przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, w tym związanych z produkcją rozpowszechnianiem i przechowywaniem pornografii dziecięcej;

13) z wykorzystaniem systemów komputerowych lub innych nośników informacji.”;

2) w artykule 2 ustęp 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Właściwymi organami są:

- po stronie Rzeczypospolitej Polskiej:

1)  minister właściwy do spraw wewnętrznych;

2)  minister właściwy do spraw instytucji finansowych;

3)  minister właściwy do spraw finansów publicznych;

4)  Szef Agencj i Bezpieczeństwa Wewnętrznego;

5)  Komendant Główny Policji;

6)  Komendant Główny Straży Granicznej;

7)  Generalny Inspektor Informacji Finansowej;

- po stronie Republiki Słowackiej:

1)  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych;

2)  Ministerstwo Finansów;

3)  Słowacka Służba Informacyjna.”;

3)  artykuł 5 otrzymuje brzmienie:

„Właściwe organy Umawiających się Stron będą przekazywać sobie wzajemnie informacje potrzebne do zapobiegania przestępstwom organizowania nielegalnego przekraczania granicy państwowej i ich zwalczania, a w szczególności informacje dotyczące organizatorów tego rodzaju przestępstw, metod ich działania, wzory dokumentów uprawniających do przekraczania granicy państwowej, pieczęci odciskanych na tych dokumentach oraz rodzajów wiz i ich symboli.”;

4) w artykule 8:

a) ustęp 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Funkcjonariusze właściwych organów jednej z Umawiających się Stron, obserwujący na jej terytorium osobę w związku z przestępstwem, mogącym stanowić podstawę do ekstradycji lub do wydania europejskiego nakazu aresztowania, są upoważnieni do kontynuowania tej obserwacji na terytorium drugiej Umawiającej się Strony za zgodą właściwego organu tej Umawiającej się Strony wyrażoną na uprzednio złożony wniosek właściwego organu Umawiającej się Strony wzywającej. Zgoda taka może zostać uzależniona od spełnienia określonych warunków.”,

b) ustęp 3 otrzymuje brzmienie:

„Wniosek o wyrażenie zgody, o której mowa w ustępie 1, właściwy organ Umawiającej się Strony wzywającej kieruje do krajowego biura Sirene Umawiającej się Strony wezwanej, które zapewni przekazanie wniosku organowi właściwemu do jego realizacji.”,

c) w ustępie 4 punkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) fakt przekroczenia granicy państwowej należy zgłosić bezzwłocznie, jeszcze w czasie trwania obserwacji, do krajowego biura Sirene Umawiającej się Strony, której funkcjonariusz prowadzi obserwację, a krajowe biuro Sirene tej Umawiającej się Strony przekazuje niezwłocznie tę informację krajowemu biuru Sirene drugiej Umawiającej się Strony;”;

d) w ustępie 5 uchyla się punkt 8,

e) ustęp 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Uprawnionymi do prowadzenia obserwacji są:

1)  ze strony Rzeczypospolitej Polskiej, funkcjonariusze Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Straży Granicznej;

2)  ze strony Republiki Słowackiej, funkcjonariusze Policji oraz Słowackiej Służby Informacyjnej.”;

5) po artykule 8 dodaje się artykuł 8a w brzmieniu:

„Artykuł 8a

1.  Funkcjonariusze właściwych organów jednej z Umawiających się Stron, prowadzący pościg podjęty za osobą bezpośrednio po popełnieniu przestępstwa lub osobą uczestniczącą w popełnieniu przestępstwa, mogącym stanowić podstawę do wydania europejskiego nakazu aresztowania lub do ekstradycji takiej osoby, mogą kontynuować pościg na terytorium drugiej Umawiającej się Strony. Pościg może być kontynuowany również za osobą, która zbiegła z miejsca zatrzymania, aresztu, zakładu karnego, zakładu poprawczego albo zakładu psychiatrycznego, w którym była umieszczona na podstawie orzeczenia sądu.

2.  Funkcjonariusze właściwych organów jednej z Umawiających się Stron, którzy prowadzą pościg, o którym mowa w ustępie 1, zawiadamiają niezwłocznie, w miarę możliwości jeszcze przed przekroczeniem granicy państwowej, najbliższe punkty kontaktowe utworzone na podstawie artykułu 2 ustęp 3 niniejszej umowy, o miejscu i czasie przekroczenia granicy państwowej przez osobę ściganą i o funkcjonariuszach właściwych organów Umawiającej się Strony kontynuujących pościg oraz o posiadanym przez nich uzbrojeniu i środkach technicznych.

3.  Właściwe organy Umawiającej się Strony, na terytorium której pościg jest kontynuowany, niezwłocznie po otrzymaniu informacji o prowadzonym pościgu, podejmą działania zmierzające do jego przejęcia.

4.  Pościg, o którym mowa w ustępach 1 i 2, prowadzony jest bez ograniczeń terytorialnych i czasowych.

5.  Pościg może być kontynuowany, jeżeli funkcjonariusze właściwych organów Umawiającej się Strony realizujący pościg spełniają następujące warunki:

1) stosują się do postanowień niniejszej umowy oraz przepisów prawa wewnętrznego tej Umawiającej się Strony, na terytorium której działają, oraz do zarządzeń i poleceń właściwych organów tej Umawiającej się Strony;

2) posiadają legitymacje służbowe i okazują je na każde wezwanie funkcjonariuszy właściwych organów Umawiającej się Strony, na terytorium której pościg jest kontynuowany;

3) posiadają elementy umundurowania pozwalające na ich identyfikację lub posługują się odpowiednio oznaczonymi pojazdami.

6.  Zatrzymania osoby ściganej dokonują funkcjonariusze właściwych organów Umawiającej się Strony, na terytorium której pościg jest kontynuowany. W przypadku, gdy funkcjonariusze ci nie mogą interweniować wystarczająco szybko, funkcjonariusze właściwych organów Umawiającej się Strony kontynuujący pościg mają prawo zatrzymać ściganą osobę i są niezwłocznie zobowiązani przekazać ją funkcjonariuszom właściwych organów Umawiającej się Strony, na terytorium której kontynuowano pościg.

7.  Funkcjonariusze właściwych organów Umawiającej się Strony, którzy zgodnie z ustępem 6 zatrzymali osobę, za którą prowadzono pościg, mogą poddać ją przeszukaniu w celu odebrania jej broni i innych niebezpiecznych przedmiotów. Wraz z tą osobą przekazywane są również przedmioty, które zostały jej odebrane.

8.  Osoba, która została zatrzymana zgodnie z ustępem 6, może być przetrzymywana przez właściwe organy Umawiającej się Strony, na terytorium której kontynuowano pościg, zgodnie z przepisami prawa wewnętrznego tej Umawiającej się Strony. Jeżeli osoba nie posiada obywatelstwa Umawiającej się Strony, na terytorium której została zatrzymana, zostanie zwolniona przed upływem sześciu godzin od zatrzymania, z wyjątkiem przypadku, jeżeli właściwe organy tej Umawiającej się Strony przed upływem tego okresu otrzymały w dowolnej formie przy użyciu dostępnych środków technicznych wniosek o wydanie lub zatrzymanie. Do określonego w zdaniu poprzednim okresu sześciu godzin nie wlicza się czasu pomiędzy północą a godziną dziewiątą rano.

9.  Funkcjonariusze właściwych organów Umawiającej się Strony kontynuujący pościg nie mają prawa wstępu do mieszkań i miejsc ogólnie niedostępnych.

10. Pościg zostaje przerwany na żądanie właściwych organów Umawiającej się Strony, na terytorium której jest kontynuowany. Jeżeli żądanie przerwania pościgu zostało przekazane ustnie funkcjonariuszom kontynuującym pościg, to właściwe organy Umawiającej się Strony, na terytorium której pościg był kontynuowany, przekażą niezwłocznie właściwym organom drugiej z Umawiających się Stron pisemne potwierdzenie tego żądania.

11. Po zakończeniu pościgu, funkcjonariusze właściwych organów Umawiającej się Strony, którzy kontynuowali pościg, złożą właściwemu organowi Umawiającej się Strony, na terytorium której pościg był kontynuowany, pisemne sprawozdanie z wykonanych czynności.

12. Funkcjonariusze właściwych organów Umawiającej się Strony, którzy kontynuowali pościg, mają obowiązek stawienia się na każde wezwanie właściwych organów Umawiającej się Strony, na terytorium której pościg był kontynuowany, w celu wyjaśnienia okoliczności dotyczących pościgu.

13. Uprawnionymi do prowadzenia pościgu są:

1) ze strony Rzeczypospolitej Polskiej, funkcjonariusze Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straży Granicznej oraz Służby Celnej;

2) ze strony Republiki Słowackiej, funkcjonariusze Policji, Policji Kolejowej i celnicy.”

6) w artykule 9 ustęp 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Uprawnionymi do prowadzenia niejawnego nadzorowania są:

1) ze strony Rzeczypospolitej Polskiej, funkcjonariusze Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Straży Granicznej;

2) ze strony Republiki Słowackiej funkcjonariusze Policji, Policji Kolejowej, Słowackiej Służby Informacyjnej oraz celnicy.”;

7) w artykule 12 ustęp 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W celu realizacji zobowiązań, o których mowa w artykule 1 niniejszej umowy, organy właściwe dla terenów przygranicznych Umawiających się Stron będą, w granicach swojej właściwości, współdziałać w sposób określony w artykułach 3-10 niniejszej umowy.

Organami właściwymi dla terenów przygranicznych w Rzeczypospolitej Polskiej są:

1) Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach;

2) Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie;

3) Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie;

4) Komendant Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu;

5) Komendant Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu.

Organami właściwymi dla terenów przygranicznych w Republice Słowackiej są:

1) Komenda Wojewódzka Policji w Żylinie;

2) Komenda Wojewódzka Policji w Preszowie;

3) regionalna administracja Policji Kolejowej Żylina i regionalna administracja Policji Kolejowej Koszyce, w ramach właściwości terytorialnej Komend Wojewódzkich Policji w Żylinie i w Preszowie.

Artykuł 2

1.  Umowa niniejsza podlega ratyfikacji i wejdzie w życie po upływie trzydziestu (30) dni od dnia wymiany dokumentów ratyfikacyjnych.

2.  Umowa niniejsza pozostanie w mocy tak długo, jak długo obowiązywać będzie Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką o współpracy w zwalczaniu przestępczości oraz o współdziałaniu na terenach przygranicznych, podpisana w Warszawie dnia 23 marca 2004 roku.

Sporządzono w Bratysławie dnia 12 maja 2010 roku w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim i słowackim, przy czym obydwa teksty są jednakowo autentyczne.

(tłumaczenie robocze)

Nr 40/2011

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Słowackiej przesyła wyrazy szacunku Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej i po przestudiowaniu tekstu Umowy między Republiką Słowacką a Rzecząpospolitą Polską, która zmienia i uzupełnia Umowę między Republiką Słowacką a Rzecząpospolitą Polską o współpracy w zwalczaniu przestępczości oraz o współdziałaniu na terenach przygranicznych z 23 marca 2004 roku, podpisanej 12 maja 2010 roku w Bratysławie (dalej tylko „Umowa”), ma zaszczyt poinformować, co następuje:

Po podpisaniu wymienionej Umowy i po dokonaniu oceny tekstu Umowy w języku słowackim w słowackim alternacie oraz w języku słowackim w polskim alternacie, strona słowacka proponuje dokonanie technicznej korekty, zgodnie z artykułem 79 ust. 1 litera b) Konwencji wiedeńskiej o prawie traktatów z 23 maja 1969 roku, w następujący sposób:

Artykuł 1, ust. 6 Umowy w języku słowackim powinien brzmieć:

„w artykule 9 ustęp 5 otrzymuje brzmienie:

5. Uprawnionymi do prowadzenia niejawnego nadzorowania są:

1)  ze strony Rzeczypospolitej Polskiej, funkcjonariusze Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Straży Granicznej;

2)  ze strony Republiki Słowackiej funkcjonariusze Policji, Policji Kolejowej, Słowackiej Służby Informacyjnej oraz celnicy.”;

Na tej podstawie, w celu spełnienia warunków niezbędnych dla nabrania przez Umowę mocy obowiązującej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Słowackiej ma zaszczyt zwrócić się do strony polskiej o wyrażenie zgody na dokonanie w tekście Umowy w języku słowackim wskazanej korekty technicznej, zgodnie z artykułem 79 ust. 1 litera b) Konwencji wiedeńskiej o prawie traktatów z 23 maja 1969 roku. W przypadku zaakceptowania przez stronę polską proponowanych zmian, Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Słowackiej zwraca się z wnioskiem, aby niniejsza nota i nota zawierająca odpowiedz strony polskiej stanowiły porozumienie o technicznej korekcie tekstu Umowy w języku słowackim, które nabierze moce obowiązującej w dniu doręczenia noty zawierającej odpowiedz strony polskiej.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Słowackiej korzysta z okazji, aby ponowić Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej wyrazy najwyższego szacunku.

Bratysława, 14 lutego 2011 r.

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej Bratysława

(tłumaczenie robocze)

Ambasada

Rzeczypospolitej Polskiej w Bratysławie

Nr 022-1/11

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Słowackiej przesyła wyrazy szacunku Ministerstwu Spraw Zagranicznych Republiki Słowackiej i ma zaszczyt potwierdzić odbiór noty nr 40/2011 z dnia 14 lutego 2011 r. o następującej treści:

„Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Słowackiej przesyła wyrazy szacunku Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej i po przestudiowaniu tekstu Umowy między Republiką Słowacką a Rzecząpospolitą Polską, która zmienia i uzupełnia Umowę między Republiką Słowacką a Rzecząpospolitą Polską o współpracy w zwalczaniu przestępczości oraz o współdziałaniu na terenach przygranicznych z 23 marca 2004 roku, podpisanej 12 maja 2010 roku w Bratysławie (dalej tylko „Umowa”), ma zaszczyt poinformować, co następuje:

Po podpisaniu wymienionej Umowy i po dokonaniu oceny tekstu Umowy w języku słowackim w słowackim alternacie oraz w języku słowackim w polskim alternacie, strona słowacka proponuje dokonanie technicznej korekty, zgodnie z artykułem 79 ust. 1 litera b) Konwencji wiedeńskiej o prawie traktatów z 23 maja 1969 roku, w następujący sposób:

Artykuł 1, ust. 6 Umowy w języku słowackim powinien brzmieć:

„w artykule 9 ustęp 5 otrzymuje brzmienie:

5. Uprawnionymi do prowadzenia niejawnego nadzorowania są:

1) ze strony Rzeczypospolitej Polskiej, funkcjonariusze Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Straży Granicznej;

2) ze strony Republiki Słowackiej funkcjonariusze Policji, Policji Kolejowej, Słowackiej Służby Informacyjnej oraz celnicy.”;

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Słowackiej Protokół Dyplomatyczny Bratysława

Na tej podstawie, w celu spełnienia warunków niezbędnych dla nabrania przez Umowę mocy obowiązującej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Słowackiej ma zaszczyt zwrócić się do Strony polskiej o wyrażenie zgody na dokonanie w tekście Umowy w języku słowackim wskazanej korekty technicznej, zgodnie z artykułem 79 ust. 1 litera b) Konwencji wiedeńskiej o prawie traktatów z 23 maja 1969 roku. W przypadku zaakceptowania przez Stronę polską proponowanych zmian, Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Słowackiej zwraca się z wnioskiem, aby niniejsza nota i nota zawierająca odpowiedź Strony polskiej stanowiły porozumienie o technicznej korekcie tekstu Umowy w języku słowackim, które nabierze mocy obowiązującej w dniu doręczenia noty zawierającej odpowiedź Strony polskiej.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Słowackiej korzysta z okazji, aby ponowić Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej wyrazy najwyższego szacunku”.

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Słowackiej ma zaszczyt zakomunikować, że Strona polska wyraża zgodę na powyższe i przyjmuje propozycję Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Słowackiej, aby przytoczona wyżej nota oraz niniejsza odpowiedź na nią stanowiły porozumienie, które wejdzie w życie w dniu doręczenia niniejszej noty.

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Bratysławie korzysta z okazji, aby ponowić Ministerstwu Spraw Zagranicznych Republiki Słowackiej wyrazy najwyższego szacunku.

Bratysława, dnia 25 marca 2011 r.

Po zaznajomieniu się z powyższą umową, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:

— została ona uznana za słuszną zarówno w całości, jak i każde z postanowień w niej zawartych,

— jest przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona,

— będzie niezmiennie zachowywana.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie dnia 31 stycznia 2011 r.