UMOWA
między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Portugalską o współpracy naukowej i technicznej,
podpisana w Lizbonie dnia 17 czerwca 2005 r. W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej class=nazw1
PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

W dniu 17 czerwca 2005 r. została podpisana w Lizbonie Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Portugalską o współpracy naukowej i technicznej, w następującym brzmieniu:


UMOWA

ACORDO

AGREEMENT

między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Portugalską o współpracy naukowej i technicznej

entre a República da Polónia e a República Portuguesa de cooperação científica e tecnológica

between the Republic of Poland and the Portuguese Republic on scientific and technological co-operation

Rzeczpospolita Polska i Republika Portugalska, zwane dalej „Stronami”,

A República da Polónia e a República Portuguesa, adiante denominadas „as Partes”,

The Republic of Poland and the Portuguese Republic, hereinafter referred to as „the Parties”,

uznając ważność nauki i techniki w rozwoju gospodarki narodowej i w podnoszeniu społeczno--ekonomicznych standardów życia.

Reconhecendo a importância da Ciência e da Tecnologia no desenvolvimento das suas economias nacionais e na melhoria do nível de desenvolvimento sócio--económico;

Recognising the importance of science and technology in the development of their national economies and in the improvement of their socio-economic standards of life;
pragnąc umocnienia i rozwoju współpracy gospodarczej, naukowej i technicznej na zasadach równouprawnienia i wspólnych korzyści.

Desejando reforçar e desenvolver a cooperação económica, científica e tecnológica na base da igualdade e benefício mútuo;

Wishing to strengthen and develop economic, scientific and technological co-operation on the basis of equality and mutual benefit;
uzgodniły, co następuje: Acordam no seguinte: Have agreed as follows:

Artykuł 1

Artigo 1e

Article 1

Przedmiot umowy

Objecto do Acordo

Object of the Agreement

Strony będą wspierały i zachęcały do współpracy w dziedzinie nauki i techniki na zasadach wzajemnych korzyści, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

As Partes encorajarão e apoiarão a cooperação no âmbito da ciência e da tecnologia na base do benefício mútuo, em conformidade com as disposições do presente Acordo.

The Parties shall encourage and support the co-operation in the field of science and technology on the basis of mutual benefit, according to the provisions of the present Agreement.

Artykuł II

Artigo 29

Article 2

Formy współpracy

Formas de cooperação

Areas of co-operation

Strony będą współpracować w szczególności w następujących formach:

A cooperação assumirá preferencialmente as seguintes formas:

The Parties shall, preferably, cooperate in the following areas:

a) realizacja wspólnych przedsięwzięć badawczych, rozwojowych i projektowych wraz z wymianą naukowców, badaczy i ekspertów technicznych,

a) Realização de investigação conjunta, projectos de concepção e desenvolvimento, incluindo intercâmbio de cientistas, investigadores e peritos;

a) realisation of joint research, development and design projects, including the exchange of scientists, researchers and technical experts;

b) organizacja i udział w spotkaniach, konferencjach, sympozjach, kursach, warsztatach, wystawach itd.,

b) Organização de e participação em encontros, conferências, simpósios, cursos, seminários, exposições e outros eventos análogos;

b) organisation of and participation in meetings, conferences, symposia, courses, workshops, exhibitions, etc.;

c) wymiana informacji oraz wymiana dokumentacji w dziedzinie nauki i techniki,

c) Intercâmbio de informação e documentação sobre ciência e tecnologia;

c) exchange of information and documentation in science and technology;

d) wspólne wykorzystywanie urządzeń badawczych i aparatury naukowej.

d) Utilização conjunta de infra-es-truturas de investigação e de equipamentos científicos;

d) joint use of research and development facilities and scientific equipment;

e) inne, wspólnie uzgodnione.

e) Outras, que sejam mutuamente acordadas.

e) others, mutually agreed upon.

Artykuł III

Artigo 3e

Article 3

Wspólna komisja

Comissão Mista

Joint Commission

1. W celu realizacji niniejszej umowy zostaje powołana wspólna komisja złożona z przedstawicieli desygnowanych przez obie Strony. O desygnowanych do wspólnej komisji przedstawicielach obie Strony powiadomią się wzajemnie drogą dyplomatyczną.

1. Para efeitos do presente Acordo, será constituída uma Comissão Mista composta por representantes designados pelas duas Partes. As Partes notificar-se--ão mutuamente sobre a composição da Comissão Mista, por via diplomática.

1. For the purpose of the implementation of the present Agreement, a Joint Commission, composed of representatives designated by the two Parties is established. The two Parties will notify each other about compositions of the Joint Commission through diplomatic channels.

2. Do zadań wspólnej komisji będzie należało:

2. À Comissão Mista compete:

2. The tasks of the Joint Commission shall be as follows:

a) określanie obszarów współpracy na podstawie informacji dostarczonych przez instytucje obu państw oraz na podstawie rządowych założeń polityki w dziedzinie nauki i techniki,

a) Identificar as áreas de cooperação com base na informação fornecida pelas instituições de cada país e nas políticas nacionais de ciência e tecnologia;

a) identifying the fields of co-operation on the basis of the information delivered by institutions of each country and the national policies in science and technology;

b) tworzenie dogodnych warunków realizacji niniejszej umowy,

b) Criar as condições favoráveis à aplicação do presente Acordo;

b) creating the favorable conditions for the implementation of the present Agreement;

c) ułatwianie realizacji wspólnych programów i projektów.

c) Facilitar a execução de programas e projectos conjuntos;

c) facilitating the implementation of joint programmes and projects;

d) ocena postępu działań podjętych w ramach niniejszej umowy,

d) Avaliar o progresso das actividades relacionadas com o presente Acordo;

d) examining the progress of activities related to the present Agreement;

e) wymiana doświadczeń uzyskanych w trakcie dwustronnej współpracy w dziedzinie nauki i techniki oraz ocena propozycji służących jej dalszemu rozwojowi.

e) Partilhar o conhecimento acumulado resultante da cooperação científica e tecnológica bilateral e examinar as propostas para o seu futuro desenvolvimento.

e) exchanging the experience arising from the bilateral co-operation in science and technology and examination of the proposals for its further development.

3. Wspólna komisja będzie spotykała się co najmniej raz na 2 (dwa) lata, jeżeli nie zostanie to uzgodnione inaczej, na przemian w Polsce i w Portugalii, w ustalanych wspólnie terminach i będzie uzgadniała protokoły zawierające ocenę przeszłych i obecnych działań oraz przyszłych zamierzeń dotyczących współpracy.

3. A Comissão Mista reunirá, pelo menos, uma vez de 2 em 2 anos, salvo acordo em contrário, alternadamente em Portugal e na Polónia, em datas acordadas mutuamente, e concluirá Protocolos contendo a avaliação das actividades passadas e a decorrer bem como a definição dos objectivos futuros da cooperação.

3. The Joint Commission will meet at least once every 2 (two) years, unless otherwise agreed, alternately in Poland and in Portugal on mutually convenient dates and will conclude Protocols containing the evaluation of the past and current activities and future purposes of co-operation.

4. Wspólna komisja może opracować swój własny regulamin.

4. A Comissão Mista elaborará o seu próprio regulamento interno.

4. The Joint Commission may elaborate its own rules of procedure.

Artykuł IV

Artigo 4S Programas Executivos periódicos

Article 4

Periodical Executive Programmes

Okresowe programy wykonawcze

Com vista a facilitar a cooperação nas áreas da ciência e da tecnologia, a Comissão Mista acordará Programas Executivos periódicos. Os Programas Executivos estabelecerão:

With a view to facilitate co-operation in science and technology, the Joint Commission will agree on periodical Executive Programmes. The Executive Programmes will establish:
W celu wspierania współpracy w dziedzinie nauki i techniki wspólna komisja będzie uzgadniała okresowe programy wykonawcze. Programy wykonawcze będą określać:

a) Os domínios de cooperação;

a) fields of co-operation;

a) obszary współpracy.

a) obszary współpracy.

a) obszary współpracy.

b) tematykę współpracy,

b) Os tópicos específicos;

b) specific topics;

c) jednostki naukowe odpowiedzialne za realizację i wdrażanie wspólnych programów i projektów, zwane dalej „współpracującymi partnerami”. Określenie współpracujących partnerów, zgodne z prawem każdej ze Stron, zostanie dokonane przez wspólną komisję,

c) As unidades científicas responsáveis pela realização e implementação de programas e projectos conjuntos, que adiante se designarão „parceiros de cooperação”. A definição de „parceiros de cooperação” será efectuada pela Comissão Mista, de acordo com a legislação em vigor de cada uma das Partes;

c) scientific units responsible for the realisation and implementation of joint programmes and projects, hereinafter referred to as „co-operating partners” Definition of co-operating partners, according to the law in force of each Party will be performed by the Joint Commission;

d) sposoby wykorzystania rezultatów wspólnych przedsięwziąć badawczych i rozwojowych,

d) A orientação sobre a utilização dos resultados dos projectos conjuntos de investigação e desenvolvimento;

d) ways of use of joint research and development projects results;

e) źródła i zasady finansowania,

e) As condições e recursos financeiros;

e) financial resources and conditions;

f) formy ubezpieczenia od następstw nagłych zachorowań lub nieszczęśliwych wypadków oraz warunki udzielania niezbędnej pomocy medycznej.

f) Os tipos de seguros de saúde ou acidente, incluindo as condições para aplicação dos cuidados médicos necessários.

f) forms of sickness or accident insurance including the conditions of applying necessary medical aid.

Artykuł V

Artigo 5a

Article 5

Zasady finansowania

Encargos financeiros

Financial responsibilities

Koszty wymiany naukowców, badaczy oraz ekspertów technicznych wynikające z niniejszej umowy, o ile nie uzgodniono inaczej, będą pokrywane na następujących zasadach:

Os custos relativos ao intercâmbio de cientistas, investigadores e peritos, que resultem do presente Acordo, serão cobertos com base nas disposições seguintes, a menos que uma outra forma seja acordada:

The costs of the exchange of scientists, researchers and technical experts, resulting from the present Agreement, unless agreed upon otherwise, will be covered on the following basis:

a) Strona wysyłająca pokrywa koszty podróży tam i z powrotem między stolicami obu państw.

a) A Parte que envia suportará os custos das viagens (ida e volta) entre as capitais dos dois países;

a) the sending Party will cover the round/trip transportation costs between the capitals of the two countries.

b) Strona przyjmująca pokrywa koszty podróży na terenie swojego kraju oraz całkowite koszty utrzymania, tj. koszty zakwaterowania i diety pobytowe, zgodnie z prawem każdego z państw.

b) A Parte que recebe suportará as despesas com as viagens dentro do próprio país e com a estadia, i.e. um per diem para despesas com o alojamento e a alimentação, de acordo com as normas em vigor em matéria de ajudas de custo vigentes em cada país.

b) the receiving Party will cover the costs of trips within its state territory and full accommodation, i.e. lodgings and daily allowances, according to the regulations in force in each country.

Artykuł VI

Artigo 62

Article 6

Warunki wykorzystywania wyników i udział strony trzeciej

Regulamentação da exploração de resultados e participação de terceiras Partes

Exploitations of results' regulation and third Parties participation

1. Rezultaty naukowe i nauko-wo-techniczne oraz wszelkie inne informacje uzyskane w wyniku realizacji współpracy w ramach niniejszej umowy, będą ogłaszane, publikowane lub wykorzystywane w sposób komercyjny za pisemną zgodą obydwu współpracujących partnerów i zgodnie z międzynarodowym prawem dotyczącym własności intelektualnej.

1. Os resultados científicos e tecnológicos e qualquer outra informação que resulta de actividades de cooperação, no âmbito do presente Acordo serão anunciados, publicados ou explorados com fins lucrativos, com o consentimento escrito de ambos os „parceiros de cooperação” e de acordo com as disposições internacionais relativas à propriedade intelectual.

1. Scientific and technological results and any other information derived from the co-operation activities under the present Agreement, will be announced, published or commercially exploited with the written consent of both co-operating partners and according to the international provisions concerning intellectual property

2. Naukowcy, badacze, eksperci techniczni i instytucje z krajów trzecich lub organizacji międzynarodowych mogą być zapraszani za zgodą obydwu współpracujących partnerów do uczestnictwa w projektach i programach podejmowanych w ramach niniejszej umowy. Koszty takiego uczestnictwa będą zwykle pokrywane przez stronę trzecią, o ile obie Strony w formie pisemnej nie uzgodnią inaczej.

2. Os cientistas, investigadores, peritos técnicos e instituições de países terceiros ou organizações internacionais podem ser convidados, com o consentimento de ambos os parceiros de cooperação, a participar em projectos e programas a desenvolver no âmbito do presente Acordo. Os custos com esta participação serão normalmente suportados por essa terceira Parte, salvo em contrário acordado, por escrito, pelas Partes.

2. Scientists, researchers, technical experts and institutions of third countries or international organisations may be invited, upon consent of both co-operating partners, to participate in projects and programmes being carried out under the present Agreement. The costs of such participation shall normally be borne by the third Party, unless the Parties agree otherwise in writing.

Artykuł VII

Artigo 7a

Article 7

Rozstrzyganie sporów

Solução de controvérsias

Settlement of disputes

Wszelkie spory dotyczące interpretacji lub realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane w drodze konsultacji przez wspólną komisję lub przez Strony.

Qualquer controvérsia relacionada com a interpretação ou aplicação do presente Acordo será resolvida por consulta da Comissão Mista ou entre as Partes.

Any disputes related to the interpretation or implementation of the present Agreement shall be settled through consultations within the Joint Commission or between the Parties.

Artykuł VIII

Artigo 8a

Article 8

Stosowanie umowy

Aplicação do Acordo

Application of the Agreement

W odniesieniu do współpracy uzgodnionej w ramach niniejszej umowy każda ze Stron podejmie, zgodnie z obowiązującym prawem własnego kraju, wszelkie niezbędne kroki do zapewnienia jak najlepszych warunków niezbędnych do realizacji tej współpracy.

No que se refere às actividades de cooperação estabelecidas no âmbito do presente Acordo, cada Parte deverá, de acordo com a legislação vigente, tomar as medidas necessárias para assegurar as melhores condições possíveis para a sua aplicação.

With respect to the co-operation activities established under the present Agreement, each Party shall take, in accordance with its internal law in force, all necessary measures to ensure the best possible conditions for their implementation.

Artykuł IX

Artigo 9a

Article 9

Odniesienie do innych umów

Relação com outras convenções internacionais

Relationship with other international agreements

1. Z dniem wejścia w życie niniejszej umowy tracą moc postanowienia, dotyczące nauki i techniki, Umowy o współpracy kulturalnej i naukowej między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Portugalskiej, podpisanej w Warszawie dnia 30 września 1975 r.

1. A entrada em vigor do presente Acordo implicará a cessação da vigência das disposições respeitantes à ciência e tecnologia constantes do Acordo de Cooperação Cultural e Científica entre o Governo da República Popular da Polónia e o Governo da República Portuguesa, assinado em Varsóvia, em 30 de Setembro de 1975.

1. The entry into force of the present Agreement will terminate dispositions referring to science and technology of the Agreement on Cultural and Scientific Co-operation between the Government of the Polish People's Republic and the Government of the Portuguese Republic signed in Warsaw on 30th September 1975.

2. Postanowienia niniejszej umowy nie będą naruszać jakichkolwiek zobowiązań wynikających z innych międzynarodowych układów lub umów zawartych przez którąkolwiek ze Stron.

2. Nenhuma disposição do presente Acordo afecta as obrigações internacionais assumidas pelas Partes noutras convenções internacionais.

2. The dispositions of the present Agreement shall not affect any obligation arising from other international treaties or agreements concluded by either Party.

Artykuł X

Artigo 10e

Article 10

Organy odpowiedzialne

Entidades competentes

Responsible bodies

Organami odpowiedzialnymi za realizację postanowień niniejszej umowy są Minister Nauki i Informatyzacji Rzeczypospolitej Polskiej (MNil) oraz Gabinet Stosunków Międzynarodowych Nauki i Szkolnictwa Wyższego (GRICES) Republiki Portugalskiej.

As entidades responsáveis pela aplicação das disposições do presente Acordo são o Ministro da Ciência e Tecnologias da Sociedade da Informação (MNil) da República da Polónia e o Gabinete de Relações Internacionais da Ciência e do Ensino Superior (GRICES) da República Portuguesa.

The responsible bodies for the implementation of the provisions of the present Agreement are the Minister of Science and Information Society Technologies (MNil) of the Republic of Poland and the Office for International Relations in Science and Higher Education (GRICES) of the Portuguese Republic.

Artykuł XI

Artigo 112

Article 11

Wejście w życie

Entrada em vigor

Entry into force

Umowa niniejsza podlega przyjęciu zgodnie z prawem każdej ze Stron, co zostanie stwierdzone w drodze wymiany not. Za dzień wejścia w życie niniejszej umowy uważać się będzie dzień otrzymania noty późniejszej.

0 presente Acordo entrará em vigor na data de recepção da última notificação, por via diplomática, de que foram cumpridos os requisitos de direito interno de ambas as Partes necessários para o efeito.

The present Agreement shall enter into force on the date of the receipt of the last communication, through diplomatic channels, indicating that all internal procedures for the purpose of each Party have been fulfilled.
Artykuł XII Artigo 12e

Article 12

Okres ważności i wypowiedzenie

Vigência e denúncia

Duration and denunciation

1. Umowa niniejsza zawarta jest na okres pięciu lat. Ulega ona automatycznemu przedłużeniu na dalsze pięcioletnie okresy, jeżeli żadna ze Stron nie wypowie jej w drodze notyfikacji na sześć miesięcy przed upływem danego okresu ważności.

1. 0 presente Acordo vigorará por um período de cinco anos, renovável automaticamente por iguais períodos, salvo se qualquer das Partes o denunciar, por escrito e por via diplomática, com uma antecedência mínima de 6 meses.

1. The present Agreement shall remain in force for a period of five years and shall automatically be renewed for further periods of five years, unless, six months before its expiration, either Party denounces it, in writing and through diplomatic channels.

2. Wygaśnięcie niniejszej umowy nie wpłynie na realizację projektów i programów rozpoczętych w ramach niniejszej umowy, a nie-zakończonych w pełni w dniu jej wygaśnięcia.

2. A denúncia do presente Acordo não afectará os projectos ou programas em curso ao abrigo do presente Acordo.

2. The termination of the present Agreement shall not affect the projects or programmes undertaken under the present Agreement and not fully executed at the time of the termination of the present Agreement.

UMOWĘ niniejszą sporządzono w Lizbonie w dniu 17 czerwca 2005 r., w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim, portugalskim i angielskim, przy czym wszystkie teksty są jednakowo autentyczne. W razie różnicy przy ich interpretacji tekst angielski uważany będzie za rozstrzygający.

FEITO em Lisboa, aos 17 de Junho de 2005, nas línguas polaca, portuguesa e inglesa, em dois originais, fazendo todos os textos igualmente fé. Em caso de divergência, prevalecerá o texto em inglês.

DONE in Lisbon, this 17 day of June 2005 in two original texts, in the Polish, Portuguese and English languages, all being equally authentic. In case of any difference in their interpretation, the English text shall prevail.

Po zaznajomieniu się z powyższą umową, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:

— została ona uznana za słuszną zarówno w całości, jak i każde z postanowień w niej zawartych,

— jest przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona,

— będzie niezmiennie zachowywana.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej. Dano w Warszawie dnia 15 lutego 2006 r.

LS.

Prezes Rady Ministrów: K. Marcinkiewicz