UMOWA między Rzecząpospolitą Polską a Księstwem Andory o wymianie informacji w sprawach podatkowych, podpisana w Andorra la Vella dnia 15 czerwca 2012 r.

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

Dnia 15 czerwca 2012 r. w Andorra la Vella została podpisana Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Księstwem Andory o wymianie informacji w sprawach podatkowych, w następującym brzmieniu:

UMOWA

MIĘDZY RZECZĄPOSPOLITĄ POLSKĄ A KSIĘSTWEM ANDORY

O WYMIANIE INFORMACJI W SPRAWACH PODATKOWYCH

Rzeczpospolita Polska i Księstwo Andory, pragnąc wymieniać informacje w zakresie podatków,

Uzgodniły, co następuje:

Artykuł 1

Przedmiot i zakres obowiązywania Umowy

Właściwe organy Umawiających się Stron udzielają sobie pomocy poprzez wymianę informacji, które mogą mieć istotne znaczenie dla administracji i stosowania prawa wewnętrznego przez Umawiające się Strony w zakresie podatków, które obejmuje niniejsza Umowa, w tym informacji, które mogą mieć istotne znaczenie dla określenia, wymiaru i poboru podatków w odniesieniu do osób podlegających takim podatkom, dla windykacji i egzekucji zaległości podatkowych, dochodzeń w sprawach podatkowych lub ścigania w sprawach przestępstw podatkowych, w odniesieniu do tych osób. Informacje będą wymieniane zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy i będą traktowane jako poufne na zasadach określonych w artykule 8. Prawa i środki ochrony zagwarantowane osobom przez ustawodawstwo lub praktykę administracyjną Strony proszonej o pomoc są nadal stosowane, o ile nie ograniczają one nadmiernie lub nie opóźniają efektywnej wymiany informacji.

Artykuł 2

Właściwość organów

Strona proszona o pomoc nie jest zobowiązana do udzielenia informacji, które nie znajdują się w posiadaniu jej organów, lub też nie znajdują się w posiadaniu lub pod kontrolą osób pozostających w ich właściwości miejscowej.

Artykuł 3

Podatki, których dotyczy Umowa

1. Niniejsza Umowa ma zastosowanie do następujących podatków nakładanych przez Umawiające się Strony:

a) w przypadku Polski:

i) podatku dochodowego od osób fizycznych;

ii) podatku dochodowego od osób prawnych;

b) w przypadku Andory:

i) podatku z tytułu przeniesienia własności majątku (the tax payable on property transfer);

ii) podatku od wzrostu wartości z tytułu przeniesienia własności majątku (the tax payable on the increase in value in property transfers) oraz do istniejących podatków bezpośrednich wprowadzonych przez ustawodawstwo Andory (and the existing direct taxes introduced by the laws of Andorra);

2. Niniejsza Umowa ma także zastosowanie w odniesieniu do wszystkich podatków takiego samego lub w istotnym stopniu podobnego rodzaju, nałożonych po dacie podpisania niniejszej Umowy obok istniejących podatków lub w ich miejsce. Właściwe organy Umawiających się Stron poinformują się wzajemnie o wszelkich istotnych zmianach dokonanych w ich ustawodawstwie, które mogą mieć wpływ na zobowiązania Umawiającej się Strony wynikające z niniejszej Umowy.

Artykuł 4

Definicje

1. W niniejszej Umowie:

a) określenie „Polska” oznacza Rzeczpospolitą Polską, a użyte w znaczeniu geograficznym oznacza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz każdy obszar przyległy do wód terytorialnych Rzeczypospolitej Polskiej, w którym na podstawie ustawodawstwa Polski i zgodnie z prawem międzynarodowym Polska może wykonywać suwerenne prawa odnoszące się do badań i wykorzystywania zasobów naturalnych dna morskiego i jego podglebia;

b) określenie „Andora” oznacza Księstwo Andory, a użyte w znaczeniu geograficznym oznacza terytorium kraju zgodnie z ustawodawstwem Andory i zgodnie z prawem międzynarodowym, na podstawie którego Andora sprawuje jurysdykcję i wykonuje suwerenne prawa;

c)  określenia „Umawiająca się Strona” oznacza w zależności od kontekstu odpowiednio Polskę lub Andorę;

d) określenie „właściwy organ” oznacza:

i) w przypadku Polski, Ministra Finansów lub jego upoważnionego przedstawiciela;

ii) w przypadku Andory, Ministra odpowiedzialnego za finanse lub jego upoważnionego przedstawiciela;

e) określenie „osoba” obejmuje osobę fizyczną, spółkę oraz jakiekolwiek inne zrzeszenie osób;

f)  określenie „spółka” oznacza jakąkolwiek osobę prawną lub jakikolwiek podmiot, który dla celów podatkowych jest traktowany jak osoba prawna;

g) określenie „spółka notowana na giełdzie” oznacza jakąkolwiek spółkę, której podstawowy rodzaj akcji jest notowany na uznanej giełdzie papierów wartościowych, przy założeniu, że jej notowane akcje mogą być bez ograniczeń nabywane lub sprzedawane w ofercie publicznej. Akcje są nabywane lub sprzedawane „w ofercie publicznej”, jeśli ich zakup lub sprzedaż nie są w sposób dorozumiany lub wyraźny ograniczone do wąskiej grupy inwestorów;

h) określenie „podstawowy rodzaj akcji (udziałów)” oznacza rodzaj lub rodzaje akcji (udziałów) reprezentujące większościowe prawo głosu oraz większościowy udział w majątku spółki;

i) określenie „uznana giełda papierów wartościowych” oznacza każdą giełdę papierów wartościowych uzgodnioną przez właściwe organy Umawiających się Stron;

j) określenie „publiczny zbiorowy fundusz inwestycyjny lub program” oznacza każdy zbiorowy fundusz inwestycyjny lub program, pod warunkiem, że jednostki uczestnictwa, akcje lub inne udziały nie są w sposób dorozumiany lub wyraźny ograniczone do określonej grupy inwestorów;

k) określenie „podatek” oznacza każdy podatek, do którego ma zastosowanie Umowa;

l) określenie „Strona wnioskująca” oznacza Umawiającą się Stronę, która występuje z wnioskiem o udzielenie informacji;

m) określenie „Strona proszona o pomoc” oznacza Umawiającą się Stronę, do której zwrócono się o udzielenie informacji;

n) określenie „środki gromadzenia informacji” oznacza przepisy prawa oraz procedury administracyjne lub sądowe umożliwiające Umawiającej się Stronie uzyskiwanie i przekazywanie informacji będących przedmiotem wniosku;

o) określenie „informacja” oznacza każdy fakt, stwierdzenie lub zapis w jakiejkolwiek formie;

p) określenie „sprawy o przestępstwa podatkowe” oznacza sprawy podatkowe związane z umyślnym działaniem, które podlegają ściganiu na mocy prawa karnego Strony wnioskującej;

r) określenie „prawo karne” oznacza wszelkie regulacje określone jako przepisy karne w prawie wewnętrznym, bez względu na to czy są one zawarte w prawie podatkowym, prawie karnym, czy w innych ustawach.

2. Przy stosowaniu niniejszej Umowy w dowolnym czasie przez Umawiającą się Stronę, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, wszelkie pojęcia niezdefiniowane w tej Umowie będą miały takie znaczenie, jakie zostało im w tym czasie nadane przez odpowiednie przepisy prawa danej Strony, przy czym znaczenie wynikające z przepisów prawa podatkowego ma pierwszeństwo przed znaczeniem nadanym tym pojęciom przez inne przepisy prawne tej Strony.

Artykuł 5

Wymiana informacji na wniosek

1.  Właściwy organ Strony proszonej o pomoc, na żądanie właściwego organu Strony wnioskującej, udziela informacji dla celów określonych w artykule 1. Informacje te będą wymieniane bez względu na to, czy Strona proszona o pomoc potrzebuje ich dla własnych celów podatkowych, jak również niezależnie od tego, czy sprawa będąca przedmiotem dochodzenia mogłaby zostać uznana za przestępstwo zgodnie z ustawodawstwem Strony proszonej o pomoc, gdyby wystąpiła na jej terytorium.

2.  Jeżeli informacje znajdujące się w posiadaniu właściwego organu Strony proszonej o pomoc są niewystarczające do wykonania wniosku o udzielenie informacji, Strona ta zastosuje wszelkie odpowiednie środki gromadzenia informacji w celu dostarczenia ich właściwemu organowi Strony wnioskującej, mimo że informacje te nie są potrzebne Stronie proszonej o pomoc dla własnych celów podatkowych.

3.  Na wyraźny wniosek właściwego organu Strony wnioskującej, właściwy organ Strony proszonej o pomoc dostarczy na podstawie niniejszego artykułu, w zakresie dozwolonym przez jej wewnętrzne ustawodawstwo, informacje w formie zeznań świadków i uwierzytelnionych kopii oryginalnych dokumentów.

4.  Każda z Umawiających się Stron zagwarantuje, aby dla celów określonych w artykule 1 Umowy, jej właściwe organy były upoważnione do uzyskania i udzielania na wniosek:

a) informacji posiadanych przez banki, inne instytucje finansowe oraz wszelkie osoby, w tym przedstawicieli i zarządców, działających w charakterze pełnomocnika lub powiernika;

b) informacji dotyczących prawnych i rzeczywistych właścicieli spółek, spółek osobowych, publicznych zbiorowych programów inwestycyjnych, funduszy powierniczych (trustów), fundacji i innych osób, łącznie z informacjami o wszystkich takich osobach tworzących łańcuch właścicielski, w szczególności:

i) w przypadku publicznych zbiorowych funduszy inwestycyjnych lub programów, informacji o udziałach (akcjach), jednostkach uczestnictwa i innych prawach udziałowych;

ii) w przypadku fundacji, informacji o fundatorach, członkach rady fundacji i beneficjentach;

iii) w przypadku funduszy powierniczych (trustów), informacji o osobach powierzających majątek, powiernikach, opiekunach i beneficjentach;

iv) w przypadku osób niebędących zbiorowymi programami inwestycyjnymi, funduszami powierniczymi (trustami) ani fundacjami, informacji analogicznych do informacji wymienionych w punktach i) -iii).

5.  Niniejsza Umowa nie nakłada na Umawiającą się Stronę obowiązku uzyskania lub udzielenia informacji dotyczących praw własnościowych w odniesieniu do spółek notowanych na giełdzie lub publicznych funduszy inwestycyjnych lub programów, chyba że takie informacje można uzyskać bez niewspółmiernych trudności.

6.  Każdy wniosek o informacje powinien być możliwie najbardziej szczegółowy, sporządzony w formie pisemnej i powinien zawierać:

a) dane identyfikujące osobę, w sprawie której prowadzone jest postępowanie lub dochodzenie;

b) okres, którego dotyczą wnioskowane informacje;

c)  rodzaj żądanych informacji;

d) cel podatkowy, dla którego informacje są wnioskowane;

e) podstawy do przypuszczeń, że wnioskowane informacje są przechowywane przez Stronę proszoną o pomoc, są w posiadaniu lub pod kontrolą osób znajdujących się we właściwości Strony proszonej o pomoc;

f)  w zakresie, w jakim jest to znane, nazwisko (nazwę) i adres każdej osoby, która przypuszczalnie może być w posiadaniu żądanych informacji;

g) oświadczenie, że wniosek jest zgodny z ustawodawstwem lub praktyką administracyjną Strony wnioskującej oraz że gdyby wnioskowane informacje znajdowały się na jej terytorium, wówczas właściwy organ Strony wnioskującej mógłby je uzyskać zgodnie z jej ustawodawstwem lub normalną praktyką administracyjną, oraz że wniosek jest zgodny z postanowieniami niniejszej Umowy;

h) oświadczenie, że Strona wnioskująca wykorzystała na swoim terytorium wszelkie dostępne środki w celu uzyskania informacji, z wyjątkiem tych, które pociągałyby za sobą niewspółmierne trudności.

7. Właściwy organ Strony proszonej o pomoc przekazuje Stronie wnioskującej żądane informacje w najkrótszym możliwym terminie. W celu zapewnienia możliwie szybkiej odpowiedzi, właściwy organ Strony proszonej o pomoc:

a) niezwłocznie potwierdza pisemnie właściwemu organowi Strony wnioskującej otrzymanie wniosku, jednakże nie później niż w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku i powiadamia właściwy organ Strony wnioskującej o wszelkich nieprawidłowościach stwierdzonych we wniosku w terminie 60 dni od dnia otrzymania wniosku, oraz;

b) jeżeli właściwy organ Strony proszonej o pomoc nie jest w stanie uzyskać i przekazać informacji w terminie 120 dni od dnia otrzymania wniosku, również w przypadku napotkania na przeszkody w udzieleniu informacji lub w przypadku odmowy udzielenia informacji, informuje niezwłocznie Stronę wnioskującą, wyjaśniając przyczyny zwłoki, istotę przeszkód lub przyczyny odmowy udzielenia informacji.

Artykuł 6

Kontrola podatkowa za granicą

1.  Strona wnioskująca może wystąpić do Strony proszonej o pomoc z uzasadnionym wnioskiem o zezwolenie przedstawicielom właściwego organu Strony wnioskującej na pobyt na terytorium Strony proszonej o pomoc, w celu przesłuchiwania osób i badania dokumentów, w zakresie dopuszczalnym na mocy jej krajowego prawa. Właściwy organ Strony wnioskującej poinformuje właściwy organ Strony proszonej o pomoc o terminie i miejscu spotkania z zainteresowanymi osobami fizycznymi.

2.  Na wniosek właściwego organu Strony wnioskującej, właściwy organ Strony proszonej o pomoc może zezwolić przedstawicielom właściwego organu Strony wnioskującej na obecność w trakcie kontroli podatkowej prowadzonej na terytorium Strony proszonej o pomoc.

3.  Jeśli wniosek, o którym mowa w ustępie 2, zostanie uwzględniony, właściwy organ Strony proszonej o pomoc prowadzący kontrolę zawiadomi, bez zbędnej zwłoki, właściwy organ Strony wnioskującej o czasie i miejscu kontroli, organie lub osobie upoważnionej do przeprowadzenia kontroli oraz o procedurach i warunkach wymaganych przez Stronę proszoną o pomoc do przeprowadzenia kontroli. Wszelkie decyzje dotyczące prowadzenia kontroli podejmuje Strona proszona o pomoc prowadząca kontrolę.

Artykuł 7

Możliwość odrzucenia wniosku

1. Właściwy organ Strony proszonej o pomoc może odmówić pomocy, jeżeli:

a) wniosek został sporządzony niezgodnie z niniejszą Umową;

b) Strona wnioskująca nie wykorzystała na swoim terytorium wszelkich dostępnych środków w celu uzyskania informacji, z wyjątkiem przypadku, w którym zastosowanie tych środków pociągałoby za sobą niewspółmierne trudności; lub

c)  ujawnienie żądanej informacji byłoby sprzeczne z porządkiem publicznym.

2.  Niniejsza Umowa nie nakłada na Stronę proszoną o pomoc obowiązku udzielenia informacji ujawniających jakąkolwiek tajemnicę handlową, gospodarczą, przemysłową lub zawodową albo jakikolwiek tryb działalności przedsiębiorstwa, z zastrzeżeniem, że informacje opisane w artykule 5 ustęp 4, nie będą tylko z powodu tego faktu traktowane jak tego typu tajemnica lub tryb działalności.

3.  Postanowienia niniejszej Umowy nie nakładają na Umawiającą się Stronę obowiązku uzyskania i dostarczenia informacji, która ujawnia informacje poufne w relacjach między klientem oraz adwokatem, radcą prawnym lub innym prawnie uznanym reprezentantem, w przypadku gdy takie informacje zostały:

a) wytworzone w celu poszukiwania lub świadczenia porady prawnej, lub

b) wytworzone w celu użycia w istniejącym lub rozważanym postępowaniu prawnym.

4.  Nie można odrzucić wniosku o udzielenie informacji z tego powodu, że zobowiązanie podatkowe, którego on dotyczy zostało zakwestionowane.

5.  Strona proszona o pomoc nie będzie obowiązana uzyskiwać i przekazywać informacji, których uzyskanie przez właściwy organ Strony wnioskującej, w przypadku gdyby informacje będące przedmiotem wniosku znajdowały się w ramach właściwości Strony wnioskującej, nie byłoby możliwe na podstawie jej ustawodawstwa albo w ramach normalnej praktyki administracyjnej.

6.  Strona proszona o pomoc może odrzucić wniosek o udzielenie informacji, jeżeli Strona wnioskująca żąda tych informacji w celu stosowania lub wprowadzania własnych przepisów prawa podatkowego lub jakiegokolwiek związanego z nimi wymogu, które prowadziłoby do dyskryminacji obywatela Strony proszonej o pomoc w porównaniu do obywatela Strony wnioskującej, znajdujących się w takich samych okolicznościach.

Artykuł 8

Poufność

1.  Każda informacja przekazywana i otrzymana przez właściwy organ każdej z Umawiających się Stron będzie traktowana jako poufna.

2.  Informacje będą ujawnione tylko osobom lub organom (w tym sądom i organom administracyjnym) dla celów określonych w artykule 1 i wykorzystywane przez te osoby lub organy wyłącznie dla tych celów, włączając postępowanie odwoławcze. W tych celach informacje mogą być ujawnione w postępowaniu sądowym lub w orzeczeniach sądu.

3.  Informacje nie będą wykorzystywane w żadnych innych celach niż określone w artykule 1, bez wyrażonego na piśmie zezwolenia właściwego organu Strony proszonej o pomoc.

4.  Informacje przekazane Stronie wnioskującej na mocy niniejszej Umowy nie będą ujawniane żadnemu innemu państwu.

Artykuł 9

Koszty

O ile właściwe organy nie uzgodnią inaczej, zwykłe koszty związane z udzieleniem pomocy ponosi Strona proszona o pomoc. Właściwe organy okresowo uzgodnią kwestie dotyczące tego artykułu, a w szczególności właściwy organ Strony proszonej o pomoc będzie konsultował się z właściwym organem Strony wnioskującej, jeżeli przewidywane koszty przekazania informacji w poszczególnych przypadkach będą znaczące.

Artykuł 10

Procedura wzajemnego porozumiewania

1.  W przypadku pojawienia się problemów lub wątpliwości między Umawiającymi się Stronami dotyczących stosowania lub interpretacji niniejszej Umowy, właściwe organy dołożą wszelkich starań w celu rozwiązania problemu w drodze wzajemnego porozumienia.

2.  Oprócz porozumień, o których mowa w ustępie 1, właściwe organy Umawiających się Stron mogą wzajemnie uzgodnić procedury na potrzeby stosowania artykułów 5, 6 i 9.

3.  W razie potrzeby Umawiające się Strony podejmą działania w celu uzgodnienia innych form rozwiązywania sporów.

4.  Oficjalna korespondencja, w tym wnioski o informacje, sporządzane w związku lub zgodnie z przepisami niniejszej Umowy, będzie miała formę pisemną i będzie kierowana bezpośrednio do właściwego organu drugiej Umawiającej się Strony na adres podany przez Umawiające się Strony. Wszelkie uzupełniające wiadomości związane z wnioskiem o informację właściwe organy lub ich upoważnieni przedstawiciele będą sobie przekazywali pisemnie lub ustnie, kierując się względami praktycznymi.

Artykuł 11

Wejście w życie

Umawiające się Strony notyfikują sobie wzajemnie na piśmie drogą dyplomatyczną zakończenie wewnętrznych procedur prawnych niezbędnych do wejścia w życie niniejszej Umowy.

Niniejsza Umowa wejdzie w życie trzydziestego dnia po otrzymaniu późniejszej z not, wskutek czego Umowa będzie miała zastosowanie do okresów podatkowych zaczynających się w dniu 1 stycznia lub po tym dniu, roku następującego po dacie, w której Umowa weszła w życie, lub w przypadku, gdy okres podatkowy nie występuje, do wszystkich zobowiązań podatkowych powstałych w tym dniu, lub po tym dniu.

Artykuł 12

Wypowiedzenie

1.  Umowa niniejsza zawarta jest na czas nieokreślony. Może być wypowiedziana w drodze notyfikacji przez każdą z Umawiających się Stron; w takim przypadku utraci moc po upływie trzech miesięcy od dnia otrzymania przez drugą Umawiającą się Stronę noty wypowiadającej.

2.  Wnioski otrzymane przez Umawiające się Strony do dnia wypowiedzenia Umowy zostaną rozpatrzone zgodnie z jej postanowieniami.

3.  W razie wypowiedzenia Umowy, Umawiające się Strony pozostają związane postanowieniami artykułu 8 w odniesieniu do wszelkich informacji uzyskanych na mocy niniejszej Umowy.

Na dowód czego niżej podpisani, należycie upoważnieni przez Rządy Umawiających się Stron, podpisali niniejszą Umowę.

Sporządzono w Andorra la Vella dnia 15 czerwca 2012 roku, w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim, katalońskim i angielskim, przy czym wszystkie teksty są jednakowo autentyczne. W przypadku rozbieżności interpretacyjnych, rozstrzygający jest tekst angielski.

Po zaznajomieniu się z powyższą umową, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:

— została ona uznana za słuszną zarówno w całości, jak i każde z postanowień w niej zawartych,

— jest przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona,

— będzie niezmiennie zachowywana.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie dnia 31 października 2013 r.