Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Prezydencją Wspólnoty Demokracji w sprawie Stałego Sekretariatu Wspólnoty Demokracji, podpisana w Ułan Bator dnia 9 lipca 2012 r.

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

Dnia 9 lipca 2012 r. w Ułan Bator została podpisana Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Prezydencją Wspólnoty Demokracji w sprawie Stałego Sekretariatu Wspólnoty Demokracji, w następującym brzmieniu:

Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Prezydencją Wspólnoty Demokracji w sprawie Stałego Sekretariatu Wspólnoty Demokracji

Rzeczpospolita Polska, z jednej strony,

oraz

Prezydencja Wspólnoty Demokracji, działając w imieniu Wspólnoty Demokracji, z drugiej strony,

zwane dalej Stronami,

Powołując się na decyzję o utworzeniu Stałego Sekretariatu Wspólnoty Demokracji, stanowiącą załącznik do Deklaracji Czwartej Konferencji Ministerialnej Wspólnoty Demokracji w Bamako w dniach 14-17 listopada 2007 roku,

Przekonani, że utworzenie Sekretariatu istotnie przyczynia się do skutecznej współpracy w ramach Wspólnoty Demokracji,

Zważywszy, że konieczna jest dalsza regulacja pewnych kwestii w odniesieniu do utworzenia Sekretariatu,

Odnotowując fakt, iż Umowa uzyskała poparcie Rady Zarządzającej Wspólnoty Demokracji,

uzgodniły, co następuje:

Artykuł 1

Definicje

W rozumieniu niniejszej umowy:

1.  „Sekretariat” oznacza Stały Sekretariat Wspólnoty Demokracji w Warszawie;

2.  „Rada Zarządzająca” oznacza Radę Zarządzającą Wspólnoty Demokracji;

3.  „Oficjalna działalność” oznacza wszelką działalność podejmowaną zgodnie z Decyzją o utworzeniu Stałego Sekretariatu Wspólnoty Demokracji, stanowiącą załącznik do Deklaracji Czwartej Konferencji Ministerialnej Wspólnoty Demokracji w Bamako w dniach 14-17 listopada 2007 roku;

4.  „Kierownik Sekretariatu” oznacza osobę powołaną na stanowisko Kierownika Sekretariatu, a podczas jego lub jej nieobecności dowolnego członka personelu specjalnie wyznaczonego do działania w jego lub jej imieniu;

5.  „Członkowie personelu Sekretariatu” oznacza Kierownika Sekretariatu, osoby delegowane przez Rządy państw będących członkami Wspólnoty Demokracji, oraz wszelkich innych członków personelu. Do członków personelu Sekretariatu nie należą osoby odbywające staż w Sekretariacie.

Artykuł 2

Osobowość i zdolność prawna

1.  Sekretariat uznany zostaje w rozumieniu prawa polskiego za organ organizacji międzynarodowej.

2.  Sekretariat, jako organ Wspólnoty Demokracji, korzysta z osobowości i zdolności prawnej do wykonywania swoich funkcji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W szczególności posiada zdolność zawierania umów, nabywania i zbywania ruchomości i nieruchomości, oraz wnoszenia powództwa i bycia stroną postępowania sądowego.

3.  Sekretariat może korzystać ze swojej zdolności prawnej wyłącznie w zakresie upoważnionym przez Radę Zarządzającą i Prezydencję.

Artykuł 3

Nienaruszalność pomieszczeń i archiwów Sekretariatu

Pomieszczenia, w tym budynki lub części budynków i archiwa, niezależnie od własności, zajmowane lub utrzymywane przez Sekretariat na potrzeby wykonywania jego działalności oficjalnej są nienaruszalne w rozumieniu art 22 Konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych z dnia 18 kwietnia 1961 roku.

Artykuł 4

Przywileje i immunitety członków personelu Sekretariatu

1. Kierownik Sekretariatu i osoby oddelegowane przez Rządy państw członkowskich Wspólnoty Demokracji, oraz członkowie ich rodzin pozostający z nimi we wspólnocie domowej, o ile nie są obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej lub nie mają tam stałego miejsca zamieszkania, korzystają z przywilejów i immunitetów — w zakresie niezbędnym do wykonywania ich funkcji — należnych przedstawicielom dyplomatycznym zgodnie z artykułami 29- 34 Konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych z dnia 18 kwietnia 1961 roku.

2. Wszyscy pozostali członkowie personelu Sekretariatu oraz członkowie ich rodzin pozostający z nimi we wspólnocie domowej, o ile nie są obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej lub nie mają tam stałego miejsca zamieszkania, korzystają z przywilejów i immunitetów — w zakresie niezbędnym do wykonywania ich funkcji — należnych funkcjonariuszom Organizacji Narodów Zjednoczonych zgodnie z § 18 Konwencji dotyczącej przywilejów i immunitetów Narodów Zjednoczonych przyjętej przez Ogólne Zgromadzenie Narodów Zjednoczonych dnia 13 lutego 1946 roku.

3. Osoby, o których mowa w ustępach 1 i 2, korzystają z przywilejów i immunitetów określonych w ustępach 1 i 2 od dnia, w którym Kierownik Sekretariatu zgłosi Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej ich nazwiska i przyjazd.

4. Osoby, o których mowa w ust 1 i 2 korzystają z przywilejów i immunitetów określonych w ustępach 1 i 2 do dnia, w którym opuszczą terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub zakończą pełnienie swych funkcji w Sekretariacie.

Artykuł 5

Zwolnienie z podatków

1.  W ramach oficjalnej działalności, Sekretariat, jego mienie, pomieszczenia i aktywa, oraz jego dochód, w tym przekazywane mu składki, są zwolnione od wszelkich podatków bezpośrednich.

2.  Zwalnia się od podatku od towarów i usług, podatku akcyzowego lub podobnych podatków, albo takich, które je zastąpią, odpowiednio towary i usługi nabywane przez Stały Sekretariat na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do jego oficjalnej działalności, jeżeli obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej przepisy tak stanowią.

3.  Zwolnienia nie przysługują w przypadku podatków stanowiących opłaty za świadczone usługi użyteczności publicznej.

Artykuł 6

Fundusze i waluta

Sekretariat może otrzymywać i posiadać wszelkiego rodzaju fundusze lub walutę i rozporządzać nimi swobodnie na dowolne działania w ramach działalności oficjalnej, oraz będzie posiadać rachunek bankowy we własnym imieniu na te potrzeby.

Artykuł 7

Realizacja Umowy

1.  Niniejsza Umowa będzie interpretowana w świetle jej głównego celu, czyli umożliwienia Sekretariatowi sprawnego prowadzenia jego oficjalnej działalności i realizacji jego celu.

2.  Przywileje i immunitety przewidziane w niniejszej Umowie zostały przyznane w interesie Sekretariatu, a nie dla osobistej korzyści poszczególnych osób. Obowiązkiem Sekretariatu i wszystkich osób korzystających z takich przywilejów i immunitetów jest przestrzeganie pod każdym względem prawa i przepisów Rzeczypospolitej Polskiej.

3.  Sekretariat zobowiązuje się współpracować każdorazowo z właściwymi organami władz Rzeczypospolitej Polskiej w celu ułatwienia właściwego wymierzania sprawiedliwości, a także zapobiegać wszelkim nadużyciom przez członków personelu Sekretariatu przywilejów i immunitetów przyznanych im na podstawie postanowień niniejszej Umowy.

Artykuł 8

Rozstrzyganie sporów

Wszelkie spory wynikające z interpretacji lub stosowania niniejszej Umowy będą rozstrzygane w drodze konsultacji, negocjacji lub innej metody zaakceptowanej przez obie Strony, która może obejmować odwołanie się do wiążącego postępowania arbitrażowego.

Artykuł9

Zmiany Umowy

Niniejsza umowa może zostać zmieniona w każdej chwili za obopólną zgodą Stron.

Artykuł 10

Rozwiązanie Umowy

Niniejsza umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron w drodze notyfikacji. W przypadku przeniesienia Sekretariatu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, niniejsza Umowa przestanie obowiązywać po upływie uzasadnionego okresu potrzebnego na takie przeniesienie oraz zbycie mienia Sekretariatu w Rzeczypospolitej Polskiej, jednak nie dłuższego niż rok

Artykuł 11

Wejście w życie

1.  Strona polska powiadomi Prezydencję Wspólnoty Demokracji na piśmie o zakończeniu procedury ratyfikacji niniejszej Umowy przez Rzeczpospolitą Polską.

2.  Niniejsza Umowa wejdzie w życie z dniem otrzymania przez Stronę polską pisemnej informacji od Prezydencji Wspólnoty Demokracji o otrzymaniu powiadomienia, o którym mowa w ust 1.

Sporządzono w Ułan Bator dnia 9 lipca 2012 r. w dwóch egzemplarzach oryginalnych w języku polskim i angielskim, przy czym oba teksty są jednakowo autentyczne.

Po zaznajomieniu się z powyższą umową, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:

— została ona uznana za słuszną zarówno w całości, jak i każde z postanowień w niej zawartych,

— jest przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona,

— będzie niezmiennie zachowywana.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie dnia 7 lutego 2013 r.