Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Jersey o wymianie informacji w sprawach podatkowych, sporządzona w Londynie dnia 2 grudnia 2011 r.

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

Dnia 2 grudnia 2011 r. w Londynie została podpisana Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Jersey o wymianie informacji w sprawach podatkowych, w następującym brzmieniu:

UMOWA MIĘDZY RZECZĄPOSPOLITĄ POLSKĄ A JERSEY O WYMIANIE INFORMACJI W SPRAWACH PODATKOWYCH

Mając na uwadze, że potwierdza się prawo Jersey, przyznane upoważnieniem Zjednoczonego Królestwa, do negocjacji, zawierania, wykonywania oraz, na zasadach określonych w niniejszej Umowie, wypowiedzenia umowy o wymianie informacji z Rzecząpospolitą Polską;

Mając na uwadze, że Rzeczpospolita Polska i Jersey („Strony”) pragną wymieniać informacje w zakresie podatków;

Strony uzgodniły zawarcie niniejszej Umowy, nakładającej zobowiązanie wyłącznie na Rzeczpospolitą Polską i Jersey:

Artykuł 1

Przedmiot i zakres obowiązywania Umowy

Właściwe organy Umawiających się Stron udzielają sobie pomocy poprzez wymianę informacji, które mogą mieć istotne znaczenie dla administracji i stosowania prawa wewnętrznego przez Umawiające się Strony w zakresie podatków, które obejmuje niniejsza Umowa, w tym informacji, które mogą mieć istotne znaczenie dla określenia, wymiaru i poboru podatków w odniesieniu do osób podlegających takim podatkom, dla windykacji i egzekucji zaległości podatkowych, dochodzenia w sprawach podatkowych lub ścigania w sprawach przestępstw podatkowych, w odniesieniu do tych osób. Informacje będą wymieniane zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy i będą traktowane jako poufne na zasadach określonych w artykule 8. Prawa i środki ochrony zagwarantowane osobom przez ustawodawstwo lub praktykę administracyjną Strony proszonej o pomoc są nadal stosowane, o ile nie ograniczają one nadmiernie lub nie opóźniają efektywnej wymiany informacji.

Artykuł 2

Jurysdykcja

Strona proszona o pomoc nie jest zobowiązana do udzielenia informacji, które nie znajdują się w posiadaniu jej organów, lub też nie znajdują się w posiadaniu lub pod nadzorem, lub nie są osiągalne dla osób pozostających w ich właściwości miejscowej.

Artykuł 3

Podatki, których dotyczy Umowa

1.  Niniejsza Umowa ma zastosowanie do następujących podatków nakładanych przez Umawiające się Strony:

a) w przypadku Polski:

i)      podatek dochodowy od osób fizycznych;

ii) podatek dochodowy od osób prawnych;

iii) podatek od towarów i usług;

b) w przypadku Jersey:

i) podatek dochodowy;

ii) podatek od towarów i usług.

2.  Niniejsza Umowa ma także zastosowanie do wszystkich podatków takiego samego lub w istotnym stopniu podobnego rodzaju, nałożonych po dacie podpisania niniejszej Umowy, obok istniejących podatków lub w ich miejsce. Właściwe organy Umawiających się Stron poinformują się wzajemnie o wszelkich istotnych zmianach dokonanych w ich ustawodawstwie, które mogą mieć wpływ na zobowiązania Umawiającej się Strony wynikające z niniejszej Umowy.

Artykuł 4

Definicje

1. W niniejszej Umowie:

a) określenie „Polska” oznacza Rzeczpospolitą Polską, a użyte w znaczeniu geograficznym oznacza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz każdy obszar przyległy do wód terytorialnych Rzeczypospolitej Polskiej, w którym na podstawie ustawodawstwa Polski i zgodnie z prawem międzynarodowym Polska może wykonywać prawa odnoszące się do badań i wykorzystywania zasobów naturalnych dna morskiego i jego podglebia;

b) określenie „Jersey” oznacza Baliwat Jersey, włącznie z jego morzem terytorialnym;

c)  określenie „Umawiająca się Strona” oznacza w zależności od kontekstu odpowiednio Polskę lub Jersey;

d) określenie „właściwy organ” oznacza:

i) w przypadku Polski, Ministra Finansów lub jego upoważnionego przedstawiciela;

ii) w przypadku Jersey, Ministra Skarbu i Zasobów lub jego upoważnionego przedstawiciela;

e) określenie „osoba” obejmuje osobę fizyczną, spółkę oraz inne zrzeszenie osób;

f)  określenie „spółka” oznacza jakąkolwiek osobę prawną lub jakikolwiek podmiot, który jest traktowany jak osoba prawna dla celów podatkowych;

g) określenie „spółka notowana na giełdzie” oznacza jakąkolwiek spółkę, której podstawowy pakiet akcji jest notowany na oficjalnie uznanej giełdzie papierów wartościowych, przy założeniu, że jej notowane akcje mogą być bez ograniczeń nabywane lub sprzedawane w ofercie publicznej. Akcje są nabywane lub sprzedawane „w ofercie publicznej”, jeśli ich zakup lub sprzedaż nie są w sposób dorozumiany lub wyraźny ograniczone do wąskiej grupy inwestorów;

h) określenie „podstawowy pakiet akcji” oznacza pakiet lub pakiety akcji (udziałów) reprezentujące większościowe prawo głosu oraz większościowy udział w majątku spółki;

i) określenie „oficjalnie uznana giełda papierów wartościowych” oznacza każdą giełdę papierów wartościowych uzgodnioną przez właściwe organy Umawiających się Stron;

j) określenie „publiczny zbiorowy fundusz inwestycyjny lub program” oznacza każdy zbiorowy fundusz inwestycyjny lub program, pod warunkiem, że jednostki uczestnictwa, akcje lub inne udziały nie są w sposób dorozumiany lub wyraźny ograniczone do określonej grupy inwestorów;

k) określenie „podatek” oznacza każdy podatek, do którego ma zastosowanie niniejsza Umowa;

l) określenie „Strona wnioskująca” oznacza Umawiającą się Stronę, która występuje z wnioskiem o udzielenie informacji;

m) określenie „Strona proszona o pomoc” oznacza Umawiającą się Stronę, do której zwrócono się o udzielenie informacji;

n) określenie „środki gromadzenia informacji” oznacza przepisy prawa oraz procedury administracyjne lub sądowe umożliwiające Umawiającej się Stronie uzyskiwanie i przekazywanie informacji będących przedmiotem wniosku;

o) określenie „informacja” oznacza każdy fakt, stwierdzenie lub zapis w jakiejkolwiek formie;

p) określenie „sprawy o przestępstwa podatkowe” oznacza sprawy podatkowe związane z umyślnym działaniem, które podlegają ściganiu na mocy prawa karnego Strony wnioskującej i obejmuje wszelkie przypadki, w których dana osoba została powiadomiona o wszczęciu przeciwko niej postępowania w tych sprawach;

q) określenie „prawo karne” oznacza wszelkie regulacje określone jako przepisy karne w prawie wewnętrznym, bez względu na to czy są one zawarte w prawie podatkowym, prawie karnym, czy w innych ustawach.

2. Przy stosowaniu niniejszej Umowy w dowolnym czasie przez Umawiającą się Stronę, jeżeli z kontekstu nie wynika inaczej, wszelkie pojęcia niezdefiniowane w tej Umowie będą miały takie znaczenie, jakie zostało im w tym czasie nadane przez odpowiednie przepisy prawa danej Strony, przy czym znaczenie wynikające z przepisów prawa podatkowego tej Strony ma pierwszeństwo przed znaczeniem nadanym tym pojęciom przez inne przepisy prawne tej Strony.

Artykuł 5

Wymiana informacji na wniosek

1.  Właściwy organ Strony proszonej o pomoc, na żądanie właściwego organu Strony wnioskującej, udziela informacji dla celów określonych w artykule 1. Informacje te będą wymieniane bez względu na to, czy Strona proszona o pomoc potrzebuje ich dla własnych celów podatkowych, jak również niezależnie od tego czy sprawa będąca przedmiotem dochodzenia mogłaby zostać uznana za przestępstwo zgodnie z ustawodawstwem Strony proszonej o pomoc, gdyby wystąpiła na jej terytorium. Właściwy organ Strony wnioskującej może sporządzić wniosek o informacje na mocy niniejszego artykułu wyłącznie wówczas, gdy nie jest możliwe uzyskanie wnioskowanych informacji za pomocą innych środków, chyba, że zastosowanie takich środków mogłoby spowodować niewspółmierne trudności.

2.  Jeżeli informacje będące w posiadaniu właściwego organu Strony proszonej o pomoc są niewystarczające do wykonania wniosku o udzielenie informacji, Strona ta zastosuje odpowiednie środki gromadzenia informacji niezbędne dla dostarczenia ich właściwemu organowi Strony wnioskującej, mimo że informacje te nie są potrzebne Stronie proszonej o pomoc dla własnych celów podatkowych.

3.  Na wniosek właściwego organu Strony wnioskującej, właściwy organ Strony proszonej o pomoc dostarczy na podstawie niniejszego artykułu, w zakresie dozwolonym przez jej wewnętrzne ustawodawstwo, informacje w formie zeznań świadków i uwierzytelnionych kopii oryginalnych dokumentów.

4.  Każda z Umawiających się Stron zagwarantuje, aby dla celów określonych w artykule 1 niniejszej Umowy, jej właściwe organy były upoważnione do otrzymywania i udzielania na wniosek:

a)  informacji pochodzących z banków, innych instytucji finansowych oraz od wszelkich osób, w tym przedstawicieli i zarządców, działających w charakterze pełnomocnika lub powiernika;

b) informacji dotyczących prawnych i rzeczywistych właścicieli spółek, spółek osobowych, publicznych zbiorowych funduszy inwestycyjnych lub programów, funduszy powierniczych (trustów), fundacji i innych osób, łącznie z informacjami o wszystkich takich osobach tworzących łańcuch właścicielski, w szczególności:

i) w przypadku publicznych zbiorowych funduszy inwestycyjnych lub programów, informacji o akcjach, jednostkach uczestnictwa i innych prawach udziałowych;

ii) w przypadku fundacji, informacji o fundatorach, członkach rady fundacji i beneficjentach;

iii) w przypadku funduszy powierniczych (trustów), informacji o osobach powierzających majątek, powiernikach, opiekunach i beneficjentach;

iv) w przypadku osób nie będących zbiorowymi programami inwestycyjnymi, funduszami powierniczymi (trustami) ani fundacjami, informacje analogiczne do informacji wymienionych w punktach i) — iii).

Niniejsza Umowa nie nakłada na Umawiające się Strony obowiązku uzyskania lub udzielenia informacji dotyczących praw własnościowych w odniesieniu do spółek notowanych na giełdzie lub publicznych zbiorowych funduszy inwestycyjnych lub programów, chyba że takie informacje można uzyskać bez niewspółmiernych trudności.

5. Każdy wniosek o informacje powinien być możliwie najbardziej szczegółowy, sporządzony w formie pisemnej i powinien zawierać:

a) dane identyfikujące osobę, w sprawie której prowadzone jest postępowanie lub dochodzenie;

b) okres, którego dotyczą wnioskowane informacje;

c)  rodzaj żądanej informacji;

d) cel podatkowy, dla którego informacje są wnioskowane;

e)  powody by sądzić, że wnioskowane informacje mogą mieć istotne znaczenie dla administracji i egzekwowania podatków Strony wnioskującej, w odniesieniu do osoby określonej w podpunkcie a) niniejszego ustępu;

f)  podstawy do przypuszczeń, że wnioskowane informacje są przechowywane przez Stronę proszoną o pomoc, są w posiadaniu lub są możliwe do uzyskania przez osobę znajdującą się we właściwości Strony proszonej o pomoc;

g) w zakresie, w jakim jest to znane, nazwisko (nazwę) i adres każdej osoby, która przypuszczalnie może być w posiadaniu żądanych informacji;

h) oświadczenie, że wniosek jest zgodny z ustawodawstwem lub praktyką administracyjną Strony wnioskującej, i że gdyby wnioskowane informacje znajdowały się na jej terytorium, wówczas właściwy organ Strony wnioskującej mógłby je uzyskać zgodnie z jej ustawodawstwem iub normalną praktyką administracyjną, oraz że wniosek jest zgodny z postanowieniami niniejszej Umowy;

i) oświadczenie, że Strona wnioskująca wykorzystała na swoim terytorium wszelkie dostępne środki w celu uzyskania informacji, z wyjątkiem tych, które pociągałyby za sobą niewspółmierne trudności.

6. Właściwy organ Strony proszonej o pomoc potwierdza właściwemu organowi Strony wnioskującej otrzymanie wniosku i dokłada wszelkich starań aby przekazać żądane informacje organowi wnioskującemu w najkrótszym możliwym terminie.

Artykuł 6

Kontrola podatkowa za granicą

1.  Strona wnioskująca może wystąpić do Strony proszonej o pomoc, z uzasadnionym wnioskiem o zezwolenie przedstawicielom właściwego organu Strony wnioskującej na pobyt na terytorium Strony proszonej o pomoc, w celu przesłuchiwania osób i badania dokumentów w zakresie dopuszczalnym na mocy jej krajowego prawa. Właściwy organ Strony wnioskującej poinformuje właściwy organ Strony proszonej o pomoc o terminie i miejscu spotkania z zainteresowanymi osobami.

2.  Na wniosek właściwego organu Strony wnioskującej, właściwy organ Strony proszonej o pomoc może zezwolić przedstawicielom właściwego organu Strony wnioskującej na obecność w trakcie kontroli podatkowej prowadzonej na terytorium Strony proszonej o pomoc.

3.  Jeśli wniosek, o którym mowa w ustępie 2, zostanie uwzględniony, właściwy organ Strony proszonej o pomoc prowadzący kontrolę zawiadomi, bez zbędnej zwłoki, właściwy organ Strony wnioskującej o czasie i miejscu kontroli, organie lub osobie upoważnionej do przeprowadzenia kontroli oraz o procedurach i warunkach wymaganych przez Stronę proszoną o pomoc do przeprowadzenia kontroli. Wszelkie decyzje dotyczące prowadzenia kontroli podejmuje Strona proszona o pomoc prowadząca kontrolę.

Artykuł 7

Możliwość odrzucenia wniosku

1.  Właściwy organ Strony proszonej o pomoc może odmówić pomocy, jeżeli:

a) wniosek został sporządzony niezgodnie z niniejszą Umową;

b) Strona wnioskująca nie wykorzystała na swoim terytorium wszelkich dostępnych środków w celu uzyskania informacji, z wyjątkiem przypadku, w którym zastosowanie tych środków pociągałoby za sobą niewspółmierne trudności;

c)  ujawnienie żądanej informacji byłoby sprzeczne z porządkiem publicznym.

2.  Niniejsza Umowa nie nakłada na Stronę proszoną o pomoc obowiązku udzielenia informacji podlegających ochronie prawnej lub informacji ujawniających jakąkolwiek tajemnicę handlową, gospodarczą, przemysłową lub zawodową albo jakikolwiek tryb działalności przedsiębiorstwa, z zastrzeżeniem, że informacje opisane w artykule 5 ustęp 4, nie będą tylko z powodu tego faktu traktowane jak tego typu tajemnica lub tryb działalności.

3.  Postanowienia niniejszej Umowy w żadnym przypadku nie mogą być interpretowane jako zobowiązanie Umawiającej się Strony do udzielania informacji, których uzyskanie nie byłoby możliwe zgodnie z ustawodawstwem albo w ramach normalnej praktyki administracyjnej tej lub drugiej Umawiającej się Strony.

4.  Nie można odrzucić wniosku o udzielenie informacji z tego powodu, że zobowiązanie podatkowe, którego on dotyczy, zostało zakwestionowane.

5.  Strona proszona o pomoc może odrzucić wniosek o udzielenie informacji, jeśli Strona wnioskująca żąda tych informacji w celu stosowania lub wprowadzania własnych przepisów prawa podatkowego lub jakiegokolwiek związanego z nimi wymogu, które prowadziłyby do dyskryminacji obywatela Strony proszonej o pomoc w porównaniu z obywatelem Strony wnioskującej, który znajduje się w takich samych okolicznościach.

6.  Postanowienia niniejszego artykułu w żadnym wypadku nie będą interpretowane jako zezwalające Umawiającej się Stronie na odmowę dostarczenia informacji wyłącznie z takiego powodu, że informacja jest w posiadaniu banku, innej instytucji finansowej, przedstawiciela, agenta lub powiernika albo dotyczy interesów właścicielskich danej osoby.

Artykuł 8

Poufność

1.  Każda informacja przekazywana i otrzymywana przez właściwy organ każdej z Umawiających się Stron będzie traktowana jako poufna.

2.  Informacje będą ujawnione tylko osobom lub organom (w tym sądom i organom administracyjnym) dla celów określonych w artykule 1 i wykorzystywane przez te osoby lub organy wyłącznie dla tych celów, włączając postępowanie odwoławcze. W tych celach informacje mogą być ujawnione w postępowaniu sądowym lub w orzeczeniach sądu.

3.  Informacje nie będą wykorzystywane w żadnych innych celach niż określone w artykule 1, bez wyrażonego na piśmie zezwolenia właściwego organu Strony proszonej o pomoc.

4.  Informacje przekazane Stronie wnioskującej na mocy niniejszej Umowy nie będą ujawniane żadnemu innemu państwu.

Artykuł 9

Koszty

O ile właściwe organy nie uzgodnią inaczej, zwykłe koszty związane z udzieleniem pomocy ponosi Strona proszona o pomoc. Koszty nadzwyczajne związane z udzielaniem pomocy, włączając koszty i zaangażowanie doradców zewnętrznych (w związku z postępowaniem sądowym lub w innych sprawach) ponosi Strona wnioskująca. Właściwe organy będą okresowo uzgadniały kwestie dotyczące tego artykułu, a w szczególności właściwy organ Strony proszonej o pomoc będzie uzgadniał z właściwym organem Strony wnioskującej, jeżeli przewidywane koszty przekazania informacji w szczególnych przypadkach będą znaczące.

Artykuł 10

Języki

Wnioski o pomoc, udzielane odpowiedzi oraz wszelka inna pisemna korespondencja między właściwymi organami będzie sporządzona w języku angielskim. W odniesieniu do pozostałej dokumentacji lub akt, które mają być dostarczone, właściwe organy uzgodnią, czy i w jakim zakresie tłumaczenie na język angielski jest niezbędne.

Artykuł 11

Procedura wzajemnego porozumiewania się

1.  W przypadku pojawienia się problemów lub wątpliwości między Umawiającymi się Stronami dotyczących stosowania lub interpretacji niniejszej Umowy, właściwe organy dołożą wszelkich starań w celu rozwiązania problemu w drodze wzajemnego porozumienia.

2.  Oprócz porozumień, o których mowa w ustępie 1, właściwe organy Umawiających się Stron mogą wzajemnie uzgodnić procedury na potrzeby stosowania artykułów 5, 6, 9 i 10.

3.  W razie potrzeby Umawiające się Strony podejmą działania w celu uzgodnienia innych form rozwiązywania sporów.

4.  Oficjalna korespondencja, w tym wnioski o informacje, sporządzane w związku lub zgodnie z przepisami niniejszej Umowy, będzie miała formę pisemną i będzie kierowana bezpośrednio do właściwego organu drugiej Umawiającej się Strony na adres podany przez jedną Umawiającą się Stronę drugiej. Wszelkie uzupełniające wiadomości związane z wnioskiem o informację właściwe organy lub ich upoważnieni przedstawiciele będą sobie przekazywali pisemnie lub ustnie, kierując się względami praktycznymi.

Artykuł 12

Wejście w życie

1.  Niniejsza Umowa podlega przyjęciu zgodnie z prawem każdej z Umawiających się Stron, co Umawiające się Strony notyfikują sobie wzajemnie na piśmie. Umowa wejdzie w życie w pierwszym dniu trzeciego miesiąca, który nastąpi po dniu otrzymania noty późniejszej.

2. Po dniu wejścia w życie, niniejsza Umowa będzie miała zastosowanie:

a) do spraw o przestępstwa podatkowe od tego dnia; oraz

b) do wszelkich innych spraw, o których mowa w artykule 1 od tego dnia, jednakże wyłącznie w odniesieniu do okresów podatkowych rozpoczynających się w dniu, albo po tym dniu albo w przypadku, gdy okres podatkowy nie występuje, do zobowiązań podatkowych powstałych w dniu, lub po tym dniu.

Artykuł 13

Wypowiedzenie

1.  Niniejsza Umowa zawarta jest na czas nieokreślony. Może być wypowiedziana w drodze notyfikacji przez każdą z Umawiających się Stron; w takim przypadku utraci moc po upływie trzech miesięcy od dnia otrzymania przez drugą Umawiającą się Stronę noty wypowiadającej.

2.  Wnioski otrzymane przez Umawiające się Strony przed dniem wypowiedzenia niniejszej Umowy zostaną rozpatrzone zgodnie z jej postanowieniami.

Na dowód czego niżej podpisani, należycie upoważnieni przez Rządy Umawiających się Stron, podpisali niniejszą Umowę.

Sporządzono w Londynie dnia 2 grudnia 2012 roku, w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim i angielskim, przy czym oba teksty są jednakowo autentyczne.

Po zaznajomieniu się z powyższą umową, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:

— została ona uznana za słuszną zarówno w całości, jak i każde z postanowień w niej zawartych,

— jest przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona,

— będzie niezmiennie zachowywana.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie dnia 17 lipca 2012 r.