ZMLUVA

medzi Poľskou republikou a Slovenskou republikou o zmenách priebehu štátnej hranice a schválení hraničnej dokumentácie

Poľská republika a Slovenská republika,

(ďalej len „zmluvné strany”) realizujúc zásady a ciele Zmluvy medzi Poľskou republikou a Slovenskou republikou o spoločnej štátnej hranici, podpísanej vo Varšave 6. júla 1995,

vedené želaním upraviť priebeh spoločnej štátnej hranice podľa výsledkov jej prvého spoločného preskúšania v rokoch 1994 až 1998 a zabezpečiť zreteľnosť jej priebehu,

dohodli sa takto:

Článok 1

(1) Priebeh Poľsko-slovenskej štátnej hranice sa mení:

a/ pri vyhliadkovej veži na Dukle v priestore poľskej obce Barwinek a slovenskej obce Vyšný Komárnik,

b/ na ostrove Nokiel a bezmennom ostrove na hraničnom vodnom toku Dunajec v priestore poľských obcí Sromowce Nizne a Sromowce Wyzne a slovenských obcí Červený Kláštor a Spišská Stará Ves,

c/ v priestore poľskej obce Jaworzynka a slovenskej obce Skalité.

(2) Priebeh štátnej hranice pri vyhliadkovej veži na Dukle, od hraničného znaku 153/2 po hraničný znak 1/154, určujú tieto hraničné dokumenty:

a/ náčrt zmeny priebehu štátnej hranice č. 1, v mierke 1 : 2000 k hraničným mapám I-155,1-156 a 1-157,

b/ hraničné mapy 1-155,1-156 a 1-157 v mierke 1 : 2000,

c/ protokolárny popis priebehu štátnej hranice k hraničným mapám 1-155,1-156 a 1-157.

(3) Priebeh štátnej hranice na ostrove Nokiel, od hraničného znaku 11/106 po hraničný znak 106/2 a na bezmennom ostrove od hraničného znaku 112/2 po hraničný znak 112/4, určujú tieto hraničné dokumenty:

a/ náčrt zmeny priebehu štátnej hranice č. 2, v mierke 1 : 2000 k hraničnej mape II-119,

b/ náčrt zmeny priebehu štátnej hranice č. 2, v mierke 1 : 2000 k hraničným mapám II-129,11-130 a 11-131,

c/ hraničné mapy IM 19,11-129,11-130 a 11-131 v mierke 1 : 2000,

d/ protokolárny popis priebehu štátnej hranice k hraničným mapám II-119, 11-129, 11-130 aII-131.

(4) Priebeh štátnej hranice v priestore poľskej obce Jaworzynka a slovenskej obce Skalité, od hraničného znaku 196/5 po hraničný znak 196/7 a od hraničného znaku 197/1 po hraničný znak 197/7b, určujú tieto hraničné dokumenty:

a/ náčrty zmeny priebehu štátnej hranice č. 3, v mierke 1 : 2000 k hraničným mapám III-214ain-215,

b/ hraničné mapy IH-214 a IH-215 v mierke 1 : 2000,

c/ protokolárny popis priebehu štátnej hranice k hraničným mapám III-214 a IH-215.

(5) Hraničné dokumenty, ktoré určujú zmeny priebehu štátnej hranice, uvedené v odsekoch 2 až 4, obsahuje Dokumentácia zmien priebehu štátnej hranice - 1998, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

(6) Hraničné dokumenty uvedené v odseku 2 písm. b/ a c/, v odseku 3 písm. c/ a d/ a v odseku 4 písm. b/ a c/ nahrádzajú príslušné hraničné dokumenty, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy medzi Poľskou ľudovou republikou a Československou republikou o konečnom vytýčení štátnych hraníc, podpísanej vo Varšave 13. júna 1958 v znení ich neskorších zmien.

Článok 2

(1) Časti štátneho územia Poľskej republiky o celkovej ploche 2969 m2, z toho:

a/ pri vyhliadkovej veži na Dukle o ploche 376 m2, podľa hraničných dokumentov uvedených v článku 1 odsek 2,

b/ na bezmennom ostrove o ploche 2289 m2, podľa hraničných dokumentov uvedených v článku 1 odsek 3,

c/ v priestore poľskej obce Jaworzynka o ploche 304 m2, podľa hraničných dokumentov uvedených v článku 1 odsek 4,

vrátane nehnuteľností, zariadení a porastov na nich, prechádzajú do vlastníctva Slovenskej republiky.

(2) Časti štátneho územia Slovenskej republiky o celkovej ploche 2969 m2, z toho:

a/ pri vyhliadkovej veži na Dukle o ploche 376 m2, podľa hraničných dokumentov uvedených v článku 1 odsek 2,

b/ na ostrove Nokiel o ploche 2289 m2, podľa hraničných dokumentov uvedených v článku 1 odsek 3,

c/ v priestore slovenskej obce Skalité o ploche 304 m2, podľa hraničných dokumentov uvedených v článku 1 odsek 4,

vrátane nehnuteľností, zariadení a porastov na nich, prechádzajú do vlastníctva Poľskej republiky.

(3) Plochy oddelených* častí štátnych území zmluvných strán sú navzájom vyrovnané.

Článok 3

(1) Spolu s prevodom vlastníctva podľa článku 2, vo vzájomných vzťahoch medzi zmluvnými stranami zanikajú všetky práva spojené s prevedenými časťami štátnych území.

(2) V prípade, že prevodom vlastníctva podľa článku 2, budú porušené práva tretích osôb k týmto častiam štátnych území, takýmto osobám poskytne náhradu tá zmluvná strana, na ktorej štátnom území sa nachádzali pred prevodom vlastníctva.

Článok 4

(1) Poľsko-slovenská štátna hranica prebieha tak, ako je znázornená a popísaná v hraničnej dokumentácii, vypracovanej podľa ustanovení Zmluvy medzi Poľskou republikou a Slovenskou republikou o spoločnej Štátnej hranici, podpísanej vo Varšave 6. júla 1995 (ďalej len „zmluva o spoločnej štátnej hranici”), na základe výsledkov prvého spoločného preskúšania priebehu poľsko-slovenskej štátnej hranice, ktoré vykonala Stála poľsko-slovenská hraničná komisia v rokoch 1994 až 1998.

(2)  Hraničnú dokumentáciu štátnej hranice uvedenú v odseku 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy tvoria:

a/ Hraničná dokumentácia - 1998, vrátane Protokolu o hraničnom znaku „Kremenec”, osadenom na styku štátnych hraníc Poľskej republiky, Slovenskej republiky a Ukrajiny, podpísanom v Užhorode 1. marca 1995 a Protokolu o bode styku štátnych hraníc Poľskej republiky, Slovenskej republiky a Českej republiky BESKYDY, podpísanom v Prahe 6. novembra 1995,

b/ Záverečný protokol o prvom spoločnom preskúšaní priebehu slovensko-poľskej štátnej hranice v rokoch 1994 až 1998.

Článok 5

Hraničná dokumentácia uvedená v článku 4 odsek 2 písm. a/ nahrádza príslušné časti doterajšej hraničnej dokumentácie vrátane ich neskorších zmien a doplnkov, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť:

a/ Zmluvy medzi Poľskou ľudovou republikou a Československou republikou o konečnom vytýčení štátnych hraníc, podpísanej vo Varšave 13. júna 1958,

b/ Zmluvy medzi Poľskou ľudovou republikou a Československou socialistickou republikou o zmene priebehu štátnych hraníc a o niektorých ďalších otázkach súvisiacich s výstavbou a prevádzkou poľskej priehrady na Dunajci, podpísanej vo Varšave 21. marca 1975,

c/ Zmluvy medzi Poľskou ľudovou republikou a Československou socialistickou republikou o priebehu štátnych hraníc v súvislosti s výsledkami prvého spoločného preskúšania priebehu Poľsko-československych hraníc na hraničných vodných tokoch, podpísanej vo Varšave 10. decembra 1986.

(1)  Priebeh a vyznačenie štátnej hranice, znázornené a popísané v Hraničnej dokumentácii - 1998 podľa článku 4 odsek 2 písm. a/je východiskom pre vyznačovanie, zameriavanie a údržbu vyznačenia priebehu štátnej hranice podľa zmluvy o spoločnej štátnej hranici.

(2) Priebeh štátnej hranice na hraničných vodných tokoch, znázornený a popísaný v Hraničnej dokumentácii - 1998 podľa článku 4 odsek 2 písm. a/ je, bez ohľadu na akékoľvek zmeny polohy koryta hraničných vodných tokov, východiskom pre navrhovanie úprav a údržby hraničných vodných tokov a pre spoločné preskúšanie priebehu poľsko-slovenskej štátnej hranice na hraničných vodných tokoch, podľa článku 10 a článku 11 zmluvy o spoločnej štátnej hranici.

Článok 7

Táto zmluva podlieha ratifikácii a nadobudne platnosť tridsiatym (30.) dňom odo dňa výmeny ratifikačných listín. Výmena ratifikačných listín sa uskutoční v Varsave

Dané v Starej Lubowni dňa 29 jula 2002 vo dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v poľskom a slovenskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za Poľskú republiku

Za Slovenskú republiku