Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju o udzielenie grantu IDF na wsparcie potencjału instytucjonalnego do opracowania Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej,

Przekład

podpisana w Warszawie dnia 18 stycznia 2013 r.

4 października 2012

Waldemar Pawlak

Wicepremier,

Minister Gospodarki

Warszawa

Rzeczpospolita Polska

Dot: Rzeczpospolita Polska: Grant IDF na wsparcie potencjału instytucjonalnego do opracowania Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej

IDF Grant nr TF012225

Szanowny Panie:

W odpowiedzi na prośbę o zapewnienie wsparcia finansowego przedstawioną w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej (”Odbiorca”) z prz>jemnością pragnę Pana poinformować, że Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju (”Bank Światowy”) proponuje udzielić Odbiorcy grantu ze środków Funduszu Rozwoju Instytucjonalnego Banku Światowego (”IDF”) w wysokości nie przekraczającej czterystu trzydziestu czterech tysięcy dolarów USA (434000 USD) (”Grant”) na warunkach przedstawionych w niniejszym piśmie będącym jednocześnie umową („Umowa”), której część stanowi załączony Aneks, celem zapewnienia wsparcia w finansowaniu realizacji projektu opisanego w Aneksie (”Projekt”).

Potwierdzając swoim podpisem niniejsze uzgodnienie, Odbiorca oświadcza, że posiada należyte umocowania do zawarcia niniejszej Umowy oraz wdrożenia Projektu zgodnie z warunkami przedstawionymi i przywołanymi w treści niniejszej Umowy.

Proszę o potwierdzenie zgody Odbiorcy na zawarcie powyższej Umowy przez podpisanie załączonego egzemplarza Umowy i opatrzeniu datą przez upoważnionego przedstawiciela Odbiorcy oraz odesłanie podpisanego egzemplarza Umowy do Banku Światowego. Po otrzymaniu przez Bank Światowy egzemplarza umowy podpisanego przez Odbiorcę, umowa wejdzie w życie z dniem tego podpisania z zastrzeżeniem, że oferta przedstawiona w niniejszej Umowie zostanie uznana za wycofaną, jeżeli Bank Światowy nie otrzyma podpisanego egzemplarza niniejszej Urnowy przed upływem 90 dni od daty podpisania Umowy przez Bank Światowy, chyba że Bank Światowy określi inny późniejszy termin.

Z poważaniem,

MIĘDZYNARODOWY BANK ODBUDOWY I ROZWOJU

/-/podpis nieczytelny

Peter C. Harroid

Dyrektor Regionalny

Europa Centralna i Kraje Bałtyckie

Region Europy i Azji Centralnej

ZGODA: RZECZPOSPOLITA POLSKA

Podpisano:

/-/podpis nieczytelny

Upoważniony Przedstawiciel

Nazwisko: Janusz Piechociński

Stanowisko: Minister Gospodarki Data: 18.01.2013

Załączniki:

1.  Standardowe warunki grantów udzielanych przez Bank Światowy ze środków różnych funduszy, z dnia 15 lutego 2012

2.  Pismo (z datą niniejszej Umowy) dotyczące procedur wypłat wraz z Wytycznymi Banku Światowego dotyczącymi wypłat środków na realizację projektów, z dnia 1 maja 2006 r.

IDF Grant nr TF012225

ANEKS

Artykuł I

Standardowe Warunki; Definicje

1.01 Standardowe Warunki. Standardowe warunki grantów udzielanych przez Bank Światowy ze środków różnych funduszy z dnia 15 lutego 2012 roku (”Standardowe Warunki”) stanowią integralną część niniejszej Umowy.

1.02. Definicje. O ile z kontekstu nie wynika inaczej, terminy pisane wielką literą użyte w niniejszej Umowie mają znaczenie nadane im postanowieniami Standardowych Warunków lub niniejszej Umowy.

Artykuł II

Realizacja Projektu

2.01. Cele i Opis Projektu. Celem Projektu jest dostarczenie Odbiorcy wsparcia w procesie budowania kapitału ludzkiego oraz możliwości instytucjonalnych w Ministerstwie Gospodarki (MG), Ministerstwie Środowiska (MS) oraz w innych resortach zaangażowanych w przygotowanie wielokierunkowego, międzyresortowego narodowego programu budowania gospodarki niskoemisyjnej, który ma wspierać wzrost oraz realizację innych celów rozwojowych przy jednoczesnym ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych. Projekt składa się z następujących części:

Cześć A: Wspieranie procesu przygotowania Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej poprzez zdobywanie doświadczeń przy wykonywaniu zadań

Zapewnienie usług konsultantów w celu wspierania procesu tworzenia możliwości instytucjonalnych MG i MŚ w przygotowaniu Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej dla wzmocnienia kierunków polityki Odbiorcy oraz koordynacji w zakresie działań dotyczących zmian klimatu poprzez: (i) dokonanie przeglądu dotychczasowych ocen kwestii związanych z polityką energetyczną i klimatyczną; (ii) rozszerzenie zakresu ocen i opracowanie dalszych sektorowych koncepcji/danych w oparciu o najlepsze międzynarodowe praktyki i analizy; (iii) sfinalizowanie narodowego programu w procesie konsultacji; (iv) wspieranie oceny ex antę Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz (v) przegląd i dalszy rozwój narzędzi modelowania Odbiorcy służących do projektowania gospodarki niskoemisyjnej z wykorzystaniem najlepszych międzynarodowych praktyk i analiz.

Cześć B: (skreślona).

2.02. Ogólne postanowienia dotyczące realizacji Projektu. Odbiorca niniejszym deklaruje swoje zaangażowanie w realizację celów Projektu. Wobec powyższego Odbiorca zobowiązuje się do realizacji Projektu zgodnie z postanowieniami: (a) Artykułu II Standardowych Warunków; (b) ”'Wytycznych w zakresie prewencji i zwalczania oszustw i korupcji w projektach finansowanych ze środków pożyczek MBOiR oraz kredytów i grantów IDA: z dnia 15 października 2006 roku ze zmianami ze stycznia 2011 roku” (”Wytyczne dot. Zwalczania Korupcji”); oraz (c) niniejszego Artykułu II.

2.03.   Porozumienia instytucjonalne i inne. Odbiorca zobowiązuje się zapewnić środki na: (i) urządzenia i pomieszczenia biurowe; (ii) obiekty i urządzenia szkoleniowe; (iii) czas pracy pracowników Odbiorcy; (iv) transport lokalny; oraz (v) wsparcie administracyjne,

2.04.   Monitoring Projektu, sprawozdawczość i ocena, (a) Odbiorca zobowiązuje się do monitorowania i dokonywania oceny postępów w realizacji Projektu oraz, na wniosek Banku Światowego, opracowania raportów z realizacji Projektu zgodnie z postanowieniami Sekcji 2.06 Standardowych Warunków oraz na podstawie wskaźników przedstawionych poniżej w paragrafie (b) niniejszej Sekcji. Każdy raport z realizacji Projektu obejmie taki okres, jaki zostanie określony we wniosku Banku Światowego i zostanie przedłożony Bankowi Światowemu nie później niż przed upływem jednego miesiąca od daty tego wniosku.

(b) Wskaźniki postępów realizacji, o których mowa powyżej w paragrafie (a) obejmują:

(i) Przeszkolenie 25 osób z Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Środowiska i innych kluczowych agencji odpowiedzialnych za ograniczanie emisji celem podniesienia ich zdolności do przeprowadzenia merytorycznych przeglądów efektów generowanych przez instrumenty i metody wspierania polityki niskoemisyjnej, do dnia 29 listopada 2013 r.

(ii) Opracowanie i przedstawienie rządowi Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej będącego wynikiem współpracy międzyresortowej i wynikającego z konsensusu osiągniętego na poziomie krajowym i samorządowym, do dnia 18 stycznia 2016 r.,

(iii) Opracowanie co najmniej jednego ogólnokrajowego programu, będącego uzupełnieniem Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej, realizowanego w ramach współpracy międzyresortowej i z uwzględnieniem koordynacji pomiędzy szczeblem krajowym i samorządowym, do dnia 18 stycznia 2016 r.

(c) Odbiorca zobowiązuje się, na wniosek Banku Światowego, do przygotowania Raportu Końcowego zgodnie z postanowieniami Sekcji 2.06 Standardowych Warunków. Raport Końcowy zostanie przedstawiony Bankowi Światowemu nie później niż przed upływem pięciu miesięcy od Dnia Zakończenia.

2.05,   Zarządzanie finansowe, (a) Odbiorca zobowiązuje się do zapewnienia i prowadzenia systemu zarządzania finansowego zgodnie z postanowieniami Sekcji 2.07 Standardowych Warunków.

(b)    Odbiorca spowoduje opracowanie okresowych, nieaudytowanych sprawozdań finansowych i przedłożenie ich w Banku Światowym w formie części Raportów z realizacji Projektu, nie później niż czterdzieści pięć (45) dni po zakończeniu każdego sześciomiesięcznego okresu, obejmujących dany okres sześciomiesięczny, w formie i treści zadowalającej Bank Światowy.

(c)    Odbiorca zobowiązuje się do przygotowania Sprawozdań Finansowych Projektu obejmujących cały okres realizacji Projektu i przedstawienia ich Bankowi Światowemu w terminie jednego miesiąca od Dnia Zamknięcia Grantu.

(d) Odbiorca zobowiązuje się, na wniosek Banku Światowego, do spowodowania przeprowadzenia audytu Sprawozdań Finansowych Projektu zgodnie z postanowieniami Sekcji 2.07 (b) Standardowych Warunków. Taki audyt Sprawozdań Finansowych obejmie cały okres, w którym nastąpiła Wypłata Środków z Rachunku Grantu, Audytowane Sprawozdania Finansowe za ten okres zostaną przedłożone Bankowi Światowemu nie później niż przed upływem sześciu miesięcy od daty przedmiotowego wniosku Banku Światowego o ich złożenie.

(e) Odbiorca zobowiązuje się do publikowania Sprawozdań Finansowych Projektu na stronie internetowej w terminie jednego miesiąca od otrzymania potwierdzenia Banku Światowego, że zostały one zaakceptowane przez Bank Światowy.

2.06.   Zamówienia

(a)    Postanowienia ogólne. Wszelkie usługi konsultacyjne wymagane celem realizacji Projektu, które mają być sfinansowane ze środków Grantu zostaną zamówione zgodnie z wymogami określonymi i przywołanymi w postanowieniach;

p class=ww>(i) Sekcji I i IV ”Wytycznych: Wybór i angażowanie konsultantów w ramach pożyczek MBOiR i kredytów i grantów IDA przez pożyczkobiorców Banku Światowego” ze stycznia 2011 roku (”Wytyczne Wyboru Konsultantów”); oraz

(ii) niniejszej Sekcji, które mogą zostać przywołane i uszczegółowione w planie zamówień wraz z okresowymi ich aktualizacjami dokonanymi przez Odbiorcę dla celów Projektu zgodnie z postanowieniami paragrafu 1.25 Wytycznych Wyboru Konsultantów (”Plan Zamówień”).

(b)    Definicje. Terminy pisane wielką literą w poniższych paragrafach niniejszej Sekcji opisujących poszczególne metody realizacji zamówień lub metody dokonywania przeglądów przez Bank Światowy poszczególnych kontraktów, dotyczą odnośnych metod opisanych w Sekcjach II, III, IV i V Wytycznych Wyboru Konsultantów.

(c)    Poszczególne metody wyboru i angażowania konsultantów

(i) O ile postanowienia poniższego punktu (ii) nie stanowią inaczej, kontrakty na usługi konsultantów będą udzielane zgodnie z metodą Wyboru w Oparciu o Jakość i Koszt.

(ii) Można wykorzystać następujące metody do wyboru i udzielenia kontraktów na usługi konsultantów w tych zadaniach, które zostały szczegółowo określone w Planie Zamówień: (A) Wybór w Oparciu o Jakość; (B) Wybór w Oparciu o Ustalony Budżet; (C) Wybór wg najniższych Kosztów; (D) Wybór w Oparciu o Kwalifikacje Konsultantów; (E) Wybór firm konsultingowych z Wolnej Ręki; (F) Wybór Indywidualnego Konsultanta; oraz (G) Procedura Wyboru Indywidualnego Konsultanta z Wolnej Ręki.

(d) Przeglądy Banku Światowego Decyzji dotyczących Udzielania Zamówień. Plan Zamówień określi te kontrakty, które będą podlegać przeglądowi uprzedniemu ze strony Banku Światowego. Wszystkie pozostałe kontrakty będą podlegać przeglądom następczym Banku Światowego.

Artykuł III

Wypłata Środków Grantu

3.01. Kwalifikujące się Wydatki Odbiorca ma prawo ciągnąć środki Grantu zgodnie z postanowieniami: (a) Artykułu HI Standardowych Warunków; (b) niniejszej Sekcji; oraz (c) takich dodatkowych instrukcji, jakie Bank Światowy może określić w powiadomieniu do Odbiorcy (w tym ”Wytyczne Banku Światowego odnośnie do ciągnienia środków dla Projektów” z maja 2006 roku, wraz z okresowymi nowelizacjami dokonanymi przez Bank Światowy oraz mającymi zastosowanie do niniejszej Umowy zgodnie z tymi instrukcjami), celem sfinansowania Kwalifikujących się Wydatków określonych w poniższej tabeli, W tabeli określono kategorie Kwalifikujących się Wydatków, które mogą być sfinansowane ze środków Grantu (”Kategorie”), alokacje kwot Grantu do poszczególnych Kategorii oraz wielkości procentowe Kwalifikujących się Wydatków, które mają być sfinansowane w ramach każdej Kategorii:


Kategoria Alokowana kwota Grantu (wyrażona w USD) Wielkość procentowa 1 Wydatku, która ma być sfinansowana
(1) Usługi konsultantów, w tym audyt, Szkolenia i Warsztaty 434000 100%
RAZEM 434000

Dla celów niniejszej Sekcji, termin ”Szkolenia i Warsztaty” oznacza wydatki poniesione w związku z organizacją, prowadzeniem lub uczestnictwem w szkoleniach w formie warsztatów, seminariów, konferencji, zakupem i publikacją materiałów, wynajmem obiektów, opłatami za kursy, kosztami podróży i diet, wiz i zakwaterowania, z wyłączeniem kosztów wynagrodzenia za usługi konsultantów świadczonych celem realizacji tych szkoleń. Kwalifikujące się wydatki na „Szkolenia i Warsztaty” obejmą związane z nimi wydatki administracyjne i ogólnego zarządu (łączność i tłumaczenia); wszelkie koszty mediów i warsztatów (media oraz warsztaty/konferencje/spotkania); a także koszty podróży związane ze szkoleniami i warsztatami.

3.02.   Warunki Ciągnienia. Niezależnie od postanowień Sekcji 3.01 niniejszej Umowy, żadne ciągnienia środków nie zostaną zrealizowane celem pokrycia płatności dokonanych przed podpisaniem niniejszej Umowy przez Odbiorcę,

3.03.   Okres Ciągnienia. Data Zakończenia, o której mowa w Sekcji 3.06 (c) Standardowych Warunków następuje trzy lata po dacie podpisania niniejszej Umowy przez Odbiorcę.

Artykuł IV

Przedstawiciel Odbiorcy; Adresy

4.01. Przedstawiciel Odbiorcy. Przedstawicielem Odbiorcy, o którym mowa w Sekcji 7.02 Standardowych Warunków jest Minister Gospodarki.

4.02.   Adres Odbiorcy. Adresem Odbiorcy, o którym mowa w Sekcji 7.01 Standardowych Warunków jest:

Ministerstwo Gospodarki

3/5 Pl. Trzech Krzyży

00-507 Warszawa

Rzeczpospolita Polska

Nr Faksu: +48(22)693 40 48

4.03.   Adres Banku Światowego. Adresem Banku Światowego, o którym mowa w Sekcji 7.01 Standardowych Warunków jest:

International Bank for Reconstruction and Development

1818 H Street, RW.

Washington, D.C. 20433

United States of America

KabL:             Telex:            Faks:

INTBAFRAD       248423 (MCI) lub     1-202-477-6391

Washington, D.C.     64145 (MCI)