Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Baliwatem Guernsey o wymianie informacji w sprawach podatkowych, sporządzona w Londynie dnia 6 grudnia 2011 r.

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

dnia 6 grudnia 2011 r. w Londynie została podpisana Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Baliwatem Guernsey o wymianie informacji w sprawach podatkowych, w następującym brzmieniu:

UMOWA MIĘDZY RZECZĄPOSPOLITĄ POLSKĄ A BALIWATEM GUERNSEY WYMIANIE INFORMACJI W SPRAWACH PODATKOWYCH

Mając na uwadze, iż Rzeczpospolita Polska i Baliwat Guernsey uznają, że obecne ustawodawstwo umożliwia współpracę oraz wymianę informacji w sprawach przestępstw podatkowych;

Mając na uwadze, iż Umawiające się Strony od długiego czasu podejmują wysiłki na płaszczyźnie międzynarodowej w celu zwalczania przestępstw finansowych i innych przestępstw, włącznie z przeciwdziałaniem finansowaniu terroryzmu;

Mając na uwadze, iż potwierdza się prawo Baliwatu Guernsey, przyznane upoważnieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, do negocjacji, zawierania, wykonywania oraz na zasadach określonych w niniejszej Umowie, wypowiedzenia umowy o wymianie informacji w sprawach podatkowych z Rzecząpospolitą Polską;

Mając na uwadze, iż intencją Umawiających się Stron jest usprawnienie i ułatwienie wymiany informacji w odniesieniu do podatków;

Umawiające się Strony uzgodniły zawarcie niniejszej Umowy, nakładającej zobowiązania wyłącznie na Umawiające się Strony:

Artykuł 1

Przedmiot i zakres obowiązywania Umowy

Umawiające się Strony, poprzez swoje właściwe organy, udzielają sobie pomocy poprzez wymianę informacji, które mogą mieć istotne znaczenie dla administracji i stosowania prawa wewnętrznego przez Umawiające się Strony w zakresie podatków, które obejmuje niniejsza Umowa, w tym informacji, które mogą mieć istotne znaczenie dla określenia, wymiaru i poboru podatków w odniesieniu do osób podlegających takim podatkom, dla windykacji i egzekucji zaległości podatkowych, dochodzenia w sprawach podatkowych lub ścigania w sprawach przestępstw podatkowych, w odniesieniu do tych osób. Informacje będą wymieniane zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy i będą traktowane jako poufne na zasadach określonych w artykule 8. Prawa i środki ochrony zagwarantowane osobom przez ustawodawstwo lub praktykę administracyjną Strony proszonej o pomoc będą nadal stosowane, o ile nie ograniczają one nadmiernie lub nie opóźniają efektywnej wymiany informacji.

Artykuł 2

Właściwość organów

Strona proszona o pomoc nie jest zobowiązana do udzielenia informacji, które nie znajdują się w posiadaniu jej organów, lub też nie znajdują się w posiadaniu osób pozostających w ich właściwości miejscowej lub nie są możliwe do uzyskania przez te osoby.

Artykuł 3

Podatki, których dotyczy Umowa

1. Niniejsza Umowa ma zastosowanie do następujących podatków nakładanych przez Umawiające się Strony:

a) w przypadku Polski:

i) podatku dochodowego od osób fizycznych;

ii) podatku dochodowego od osób prawnych;

iii) podatku od towarów i usług;

b) w przypadku Guernsey:

i) podatku dochodowego;

ii) podatku od zysków ze sprzedaży nieruchomości („dwellings profits tax”).

2. Niniejsza Umowa ma także zastosowanie w odniesieniu do wszystkich podatków takiego samego lub w istotnym stopniu podobnego rodzaju, nałożonych po dacie podpisania niniejszej Umowy obok istniejących podatków lub w ich miejsce, jeżeli Umawiające się Strony tak uzgodnią. Właściwe organy każdej z Umawiających się Stron informują się wzajemnie o wszelkich istotnych zmianach dokonanych w ich ustawodawstwie, które mogą mieć wpływ na zobowiązania Umawiającej się Strony wynikające z niniejszej Umowy.

Artykuł 4

Definicje

1. W niniejszej Umowie określenie:

a)   „Polska” oznacza Rzeczpospolitą Polską, a użyte w znaczeniu geograficznym oznacza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz każdy obszar przyległy do wód terytorialnych Rzeczypospolitej Polskiej, w którym na podstawie ustawodawstwa Polski i zgodnie z prawem międzynarodowym Polska może wykonywać prawa odnoszące się do badań i wykorzystywania zasobów naturalnych dna morskiego i jego podglebia;

b)   „Guernsey” oznacza Baliwat Guernsey, a użyte w znaczeniu geograficznym, oznacza terytorium Guernsey, Alderney i Herm, włączając morza terytorialne przyległe do tych wysp, zgodnie z prawem międzynarodowym;

c)   „spółka” oznacza jakąkolwiek osobę prawną lub jakikolwiek podmiot, który jest traktowany jak osoba prawna dla celów podatkowych;

d)   „właściwy organ” oznacza:

i) w przypadku Polski, Ministra Finansów lub jego upoważnionego przedstawiciela;

ii) w przypadku Guernsey, Dyrektora Podatku Dochodowego lub

e)   „Umawiająca się Strona” oznacza, w zależności od kontekstu, odpowiednio Polskę lub Guernsey;

f)   „prawo karne” oznacza wszelkie regulacje określone jako przepisy karne w prawie wewnętrznym, bez względu na to czy są one zawarte w prawie podatkowym, prawie karnym, czy w innych ustawach;

g)   „sprawy o przestępstwa podatkowe” oznacza sprawy podatkowe związane z umyślnym działaniem, dokonanym przed lub po wejściu w życie niniejszej Umowy, które podlegają ściganiu na mocy prawa karnego Strony wnioskującej oraz obejmuje wszelkie sprawy, gdy osoba została powiadomiona o wszczęciu przeciwko niej postępowania w tych sprawach;

h) „informacja” oznacza każdy fakt, stwierdzenie, dokument lub zapis w jakiejkolwiek formie;

i) „środki gromadzenia informacji” oznacza przepisy prawa oraz procedury administracyjne lub sądowe umożliwiające Stronie proszonej o pomoc uzyskiwanie i przekazywanie informacji będących przedmiotem wniosku;

j) „osoba” obejmuje osobę fizyczną, spółkę oraz inne zrzeszenie osób;

k) „podstawowy pakiet akcji” oznacza pakiet lub pakiety akcji reprezentujące większościowe prawo głosu oraz większościowy udział w majątku spółki;

l) „publiczny zbiorowy fundusz inwestycyjny lub program” oznacza każdy zbiorowy fundusz inwestycyjny lub program, w którym nabycie, sprzedaż lub wykup jednostek uczestnictwa, akcji lub innych udziałów nie jest w sposób dorozumiany lub wyraźny ograniczony do określonej grupy inwestorów;

m) „spółka notowana na giełdzie” oznacza jakąkolwiek spółkę, której podstawowy pakiet akcji jest notowany na oficjalnie uznanej giełdzie papierów wartościowych, przy założeniu, że jej notowane akcje mogą być bez ograniczeń nabywane lub sprzedawane w ofercie publicznej. Akcje są nabywane lub sprzedawane „w ofercie publicznej”, jeśli ich zakup lub sprzedaż nie są w sposób dorozumiany lub wyraźny ograniczony do wąskiej grupy inwestorów;

n) „oficjalnie uznana giełda papierów wartościowych” oznacza Giełdę Papierów Wartościowych Chanel Islands, Warszawską Giełdę Papierów Wartościowych oraz każdą inną giełdę papierów wartościowych uzgodnioną przez właściwe organy Umawiających się Stron;

o) „Strona proszona o pomoc” oznacza Umawiającą się Stronę, do której zwrócono się o udzielenie, lub która udzieliła informacji lub pomocy w odpowiedzi na wniosek;

p) „Strona wnioskująca” oznacza Umawiającą się Stronę, która występuje z wnioskiem o udzielenie informacji lub otrzymała informację lub pomoc od Strony proszonej o pomoc;

q) „podatek” oznacza każdy podatek, do którego ma zastosowanie niniejsza Umowa.

2. Przy stosowaniu niniejszej Umowy w dowolnym czasie przez Umawiającą się Stronę, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, wszelkie pojęcia niezdefiniowane w tej Umowie będą miały takie znaczenie, jakie zostało im w tym czasie nadane przez odpowiednie przepisy prawa danej Umawiającej się Strony, przy czym znaczenie wynikające z przepisów prawa podatkowego tej Umawiającej się Strony ma pierwszeństwo przed znaczeniem nadanym tym pojęciom przez inne przepisy prawne tej Umawiającej się Strony.

Artykuł 5

Wymiana informacji na wniosek

1.  Właściwy organ Strony proszonej o pomoc, na żądanie właściwego organu Strony wnioskującej, udziela informacji dla celów określonych w artykule 1. Informacje te będą wymieniane bez względu na to, czy Strona proszona o pomoc potrzebuje ich dla własnych celów podatkowych, jak również niezależnie od tego, czy sprawa będąca przedmiotem dochodzenia mogłaby zostać uznana za przestępstwo zgodnie z ustawodawstwem Strony proszonej o pomoc, gdyby wystąpiła na jej terytorium. Właściwy organ Strony wnioskującej może sporządzić wniosek o informacje na mocy niniejszego artykułu, wyłącznie wówczas, gdy nie jest możliwe uzyskanie wnioskowanych informacji za pomocą innych środków, z wyjątkiem przypadku, gdy odwołanie się do takich środków mogłoby spowodować niewspółmierne trudności.

2.  Jeżeli informacje będące w posiadaniu właściwego organu Strony proszonej o pomoc są niewystarczające do wykonania wniosku o udzielenie informacji, Strona proszona o pomoc zastosuje wszelkie odpowiednie środki gromadzenia informacji niezbędne dla dostarczenia wnioskowanych informacji właściwemu organowi Strony wnioskującej, mimo że informacje te nie są potrzebne Stronie proszonej o pomoc dla własnych celów podatkowych.

3.  Na wyraźny wniosek właściwego organu Strony wnioskującej, właściwy organ Strony proszonej o pomoc dostarczy na podstawie niniejszego artykułu, w zakresie dozwolonym przez jej wewnętrzne ustawodawstwo, informacje w formie zeznań świadków i uwierzytelnionych kopii oryginalnych dokumentów.

4. Każda z Umawiających się Stron zagwarantuje, iż jest upoważniona, z zastrzeżeniem postanowień artykułu 1 i w granicach określonych w artykule 2, do uzyskania i udzielenia na wniosek, za pomocą swoich właściwych organów:

a)   informacji pochodzących z banków, innych instytucji finansowych oraz od wszelkich osób, w tym przedstawicieli i zarządców, działających w charakterze pełnomocnika lub powiernika;

b)   i) informacji dotyczących prawnych i rzeczywistych właścicieli spółek, spółek osobowych, fundacji i innych osób, łącznie z informacjami o wszystkich takich osobach tworzących łańcuch właścicielski;

ii) w przypadku zbiorowych funduszy inwestycyjnych lub programów, informacji o akcjach, jednostkach i innych prawach udziałowych;

iii) w przypadku fundacji, informacji o fundatorach, członkach rady fundacji i beneficjentach;

iv) w przypadku funduszy powierniczych (trustów), informacji o osobach powierzających majątek, powiernikach, opiekunach, promotorach i beneficjentach;

niniejsza Umowa nie nakłada na Umawiające się Strony obowiązku uzyskania lub udzielenia informacji dotyczących praw własnościowych w odniesieniu do spółek notowanych na giełdzie lub publicznych zbiorowych funduszy inwestycyjnych lub programów, chyba że takie informacje można uzyskać bez niewspółmiernych trudności.

5. Każdy wniosek o informacje powinien być możliwie jak najbardziej szczegółowy, sporządzony w formie pisemnej i powinien zawierać:

a)   dane identyfikujące osobę, w sprawie której prowadzone jest postępowanie lub dochodzenie;

b)   okres, którego dotyczą wnioskowane informacje;

c)   rodzaj żądanej informacji i formę, w jakiej Strona wnioskująca chciałaby ją otrzymać;

d)   cel podatkowy, dla którego informacje są wnioskowane;

e)   powody, by sądzić, że wnioskowane informacje mogą mieć istotne znaczenie dla administracji i egzekwowania podatków Strony wnioskującej, w odniesieniu do osoby określonej w podpunkcie a) niniejszego ustępu;

f)   podstawy by sądzić, że wnioskowane informacje znajdują się na terytorium Strony proszonej o pomoc, są w jej posiadaniu lub są możliwe do uzyskania przez osobę znajdującą się we właściwości Strony proszonej o pomoc;

g) w zakresie, w jakim jest to znane, nazwisko (nazwę) i adres każdej osoby, która przypuszczalnie może być w posiadaniu żądanych informacji lub która może je uzyskać;

h) oświadczenie, że wniosek jest zgodny z ustawodawstwem lub praktyką administracyjną Strony wnioskującej i że gdyby wnioskowane informacje znajdowały się na jej terytorium, wówczas właściwy organ Strony wnioskującej mógłby je uzyskać zgodnie z jej ustawodawstwem lub normalną praktyką administracyjną, oraz że wniosek jest zgodny z postanowieniami niniejszej Umowy;

i) oświadczenie, że Strona wnioskująca wykorzystała na swoim terytorium wszelkie dostępne środki w celu uzyskania informacji, z wyjątkiem tych, które pociągałyby za sobą niewspółmierne trudności.

6. Właściwy organ Strony proszonej o pomoc przekazuje Stronie wnioskującej żądane informacje w najkrótszym możliwym terminie, W celu zapewnienia możliwie szybkiej odpowiedzi, właściwy organ Strony proszonej o pomoc:

a)   potwierdza pisemnie właściwemu organowi Strony wnioskującej otrzymanie wniosku i powiadamia właściwy organ Strony wnioskującej o wszelkich nieprawidłowościach stwierdzonych we wniosku w ciągu 60 dni od dnia otrzymania wniosku, oraz

b)   jeżeli właściwy organ Strony proszonej o pomoc nie jest w stanie uzyskać i przekazać informacji w ciągu 90 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku, również w razie napotkania na przeszkody w udzieleniu informacji lub w przypadku odmowy udzielenia informacji, informuje niezwłocznie właściwy organ Strony wnioskującej, wyjaśniając przyczyny zwłoki, istotę przeszkód lub przyczyny odmowy udzielenia informacji.

Artykuł 6

Kontrola podatkowa za granicą

1.  Strona wnioskująca może wystąpić do Strony proszonej o pomoc z uzasadnionym wnioskiem o zezwolenie przedstawicielom właściwego organu Strony wnioskującej na pobyt na terytorium Strony proszonej o pomoc, w celu przesłuchiwania osób fizycznych i badania dokumentów, w zakresie dopuszczalnym na mocy jej krajowego prawa, poprzedzonym pisemną zgodą osób fizycznych lub innych zainteresowanych osób. Właściwy organ Strony wnioskującej poinformuje właściwy organ Strony proszonej o pomoc o terminie i miejscu spotkania z zainteresowanymi osobami fizycznymi.

2.  Na wniosek właściwego organu Strony wnioskującej, właściwy organ Strony proszonej o pomoc może zezwolić przedstawicielom właściwego organu Strony wnioskującej na obecność w trakcie kontroli podatkowej prowadzonej na terytorium Strony proszonej o pomoc, w granicach dozwolonych jej prawem wewnętrznym.

3. Jeśli wniosek, o którym mowa w ustępie 2, zostanie uwzględniony, właściwy organ Strony proszonej o pomoc prowadzący kontrolę zawiadomi, bez zbędnej zwłoki, właściwy organ Strony wnioskującej o czasie i miejscu kontroli, organie lub osobie upoważnionej do przeprowadzenia kontroli oraz o procedurach i warunkach wymaganych przez Stronę proszoną o pomoc do przeprowadzenia kontroli. Wszelkie decyzje dotyczące prowadzenia kontroli podejmuje Strona proszona o pomoc prowadząca kontrolę.

Artykuł 7

Możliwość odrzucenia wniosku

1.  Właściwy organ Strony proszonej o pomoc może odmówić pomocy, jeżeli:

a)   wniosek został sporządzony niezgodnie z niniejszą Umową;

b)   Strona wnioskująca nie wykorzystała na swoim terytorium wszelkich dostępnych środków w celu uzyskania informacji, z wyjątkiem przypadku, w którym zastosowanie tych środków pociągałoby za sobą niewspółmierne trudności; lub

c)   ujawnienie żądanej informacji byłoby sprzeczne z porządkiem publicznym.

2.  Niniejsza Umowa nie nakłada na Stronę proszoną o pomoc obowiązku udzielenia informacji podlegających ochronie prawnej lub informacji ujawniających jakąkolwiek tajemnicę handlową, gospodarczą, przemysłową lub zawodową albo jakikolwiek tryb działalności przedsiębiorstwa, z zastrzeżeniem, że informacje opisane w artykule 5 ustęp 4, nie będą tylko z tego powodu traktowane jako taka tajemnica lub tryb działalności.

3.  Strona proszona o pomoc nie będzie obowiązana uzyskiwać i przekazywać informacji, których uzyskanie przez właściwy organ Strony wnioskującej, w przypadku gdyby informacje będące przedmiotem wniosku znajdowały się w ramach właściwości Strony wnioskującej, nie byłoby możliwe na podstawie jej ustawodawstwa albo w ramach normalnej praktyki administracyjnej.

4.  Nie można odrzucić wniosku o udzielenie informacji z tego powodu, że zobowiązanie podatkowe, którego on dotyczy zostało zakwestionowane.

5.  Strona proszona o pomoc może odrzucić wniosek o udzielenie informacji, jeśli Strona wnioskująca żąda tych informacji w celu stosowania lub wprowadzania własnych przepisów prawa podatkowego lub jakiegokolwiek związanego z nimi wymogu, które prowadziłyby do dyskryminacji osoby posiadającej obywatelstwo Strony proszonej o pomoc w porównaniu z obywatelem Strony wnioskującej, którzy znajdują się w takich samych okolicznościach.

Artykuł 8

Poufność

1.  Każda informacja przekazywana i otrzymywana przez właściwy organ każdej z Umawiających się Stron będzie traktowana jako poufna.

2.  Informacje te będą ujawnione tylko osobom lub organom (w tym sądom i organom administracyjnym) dla celów określonych w artykule 1 i wykorzystywane przez te osoby lub organy wyłącznie dla tych celów, włączając postępowanie odwoławcze. W tych celach informacje mogą być ujawnione w postępowaniu sądowym lub w orzeczeniach sądu.

3.  Informacje te nie będą wykorzystywane w żadnych innych celach niż określone w artykule 1, bez wyrażonego na piśmie zezwolenia właściwego organu Strony proszonej o pomoc,

4.  Informacje przekazane Stronie wnioskującej na mocy niniejszej Umowy nie będą ujawniane żadnemu innemu państwu.

Artykuł 9

Koszty

O ile właściwe organy Umawiających się Stron nie uzgodnią inaczej, zwykłe koszty związane z udzieleniem pomocy ponosi Strona proszona o pomoc, natomiast koszty nadzwyczajne poniesione w trakcie udzielania pomocy (włączając koszty zaangażowania zewnętrznych doradców w związku ze sporami sądowymi lub inne) ponosi Strona wnioskująca. Właściwe organy będą okresowo uzgadniały kwestie dotyczące tego artykułu, a w szczególności właściwy organ Strony proszonej o pomoc będzie dokonywał takich uzgodnień z właściwym organem Strony wnioskującej, jeżeli przewidywane koszty przekazania informacji w szczególnych przypadkach będą znaczące.

Artykuł 10

Język

Wnioski o pomoc, udzielane odpowiedzi i wszelka inna pisemna korespondencja między właściwymi organami będzie sporządzona w języku angielskim. Właściwe organy uzgodnią czy i w jakim zakresie tłumaczenie innych dokumentów lub akt, które mają być dostarczone, na język angielski jest niezbędne.

Artykuł 11

Procedura wzajemnego porozumiewania

1.  W przypadku pojawienia się problemów lub wątpliwości pomiędzy Umawiającymi się Stronami dotyczących stosowania lub interpretacji niniejszej Umowy, właściwe organy dołożą wszelkich starań w celu rozwiązania problemu w drodze wzajemnego porozumienia.

2.  Oprócz porozumień, o których mowa w ustępie 1, właściwe organy Umawiających się Stron mogą wzajemnie uzgodnić procedury na potrzeby stosowania artykułów 5, 6 i 9.

3.  W razie potrzeby Umawiające się Strony podejmą działania w celu uzgodnienia innych form rozwiązywania sporów.

4.  Oficjalna korespondencja, w tym wnioski o informacje, sporządzane w związku lub zgodnie z przepisami niniejszej Umowy, będzie miała formę pisemną i będzie kierowana bezpośrednio do właściwego organu drugiej Umawiającej się Strony na adres podany przez Umawiające się Strony. Wszelkie uzupełniające wiadomości związane z wnioskiem o informację mogą być przekazywane pisemnie lub ustnie, w zależności od względów praktycznych, i zgodnie z ustaleniami między właściwymi organami.

Artykuł 12

Wejście w życie

1.  Umowa niniejsza podlega ratyfikacji, akceptacji lub zatwierdzeniu, zgodnie z prawem każdej z Umawiających się Stron. Każda z Umawiających się Stron notyfikuje pisemnie drugiej Stronie wypełnienie swoich wewnętrznych procedur niezbędnych dla wejścia w życie Umowy. Umowa wejdzie w życie w pierwszym dniu trzeciego miesiąca, który nastąpi po dniu otrzymania późniejszej notyfikacji.

2.  Po dniu wejścia w życie, postanowienia niniejszej Umowy będą miały zastosowanie:

a)   do spraw o przestępstwa podatkowe od tego dnia; oraz

b)   do wszelkich innych spraw, o których mowa w artykule 1, od tego dnia, jednakże wyłącznie w odniesieniu do okresów podatkowych rozpoczynających się w dniu lub po tym dniu, albo w przypadku, gdy okres podatkowy nie występuje, do zobowiązań podatkowych powstałych w dniu, lub po tym dniu.

Artykuł 13

Wypowiedzenie

1.  Niniejsza Umowa pozostaje w mocy na czas nieokreślony. Może być wypowiedziana przez każdą z Umawiających się Stron, w drodze przekazania pisemnej noty wypowiadającej drugiej Umawiającej się Stronie. Wypowiedzenie jest skuteczne od pierwszego dnia trzeciego miesiąca następującego po otrzymaniu przez drugą Umawiającą się Stronę noty wypowiadającej.

2.  Wnioski otrzymane do dnia skutecznego wypowiedzenia niniejszej Umowy zostaną rozpatrzone zgodnie z jej postanowieniami.

3.  W razie wypowiedzenia Umowy, Umawiające się Strony pozostają związane postanowieniami artykułu 8 w odniesieniu do wszelkich informacji uzyskanych na mocy Umowy.

Na dowód czego niżej podpisani, należycie upoważnieni przez swoje Rządy, podpisali niniejszą Umowę.

Umowę niniejszą sporządzono w Londynie dnia 6 grudnia 2011 roku, w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim i angielskim, przy czym oba teksty są jednakowo autentyczne.

Po zaznajomieniu się z powyższą umową, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:

— została ona uznana za słuszną zarówno w całości, jak i każde z postanowień w niej zawartych,

— jest przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona,

— będzie niezmiennie zachowywana.

na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.

dano w Warszawie dnia 30 lipca 2012 r.